GAJKatern nr.11 juni 2010

772 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
772
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
478
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GAJKatern nr.11 juni 2010

  1. 1. GAJKATERNGAJKatern ■ Juni 2010 ■ 111Op woensdag 17 februari heeft decommissie Landelijk Gebied en Watervan de provincie Gelderland een werk-bezoek afgelegd aan het GAJK.Diverse partijen, waaronder PvdA,VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinksen de Partij voor de Dieren, warenCommissie LGW op werkbezoek bij het GAJKPolitiek geïnteresseerd in jonge boeren!daarbij aanwezig. Op het bedrijf vanGAJK bestuurslid en pluimveehouderRoy Tomesen in Doetinchem gingenhet GAJK en de commissieleden ingesprek.De negen commissieleden gingen metdrie bestuursleden van het GAJK ingesprek. Doel van het gesprek was omkennis te maken en kennis/ standpuntenuit te wisselen.GAJK voorzitter Tom Keuper ging in ophet moeizame verloop van de ruilverka-veling in Gelderland. “De versnipperingvan percelen door de kleinschaligheid iseen probleem. We zullen juist bij de jon-geren boeren moeten inventariseren hoezij over ruilverkavelingprocessen den-ken.” Van Boheemen (CDA) gaf aan datde 29 miljoen die de provincie beschik-baar heeft voor landbouwstructuurverbe-tering ondermeer beschikbaar is voorkavelinrichting en notariële kosten.Pluimveehouder Roy Tomesen probeerdede politici ervan te overtuigen dat de bur-ger zich te weinig bewust is wat ergebeurt in de intensieve veehouderij. “Ikbouw straks een skybox in mijn stal. Ik wilde consument zover krijgen dat hij weetwaarvoor hij een bepaalde prijs betaalt.Wij moeten vraaggericht produceren,maar het probleem is dat we zo weinigzekerheid hebben over de afzet.”Tot slot werd door de commissieledengevraagd naar de mening van debestuursleden over de LandbouwOntwikkelingsgebieden (LOG’s). De pro-vincie ziet namelijk nog geen reden om afte wijken van de LOG’s, ook al loopt hetproces stroef. Volgens Roy Tomesen isde tegenstand voor nieuwe bedrijven inde LOG’s zo groot, dat zelfs boeren dieer al een bedrijf hebben, tegen zijn.Jij bepaalt je eigen toekomst en ont-wikkeling en weet wanneer je gas bijmoet geven of juist moet remmen. Jeweet dat er veel van je wordt gevraagdin een markt waarin ondernemerschap,kennis en innovatie continu in bewe-ging zijn.Bewust en kritisch naar je bedrijf kijken –en naar jezelf als (toekomstige) onderne-mer – is van belang om gezond de toe-komst in te gaan. Om dit te realiseren wilhet NAJK en GAJK je helpen bij hetmaken van de juiste keuzes. Samen metGroene Kennis Coöperatie, JOOST, LTONoord Advies en Rabobank bieden we jeeen aantal leertrajecten aan, welke jehelpen inzicht te krijgen in je bedrijf, injezelf en in je toekomst!Financieel inzichtEen gezonde financiële basis is de motorvan elke toekomstgerichte ontwikkeling.Hoe staan je financiën ervoor? Wat moetDoe mee aan bewust ondernemenBepaal je eigen toekomst!je absoluut weten voordat je je eigen toe-komst uit gaat stippelen? Na afloop vandit leertraject weet je onder andere wat erin het accountantsrapport staat, wat jefinanciële situatie is en wat dat betekentvoor je bedrijf.BONO – Bewust Op weg NaarOvernameHoe werk je stapsgewijs naar eenbedrijfsovername toe? Wanneer wil je hetbedrijf overnemen, wat is de overname-prijs en welke regelingen moet je treffen?Welke bedrijfseconomische, fiscale enjuridische aspecten spelen een rol? Aanhet einde van dit leertraject weet je hoeje het bedrijfsovernameproces moetinrichten.Individueel coachingstrajectOm in de toekomst succesvol te zijn,maak je eerst een persoonlijk plan. Hoezorg je ervoor dat je niet alleen vandaagdoet wat je zegt, maar morgen en over-morgen ook? JOOST helpt je met per-soonlijke ontwikkelingsvragen voor je(toekomstige) bedrijf. Kijk voor meerinformatie op www.joost-online.nl.Wil je meer informatie of wil jij je opgevenvoor één van de leertrajecten? Neem dancontact op met Jasper Nickmann via 026-3846233 of jasper.nickmann@pjgelder-land.nl.
  2. 2. 2 ■ GAJKatern ■ Juni 2010ColofonGAJKatern is een uitgave van GeldersAgrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) enverschijnt drie keer per jaar voor ledenvan GAJK.Redactie: Jasper NickmannRedactieadres:GAJK, Arnhemsestraatweg 19, 6881NB Velp, tel. 026-3846233,e-mail: jasper.nickmann@pjgelder-land.nlVormgeving & Druk:Zvorm zetterij + mediawww.zvorm.nlRobert stelt zich voor“Ik ben Robert ter Maat, 24 jaar oud enkom uit Hengelo (GLD). Na de 4-jarigeMAS ben ik aan het werk gegaan. En nuben ik werkzaam bij LTO Commerce. Ikheb bestuurservaring opgedaan als alge-meen agrarisch bestuurslid bij PlattelandsJongeren Steenderen en algemeen lidvan Stichting Humstee”Hoe ben je bij de PJG terecht geko-men?“Op de Algemene Ledenvergadering van2009 kwam ter sprake dat de PJG nieu-we bestuurders zocht en zo is de bal aanhet rollen gekomen.”Wat wil je persoonlijk bereiken in hetbestuur?“Ik wil zien dat we nog actiever kunnenworden op het platteland, zowel voor deAlgemene ledenvergadering Plattelands Jongeren GelderlandPJG heeft nieuwe voorzitter!Op donderdag 22 april heeft de PJGhaar jaarlijkse AlgemeneLedenvergadering (ALV) gehouden.Tijdens de vergadering heeft Dennisvan Vilsteren het voorzitterschap over-gedragen aan Robert ter Maat.De Algemene Ledenvergadering 2010stond vooral in het teken van het voor-stellen van het nieuwe PJG bestuur,benoemen van een nieuwe voorzitter enafscheid nemen van aftredend voorzitterDennis van Vilsteren.De nieuwe bestuursleden die vanaf eind2009 actief zijn voor de PJG zijn Rubenvan Dommelen, Robert ter Maat, Robinvan Eerden, Jeroen Janssen en MarkHoftiezer. Zij willen zich inzetten voor dePJG en de leden van de PJG. De speer-punten hierbij zijn: kortere lijnen metafdelingen, grotere bekendheid en debottom-up werking verbeteren.Naar een periode van 5 jaar als voorzittervan de PJG heeft Dennis van Vilsterenzijn voorzittershamer neergelegd. Alsnieuwe voorzitter is Robert ter Maatbenoemd.agrariërs als voor de niet-agrariërs.Zorgen dat we het platteland in goedeboeren handen kunnen blijven leiden, endat we als agrariërs de macht niet verlie-zen op het platteland.”Wat wil je graag bereiken met de PJGen het GAJK?“Zien dat we de groep met leden groterkrijgen, zodat we nog sterker kunnenworden. We hebben toch nog gebiedenwaar de PJG en GAJK beter van degrond kan komen. Verder is het belangrijkdat we samen met onze leden de juistewegen inslaan wat voor de toekomst heelbelangrijk is voor de agrarische sector”v.l.n.r. Ruben van Dommelen, JeroenJanssen, Mark Hoftiezer, Robin vanEerden, Robert ter MaatBegin juni jl. heeft het GAJK een nieuwe website. De website bevat het laatste nieuws,een agenda met alle activiteiten, bijeenkomsten/ cursussen georganiseerd door hetGAJK en ondersteunende informatie voor afdelingbesturen. De website is te bezoekenvia www.gajk.nl.GAJK lanceert nieuwe website!
  3. 3. ConsumentgerichtGAJKatern ■ Juni 2010 ■ 3Wil jij graag uitnodigingen ontvangenvan regiobijeenkomsten, provinciaalbe-stuur of andere informatieve bijeenkom-sten georganiseerd door het GAJK ofwil je de GAJK nieuwsbrief ontvangen?Zorg er dan voor dat jouw e-mailadresbekend is bij het GAJK. Je kunt ditdoen via je eigen AJK afdeling of dooreen mail te sturen met je naam, adres-gegevens en je e-mailadres naarjasper.nickmann@pjgelderland.nl.Bewust consumeren is “in”. Naast eengrote groep prijskopers zijn er steedsmeer mensen die bewust kiezen voorproducten die maatschappelijk verant-woord zijn geproduceerd. Dit is gunstigvoor de Nederlandse landbouw, want wijzijn hier namelijk volop mee bezig.Biologische producten, Beter Leven enweidemelk zijn hier een aantal willekeuri-ge voorbeelden van.Door productdifferentiatie kunnen produ-centen en afzetorganisaties makkelijkertoegevoegde waarde creëren. Hierdoorkan een hogere marge behaald worden.Onderscheidend vermogen van je pro-duct is hiervoor essentieel. Als je bewustkiest voor bulkproductie kun je je alleendoor een lagere prijs onderscheiden.Hierdoor komt de marge onder druk testaan, tenzij je een lagere kostprijs hebtdan je concurrent. Veel agrarische onder-nemers geven aan dat bij hen de rek inde kostprijs eruit is. Focus op het produ-ceren van meer van hetzelfde levert indat geval weinig voordeel op.Gelukkig zijn er steeds meer bewusteconsumenten die bereid zijn iets meer tebetalen voor specifieke producten of pro-Column Tom Keuperductiewijzen. Dit is een kans voor delandbouw. Een aantal afzetcoöperatiesspringt hier op in. Voor ondernemers lig-gen hier ook kansen, maar zij moetenhiervoor wel hun denkpatroon aanpas-sen.De meeste ondernemers vinden van zich-zelf (en terecht) dat zij maatschappelijkbewust bezig zijn. Maar nog te vaak wil-len zij het liefst op dezelfde manier door-gaan, maar dan met een hogere prijsvoor hun producten. Zij zijn nog altijdproduct- en productiegericht.Ondernemers moeten meer consument-gericht zijn. Veel ondernemers hebben deafzet van hun product geregeld via eencoöperatie. Hierdoor is er nauwelijksdirect contact met de consument.Ondernemers zijn dus voor een grootdeel afhankelijk van de informatie vanhun afnemers. Een goede samenwerkingmet de afnemer/verwerker is noodzake-lijk.Uiteindelijk beslist altijd de consumentaan welke eisen jouw product moet vol-doen. En deze eisen veranderen somssnel. Degene die precies kan leveren watde consument wil heeft het beste per-spectief. Flexibiliteit en inventiviteit zijnhiervoor nodig. De Nederlandse land-bouw heeft in het verleden ruimschootsbewezen over deze eigenschappen tebeschikken en zal vast ook deze omslagkunnen maken.Tom Keuper, voorzitter GAJKIn de laatste week van werd in Frankrijk een jongerenconferentie Biodiversiteit geor-ganiseerd. De provincie Gelderland vroeg het GAJK om een jongere onder 20 jaarvoor deze conferentie. Op de foto is Sil Ruesink te zien die via het GAJK bij de con-ferentie de 3-koppige Nederlandse delegatie versterkte.Ben jij up todate?

×