Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GAJKatern nr. 16 september 2011

742 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

GAJKatern nr. 16 september 2011

  1. 1. GAJKatern ■ SEPTEMBER 2011 ■ 1GAJKATERN 16In het ochtendprogramma GIEL ging Michiel Veenstra deze zomer op zoek naarde leukste vakantiebaan van 2011. Donderdag, 4 augustus, bracht sidekickWijnand Speelman zijn overal en laarzen mee naar het melkvee- en vleesvarkens-bedrijf van Suzanne Ruesink, voorzitter van AJK Aalten-Winterswijk, in hetGelderse Aalten.“Vakantiebaan? Dit is voor mij een droombaan!”3FM:DE BOERDERIJ IS HÉT VAKANTIEBAANTJE VAN 2011!Suzanne hoorde via de radio de oproepvan 3FM, dat zij nog op zoek waren naarvakantiebaantjes. “Ik heb ’s maandagsge-sms’t en op donderdag stond Wijnandal in de stal.” Dat dit een bijzondere erva-ring zou worden voor Wijnand stond alvrij snel vast. Op de radio vroeg hij zichhardop af of koeien melken analoog ofdigitaal gebeurt.Op de vraag van Wijnand of deze baanSuzanne’s vakantiebaan was, antwoord-de ze volmondig: “Dit is eigenlijk mijndroombaan. Dat is nog veel beter vol-gens mij!” De helft van de koeien warenal gemolken en de andere helft was voorWijnand, die het niet redde om 6 uur al inde stal te staan.Nadat de koeien gemolken waren met“een waxinelichtjeshouder” zoals Wijnandhet verwoorde werd het rapportcijferbekend gemaakt. De vakantiebaan bijSuzanne kreeg een 9.1. Tot dan toe hethoogste cijfer. Een week later hoordeSuzanne dat Wijnand weer op weg wasnaar Aalten. Toen wist ze al genoeg.Suzanne kreeg een heuse bokaal voorhet beste vakantiebaantje van 2011.ImagoHet motto van Suzanne is “als je iets kandoen moet je het doen.” Werken aan hetimago van de agrarische sector moetenwe vooral doen als we het kunnen doen.Niet door middel van grote, dure PR-machines maar juist door kleine acties,zoals de vakantiebaan van 2011.Daarnaast is het ook nog erg leuk omaan zulke acties mee te doen.Het GAJK organiseert in samenwer-king met de Rabobanken in deAchterhoek op woensdag 19 oktobereen bedrijfsovernamedag. Op dezedag kunnen jongeren die plannenhebben om een bedrijf over tenemen of al in het overnameproceszitten interessante workshops vol-gen. De onderwerpen van de work-shop zijn: ondernemerskwaliteiten enfamiliebanden, financiële haalbaar-heid en juridische en fiscale zaken.In september krijgen alle leden meerinformatie thuis. Houd dus je brie-venbus in de gaten!VOOR-AANKONDIGINGBEDRIJFS-OVERNAMEDAGIN DERADSTAKE“In het GAJK bestuur leer je veel vaardigheden die je laterkunt gebruiken in je eigen bedrijf”Eind augustus is het GAJK bestuur weer begonnen met vergaderen. Het nieuweseizoen is voorbereid en dus kan er worden begonnen met organiseren van pro-vinciale avonden, organiseren van excursies voor Gelderse Statenleden en hetbezoeken van afdelingen.Daarnaast wil het GAJK bestuur dit seizoen leden de kans bieden om eens een kijkjete nemen bij een bestuursvergadering. Tijdens bestuursvergaderingen wordt gediscus-sieerd over actuele ontwikkelingen in de sector, worden provinciale avonden georgani-seerd en wordt besproken hoe de belangenbehartiging vorm moet krijgen. Vind jij hetinteressant om eens een kijkje te nemen in de keuken van het GAJK, mee te discussië-ren of een onderwerp bespreekbaar te maken? Neem dan contact op met het GAJKkantoor en kom een keer langs!IEDEREEN IS WELKOM!
  2. 2. 2 ■ GAJKatern ■ SEPTEMBER 2011“Elke dag kom ik wel een aantal agrariërstegen met een mooi groen AJK T-shirt”vertelt AJK-lid en PJG-voorzitter Robertter Maat enthousiast. En ook van anderemensen horen we dat het AJK T-shirtveel gedragen wordt en erg opvalt in hetGelderse landschap.Ook in het seizoen 2011-2012 organiseert het GAJK weer provinciale avonden.Alle leden zijn welkom op deze avonden maar alleen bestuursleden ontvangeneen uitnodiging. Wil jij als lid ook de uitnodigingen krijgen? Meld je dan even aanvia info@gajk.nl. Tijdens de provinciale avonden worden actuele thema’s bespro-ken en gediscussieerd over de NAJK discussiestukken.DE PROVINCIALE AVONDEN IN HET NIEUWE SEIZOENDit seizoen is het jaarthema ‘Nederland,het land voor jonge boeren & tuinders?!’.In dit jaarthema wordt stil gestaan bij demogelijkheden en onmogelijkheden dieNederland biedt aan jonge agrarischeondernemers. Er wordt niet alleen geke-ken naar geografische en demografischeeigenschappen van Nederland, maar ooknaar diverse typen consumenten!Discussiestuk 1: Maatschappelijkdebat schaalvergrotingDit discussiestuk staat in het licht van hetdebat schaalvergroting. In de maatschap-pij neemt de kritiek op schaalvergrotingsteeds sterkere vormen aan. Niet alleende veehouderijsector, maar ook deplantaardige sectoren krijgen hiermee temaken. We denken na over de gevolgenen beeldvorming in het debat en bovenalwelke bijdrage jonge boeren hieraan kun-nen of moeten leveren. Dit discussiestukwordt op 16 november behandeld.Discussiestuk 2:GewasbeschermingsmiddelenGewasbescherming wordt toegepast omde optimale ontwikkeling van een gewaste waarborgen. Boeren en tuinders zettendeze middelen in om een zo hoog moge-lijke opbrengst te krijgen of om een zomooi mogelijk product te kunnen telen.Het gebruik van gewasbeschermingsmid-delen komt in steeds meer sectorenonder druk te staan. De achteruitgangvan biodiversiteit, bijensterfte en veront-reiniging van oppervlakte- en grondwaterwordt vaak in verband gebracht met hetgebruik van gewasbeschermingsmidde-len. In het discussiestuk willen we stilstaan bij deze problemen en kijken naarde rol die de land- en tuinbouwsectoreventueel op zich zou kunnen nemen. Ditdiscussiestuk wordt op 18 januari behan-deld.Discussiestuk 3: BedrijfsopvolgingBedrijfsovername is speerpunt nummer 1binnen de AJK. In dit discussiestuk wordtnogmaals diep in deze materie gedoken.Jonge agrariërs hebben veelal de intentieom een bedrijf over te nemen. Niet altijdzijn zij op de hoogte van alle financiëleen fiscale kanten van het bedrijf.Misschien weet jij daar juist al veelvanaf. Het kan ook zijn dat je korte tijdgeleden het bedrijf hebt overgenomen.Het discussiestuk richt zich op alle ver-schillende doelgroepen. Dit discussie-stuk wordt op 21 maart behandeld.Wil jij mee discussiëren overbelangrijke thema’s en zo invloed uitoefenen op de belangenbehartigingbij de provincie en het rijk? Mail danje naam naar info@gajk.nl. Data vande provinciale avonden zijn: 21 sep-tember, 19 oktober, 16 november, 18januari, 15 februari, 21 maart.T-SHIRT ACTIEIS EEN GROOTSUCCES!
  3. 3. GAJKatern ■ SEPTEMBER 2011 ■ 3CCoollooffoonnGAJKatern is een uitgave van GeldersAgrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en ver-schijnt vier keer per jaar voor leden van hetGAJK.Redactie: Jasper NickmannRedactieadres:GAJK, Arnhemsestraatweg 196881 NB VelpT 026-384 62 33Vormgeving & Druk:Zvorm zetterij + mediaFlight Forum 35305657 DW EindhovenT 040 - 255 85 95www.zvorm.nlTerwijl ik dit stukje schrijf bereikt mij hetnieuws dat voor het regime vanMuammar Kadaffi het doek definitief lijktte vallen. Veel inwoners van Libië heb-ben genoeg van zijn dictatoriale regimeen eisen veranderingen.Net als in veel andere NoordAfrikaanse landen waren het vooral dejongeren die veranderingen eisten ende straat op gingen. De sociale media hebbeneen belangrijke plaats ingenomen bij totstand-koming van de protesten.Gelukkig is de situatie in Nederland niet tevergelijken met Libië. Nederland is al eendemocratie. De provinciale verkiezen vanafgelopen jaar waren daar een bewijsvan. Toch blijven er altijd zaken dieanders moeten of nog beter zoudenkunnen. Daarnaast is het van grootbelang om zaken die goed gaan te behou-den. Ook het nieuwe seizoen willen we onsdaarom voor de Gelderse jonge agrariërs inzetten.Als GAJK evalueren we in de zomer het afgelopen seizoen om te kijken wat we moeten koesteren en welke zaken beter of andersmoeten. Een goed contact met afdelingen en leden staat elk seizoen weer hoog op het prioriteitenlijstje. Wellicht kan sociale mediaons hierbij helpen. Hierdoor kun je van veel activiteiten op de hoogte blijven. Niet alleen via de website www.gajk.nl, maar zoek hetNAJK of GAJK ook eens op Hyves, Facebook en Twitter.Namens het GAJK bestuur een goed AJK seizoen gewenst.Tom Keuper, Voorzitter GAJKColumn Tom KeuperREVOLUTIE
  4. 4. 4 ■ GAJKatern ■ SEPTEMBER 2011

×