Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beta challenge technologieroute 20130417

419 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beta challenge technologieroute 20130417

 1. 1. 13 november 2012BÈTA CHALLENGEProgramma
 2. 2. Inhoud:1. Legitimatie2. Doelgroep en doelstellingen3. Ontwerpprincipes / voorwaarden4. Tijd en beoordeling5. Financiële paragraaf6. SchaalvergrotingBÈTACHALLENGEProgramma
 3. 3. Legitimatie 1Publieke sector:KenniseconomieBV NederlandPrivate sector:Arbeidsmarkt-ProblematiekEconomischbelang vanonderwijs
 4. 4. Legitimatie 2:een vergeten doelgroep• Vakcollege doelgroep BB / KBBèta Challenge Progr: doelgroep M(H)avo• technasium doelgroep: H/V
 5. 5. Legitimatie 3van uitval en afstroom naarmotivatie inspiratie talentontwikkelingalternatieve leerroutetheorie en praktijk
 6. 6. 2. doelgroepmavo + praktisch georiënteerde havo-llnCreëert massaVmbo Havo-Vwovan 60% 40%naar 40% 60%
 7. 7. 2. Doelstelling 1onderwijs metmaatschappelijke en economischerelevantie
 8. 8. doelstelling 2leerroute van:PO talentontdekkingVO talentontwikkelingMBOtalent valideringHBO
 9. 9. Doelstelling 3verhoging kwaliteit keuzeprocesgeïntegreerde beroepenoriëntatietechnologie achter de 4 sectorenervaring + reflectieWat is je droom?
 10. 10. Doelstelling 4Verhoging belangstelling voor technologie:opleidingen en arbeidsmarktDoelstelling 5Creëren van mogelijkheid tot versnelling in deleerroute vo > mbo > hbo
 11. 11. Doelstelling 6BrandingCirque de soleil: creatieve verbinding : creatieve verbindingtheater en circus onderwijskolom enabeidsmarkt
 12. 12. Doelstelling 7:Uiteindelijk leidend naar…een doorlopende leerroutemet een eigen vak (?)Ministerie >>technologieroutem.i.v. 2014
 13. 13. van doelstellingennaar randvoorwaarden
 14. 14. 3. randvoorwaarde 1eigenaarschap bij docenteneigen onderwijs ontwikkelen in een teamverbandvan OP en OOP
 15. 15. randvoorwaarde 2talentontwikkeling centraalniet wat moet, maar wat kan
 16. 16. Randvoorwaarde 2Samenwerking in de onderwijskolom:VO: activiteiten in en/of naar POMBO: participeert in ontwikkeling BCPintegratie algemene MBO competenties in BCPafstemming programma’s algemene vakkenVO voert deel van programma uit in MBO- LOB: oriëntatie op opleidingen- uitvoeren opdrachten- volgen van leertrajectenHBO: ontwikkelt programmalijn met MBO
 17. 17. naar randvoorwaarde 3:grensvervaging als dominante trendSocio -economischCultureelGeo- politiekICT /CommunicatieWetenschap & Techniek
 18. 18. randvoorwaarde 3leren en werken in publiek-private netwerken
 19. 19. Praktische uitwerking in het BCPOndernemers:-beroepsbeeldvorming-Opdrachtgevers-Grotere groep potentiëlegemotiveerde, creatievewerknemersDocenten:-procesbegeleiders-Ontwikkelen van kennissamen met anderebedrijven, instellingen-Herkennen enontwikkelen van talentenLeerling:- Leert en werkt in instellingen van deonderwijsketen en inbedrijven/instellingen- Verwerft competenties diebelangrijk zijn voor de toekomst
 20. 20. randvoorwaarde 4Scholen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheidvoor kwaliteit en kwaliteitsbewaking.Collegiale auditsfouten maken mag………..
 21. 21. Als fouten gemaakt mogen worden,dan neemt de schoolleiding positie in.Deregulering macro niveauprofilering onderwijsinstellingPrivate sector:Vraagt anderonderwijs / anderewerknemerNetwerken en ketensMaatschappelijke context steltandere vragen !RisicoruimteInspectiecontrole opoutputRisicomijding
 22. 22. Basisprincipes voor het ontwerp1. Technologischeinhoud2. Multidisciplinairebenadering3. Maatschappelijkerelevantie4. Competentie-ontwikkeling5. Onderwijs en LOBgeïntegreerd6. Actief en autonoomleren7. Begeleiding inzelfstandigheid8. Flexibel leren9. Een erkendeleerroute
 23. 23. van rand naar kernTerzake:kerncurriculumTerzijde activiteiten
 24. 24. 4. Tijd en beoordeling….doorlopende leerlijn 2 tot en met 4 mavo/TL…..- Minimaal 2 lesuren van 50 minuten (blokken)- Projectomvang van 20 - 40 uur (bv in projectweek)- Projectperiode van 1 tot maximaal 6 weken- Beoordeling : algemene mbo competentiesportfolio met bewijzen van kennis,vaardigheden en attitude- Examenvak eraan gekoppeld of als plusprogramma
 25. 25. 5. Financiële paragraafWat wordt van scholen verwacht?1. Ontwikkelbudget: facilitering docenten2. Coördinator: facilitering3. Actieve deelname in stuurgroep en werkgroepen4. Actieve deelname in kwaliteitsbewaking5. Financiële bijdrage aan service bureauVoorbeeldJaarlijks ca. € 20.000 afhankelijk van vormgeving enhuidige praktijk.Dekking: subsidies, prestatiebox gelden, cofinancieringbedrijven
 26. 26. schaalvergrotingRol van het Platform Bèta TechniekVorming van netwerk van scholen(regionaal)
 27. 27. neem de ruimteAls we ons door regels laten leiden,ontstijgen we nooit de middelmaat

×