Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peticions al Servei d'Informàtica

408 views

Published on

La Plataforma Universitària pel Català ha estat treballant en els darrers anys juntament amb la Comissió de Política Lingüística del Consell d’Estudiants per l’ús normal de la llengua catalana a tots els ordinadors d’ús públic de la UPF, tal i com estableix des del 2000 la normativa interna.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Peticions al Servei d'Informàtica

 1. 2. Normativa de la UPF - Regulació i foment de l'ús del català Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000 <ul><li>Art. 16.5. Els trets ortogràfics del material d'oficina i dels programes informàtics seran els pertinents per escriure en llengua catalana. Les aplicacions dels programes informàtics seran en català quan n'hi hagi una versió equivalent en aquesta llengua. (11) </li></ul><ul><li>Art. 16.6. Les aplicacions de desenvolupament de programes d'informació i de gestió han de ser preferentment en català. En les de caràcter docent que es desenvolupin en dues o més llengües, els sistemes i els programes s'han d'inicialitzar per defecte en català. </li></ul>
 2. 3. Situació actual <ul><li>Sala de la Biblioteca General (45 ordinadors) </li></ul><ul><li>Aula 20.S09 (45 ordinadors) </li></ul><ul><li>Aula 13.015 (35 ordinadors) </li></ul><ul><li>Aula 13.016 (35 ordinadors) </li></ul><ul><li>Paquet a “Aplicacions lliurades” per a les diverses associacions del Campus de Ciutadella per instal·lar les en català les aplicacions Windows, Office i Firefox (NO FUNCIONA) . </li></ul>
 3. 4. Valoració – Ordinadors Biblioteca General <ul><li>Els ordinadors de la Biblioteca General funcionen correctament. </li></ul><ul><li>L’única mancança observada és que el navegador “Internet Explorer” segueix tenint l’espanyol com a llengua predefinida , malgrat tenir la interfície en llengua catalana. </li></ul><ul><li>També destaca el fet de no estar triat en l’opció “Opcions regionals, d’idioma, data i hora” el català com a llengua principal </li></ul>
 4. 5. El navegador IE configurat en espanyol
 5. 6. Opcions regionals, d’idioma data i hora
 6. 7. Opcions regionals, d’idioma data i hora
 7. 8. Problemes actuals – Ordinadors SACU <ul><li>El pedaç d’aplicacions lliurades no funciona de manera correcte i no es poden instal·lar bé els pedaços per Windows, Office i Firefox en català. </li></ul>
 8. 9. Problemes actuals – Ordinadors SACU <ul><li>En els ordinadors el despatx 20.1E12 que s’ha demanat al servei d’informàtica la instal·lació en català del Windows, l’Office i el Firefox s’ha observat el següent: </li></ul><ul><ul><li>IE amb interfície en català però com a única llengua predefinida l’espanyol. </li></ul></ul><ul><ul><li>Firefox amb la interfície en català pero com a única llengua predefinida l’espanyol. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paquet Office en català però amb el corrector configurat per defecte en espanyol. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un ordinador que segueix tenint el Firefox en espanyol malgrat haver demanat el canvi. </li></ul></ul>
 9. 10. Word amb espanyol com a llengua per defecte
 10. 11. Què demanem? <ul><li>Configuració de tots els ordinadors a l’abast dels estudiants de la UPF, els de les aules i també els portàtils de prèstec en llengua catalana, seguint la normativa de la Universitat (Regulació i foment de l’ús del català a la UPF article 16.5). </li></ul><ul><li>Adoptar el model que s’ha fet servir a la Biblioteca General per a tots els ordinadors de la UPF, només canviant al català la llengua per defecte del programa-navegador IE. </li></ul><ul><li>Un cop regularitzada la situació (porta des del 2001 aprovat), s’estudiaran fórmules per garantir el multingüisme, si s’escau. </li></ul>
 11. 12. Multilingüisme, com? <ul><li>Les aplicacions s’inicialitzaran per defecte en llengua catalana, essent els usuaris qui l’hauran de canviar opcionalment. Així ho preveu l’article 16.6 de la Regulació I foment de l’ús del català a la UPF. </li></ul><ul><li>Des de la PUC animem al Vicerectorat de Promoció Lingüísitica a fomentar de veritat el multilingüisme –mantenint els ordinadors amb la interfície en català -, dotant-los de diccionari català-espanyol-anglès per tal que els estudiants estrangers puguin consultar algun mot que no entenguin. Cal considerar en aquest sentit que la navegació per programari de Microsoft és molt intiutiva i visual. </li></ul>
 12. 13. Procés a seguir…
 13. 14. Per a qualsevol consulta:

×