strategy PR

2,707 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

strategy PR

 1. 1. แผนยุทธศาสตร์กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. 2. กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <ul><li>กองประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ ให้การสนับสนุน จัดเก็บรวบรวม สรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการจากผู้บริหาร เพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนให้เหมาะสมกับประเภทของข่าวสาร ประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก </li></ul>
 3. 3. รวมถึงการวิเคราะห์และการเสนอแนะแนวโน้มของข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน การปรับรูปแบบนำเสนอข่าวสารให้เหมาะกับประเภทของข่าวสารสถานการณ์และผู้รับข่าวสารโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง เหมาะสมและรองรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งการให้บริการอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพ
 4. 4. วิสัยทัศน์ <ul><li>“เป็นผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ และศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร โดยมีจิตสำนึกในการให้บริการอย่างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯและสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อสาธารณชน” </li></ul>
 5. 5. พันธกิจ <ul><li>1. พัฒนาระบบบริหารข้อมูล/ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ </li></ul> 2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านบริการข้อมูล / ข่าวสาร 3. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย 4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยทั้งในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน 5 . วางแผนหลักและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยฯ
 6. 6. อัตลักษณ์ <ul><li>กองประชาสัมพันธ์ ยึดหลัก 5 F </li></ul><ul><li>สำหรับการดำเนินงานด้านบริการประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>Faithful มีศรัทธา </li></ul><ul><li>Facility สะดวกสบาย </li></ul><ul><li>Fast รวดเร็ว ทันสถานการณ์ </li></ul><ul><li>Fact ถูกต้องเป็นจริง </li></ul><ul><li>Friendly มีความเป็นมิตร </li></ul>
 7. 7. โครงสร้างการบริหารของกองประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานข่าว งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานวิเคราะห์และประเมินผล งานบริการข้อมูลและเผยแพร่ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานบันทึกภาพนิ่ง งานจัดระบบภาพและข่าว หัวหน้าฝ่ายข่าว หัวหน้าฝ่ายผลิตและเผยแพร่ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ / ซ่อมบำรุง / เอกสารการพิมม์ งานสารสนเทศ อธิการบดี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 8. 8. ค่านิยมของกองประชาสัมพันธ์ “ ข่าวสารของท่านคืองานของเรา ”
 9. 9. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ( SWOT Analysis )
 10. 10. <ul><li>การประชาสัมพันธ์ภายนอก </li></ul>กองประชาสัมพันธ์แบ่งการงานดำเนินงานออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ <ul><li>การประชาสัมพันธ์ในองค์กร </li></ul>
 11. 11. งานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร <ul><li>1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ใน มทร . ธัญบุรี ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ มทร . ธัญบุรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร </li></ul><ul><li>2. ดำเนินการ จัดการผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การผลิตข่าว บทความ สารคดี ภาพข่าว บทสัมภาษณ์ และสื่ออื่นๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อักษรวิ่ง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งภายในและสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3. พัฒนาระบบบริการข้อมูล ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งด้านวิชาการด้านเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรม และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน </li></ul><ul><li>5. วางแผนและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ </li></ul>งานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ( ต่อ )
 13. 13. งานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ( ต่อ ) <ul><li>6. ดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย </li></ul><ul><li>7. พัฒนาคุณภาพของงานประชาสัมพันธ์ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร </li></ul>
 14. 14. งานประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร <ul><li>1. วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก เช่น สื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>2. สรุป วิเคราะห์ ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อประเมินผลทัศนคติของสื่อมวลชน สาธารณชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>3. ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร บทความ สารคดี และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับมหาวิทยาลัยฯเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความเชื่อถือต่อสาธารณชน </li></ul>
 15. 15. <ul><li>3. แถลงข่าวและชี้แจงข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความเข้าใจที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วไป </li></ul><ul><li>4. ดำเนินกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับสื่อมวลชนหน่วยงานภายนอกและสาธารณชนทั่วไป </li></ul>งานประชาสัมพันธ์ภายนอก ( ต่อ )
 16. 16. <ul><li>5. พัฒนากลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนงานและเป้าประสงค์ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านบริการด้านวิชาการแก่สังคม ฯลฯ </li></ul><ul><li>6. ดำเนินการจัดการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกให้มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>7. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย </li></ul>งานประชาสัมพันธ์ภายนอก ( ต่อ )
 17. 17. การวิเคราะห์ตนเองและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน <ul><li>การวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis ) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ </li></ul><ul><li>กองประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้ </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายใน </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายนอก </li></ul>
 18. 18. เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของกองประชาสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นการ บ่งบอกถึงจุดแข็ง ( Strength ) และจุดอ่อน ( Weakness ) ของการดำเนินงานของกองประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายใน
 19. 19. จุดแข็ง ( Strength ) <ul><li>ผู้บริหารให้ความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ และให้การร่วมมือสนับสนุน </li></ul><ul><li>มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สามารถทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและทำงาน ได้หลายหน้าที่ </li></ul><ul><li>มีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก </li></ul><ul><li>มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเหมาะสมและเพียงพอ </li></ul><ul><li>มีการปรับปรุงรูปแบบของการสื่อสาร และมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน </li></ul><ul><li>เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน </li></ul>
 20. 20. จุดอ่อน ( Weakness ) <ul><li>งบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มีจำกัด </li></ul><ul><li>มีงานเร่งด่วนที่ต้องทำประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถกำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า </li></ul><ul><li>บางหน่วยงานให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์น้อย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ขาดความต่อเนื่องในการทำงานเนื่องจากบุคลากรมีการเข้า - ออก บ่อย </li></ul>
 21. 21. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก <ul><li>จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อการดำเนิน </li></ul><ul><li>งานของกองประชาสัมพันธ์ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคทำให้ </li></ul><ul><li>กองประชาสัมพันธ์สามารถตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายตรง </li></ul><ul><li>ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นผลทำให้เกิดโอกาสและอุปสรรค </li></ul><ul><li>ในการ ดังนี้ </li></ul>
 22. 22. โอกาส ( Opportunity ) <ul><li>ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่รู้จักของสาธารณชนและสื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวสารและผลงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>มีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกที่ดี </li></ul><ul><li>มีการปรับปรุงรูปแบบของการสื่อสาร และมีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน </li></ul>
 23. 23. อุปสรรค <ul><li>มีการแข่งขันกันมากขึ้นด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆจากทุกหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ขาดการสานต่อผลงานนวัตกรรมที่ได้นำเสนอต่อสื่อมวลชนไปแล้ว </li></ul>
 24. 24. <ul><li>การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรให้เป็นผู้อุดมไปด้วยความรู้ </li></ul><ul><li>สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในและภายนอก </li></ul><ul><li>เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสายตาของบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ </li></ul>แนวทางการพัฒนา
 25. 25. ขอบคุณครับ

×