Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 04 27_LAB_Nueva compra

520 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12 04 27_LAB_Nueva compra

  1. 1. - Catalunya Banc: KutxabankAraba: 945 162359 erosketaBizkaia:Gipuzkoa:Nafarroa: 94 4017021 - 7028 943 001927 94 4017021 berri bat? www.labkutxak.com Catalunya Caixa da CAIXA D’ES- 5 desberdintasunak TALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA-ren izen ko- las 5 diferencias mertziala. Catalunya Banc, S.A., berriz, aurrekoaren negozio finantzarioa ze- harka eramaten duen ban- kua da. Catalunya Banc es- kuratuko balu, Kutxaban- kek bere tamaina bikoiztuko luke, 150.000 milioi euroko aktibodun talde finantzarioa eratuz eta Catalunyan ezarpen handi bat lortuz. Baina, zenbaki handiekin lilura- tzen direnentzako salbu, hedapen berri honek ez lioke ezertan lagunduko gure panorama ekonomi- koari. Dirudienez CajaSu- rrek ez zuen asetu alderdi jeltzaleak bankari oligarken artean izateko duen gogoa. Gure erakundeko edozein langilek daki ho- rrelako abentura bat errepi- katzeak handitu egingo lituzkeela irekita ditugun fronte guztiei aurre egiteko zailtasunak: andaluziako kutxaren zuloak, Gipuz- koako lurraldearen kapitala Espainiako adreiluetan xa-
  2. 2. hutu duen Kutxaren kudeaketa txarra, eta BBKk talunya Caixak, Catalunya Banc-en gainerakoduela urtebete luze egin zituen murrizketak, bu- %10,26aren jabeak, uko egin zion BBOFak bertanlegoak itxita eta langileak lekualdatuta edo kale- zituen akzioak erosteko aukerari eta, ondorioz,ratuta. ezarritako egutegia bost hilabetez laburtu da. Eman diezaiogun gainbegiratu bat Cata- Gainera, Catalunya Caixak Funtsari beren-lunya Banc honi: beregizko baimena eman dio akzio guztiak aldi berean sal ditzan, baita Catalunya Caixarenak Espainiako Bankuak iragan irailean Cata- ere, suertatzen diren eroslea eta baldintzak onar-lunya Caixa eskuhartu zuen bere kontuen egoera tuz.txarra zela eta. Unnim ere eskuhartu zuen, ondo-ren BBVAk enkante bidez eskuratu duelarik. Catalunya Caixak behar duen Aktiboen Babeserako Eskema (ABE=EPA) handiak edozein Ondorioz, Banku Berregituraketa Ordena- eragiketa zailtzen du. Finantza-sektoreko iturriekturako Funtsak (BBOF=FROB) 3.000 milioi euro aurreratu dutenez, Catalunya Caixak beharko lu-baino gehiago sartu behar izan zituen Catalunya keen ABEa 5.000 milioitik gorakoa izango litza-Caixan. teke. Zenbateko hau ezin da inondik inora bete Gordailu-Bermearen Funtsean (GBF=FGD) ge- Catalunya Caixak Catalunya Banc-i eman ratzen den diruarekin. Funts hau izan da Unnimzion bere negozio finantzarioa eta, oraindik ere, eta CAMentzako ABEak bete dituena.bankuaren %89,73a BBOFarena da eta gainera-koa Catalunya Caixarena. Catalunya Banc-en egoera labur azalduta, Banku honek 1.335,20 milioi galdu zituen ez dirudi honen erosketa pagotxa denik. Horre-2011n, gobernuaren 2/2012 dekretuak agindu- lako desinbertsio batek kalte larriak ekarriko liz-tako saneamendu gehigarrien ondorioz, gehiena kioke Euskal Herrian enpleguari, epe labur etapromotoreei emandako kredituen eta aktibo hi- ertainean. Hau gertatzen ari da honezkero Ku-giezinen ondorioz. txabankeko langileen berrantolaketarekin. Gai- nera, nabarmena da Kutxabank finkatzeko eta Orain BBOFaren Batzorde Errektoreak ka- CajaSur zuzentzeko erabiltzen ari diren giza ba-taluniar erakundearen adjudikazio-prozesua liabideak topera daudela. Fronte berri batek in-abiatu du, bertan duen partehartzea (%89,73 tegrazio eta berrantolaketa arazoak okertukohori) desinbertitzea erabaki duelako. lituzke egoera ekonomiko larri batean. Espainiako Bankuko iturrien arabera, Ca-
  3. 3. Catalunya Banc: KutxabankAraba: 945 162359 ¿nueva compraBizkaia:Gipuzkoa:Nafarroa: 94 4017021 - 7028 943 001927 94 4017021 en ciernes? www.labkutxak.com Catalunya Banc, S.A. es el banco que lleva a cabo indirectamente el negocio bancario de 5 desberdintasunak Catalunya Caixa (nombre comercial de CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I las 5 diferencias MANRESA). Pues bien, una hipo- tética incorporación de Ca- talunya Banc permitiría a Kutxabank doblar su ta- maño hasta configurar un grupo financiero con unos activos del orden de los 150.000 millones de euros y con una fuerte presencia en Catalunya. Pero, salvo para quien se deje engatu- sar por los macronúmeros, una nueva expansión no mejoraría en nada nuestro panorama económico. Parece que CajaSur no satisfizo la obsesión del partido jeltzale por pintar algo entre la jet banquero- oligárquica. Cualquier tra- bajador/a de nuestra entidad sabe que esta re- petida aventura agravaría las dificultades que ya te- nemos para cubrir todos los frentes. Nos referimos a los agujeros de la caja an- daluza, los generados por la nefasta gestión de Kutxa que ha dilapidado el capi- tal gipuzcoano a cambio de ladrillo español, y al
  4. 4. ajuste de BBK, hace un año largo, que supuso el compra sobre las acciones del FROB en Cata-cierre de oficinas, traslados y despidos de com- lunya Banc, algo que ha permitido adelantar enpañeros/as. cinco meses el calendario previsto. Este es el panorama de Catalunya Banc: Asimismo, Catalunya Caixa ha autorizadoCatalunya Caixa fue intervenida en septiembre expresamente al fondo para que proceda a ladel año pasado por el Banco de España por el venta de sus acciones en Catalunya Banc demal estado de sus cuentas. También lo fue forma conjunta con la participación del citadoUnnim, que ha sido adjudicada mediante su- FROB, obligándose a transmitir sus acciones albasta al banco BBVA. potencial adquirente designado por el Fondo y en las mismas condiciones en las que lo haga En consecuencia, el FROB (Fondo de Re- éste.estructuración Ordenada Bancaria, organismopúblico dependiente del Ministerio de Econo- El importante Esquema de Protección demía) tuvo que inyectar más de 3.000 millones de Activos (EPA) que precisa Catalunya Caixa difi-euros en Catalunya Caixa. culta cualquier operación. Según han avanzado fuentes del sector financiero, el EPA que necesi- Catalunya Caixa traspasó su negocio ban- taría CatalunyaCaixa superaría los 5.000 millonescario a Catalunya Banc y, aún hoy, el 89,73% del de euros. Esta cantidad no se cubre ni de lejosbanco pertenece al FROB y el resto a Catalunya con lo que queda en el Fondo de Garantía deCaixa. Depósitos (FGD), que es quien ha aportado los EPA para Unnim y para CAM. El banco en cuestión perdió 1.335,2 millo-nes de euros en 2011 tras aplicar saneamientos Expuesta de forma somera la situación ac-adicionales para cumplir con gran parte de las tual de Catalunya Banc, no parece que su com-exigencias del decreto 2/2012 de saneamiento pra sea una bicoca. Esta desinversión en nuestrofinanciero del Gobierno, principalmente por cré- territorio afectaría gravemente a la creación deditos a promotores y activos inmobiliarios. empleo directo e indirecto a corto y medio plazo en Euskal Herria. Este hecho ya se está dando Hace unos días se ha abierto oficialmente con la reestructuración de la plantilla de Kutxa-el proceso de adjudicación de la entidad cata- bank. Resaltamos también que los recursos hu-lana, ya que la Comisión Rectora del FROB ha manos que se están dedicando a laacordado iniciar el proceso de desinversión de consolidación de Kutxabank y a la optimizaciónsu participación en este banco (ese 89,73%). de CajaSur están claramente desbordados. Un nuevo flanco agudizaría los problemas de inte- La decisión fue tomada, según fuentes del gración-reestructuración en una situación econó-Banco de España, una vez que Catalunya Caixa, mica alarmante.titular del 10,26% restante del capital de Cata-lunya Banc, acordó renunciar a su opción de

×