Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 01 19_lab_kutxabank_homologacion_ona_euscas

268 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12 01 19_lab_kutxabank_homologacion_ona_euscas

  1. 1. KUTXABANK HOMOLOGAZIOA Kutxabankeko Zuzendaritzak dei egin die 5. FORMAKUNTZA. Enpresak agintzen dituensindikatuei urtarrilaren 19rako, antza erakunde ikastaro eta bilerak lanorduetan egingo dira,berrian hitzarmen kolektiboaren negoziazioari txandak antolatuz.ekiteko. Aurretik bidalitako oharretan argi utzidugu gure jarrera honen aurrean, lan-harrema-netarako euskal eremuaren aldeko erabaki es- 6. ETXEBIZITZARAKO KREDITUA. Mailegutrategikoa azalduz. Gainera, jokoan dago BBKtik, hau gaur egungo beharrei egokitzea, zenbateko-Kutxatik eta Vitaletik datozen langileen lan-bal- ari eta epeari dagokionez.dintzen homologazioa. 7. Gaur egungo eta etorkizuneko LANGILE LABetik aukera ugari proposatu eta bul- GUZTIONTZAKO LAN-BALDINTZEN BERDIN-tzatuko dugu langile guztien eskubideak defen- TASUNA.datu eta garatzeko, hurrengo dekalogoa osatzenduten lerro nagusiak zehazten dituen plataformazabal batekin: 8. GIZARTE AURREIKUSPENA. Gutxietsita dauden BGAEetan ekarpenak handitzea.1. KALERATZERIK EZ. Ezin da onartu kalera-tzerik iaz baino etekin handiagoak iragarri dituen 9. SOLDATAK Hego Euskal Herriko KPI-ARENfinantza erakunde batean ARABERA AUTOMATIKOKI EGUNERATZEA, beti ere erosteko ahalmenik galdu gabe.2. AURRE-ERRETIRO UNIBERTSALAK, aurre-tiaz zehaztutako sistema bati jarraituz eta, beti 10. MUGIKORTASUN GEOGRAFIKOA. Inte-ere, ENPLEGU DUINAREN SORRERARI LO- grazioak ez du aitzakia izan behar langileak tokizTUTA. aldatzeko. Mugikortasunari buruzko arau muga- tzaile orokor bat ezartzea.3. KONTRATAZIOA ETA GARAPEN PROFE-SIONALA. Unibertsalak eta gardenak izan behardira. Oposaketa irekiak, kanpoko epaimahaiekineta sindikatuen gainbegiratzearekin. Urterokooposaketak kategoria-piramideari jarraiki.4. KATEGORIAK BERRIKUSTEA SISTEMAERABILGARRI ETA ARGI BAT ERATZEKO. Ba-koitzaren betebehar eta zereginak hitzarmeneanxehetasunez azaltzen direlarik.
  2. 2. KUTXABANK HOMOLOGACIÓN La Dirección de Kutxabank ha convocado 5. FORMACIÓN. Los cursos y reuniones quea los sindicatos para el 19 de enero, previsible- sean por mandato de la empresa se realizaránmente para comenzar las negociaciones del con- dentro del horario laboral, habilitando turnos paravenio colectivo en la nueva entidad. Por ello.notificaciones anteriores tenéis conocimiento denuestra postura ante el mismo, de nuestra deci-sión y apuesta estratégica por el marco vasco de 6. CRÉDITO VIVIENDA. Adaptar este préstamorelaciones laborales. Al margen de esa cuestión, a las necesidades actuales, en importe y plazo.está en juego la homologación de las condicio-nes de trabajo de las plantillas provenientes de 7. IGUALDAD DE CONDICIONES LABORA-BBK, Kutxa y Vital. LES PARA TODOS Y TODAS LAS TRABAJA- DORAS, actuales y futuras. Desde LAB vamos a proponer e impulsardiversas alternativas para defender y desarrollarlos derechos de todas y todos los empleados, 8. PREVISIÓN SOCIAL. Mayores aportacionescon una extensa plataforma bien definida cuyas a las EPSVs más desfavorecidas.líneas maestras se recogen en el siguiente de-cálogo: 9. ACTUALIZACIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA AL IPC de Hego Euskal Herria, sin pérdida de1. NINGÚN DESPIDO. No se pueden admitir poder adquisitivo en cualquier caso.despidos en una entidad financiera que ha anun-ciado para este año mayores beneficios que en 10. MOVILIDAD GEOGRÁFICA. La integraciónel anterior. no debe servir de excusa para la desubicación de los empleados. Establecimiento de una2. CREACIÓN DE EMPLEO DIGNO unido a norma general restrictiva sobre la movilidad.PREJUBILACIONES universales siguiendo unsistema preestablecido.3. CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN PROFE-SIONAL. Deben ser universales y transparentes.Oposiciones abiertas con examinadores exter-nos en tribunales de oposición con supervisiónde los sindicatos. Oposiciones anuales según lapirámide de categorías.4. REMODELACIÓN DE CATEGORÍAS EN UNSISTEMA PRÁCTICO Y CLARO. Perfectamenteidentificado y con funciones descritas en conve-nio que definan las obligaciones y cometidos decada cual.

×