Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Equinox Partners - 3 Months Management Development Program v 6.0 (2019)

184 views

Published on

Equinox Partners - 3 Months Management Development Program v 6.0 (2019)

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Equinox Partners - 3 Months Management Development Program v 6.0 (2019)

 1. 1. www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов 5 3-месечна програма за развитие на ключови мениджърски умения ТРЕНИНГ | КОУЧИНГ | КОНСУЛТИРАНЕ
 2. 2. 1www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ФОКУС И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Програмата е предназначена за компании, за които е важно да развият и поддържат нивото на мениджърските умения на ръководния си състав на възможно най-високо ниво. Компании, които залагат на устойчивото бизнес развитие чрез човешко отношение на всички нива, разпознавайки смислената работа и смислените взаимоотношения като основни работни принципи. И за компании, които прегръщат друг основен работен принцип - радикалната честност. Програмата не е за всеки. Не е за мениджъри, които стоят, чакат и се надяват. Не е за мениджъри, които се оплакват от собствените си мениджъри вместо да поемат отговорност за това, за което могат да поемат отговорност, т.е. за всичко, което е свързано с тяхната собствена работа. • Програмата се фокусира върху стимулирането на поемане на пълна лична отговорност за намирането на работещите решения – стимулира изясняването на визията за бъдещите резултати и създаването на стойност «сега». Променя фокуса от вглеждането в проблемите и «какво не работи» към търсенето и намирането на решения и «това, което работи». • Фокусът е върху същественото – прониква в същността на нещата и в това, което има значение за придвижването на участниците напред. Работи на нивата на ценностите, вярванията и нагласите, като в резултат има и трансформационен ефект. • Стимулира директната комуникация в общуването между участниците – това от своя страна улеснява бързото и ефикасно взимане на решения, постигането на качествени резултати и осезаемото придвижване в процеса напред. • Развива гъвкавост и критическо мислене сред участниците – провокира към разглеждането на различни гледни точки и намирането на работещи решения. Наред с това, стимулира проявата на толерантност и приемане на различията, вкл. обединяването около общи ценности и цели. • Спомага за подравняването и калибрирането на хората в организацията, както по отношение на мениджърските умения, така и по отношение на ценностите и груповата синергия.
 3. 3. 2www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 ОСНОВНИ ТЕМИ НА ПРОГРАМАТА Как ще постигнем желаните резултати? Работим изцяло с ресурса на участниците – едновременно на индивидуално и на групово ниво – като стимулираме личните и групови научавания и осветляваме “слепите петна”, които са особено важни в контекста на прилагането или развиването на умения и компетенции. Стимулираме участниците да експериментират и да планират и предприемат на конкретни действия в посока постигането на желаните резултати. С оглед постигането на устойчиви резултати, ще адресираме процеса на «учене» едновременно на три нива: • Предоставяне на участниците работеща структура, техники и инструменти, вкл. теоретични знания и обратна връзка • Повишаване на индивидуалната и груповата осъзнатост за всяко от уменията и компетенциите, вкл. осъзнаване на индивидуалните силни страни и области за развитие, както и предприемане на действия за тяхното развитие • Провокиране към само-изследване на начина на мислене, подхода и нагласите и изработване на работещи индивидуални и екипни стратегии за преодоляване на бариерите. Основни теми от Програмата - Стратегическо целеполагане. Ефективна комуникация и личностни типове; - Мотивация, вдъхновение и радикална честност. Баланс м/у хора и резултати; - Коучинг умения и управление не емоциите. Поемане на лична отговорност; - Управление на времето и делегиране. Управление на оперативен риск; - Качествена обратна връзка и баланс между подкрепа и предизвикване; - Управление на конфликти и преговори. Критическо мислене; - Преодоляване на слепи петна и личностно развитие. Овластяване на другите;
 4. 4. 3www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 РАМКА И ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА РАМКА И СТРУКТУРА ФАЗИ И ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА 1) СТРАТЕГИЧЕСКО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ – предварителна среща с Възложителя на Програмата и/или Мениджъри по отдели с цел определяне на общата визия, цели и резултати за програмата, както и набелязване на измерителите за успех. 2) ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ВЪПРОСНИЦИ – с цел поставяне на основите за програмата, посредством лично целеполагане, изследване на собствените нужди във връзка с посочените теми, както и за рафиниране дизайна на Тренинга. 3) ПРЕДВАРИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА – участниците получават достъп до онлайн ресурси, които да използват по време на тренинг програмата. ФАЗА 1: ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ФАЗА 2: ПРАКТИЧЕСКО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА ФАЗА 3: ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Инд. целеполагане и извеждане на нуждите и цели от участниците Провеждане на практическите модули и сесии от програмата “Follow-Up” среща за преглед и анализ на резултатите, вкл. какво следва… ФАЗА 1: ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
 5. 5. 4www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 1) Практически целодневни тренинг модули – за адресиране на посочените за всеки модул теми, насочен към практическото усвояване на конкретни мениджърски умения с интензивна практика и обратна връзка. След първи модул се правят тристранни коучинг споразумения между всеки участник, неговия мениджър и сертифициран коуч за валидиране на индивидуалните цели за развитие на всеки участник с унисон със стратегическите бизнес цели. Използва се методологията на Маршал Голдсмит с включване на ключови заинтересовани лица и ежемесечна права и обратна връзка от тях към всеки участник в програмата. 2) Индивидуални коучинг сесии за затвърждаване и прилагане на наученото на практика - опция (прод. 1 час/участник) – провеждат се според индивидуалния график на всеки участник и са предназначени за адресиране на конкретни казуси и предизвикателства от работата “на полето”, вкл. за изследване на възможните решения и съставяне на план за предприемане на конкретни действия. 3) Master-Mind групови сесии за решаване на конкретни бизнес казуси (продължителност 90 минути); начин на провеждане – на място в зала или он-лайн) – на тези сесии участниците имат възможност да поставят и решат между 3 и 5 конкретни предизвикателства или “горещи теми”, които са се появили в работата от времето след проведения тренинг до момента. По този начин, освен че се затвърждават и надграждат знанията от тренинга, се намират и практически решения за реалните конкретни казуси. Ефектът за групата е повишена осъзнатост и ангажираност за предприемане на последващите действия и прилагане на съответните решения. Участниците, които задават казусите, са “собственици” на крайните решения и плановете за действие. 1) Провеждане на (“Follow-Up”) среща с Възложителя – за споделяне на наблюдения, анализ на резултатите и набелязване на последващи стъпки ФАЗА 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ ЕЛЕМЕНТИТЕ ФАЗА 3: ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
 6. 6. 5www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 ПРИМЕРЕН ДИЗАЙН (финалният дизайн се ко-създава с клиента след обследване на тренинг нуждите и изясняване на целевите резултати в края на програмата) МОДУЛ ТЕМИ ТРЕНИНГ И КОУЧИНГ ДЕЙНОСТИ (за 1 месец) УЧАСТНИЦИ Фаза 1 INVOLVE (1 месец) Модул 1 Стратегическо целеполагане. Ефективна комуникация и личностни типове. Мотивация, вдъхновение и радикална честност. Баланс между ориентираност върху резултатите и хората. Коучинг умения за мениджъри. Поемане на лична отговорност. Взаимно избиране за индивидуална работа със сертифициран коуч за цялата програма. 2 тренинг дни – присъствено Група от мениджъри до 12 човека 1 Master-Mind сесия, фокусирана към индивидуални и групови предизвикателства – присъствена или он-лайн (90 минути) Група от мениджъри до 12 човека 2 индивидуални бизнес коучниг сесии – присъствени или по телефон/скайп Индивидуално Фаза 2 EVOLVE (1 месец) Модул 2 Управление на времето и делегиране. Проактивност и управление на оперативния риск. Качествена обратна връзка и баланс между подкрепа и предизвикване. Управление на емоциите. Моделът “Мотивация или фрустрация” 1 тренинг ден – присъствено Група от мениджъри до 12 човека 1 Master-Mind сесия, фокусирана към индивидуални и групови предизвикателства – присъствена или он-лайн (90 минути) Група от мениджъри до 12 човека 2 индивидуални бизнес коучниг сесии – присъствени или по телефон/скайп Индивидуално Фаза 3 RESOLVE (1 месец) Модул 3 Управление на конфликти и преговори. Критическо мислене. Преодоляване на слепи петна и личностно развитие. Овластяване на другите. 1 тренинг ден – присъствено Група от мениджъри до 12 човека 1 Master-Mind сесия, фокусирана към индивидуални и групови предизвикателства – присъствена или он-лайн (90 минути) Група от мениджъри до 12 човека 2 индивидуални бизнес коучниг сесии – присъствени или по телефон/скайп Индивидуално
 7. 7. 6www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 СТРУКТУРА НА ТАКСИТЕ Тип услуга Продължителност и провеждане Такса Фаза 1: ПОДГОТОВКА И ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ Вкл. предварителни срещи и интервюта с участниците; изготвяне и провеждане на индивидуални въпросници; дизайн и предоставяне на материали за самостоятелна подготовка, вкл. достъп до ресурси по време на обучението. КОМПЛИМЕНТ Фаза 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА Практически тренинг ден групов практически тренинг в група до 12 човека; (от 10.00 до 16.30 ч. – с 2 х 15 мин кафе паузи + 1 х 60 мин обедна пауза) 1990 Евро /тренинг ден/ група Индивидуален коучинг (за затвърждаване и прилагане на наученото) индивидуална сесия, присъствено/онлайн; продължителност 1 час. 150 Евро / сесия / човек Master Mind групова сесия цялата група; присъствено/он-лайн; продължителност 90 минути 530 Евро / сесия / група Фаза 3: ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРЕСА И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ „Follow up“ среща с Възложителя за анализ и обратна връзка продължителност 2 часа КОМПЛИМЕНТ Фаза 1: ПОДГОТОВКА И ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ Фаза 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГА Фаза 3: ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ КОМПЛИМЕНТВЖ. ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ КОМПЛИМЕНТ
 8. 8. 7www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 ** Таксите по-горе са цитирани в Евро без ДДС. Допълнително се начислява 20% ДДС. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. Валидност до 30.09.2019; 2. Таксите по-горе покриват изготвянето на дизайн, разработването на съответните активности и предоставянето на описаните услуги, вкл. дизайн и предоставяне на тренинг материали за участниците за всеки от елементите, както и достъп до оналйн ресурси за времето на програмата. 3. Таксите не включват разходи за зали, логистика, кетъринг и всички други, които не са упоменати в точка 2; 4. Условие за фактуриране – до 7 дни след потвърждение на офертата. Условие на плащане – до 7 дни от датата на фактурата;
 9. 9. 8www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 ЗА ВАШИТЕ ПАРТНЬОРИ В ТОЗИ ПРОЕКТ Гергана Павлова (ACC) е Управляващ Партньор в Equinox Partners, след дългогодишен корпоративен опит в мултинационални среди. С опит и експертиза в развитието и вдъхновяването на хора и екипи, бизнес развитие и управление на проекти, B2B продажби и консултации, обучение на търговски екипи, дизайн и внедряване на разнообразни HR системи (вкл. Performance Appraisal System, Employees Induction System) и др. Понастоящем Гергана работи като професионален Коуч по автентично и трансформационно лидерство, Ментор Коуч и Фасилитатор. Пламен Петров (MBA, ACC) е Управляващ Партньор в Equinox Partners. С повече от 20 години опит в управлението на процеси и екипи, през последните 5 години от корпоративния си опит работи в IBM за няколко големи клиента на компанията. Там инициира първата вътрешна коучинг инициатива за компанията в България. Има опит в бизнес планирането, бизнес развитието и продажбите. Понастоящем работи като професионален Бизнес & Стратегически коуч. Има MBA от City University of Seattle. Гергана и Пламен са създателите и основните водещи на първата българска програма за обучение по коучинг Intunity Coaches®, която е разработена в съответствие със стандартите и компетенциите на Международната Коуч Федерация. Програмата се отличава с трансформационния си характер и всеобхватното си съдържание, покриващо широк спектър от мениджърски и лидерски умения и инструменти, и вече има 6 проведени издания и повече от 40 сертифицирани Коуча на територията на страната. Повече за програмата, както и споделени впечатления от участниците, можете да видите на страницата на програмата: www.intunitycoaches.com
 10. 10. 9www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 Венелин Минчев е Мениджър Обучения и Ключови клиенти в Equinox Partners. Венелин има повече от 12 години опит в сферата на Човешките ресурси в корпоративния и консултантския сектор. Като сертифициран фасилитатор и треньор Венелин води обучения и работни срещи по темите за лична и екипна ефективност, продажби и обслужване на клиенти, комуникация и презентационни умения. През 2014 г. завършва Intunity Coaches и оттогава практикува като професионален Бизнес коуч. Милослав Павлов е Мениджър Ключови клиенти и Професионален Коуч в Equinox Partners. С широк опит в лидерството, разработването и управлението на проекти, изкуствата и графичния дизайн, той е Магистър Архитект и е работил над 11 години с експерти в областта. Артист по природа, Милослав също е музикант и композитор, което прави творчеството и изкуствата неразделна част от неговия личен и професионален път. Той е сертифициран Intunity Coach, като внася в своята коучинг правктика широка палитра от умения, с които стимулира креативността и уникалния и автентичен израз у хората, с които работи.
 11. 11. 10www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 ЗА ЕКУИНОКС ПАРТНЪРС С КАКВО СМЕ УНИКАЛНИ? Ние вярваме, че всеки един човек или екип е уникален и разполага с всички ресурси, за да реализира целите, които си поставя. Затова и в нашите програми работим изцяло с ресурса на всеки от участниците, като едновременно с това фасилитираме и груповите научавания и мъдрост. Задаваме рамката и създаваме подкрепяща среда, в която всеки има свободата да експериментира и прилага собствените научавания Играта при нас е ключов елемент за отключването на творческия ресурс у човека, като едновременно с това работим и на нивата на ценностите, вярванията, нагласите Фасилитираме индивидуалните и екипните “отговори”, стмулираме индивидуалните и груповите научавания и катализираме ангажирането със и постигането на конкретни резултати. Прилагаме иновативни техники на обучение, за да стимулираме развиването на гъвкав ум и разширяването на собствените граници в подкрепа на откриването на нови, креативни решения за бизнеса Провокираме разбиването на стари модели и ограничаващи вярвания, като осветляваме “слепите петна” за участниците и ги подкрепяме да открият работещи стратегии за постигане на желаните резултати. Идваме от бизнеса ~ и носим със себе си широк корпоративен опит, към който добавяме коучинг експертиза от най-високо ниво. Винаги се стремим да бъдем на ръба на иновациите в областта на лидерските и мениджърските практики и подходи в развитието на хора и екипи. Творим в партньорство с вас – за постигането на устойчиви и дългосрочни резултати. 30+ години кумулативен бизнес опит коучинг експертиза от най-високо световно ниво широк набор от иновативни и ефективни техники на обучение
 12. 12. 11www.equinox-partners.bg Метро Сити Бизнес Център | бул. Александър Малинов, 51 ЗА ЕКУИНОКС ПАРТНЪРС ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ Видео обратна връзка от участниците в Бизнес Коучинг Програмата за Google в България можете да видите тук – https://goo.gl/HVcTtH Екуинокс Партнърс е единственият партньор на Google за България за реализирането на Бизнес Коучинг Програмата през 2015/2016 година. Програмата е с фокус върху развиването на бизнеса и увеличаването на продажбите. Още информация за Бизнес Коучинг Програмата, която реализираме за Google в България: “Google Partners Business Coaching”, официално от сайта на Google: https://goo.gl/TzQdfa “Google инвестира в бизнес развитието на партньорите си от над 30 държави” http://goo.gl/d9e5dp “Как Google използва коучинг подхода?” http://goo.gl/anp80I Отн: Бизнес Коучинг Програма за Google в България

×