Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ของเล่นทำให้เกิดเสียง

5,306 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ของเล่นทำให้เกิดเสียง

 1. 1. สาร Biodata ฉบับที่ 260 โดยจิรภัทร ศรัทธาธรรมกุล เว็บมาสเตอร์ สกว. เรี ยนสมาชิก Biodata ทุกท่าน สัปดาห์นี ้ ฝ่ ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่ าย 3) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย ั (สกว.) เปิ ดรับข้ อเสนอโครงการวิจย “การแก้ ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิข องชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ั มาตรา 67 วรรคสอง สามารถส่งข้ อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียดในปิ ดท้ ายสาร Biodata) สมาชิกทุกท่านครับ วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2556 ได้ ผ่านไปพร้ อมกับคาขวัญประจาปี “รักษาวินย ใฝ่ เรี ยนรู้ ั เพิ่มพูนปั ญญา นาพาไทยสู่อาเซียน” และเพื่อให้ เข้ ากับบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ สาร Biodata ฉบับนี ้ ผมขอนา เรื่ องเกี่ยวกับของเล่นที่เกิดเสียง 9 อย่าง มาให้ สมาชิกได้ อ่านกันครับ (เรี ยบเรี ยงโดยคุณขวัญชนก ลีลาวณิชไชย ทีมงาน จดหมายข่าวประชาคมวิจย จากประชาคมวิจยฉบับที่ 74) ั ั 1. ลูกข่ างโว้ ของเล่นประดิษฐ์ จากไม้ ไผ่เหี๊ยะ หรื อไผ่รวก บ้ างก็เรี ยกลูกข่างโว้ ว่า “บะข่างโว้ ” หรื อ “บะโว้ ” ซึ่งเป็ น การตังชื่อตามเสียงที่ดง “โว้ ๆ ๆ ๆ” ้ ั วิธีเล่ น ใช้ เชือกพันด้ านบนของไม้ ที่เสียบ โดยหันรูที่เจาะทแยงเข้ าหาตัว พันเชือกออก ด้ านนอกตัว ใช้ มือซ้ ายจับตัวลูกข่างกับเชือก มือขวาถือไม้ ยิงสอดใต้ มือซ้ าย แล้ วร้ อยเชือกเข้ า กับไม้ ยิง จับแกนไม้ และไม้ ยิงด้ วยมือซ้ าย มือขวาดึงเชือกแรง ๆ ลูกข่างจะหลุดและหมุนเอง เสียงดัง โว้ .ว..ว เพราะลิ ้นลูกข่างทวนลม ลักษณะการเกิดเสียง เกิดจากการที่อากาศอัดผ่านช่องบากเข้ าไปในกระบอกขณะที่ลกข่างโว้ กาลังหมุน ู มุมของการบากช่องอากาศ รวมทังความเร็ วในการหมุนของลูกข่างที่เหมาะสม จะทาให้ เกิดเสียง อยูช่วงหนึ่ง ลูกข่างโว้ ลก ้ ่ ู ใหญ่ จะให้ เสียงความถี่ต่า (เสียงทุ้ม) เนื่องจากมีมวลอากาศในลูกข่างมาก ส่วนลูกข่างโว้ ลกเล็กให้ เสียงความถี่สง (เสียง ู ู สูง) เพราะว่ามีมวลอากาศในลูกข่างน้ อยกว่า 2. ถึ่มทึม เกิดจากไม้ ที่เหลือจากการทารัวมาทาเป็ นของเล่นให้ กบลูกหลานเล่นยามพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน ทาให้ เกิดของ ้ ้ ั เล่นชิ ้นนี ้ขึ ้นมา ซึงมีชื่อเรี ยกหลายชื่อ เช่น กลองกิ่ง, ตึงตึง, ตึงตึ ้ง, ซึงไม้ ซาง เป็ นต้ น ่ ่ ่ วิธีเล่ น ใช้ นิ ้วดีดที่ไม้ ดีดเป็ นจังหวะ หรื อใช้ ไม้ ตีก็ได้ หากทาหลายตัวอาจเล่นไล่ ระดับเสียงเหมือนกับระนาด และจะทาให้ เกิดเสียงดัง ถึ่ม...ทึ ้ม ลักษณะการเกิดเสียง เกิดจากการสันของเส้ นเสียง ด้ วยการดีด หรื อ ตี ทาให้ เกิดเสียงดังเป็ นจังหวะ ซึ่ง ถ้ า ่ ขนาดของเส้ นเสียง (เส้ นไม้ ไผ่) ที่แกะออกมาไม่เท่ากัน เสียงที่เกิดจากการดีดเส้ นเสียงก็จะมีระดับเสียงต่างกัน
 2. 2. 3. นกหวีดไม้ ไผ่ นกหวีดไม้ ไผ่ทาขึ ้นจากไผ่ซางหรื อไผ่เหี๊ยะเพียง 2 ท่อน สามารถที่จะเป่ าเป็ นเสียงนกต่าง ๆ ได้ มากมายหลายชนิด ตามแต่ความสามารถของผู้เป่ า วิธีเล่ น ใช้ นิ ้วโปงกับนิ ้วชี ้มือซ้ ายปิ ดรูหวท้ ายของไม้ ทอนล่าง มือขวาจะจับไม้ ท่อน ้ ั ่ เป่ า ให้ ด้านเฉียงประกอบกับไม้ ทอนล่างบริ เวณที่เจาะรูไว้ เลื่อนไม้ ท่อนเป่ าไปเรื่ อย ๆ พร้ อม ่ ทังลองเป่ าดูวาจุดไหนที่มีเสียงดัง เมื่อพบจุดที่มีเสียงแล้ วให้ เปิ ด - ปิ ด นิ ้วชี ้และนิ ้วโปง เพื่อ ้ ่ ้ บังคับเสียงให้ เกิดเสียงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ลักษณะการเกิดเสียง เกิดจากการเป่ าอากาศเข้ าไปในรู ของกระบอกโดยเป่ าผ่ านท่อเป่ าซึ่งลักษณะของเสียง จะขึ ้นอยูกบระยะทางระหว่างรูกบหลอดที่ใช้ เป่ า และการใช้ นิ ้วมือปิ ด-เปิ ดปากกระบอกด้ านหน้ าและหลังสลับไปมาขณะ ่ ั ั เป่ าทาให้ เกิดเสียงคล้ ายเสียงนก 4. นกหวีดชัก ทาจากไม้ ไผ่ซาง มีแกนคันชัก (ลักษณะเหมือนลูกสูบ) ในกระบอกสามารถดึงเข้ าออกได้ ขณะเป่ า เพื่อเพิ่มหรื อลดความยาวลาอากาศในกระบอก ทาให้ เกิดเสียงจังหวะดัง-ค่อย สลับกัน ลักษณะการเกิ ดเสีย ง เกิ ดจากการเป่ าอากาศผ่านช่องเป่ าที่ ปาก กระบอกเข้ าไป ซึ่งลักษณะของเสียงนันจะขึ ้นอยู่กับความยาวของลาอากาศซึ่ง ้ สามารถปรับได้ โดยการดึงหรื อดันคันชัก 5. ปองแปง เครื่ องเล่นชิ ้นนี ้หลายคนคงคุ้นเคยดี เพราะแต่เดิมเป็ นสัญลักษณ์ของคนจีนย้ อมผ้ า ที่หาบปี๊ บย้ อมผ้ า ๋ ๋ ไปตามบ้ าน และถือป๋ องแป๋ งแกว่งไปมาส่งเสียงดัง เป็ นที่ชื่นชอบของเด็กๆ มาก ผู้ใหญ่จึงทาป๋ องแป๋ งให้ เด็กเล่น วิธีเล่ น ถือป๋ องแป๋ ง แล้ วพลิกมือหมุนกลับไปมา เพื่อจะเหวี่ยงสลัดลูกปั ด ที่ร้อยติดไว้ ข้างๆ ให้ ไปกระทบกับกระดาษแก้ ว จะเกิดเสียงดัง “ป๋ องแป๋ ง” ขึ ้น ลักษณะการเกิดเสียง การทาป๋ องแป๋ งนันหลักสาคัญอยูที่การขึงกระดาษ ้ ่ แก้ ว จะต้ องขึงให้ ตึง อย่าให้ หย่อน เพราะเสียงป๋ องแป๋ งจะดีหรื อไม่ดีนนอยู่ที่การขึง ั้ กระดาษแก้ ว 6. กบไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ แกะสลักที่เป็ นของเล่นเด็กชิ ้นนี ้ ทาจากไม้ ฉ่าฉา ไม้ มะพร้ าว ไม้ แดง ไม้ สก ฯลฯ นามากลึง ั และแกะสลักให้ มีให้ มีรูปร่างเหมือนกบ ภายในตัวกบจะถูกขูดเอาเนื ้อไม้ ออกจนเป็ นช่องว่าง ที่ด้านหลังกบจะแกะสลัก เป็ น ขันไม้ ขนาดต่างๆ กัน ไล่ลาดับจากเล็กสุดถึงขนาดใหญ่สด กลางตัวกบเจาะรูทะลุถึงกัน ใช้ สาหรับเก็บไม้ ที่ใช้ ครูดหลังกบ ้ ุ
 3. 3. ลักษณะการเกิดเสียง เกิดจากเมื่อใช้ ไม้ ครูดไล่ด้านหลังตัวกบจากล่างขึ ้น บน (คล้ ายกับการเคาะ) ขันไม้ บนหลังตัวกบขนาดต่างๆ กัน ระดับเสียงจะแตกต่างกัน ้ ไล่ตามลาดับ คล้ ายเสียงกบร้ อง 7. จั๊กจั่น เป็ นของเล่นพื ้นบ้ านที่มีมานาน เวลาแกว่งไม้ แล้ วจะเกิดเสียงคล้ ายแมลงชนิดหนึงคือ จักจัน ่ ๊ ่ วิธีเล่ น ต้ องหมุนกระบอกที่ถ่วงไปรอบ ๆ อย่างรวดเร็ ว จะมีเสียงเกิดขึ ้น ลักษณะการเกิดเสียง เสียงเกิดขึ ้นขณะเหวี่ยงกระบอกให้ หมุน ทาให้ เส้ น เอ็นที่ปลายไม้ เสียดสีกบยางสน จากนันเสียงก็เดินทางผ่านตัวกลางคือเส้ นเอ็นมาที่ ั ้ กระบอก ทาให้ เสียงดังขึ ้น โดยเสียงที่เกิดขึ ้น จะมีลกษณะคล้ ายเสียงจักจัน ั ๊ ่ 8. ปอกแปก ทาจากไม้ มีด้ามจับ ส่วนหัวเป็ นกระบอกไม้ ขยับไปมาได้ ด้ านข้ างมีแขนไม้ สองแขน โดยวิธีเล่นจะ ๊ ๊ เขย่าบริ เวณด้ ามทาให้ กระบอกไม้ ที่ติดกับแกนขยับไปชนกับแขนไม้ ด้านข้ าง ลักษณะการเกิดเสี ยง เกิ ดจากการกระทบกันของกระบอกไม้ และไม้ ด้ านข้ าง 9. นกหวีดนา ทาจากดินเหนียวปั นให้ มีรูปร่ างคล้ ายนก ภายในกลวง แล้ วนาไปเผา ที่หวของนกจะเจาะรู ไว้ 1 รู ้ ้ ั ส่วนที่หางทาเป็ นช่องสาหรับเป่ า บากช่องคล้ ายลิ ้นของเสียง เมื่อเป่ าต่อเนื่อง เสียงที่เกิดขึ ้นจะคล้ ายเสียงนก บางครังก็ ้ เรี ยกของเล่นชิ ้นนี ้ว่า “นกหวีดดิน” วิธีเล่ น ก่อนจะเป่ านกหวีดต้ องเติมน ้าใส่เข้ าไปในตัวนกประมาณครึ่ งหนึ่ง ของตัวนก แล้ วเป่ าลมเข้ าทางหาง ลักษณะการเกิดเสียง เกิดจากการเป่ าลมเข้ าไปทางหาง เมื่ออากาศที่เป่ า เข้ าไปกระทบกับน ้าในตัวนกแล้ วสะท้ อนกลับขึ ้นมา ในขณะเดียวกันผิวน ้าจะเกิดการสัน ทาให้ เกิดเสียงเป็ นจังหวะดัง ่ ค่อย และระดับเสียงต่างกัน เมื่อเป่ าต่อเนื่องเสียงที่เกิดขึ ้นจะคล้ ายเสียงนก
 4. 4. เป็ นอย่างไรบ้ างครับ กับของเล่นที่เกิดเสียงทัง 9 อย่างนี ้ สมาชิกรู้ จักและเคยเล่นกันมาครบทุก อย่างไหมครับ ้ (ผมรู้ จกและเคยเล่นมา 5 อย่างครับ) ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มเกี่ยวกับของเล่นทัง 9 อย่างนี ้ได้ ที่จดหมายข่าว ั ้ ประชาคมวิจย ฉบับที่ 74 (http://rescom.trf.or.th) ครับ ั ปิ ดท้ ายสาร Biodata ฉบับนีกบข่ าวที่น่าสนใจดังนี ้ ้ั 1. ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่ าย 3) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย (สกว.) เปิ ดรับ ั ข้ อเสนอโครงการวิจย "การแก้ ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ั มาตรา ๖๗ วรรคสอง" เปิ ดรับข้ อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 2. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครังที่ 23 ประจาปี 2556 "สังคมคุณธรรม: ความมันคง ้ ่ ทางอาหารและพลังงาน" วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 3. The Tenth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2013) October 2830, 2013, Phuket, Thailand (More Information) 4. วารสารวิจยและสาระสถาปั ตยกรรม/การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (JARS) เปิ ดรับบทความเพื่อ ั พิจารณาคัดเลือกลงในวารสารวิจยและสาระสถาปั ตยกรรมศาสตร์ /การผังเมือง ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 – 2 เปิ ดรับ ั บทความเพื่อคัดเลือกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 5. ประชาสัมพันธ์ การประชุมฝึ กอบรม Standard Course in Clinical Trials 2013 วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2556 (3วัน) ณ อาคาร แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 6. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ คัดเลือกบุคคลเป็ นพนักงาน มหาวิทยาลัย จานวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2556 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) พบเรื่ องราวดี ๆ และข่าวสารที่นาสนใจในฉบับหน้ า สวัสดีครับ ่
 5. 5. ข่ าวสารความเคลื่อนไหวประจาฉบับ ข่ าวสารทุนวิจัย สกว. 1. โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย (สกว.) ประกาศรับสมัคร ั ทุน คปก. รุ่นที่ 16 รายละเอียดเพิ่มเติม 2. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย (สกว.) ประกาศรับข้ อเสนอโครงการวิจย ชุดโครงการมาเลเซีย: ั ั นัยสาคัญที่มตอประเทศไทย (รุ่นที่ 4) เปิ ดรับข้ อเสนอโครงการ หรื อเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามแบบการ ี ่ เขียนข้ อเสนอโครงการทีกาหนด ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ่ ข่ าวสารทั่วไปของ สกว. 1. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย (สกว.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้ าดารง ั ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย (สกว.) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้ อมเอกสารหลักฐานให้ ั ครบถ้ วน โดยใช้ แบบฟอร์ มที่ สกว. กาหนด ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2556 รายละเอียดเพิมเติม ่ 2. Asian Parasites by Asian Parasitologists (APAP): Helminthiases in Greater Mekong Subregion, 12 May 2013, Khon Kaen, Thailand More Information ข่ าวสารทั่วไปของหน่ วยงานอื่น 1. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครังที่ 6 (NCAP2013) สาหร่าย: +แพลงก์ตอน จาก ้ รากฐานสูการใช้ ประโยชน์อย่างยังยืน วันที่ 28 – 30 มี.ค. 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ่ ่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งบทคัดย่อเข้ าร่วมการประชุมภายในวันที่ 31 ม.ค. 2556 รายละเอียดเพิมเติม ่ 2. The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31, 2013 – November 02, 2013, Phuket, Thailand More Information 3. ประชาสัมพันธ์ งานประชุม CU Stem Cells 5th Annual Meeting วันที่ 28 ม.ค. 2556 ณ อาคาร แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิมเติม ุ ่ 4. REGIONAL WORKSHOP: Impact Evaluation of Population, Health & Nutrition Programs, March 18 - 30, 2013, Public Health Foundation of India (PHFI) New Delhi, India More Information
 6. 6. 5. The 1st International Conference on New Research in Global Health 2013 February 15, 2013, 2nd Floor, Piyachart Building, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathumthani, Thailand More Information 6. TSAE 2013 Conference The 14th TSAE National Conference and The 6th TSAE International Conference (TSAE 2013) April 1-4, 2013, Huahin Grand Hotel & Plaza More Information 7. ศูนย์ติดตามการดื ้อยาของเชื ้อโรคอาหารเป็ นพิษ (โดยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก) และ WHOGlobal Foodborne Infections Networks: South-East Asia and Western Pacific Region) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมเชิงปฏิบติการเรื่ อง การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื ้อด้ วยวิธี ั มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2556 รายละเอียดเพิมเติม ่ 8. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจาปี 2556, BERAC 4 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 24 พ.ค. พ.ศ. 2556 ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติม 9. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2556 วันศุกร์ ที่ 15 ก.พ. 2556 เวลา 8.00 ั 17.00 น. ณ ห้ องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อาเภอเมือง จังหวัด ิ เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม 10. ฝ่ ายวิจย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมระยะสัน หลักสูตร “การวิจยทาง ั ้ ั วิทยาศาสตร์ สขภาพ” ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 2556 – 12 เม.ย. 2556 ณ ห้ องประชุม 304 ชัน 3 ตึกอานันทมหิดล คณะ ุ ้ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม 11. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ECTI- CON 2013) Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, May 15-17, 2013, Maritime Park and Spa resort, Krabi, Thailand More Information 12. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ 9 (NCCIT 2012) ้ The 9th National Conference on Computing and Information Technology วันที่ 9-10 พ.ค. 2556 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ รายละเอียดเพิมเติม ่ 13. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ The 9th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2013) , May 9 -10, 2013, King Mongkut's University of Technology North Bangkok More Information
 7. 7. 14. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริ ก ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจย ผู้สนใจทัวไปร่วมส่งบทความวิชาการ ั ่ บทความวิจย บทความปริ ทศน์ บทวิจารณ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปี 31 ประจาปี 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ั ั 15. The 2nd EnvironmentAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change” 15-17 May, 2013, Kasetsart University, Si Racha Campus, Chonburi Province, Thailand More Information 16. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ “2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2013 AEDCEE)” วันที่ 30-31 พ.ค. 2556 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิมเติม ่ 17. งาน International Conference on Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy (EHSM 2013) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ค. 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิติ์ กรุงเทพฯ เปิ ดรับ ิ บทคัดย่อและลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ม.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม 18. การประชุม The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS2013) ระหว่างวันที่ 14 -17 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม 19. การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครังที่ 30 ปี 2556 วันที่ 23-25 ม.ค. 2556 ณ โรงแรมมณีจนท์ ้ ั รี สอร์ ท จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม 20. The 15th International Data Storage Technology Conference (DST CON 2013), February 14-15, 2013, Siam City Hotel, Bangkok More Information 15 มกราคม 2556 http://biodata.trf.or.th

×