Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชการ Is1 30 คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น

1,973 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชการ Is1 30 คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น

  1. 1. ชื่อบทความภาษาไทย…………… เว้น 1 บรรทัด ชื่อเจ้าของบทความ นาย/นาง/นางสาว.......... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก................. เว้น 1 บรรทัด ระดับชั้น............................. รายวิชา............................ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เว้น 1 บรรทัด บทคัดย่อ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. คำาสำาคัญ ............................., .............................., ..............................., ..... ........................ (ถ้ามี) เว้น 1 บรรทัด Abstract (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. 18 Point หนา 18 Point หนา 10
  2. 2. Keyword ………………………, ………………………………, ………………………, ………………………….. (ถ้ามี) เว้น 1 บรรทัด บทนำา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด วัตถุประสงค์ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. ประโยชน์ของการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด สมมติฐานของการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด 10
  3. 3. ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด ขอบเขตของการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด วิธีดำาเนินการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (ระบุประชากร และกลุ่มตัวอย่าง, กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมูล, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด สรุปผลการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (เน้นสรุปผลการ วิจัยตามวัตถุประสงค์) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. การอภิปรายผล
  4. 4. ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. เว้น 1 บรรทัด ข้อเสนอแนะ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ (Font Sarabun 16 Point) ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป (Font Sarabun 16 Point) ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. เว้น 1 บรรทัด เอกสารอ้างอิง (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (เรียงตามอักษร) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด หมายเหตุ : 1. บทความมีความยาว 10 หน้า แต่ไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 2. เอกสารที่ไม่อ้างอิงในเนื้อหาไม่ต้องลงในหัวข้อ เอกสารอ้างอิง 3. ใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัวหนังสือ 16 Point
  5. 5. 4. หัวข้อหลักใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัว หนังสือ 18 Point 5. ไม่ต้องใส่เลขหน้า 6. กั้นหน้า-หลัง 1 นิ้ว 6. การตั้งแท็ป _______0.6 นิ้ว (ค่าเริ่มต้น) ________0.8 นิ้ว ______1.0 นิ้ว
  6. 6. 4. หัวข้อหลักใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัว หนังสือ 18 Point 5. ไม่ต้องใส่เลขหน้า 6. กั้นหน้า-หลัง 1 นิ้ว 6. การตั้งแท็ป _______0.6 นิ้ว (ค่าเริ่มต้น) ________0.8 นิ้ว ______1.0 นิ้ว

×