Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 4)

2,172 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 4)

  1. 1. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 1 รายการที่ 4 ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. วิธีการที่เติมสารพวกออกซิไดซ เชน โพแทสเซียมไดโครเมท ลงในน้ําเพื่อใหสารอินทรียทุกชนิดทั้งที่ถูก ยอยสลายไดและทั้งที่ถูกยอยสลายไมไดทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่เปนตัวออกซิไดซ วิธีการนี้เปนวิธีตรวจ สอบ 1. หาคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 2. หาคาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียในน้ําตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา 3. หาคาปริมาณออกซิเจนที่ใชในการละลายสารอินทรียในน้ํา 4. หาคาปริมาณของสารอินทรืยและสารอนินทรียที่อยูในน้ํา 2. ขอใดเปนสัตวปาสงวน ก = พยูน ข = นกเจาฟาสิรินธร ค = กระทิง ง = ควายปา จ = กระซู ฉ = แรด ช = นกยูง ซ = เสือดาว 1. เฉพาะ ก,ข,ง,จ,ฉ 2. เฉพาะ ค,ง,จ,ฉ,ช 3. เฉพาะ ข,ค,ง,ช,ซ 4. เฉพาะ ค,ง,จ,ฉ,ซ 3. จากคํากลาววา "แหลงน้ําที่ 1 มีมลพิษมากกวาแหลงน้ําที่ 2" คํากลาวนี้หมายความวาอยางไร 1. แหลงน้ําที่ 1 มีคา BOD สูง เพราะมีการใชออกซิเจนสูง 2. แหลงน้ําที่ 2 มีคา BOD สูง เพราะมีออกซิเจนเหลืออยูสูง 3. แหลงน้ําที่ 1 มีคา DO สูง เพราะมีออกซิเจนเหลืออยูสูง 4. แหลงน้ําที่ 2 มีคา BOD ต่ํา เพราะมีการใชออกซิเจนสูง
  2. 2. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 2 4. ขอใดไมเปนจริงเกี่ยวกับกลุมสิ่งมีชีวิต (Community) ในธรรมชาติ 1. ในกลุมสิ่งมีชีวิตแตละกลุม มีความผันแปรผกผันระหวางจํานวนสปชีสกับจํานวนสมาชิกของ แตละสปชีส 2. กลุมสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติจะประกอบดวยสปชีสเดนจํานวนนอยชนิด แตจะมีสปชีสรองมาก มายหลายชนิด 3. กลุมสิ่งมีชีวิตปาดิบชื้นจะมีจํานวนสปชีสมากกวาแตมีจํานวนสมาชิกของแตละสปชีสนอยกวา เมื่อเทียบกับกลุมสิ่งมีชีวิตปาสน 4. กลุมสิ่งมีชีวิตแบบทุงหญาจะมีสัตวเลื้อยคลานจําพวกงู เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดนหรือสปชีสเดน (Dominant species) 5. ปญหาปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) เกิดจากปจจัยใดสําคัญที่สุด 1. CO2 2. CFC 3. O3 4. CH4 6. การจับของแกสกับฮีโมโกลบินเปนไปตามขอใด 1. CO > CO2 > O2 2. CO2 > CO > O2 3. CO > O2 > CO2 4. O2> CO2 > CO 7. ปาอนุรักษใดนาจะมีพื้นที่มากที่สุด 1. วนอุทยาน 2. สวนรุกขชาติ 3. อุทยานแหงชาติ 4. พื้นที่มรดกโลก 8. น้ําตัวอยางเดียวกัน ที่จัดเปนน้ําเสีย จะมีคาตางๆ เปนไปตามขอใด (mg/l) 1. DO > COD > BOD 2. BOD > COD > DO 3. COD > BOD > DO 4. COD> DO > BOD 9. ประเทศไทยมีปาอนุรักษ ประเภทใดหลายแหงมากที่สุด 1. วนอุทยาน 2. อุทยานแหงชาติ 3. พื้นที่สงวนชีวาลัย 4. พื้นที่มรดกโลก
  3. 3. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 3 10. ขอใดเปนสัตวปาคุมครองประเภท 2 1. กระทิง วัวแดง เนื้อทราย 2. ชะนี แมวปา หมาไม 3. กระซู กวางผา ควายปา 4. กระจง ไกปา นกเจาฟาสิรินธร 11. โลหะหนักคูใด เมื่อไดรับเขาสูรางกายมากๆ จะทําใหกระดูกผุกรอนหักงาย 1. แคลเซียม และปรอท 2. ตะกั่ว และแคดเมียม 3. ปรอท และตะกั่ว 4. แคลเซียม และแคดเมียม 12. "ฝนกรด" เกิดจากแกสชนิดใดมากในบรรยากาศ 1. CO และ CO2 2. NO2 และ SO2 3. N2 และ NO 4. CO2 และ SO2 13. แกสคารบอนมอนอกไซด เปนพิษตอรางกายเพราะ 1. ทําใหนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงสลายไป 2. ทําใหเยื่อบุทางเดินหายใจอักเสบ เพราะมันละลายน้ําแลวกลายเปนกรด 3. ยับยั้งการควบคุมการหายใจของเมดุลลา ออบลองกาตา 4. เขารวมกับฮีโมโกลบินอยางแนน ทําใหรางกายขาดออกซิเจน 14. วิธีการอนุรักษดิน มีหลายวิธี ดังตอไปนี้ ยกเวน 1. การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 2. การปลูกพืชหมุนเวียนทุก ๆ ป 3. การปลูกพืชตามแนวระดับแบบขั้นบันได 4. การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ป 15. จากการใช ดีดีที เพื่อพนทําลายลูกน้ํายุงในแหลงน้ําตามธรรมชาติขอใดที่ทานรับประทานแลวมีอันตราย นอยที่สุด 1. ไขปลา 2. ปลาตัวเล็ก 3. ปลาตัวใหญ 4. สวนใขมันปลาใตผิวหนัง 16. ในกรุงเทพมหานครมลพิษของอากาศสวนใหญ เกิดจากสาเหตุใด (1) ปริมาณสารพิษใดสูง (2) 1. โรงงานอุตสาหกรรม (1) แกส SO2 และ NO2 (2) 2. รถยนต (1) คารบอนมอนอกโซด และตะกั่ว (2) 3. การเผาไหมเชื้อเพลิง (1) แกส SO2 และแกส NO2 (2) 4. การกอสรางอาคาร (1) แกส SO2 และคารบอนมอนอกไซด (2)
  4. 4. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 4 17. ขอใดเปนวิธีอนุรักษปาไมที่ดี 1. เลือกตัดเฉพาะตนไมที่โตไดขนาดเต็มที่ 2. ปลูกปาทดแทนในบริเวณที่ปาไดรับสัมปทานทําปาไมใหสมดุลกัน 3. ใชประโยชนจากไมเทาที่จําเปน 4. ปองกันน้ําทวมปาไม โดยสรางเขื่อนกั้นรอบ 18. ถาแหลงน้ําแหงหนึ่ง เต็มไปดวยของเสียตางๆ จะกอใหเกิดเหตุการณใดติดตามมานอยที่สุด 1. ลูกน้ํายุงเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 2. สิ่งมีชีวิตที่หายใจแบบไมใชออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น 3. การติดเชื้อโรคของคน จะระบาดอยางรวดเร็ว 4. O2 ละลายในน้ําไดมากขึ้น 19. ขอใดไมใชผลกระทบของการตัดไมทําลายปา 1. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 2. สงเสริมสนับสนุนการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 3. การหมุนเวียนของแรธาตุตางๆในระบบนิเวศเพิ่มมากขึ้น 4. ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น 20. แกสผสมตอไปนี้ ขอใดที่ทําใหเกิดมลพิษของอากาศ (air pollution) มากที่สุด 1. CO, CO2 SO2 2. CO, NO2 , SO2 3. CO2 , NO2 , SO2 4. CO, CO2 , NO2

×