Successfully reported this slideshow.

4แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 4)

2,048 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

4แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 4)

  1. 1. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 1 รายการที่ 4 ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. วิธีการที่เติมสารพวกออกซิไดซ เชน โพแทสเซียมไดโครเมท ลงในน้ําเพื่อใหสารอินทรียทุกชนิดทั้งที่ถูก ยอยสลายไดและทั้งที่ถูกยอยสลายไมไดทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่เปนตัวออกซิไดซ วิธีการนี้เปนวิธีตรวจ สอบ 1. หาคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 2. หาคาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียในน้ําตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา 3. หาคาปริมาณออกซิเจนที่ใชในการละลายสารอินทรียในน้ํา 4. หาคาปริมาณของสารอินทรืยและสารอนินทรียที่อยูในน้ํา 2. ขอใดเปนสัตวปาสงวน ก = พยูน ข = นกเจาฟาสิรินธร ค = กระทิง ง = ควายปา จ = กระซู ฉ = แรด ช = นกยูง ซ = เสือดาว 1. เฉพาะ ก,ข,ง,จ,ฉ 2. เฉพาะ ค,ง,จ,ฉ,ช 3. เฉพาะ ข,ค,ง,ช,ซ 4. เฉพาะ ค,ง,จ,ฉ,ซ 3. จากคํากลาววา "แหลงน้ําที่ 1 มีมลพิษมากกวาแหลงน้ําที่ 2" คํากลาวนี้หมายความวาอยางไร 1. แหลงน้ําที่ 1 มีคา BOD สูง เพราะมีการใชออกซิเจนสูง 2. แหลงน้ําที่ 2 มีคา BOD สูง เพราะมีออกซิเจนเหลืออยูสูง 3. แหลงน้ําที่ 1 มีคา DO สูง เพราะมีออกซิเจนเหลืออยูสูง 4. แหลงน้ําที่ 2 มีคา BOD ต่ํา เพราะมีการใชออกซิเจนสูง
  2. 2. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 2 4. ขอใดไมเปนจริงเกี่ยวกับกลุมสิ่งมีชีวิต (Community) ในธรรมชาติ 1. ในกลุมสิ่งมีชีวิตแตละกลุม มีความผันแปรผกผันระหวางจํานวนสปชีสกับจํานวนสมาชิกของ แตละสปชีส 2. กลุมสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติจะประกอบดวยสปชีสเดนจํานวนนอยชนิด แตจะมีสปชีสรองมาก มายหลายชนิด 3. กลุมสิ่งมีชีวิตปาดิบชื้นจะมีจํานวนสปชีสมากกวาแตมีจํานวนสมาชิกของแตละสปชีสนอยกวา เมื่อเทียบกับกลุมสิ่งมีชีวิตปาสน 4. กลุมสิ่งมีชีวิตแบบทุงหญาจะมีสัตวเลื้อยคลานจําพวกงู เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดนหรือสปชีสเดน (Dominant species) 5. ปญหาปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) เกิดจากปจจัยใดสําคัญที่สุด 1. CO2 2. CFC 3. O3 4. CH4 6. การจับของแกสกับฮีโมโกลบินเปนไปตามขอใด 1. CO > CO2 > O2 2. CO2 > CO > O2 3. CO > O2 > CO2 4. O2> CO2 > CO 7. ปาอนุรักษใดนาจะมีพื้นที่มากที่สุด 1. วนอุทยาน 2. สวนรุกขชาติ 3. อุทยานแหงชาติ 4. พื้นที่มรดกโลก 8. น้ําตัวอยางเดียวกัน ที่จัดเปนน้ําเสีย จะมีคาตางๆ เปนไปตามขอใด (mg/l) 1. DO > COD > BOD 2. BOD > COD > DO 3. COD > BOD > DO 4. COD> DO > BOD 9. ประเทศไทยมีปาอนุรักษ ประเภทใดหลายแหงมากที่สุด 1. วนอุทยาน 2. อุทยานแหงชาติ 3. พื้นที่สงวนชีวาลัย 4. พื้นที่มรดกโลก
  3. 3. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 3 10. ขอใดเปนสัตวปาคุมครองประเภท 2 1. กระทิง วัวแดง เนื้อทราย 2. ชะนี แมวปา หมาไม 3. กระซู กวางผา ควายปา 4. กระจง ไกปา นกเจาฟาสิรินธร 11. โลหะหนักคูใด เมื่อไดรับเขาสูรางกายมากๆ จะทําใหกระดูกผุกรอนหักงาย 1. แคลเซียม และปรอท 2. ตะกั่ว และแคดเมียม 3. ปรอท และตะกั่ว 4. แคลเซียม และแคดเมียม 12. "ฝนกรด" เกิดจากแกสชนิดใดมากในบรรยากาศ 1. CO และ CO2 2. NO2 และ SO2 3. N2 และ NO 4. CO2 และ SO2 13. แกสคารบอนมอนอกไซด เปนพิษตอรางกายเพราะ 1. ทําใหนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงสลายไป 2. ทําใหเยื่อบุทางเดินหายใจอักเสบ เพราะมันละลายน้ําแลวกลายเปนกรด 3. ยับยั้งการควบคุมการหายใจของเมดุลลา ออบลองกาตา 4. เขารวมกับฮีโมโกลบินอยางแนน ทําใหรางกายขาดออกซิเจน 14. วิธีการอนุรักษดิน มีหลายวิธี ดังตอไปนี้ ยกเวน 1. การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 2. การปลูกพืชหมุนเวียนทุก ๆ ป 3. การปลูกพืชตามแนวระดับแบบขั้นบันได 4. การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ป 15. จากการใช ดีดีที เพื่อพนทําลายลูกน้ํายุงในแหลงน้ําตามธรรมชาติขอใดที่ทานรับประทานแลวมีอันตราย นอยที่สุด 1. ไขปลา 2. ปลาตัวเล็ก 3. ปลาตัวใหญ 4. สวนใขมันปลาใตผิวหนัง 16. ในกรุงเทพมหานครมลพิษของอากาศสวนใหญ เกิดจากสาเหตุใด (1) ปริมาณสารพิษใดสูง (2) 1. โรงงานอุตสาหกรรม (1) แกส SO2 และ NO2 (2) 2. รถยนต (1) คารบอนมอนอกโซด และตะกั่ว (2) 3. การเผาไหมเชื้อเพลิง (1) แกส SO2 และแกส NO2 (2) 4. การกอสรางอาคาร (1) แกส SO2 และคารบอนมอนอกไซด (2)
  4. 4. ETV ติวเขม ชีววิทยา : ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4) 4 17. ขอใดเปนวิธีอนุรักษปาไมที่ดี 1. เลือกตัดเฉพาะตนไมที่โตไดขนาดเต็มที่ 2. ปลูกปาทดแทนในบริเวณที่ปาไดรับสัมปทานทําปาไมใหสมดุลกัน 3. ใชประโยชนจากไมเทาที่จําเปน 4. ปองกันน้ําทวมปาไม โดยสรางเขื่อนกั้นรอบ 18. ถาแหลงน้ําแหงหนึ่ง เต็มไปดวยของเสียตางๆ จะกอใหเกิดเหตุการณใดติดตามมานอยที่สุด 1. ลูกน้ํายุงเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 2. สิ่งมีชีวิตที่หายใจแบบไมใชออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น 3. การติดเชื้อโรคของคน จะระบาดอยางรวดเร็ว 4. O2 ละลายในน้ําไดมากขึ้น 19. ขอใดไมใชผลกระทบของการตัดไมทําลายปา 1. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 2. สงเสริมสนับสนุนการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 3. การหมุนเวียนของแรธาตุตางๆในระบบนิเวศเพิ่มมากขึ้น 4. ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น 20. แกสผสมตอไปนี้ ขอใดที่ทําใหเกิดมลพิษของอากาศ (air pollution) มากที่สุด 1. CO, CO2 SO2 2. CO, NO2 , SO2 3. CO2 , NO2 , SO2 4. CO, CO2 , NO2

×