13แบบทดสอบโครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

7,670 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
274
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13แบบทดสอบโครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

  1. 1. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 1 รายการที่ 13 โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. หนวยพันธุกรรม (Gene) กับโครโมโซม (Chromosome) มีพฤติกรรมที่เหมือนกันอยางไร ก = ปรากฎเปนคูๆ ในสิ่งมีชีวิตพวกดิพลอยด (2n) ข = การรวมคูกันใหมเกิดขึ้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ค = ทั้ง 2 อยาง จะแยกคูกันในกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ 1. ถูกเฉพาะขอ ก และ ข 2. ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 3. ถูกเฉพาะขอ ก และ ค 4. ถูกทั้งขอ ก, ข และ ค 2. ในการผสมระหวาง AaBbCc × AaBbCc ถาคูยีนเหลานี้อยูในโครโมโซมคูตางๆ กัน และแสดง ลักษณะเดน สมบูรณ ลูกผสมรุน F1 จะมีกลุมจีโนไท และฟโนไทปกี่กลุม 1. 4 และ 8 2. 8 และ 27 3. 16 และ 27 4. 16 และ 64 3. นายสมศักดิ์กับนางสาวสมศรี ตางเคยประสบปญหาอาการโรคอิริโทรบลาสโทซิส เฟตัลลิส (Erythroblastosis fetalis) ในระยะแรกเกิด แตยังมีชีวิตรอดอยูได ถาทั้งสองคนแตงงานกัน โอกาสที่ บุตรคนแรกของสามี-ภรรยาคูนี้จะเกิดโรคนี้เปนเทาไร 1. 0% 2. 25% 3. 50% 4. 100% 4. ชายตาบอดสี แตงงานกับหญิงที่มีจีโนไทปโฮโมไซกัส สําหรับยีนตาปกติ ลูกที่อาจเกิดจากชายหญิงคูนี้ ควรจะเปนอยางไร 1. ลูกชายทุกคนมีตาบอดสี 2. ครึ่งหนึ่งของจํานวนลูกชายจะมีตาบอดสี 3. ครึ่งหนึ่งของลูกสาวจะมีตาบอดสี 4. ลูกสาวทุกคนตาปกติ แตเปนพาหะนํายีนตาบอดสี
  2. 2. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 2 5. นักพันธุศาสตรสามารถทราบไดวายีน 2 คู เปนอิสระตอกัน โดยอยูบนโครโมโซมตางทอนกัน โดยการ ศึกษาลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางคูใด 1. Aabb × aaBb 2. AAbb × aaBB 3. AABB × aabb 4. AaBb × aabb 6. ขอใดไมใชลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนแบบ Multiple alleles 1. Aa × aa1 ใหลูกที่มีเมล็ดกลมและเมล็ดรี 2. BB' × B'B" ใหลูกที่มีดอกสีมวง, สีแดง, สีชมพู 3. CR Cw × CR CW ใหลูกที่มีขนสีแดง, สีน้ําตาล, สีขาว 4. IA IA × IB i ใหลูกที่มีกลุมเลือด A และกลุมเลือด AB 7. ครอบครัวตอไปนี้ มีบุคคลที่มีลักษณะผิวเผือก 2 คน บุคคลใดบาง ที่เปนพาหะของผิวเผือกอยางแนนอน (สีทึบหมายถึงผิวเผือก) 1. 1,5 2. 3,4,5 3. 1,2,5,6 4. 1,2,5,6,7 8. จีโนไทป AaBbCCDDee ผสมกัน AABbCcDDEe จงหาอัตราสวนของลูกที่เปน Homozygote ของทุกคูยีน 1. 1 / 4 2. 1 / 8 3. 1 / 16 4. 1 / 32
  3. 3. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 3 9. แผนภาพนี้แสดงเซลลของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ในขณะที่กําลังแบงเซลล จงบอกวาเซลลนี้มี DNA (สาร พันธุกรรม)ปริมาณกี่เทาของเซลลรางกายที่ไมไดอยูในระยะแบงเซลล 1. x 1 / 2 2. x 1 3. x 2 4. x 4 10. พอและแมมีลูกชายเปนโรคภาวะพรอง เอนไซมชนิดหนึ่ง เนื่องจากยีนดอย (g) ในโครโมโซน x และมี เลือดหมู AB, Rh- พอและแมมีจีโนไทปเปนอยางไร ขอ พอ แม 1. 2. 3. 4. A/A Rh+ /Rh- XG /Y A/B Rh- /Rh- Xg /Y A/B Rh- /Rh- Xg /Y B/O Rh- /Rh- G/g B/O Rh+ /Rh- XG /Xg A/B Rh- /Rh- XG /XG O/O Rh- /Rh- XG /Xg A/B Rh+ /Rh- G/g 11. ครอบครัวในแผนภาพมีสมาชิก 6 คน ลูกคนที่ 1 ตาบอดสี นอกนั้นตาปกติ ถา 1 และ 2 ตองการ จะมีลูกอีกคนหนึ่ง จงหาโอกาสที่ลูกคนที่ 5 จะตาบอดสี 1. 0% 2. 25% 3. 50% 4. 100% 12. ชายผูหนึ่งเปนโรคกลามเนื้อลีบ และตาบอดสีดวย ขอความใดตอไปนี้เปนไดมากที่สุด 1. พอของชายผูนี้เปนโรคกลามเนื้อลีบและตาบอดสี 2. พอของชายผูนี้เปนโรคกลามเนื้อลีบ สวนแมมีตาบอดสี 3. ทั้งพอและแมเปนพาหะของยีนกลามเนื้อลีบ และตาบอดสี 4. พอปกติ แตแมเปนพาหะของยีนกลามเนื้อลีบ และตาบอดสี
  4. 4. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 4 13. กระตายตัวเมียสีดําผสมขามพันธุกับกระตายตัวผูสีขาว และมีลูกครอกหนึ่งสีดําทั้งหมด นําลูกกระตาย ตัวเมียสีดําจากครอกนี้ไปผสมกับกระตายตัวผูสีขาว จงหาอัตราสวนของสีขนในรุนที่สองนี้ กําหนดใหขนกระตายควบคุมดวย Autosomal gene 1 ตําแหนง (Locus) 1. 3 ดํา 1 ขาว 2. 3 ขาว 1 ดํา 3. ดําทั้งหมด 4. 2 ขาว 2 ดํา 14. ลูกชายมีเลือดกลุม O มารดามีเลือดกลุม A และบิดามีเลือดกลุม B โอกาสที่จะไดลูกสาวมีเลือดกลุม O เทากับเทาใด 1. 1 / 16 2. 1 / 8 3. 1 / 4 4. 1 / 2 15. ออโตโซม คือ 1. โครโมโซมที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 2. เซลลที่สามารถเพิ่มจํานวนเซลลดวยตัวเองได 3. ออรแกเนลลที่สามารถเพิ่มจํานวนขึ้นเองได 4. โครโมโซมที่ไมใชโครโมโซมเพศ 16. จากการตรวจสอบเซลลผิวหนังจากคนที่เปนโรคปญญาออน (Down's syndrome) ดวยกลอง จุลทรรศน ขอใดตอไปนี้ที่ไดจากการสังเกตดังกลาว 1. มีโครโมโซมเพิ่มขึ้น 1 แทง 2. มีจํานวนโครโมโซมลดลง 3. มีโครโมโซมเปนแฮพลอยด (Haploid) 4. จํานวนโครโมโซมตางจากเซลลที่อยูขางเคียง 17. ลักษณะของแตละคนขึ้นอยูกับ 1. จีโนไทปทั้งหมด 2. สิ่งแวดลอมอยางเดียว 3. จีโนไทปกับสิ่งแวดลอม 4. ฟโนไทปทั้งหมดของพอแม 18. วิธีการใดใชตรวจสอบจีโนไทป (Unknown genotype) ที่ใชสําหรับพืชดอก ก = ผสมตัวเอง (Self pollination) ข = เทสตครอส (Test cross) ค = แบค ครอส (Back cross) 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ก และ ค 4. ก, ข และ ค
  5. 5. "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 5 19. ลักษณะพันธุกรรมหนึ่งมียีนควบคุม 7 อัลลีล จํานวนชนิดจีโนไทปของพันธุกรรมดังกลาวมีทั้งหมดกี่แบบ 1. 14 2. 21 3. 28 4. 49 20. ขอใดมีระดับใหญที่สุด 1. ยีน 2. DNA 3. โครโมโซม 4. จีโนม

×