Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PE fase estrategica

381 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

PE fase estrategica

 1. 1. Pla Estratègic UVic2011-2016Desenvolupament estratègic i operatiu19/09/2011 www.uvic.cat
 2. 2. Sumari • Fases • Treball de la Comissió • Quadre de comandament • Calendari plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 2
 3. 3. FasesFase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Presentació Comunitat Composició Comissió Tallers: Definició Quadres de accions i elements comandament projectes plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 3
 4. 4. Treball de la Comissió Missió i valors Agents implicats Factors crítics Escenaris DAFO Visió i objectius dels Eixos Estratègics plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 4
 5. 5. Missió i valorsLa Universitat de Vic és una universitat de naturalesa pública i de gestió privada. Nascuda de lainiciativa ciutadana i territorial, desplega la seva activitat de servei públic en la docència, la recerca i latransferència del coneixement en els àmbits que li són propis i dóna continuïtat a una tradicióuniversitària que es remunta a l’Edat Mitjana.La seva missió és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocacióinternacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global. A partir de l’arrelament i dela proximitat al territori, estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social ieconòmic del país.La Universitat de Vic, com a institució d’educació superior, considera com a valors principals de laseva activitat els següents:• Dimensió i qualitat humana • Capacitat de resposta àgil a les necessitats de l’entorn• Tracte directe i de proximitat amb els alumnes i els • Diversitat i complexitat de les persones, la societat i elsexalumnes àmbits de coneixement• Implicació i motivació del conjunt de la comunitat • Transversalitat, esperit cooperatiu i sinergies entre àmbitsuniversitària de coneixement, tant internes com amb altres institucions• Integritat personal, exigència professional, responsabilitat del territorisocial i capacitat de moure’s en un context internacional • Rigor, qualitat i excel·lència en docència, recerca i transferència de coneixement• Innovació, creativitat i esperit crític • Transparència i objectivitat de la gestió, rendiment de• Emprenedoria i cultura de l’esforç i del treball comptes a la societat, facilitació de l’accés a tothom• Internacionalització plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 5
 6. 6. Agents implicatsAllò que creiem que demanarien els principalsgrups que estan interessats en el bonfuncionament de la UVic i poden incidir en elsnostres resultats.• Estudiants • Ocupadors• PDI i PAS • Empreses i Organitzacions• Exalumnes i antics membres • Entitats financeres• Centres adscrits i vinculats • Centres educatius• EUMO Editorial i EUMOGRÀFIC • Centres científics i tecnològics• Patrons de la FUB • Famílies• Govern • Ciutat i territori• Agències avaluadores • Etc. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 6
 7. 7. Factors crítics i EscenarisRealitats, fets o circumstàncies que podeninfluir de forma important en el futur de la UVic,afectant els seus resultats. Evolució mésprobable de la situació de l’entorn des del puntde vista de:• Factors polítics • Factors ecològics• Influències econòmiques • Requeriments legals• Tendències sociològiques • Tendències del sector• Innovacions tecnològiques plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 7
 8. 8. DAFOAnàlisi dels 9 elements del ModelEuropeu dExcel·lència de la EuropeanFoundation for Quality Management(EFQM): Àrees de1. Estratègia Punts forts millora2. Persones3. Aliances i recursos4. Lideratge5. Processos, productes i serveis6. Resultats en els clients Oportunitats Amenaces7. Resultats en les persones8. Resultats en la societat9. Resultats clau plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 8
 9. 9. Eixos Estratègics: Visió i Objectius FORMACIÓ i VALORS plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 9
 10. 10. Eix Estratègic 1: FormacióVisió 2020L’any 2020 la UVic té un model de formació singular i de qualitat i això fa quesigui una universitat de referència en formació reglada (graus, màsters,doctorats) i en formació continuada en els àmbits de tecnologies, biociències,salut i acció social, arts i humanitats, educació, comunicació i empresa.Manté una dimensió que li garanteix l’equilibri entre l’estabilitat i consolidació ialhora el desplegament adequat de l’activitat acadèmica.Està ben encaixada en el conjunt del Sistema Universitari de Catalunya i éscapaç d’establir aliances amb altres universitats i d’influir en la millora d’aquestSistema. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 10
 11. 11. Eix Estratègic 1: FormacióObjectius estratègics1. Assolir el nivell de matrícula global que garanteixi la dimensió sostenible detotes les titulacions.2. Assegurar i consolidar una oferta viable i cohesionada de graus, màster idoctorat que cobreixi els diferents àmbits de coneixement i que l’enforteixi dinsdel Sistema Universitari de Catalunya.3. Generar una oferta de formació continuada sostenible, adequada a lesnecessitats de l’entorn i coherent amb els àmbits de coneixement.4. Desenvolupar un model de formació propi i singular de la UVic. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 11
 12. 12. Eix Estratègic 2: Recerca i transferènciaVisió 2020L’any 2020 la UVic està ben posicionada internacionalment peldesenvolupament de la seva activitat investigadora i de transferència per acada àmbit de coneixement, aconseguides mitjançant la creació d’aliances ixarxes amb centres de recerca bàsica i el lideratge en recerca aplicada, amb unimportant vincle amb l’entorn.Objectius estratègics5. Impulsar una recerca d’excel·lència, reconeguda internacionalment.6. Promoure una transferència de coneixement d’excel·lència per a cada àmbitde coneixement, vinculada amb l’entorn. plaestrategic.uvic.cat 17/05/2011 12
 13. 13. Eix Estratègic 3: Organització sostenibleVisió 2020L’any 2020 la UVic és una universitat sostenible, socialment responsable ialtament eficient perquè s’estructura com una organització de coneixementcentrada en les persones, funciona per processos i els desenvolupa amb un altnivell de qualitat.La política de màrqueting inclou una bona comunicació interna i externa,contínua, bidireccional i orientada a conèixer les necessitats del mercat i a mésdisposa d’informació sobre l’evolució professional dels titulats i té cura de laseva carrera professional.Disposa d’uns mitjans de producció adequats i té uns mitjans de finançamentque garanteixen l’estabilitat i la millora contínua de la qualitat en eldesenvolupament de la seva missió. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 13
 14. 14. Eix Estratègic 3: Organització sostenibleObjectius estratègics7. Desenvolupar una política de gestió del coneixement coherent amb elsobjectius institucionals (ORGANITZACIÓ I PERSONES).8. Impulsar l’orientació a processos i l’organització horitzontal, tot millorant-nel’eficiència (PROCESSOS).9. Promoure una bona comunicació contínua, bidireccional i proactiva(COMUNICACIÓ).10. Vetllar per un alt nivell de qualitat (MITJANS DE PRODUCCIÓ).11. Assegurar el nivell òptim de finançament (FINANÇAMENT). plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 14
 15. 15. Eix Estratègic 4: Comunitat universitàriaVisió 2020L’any 2020 tota la comunitat universitària s’identifica amb els valors i se sentimplicada amb la Uvic.Els estudiants prioritzen els valors de la institució a l’hora de decidir-se per unaformació excel·lent.El PAS i el PDI tenen la possibilitat de realitzar una trajectòria professional enels seus àmbits. Entre ambdós col·lectius hi ha reconeixement mutu i estreballa amb esperit cooperatiu i capacitat d’adaptació i d’innovació.Els alumni mantenen un vincle proactiu amb la universitat i compten ambreferents reconeguts. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 15
 16. 16. Eix Estratègic 4: Comunitat universitàriaObjectius12. Orientar la captació d’estudiants i professionals transmetent els valorsdiferencials de la UVic per tal que la prioritzin.13. Fer que la comunitat universitària mantingui viu el sentiment de pertinençaa la UVic. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 16
 17. 17. Eix Estratègic 5: Arrelament i projeccióVisió 2020L’any 2020 la UVic és un referent territorial i exerceix un lideratge integrador ifacilitador d’iniciatives per al desenvolupament i el progrés del territori, ques’estructura a partir d’aliances estratègiques amb l’entorn i es basa en un modeltransversal i cooperatiu.Es projecta a nivell internacional per la seva qualitat d’actuació i a partir devincles i sinergies amb institucions d’arreu del món. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 17
 18. 18. Eix Estratègic 5: Arrelament i projeccióObjectius estratègics14. Actuar de motor per al desenvolupament i el progrés del territori.15. Promoure les aliances estratègiques amb centres adscrits i vinculats.16. Establir i promoure una cultura institucional internacional i plurilingüe. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 18
 19. 19. Quadre de comandament d’un Eix Objectius Objectius Accions Responsables Indicadors Metes Calendari Mitjans/recursos Seguim./aval.estratègics operatius plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 19
 20. 20. Moltes gràciesplaestrategic.uvic.cat 17/05/2011 20

×