PE fase estrategica

346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PE fase estrategica

 1. 1. Pla Estratègic UVic2011-2016Desenvolupament estratègic i operatiu19/09/2011 www.uvic.cat
 2. 2. Sumari • Fases • Treball de la Comissió • Quadre de comandament • Calendari plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 2
 3. 3. FasesFase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Presentació Comunitat Composició Comissió Tallers: Definició Quadres de accions i elements comandament projectes plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 3
 4. 4. Treball de la Comissió Missió i valors Agents implicats Factors crítics Escenaris DAFO Visió i objectius dels Eixos Estratègics plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 4
 5. 5. Missió i valorsLa Universitat de Vic és una universitat de naturalesa pública i de gestió privada. Nascuda de lainiciativa ciutadana i territorial, desplega la seva activitat de servei públic en la docència, la recerca i latransferència del coneixement en els àmbits que li són propis i dóna continuïtat a una tradicióuniversitària que es remunta a l’Edat Mitjana.La seva missió és ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocacióinternacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global. A partir de l’arrelament i dela proximitat al territori, estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social ieconòmic del país.La Universitat de Vic, com a institució d’educació superior, considera com a valors principals de laseva activitat els següents:• Dimensió i qualitat humana • Capacitat de resposta àgil a les necessitats de l’entorn• Tracte directe i de proximitat amb els alumnes i els • Diversitat i complexitat de les persones, la societat i elsexalumnes àmbits de coneixement• Implicació i motivació del conjunt de la comunitat • Transversalitat, esperit cooperatiu i sinergies entre àmbitsuniversitària de coneixement, tant internes com amb altres institucions• Integritat personal, exigència professional, responsabilitat del territorisocial i capacitat de moure’s en un context internacional • Rigor, qualitat i excel·lència en docència, recerca i transferència de coneixement• Innovació, creativitat i esperit crític • Transparència i objectivitat de la gestió, rendiment de• Emprenedoria i cultura de l’esforç i del treball comptes a la societat, facilitació de l’accés a tothom• Internacionalització plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 5
 6. 6. Agents implicatsAllò que creiem que demanarien els principalsgrups que estan interessats en el bonfuncionament de la UVic i poden incidir en elsnostres resultats.• Estudiants • Ocupadors• PDI i PAS • Empreses i Organitzacions• Exalumnes i antics membres • Entitats financeres• Centres adscrits i vinculats • Centres educatius• EUMO Editorial i EUMOGRÀFIC • Centres científics i tecnològics• Patrons de la FUB • Famílies• Govern • Ciutat i territori• Agències avaluadores • Etc. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 6
 7. 7. Factors crítics i EscenarisRealitats, fets o circumstàncies que podeninfluir de forma important en el futur de la UVic,afectant els seus resultats. Evolució mésprobable de la situació de l’entorn des del puntde vista de:• Factors polítics • Factors ecològics• Influències econòmiques • Requeriments legals• Tendències sociològiques • Tendències del sector• Innovacions tecnològiques plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 7
 8. 8. DAFOAnàlisi dels 9 elements del ModelEuropeu dExcel·lència de la EuropeanFoundation for Quality Management(EFQM): Àrees de1. Estratègia Punts forts millora2. Persones3. Aliances i recursos4. Lideratge5. Processos, productes i serveis6. Resultats en els clients Oportunitats Amenaces7. Resultats en les persones8. Resultats en la societat9. Resultats clau plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 8
 9. 9. Eixos Estratègics: Visió i Objectius FORMACIÓ i VALORS plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 9
 10. 10. Eix Estratègic 1: FormacióVisió 2020L’any 2020 la UVic té un model de formació singular i de qualitat i això fa quesigui una universitat de referència en formació reglada (graus, màsters,doctorats) i en formació continuada en els àmbits de tecnologies, biociències,salut i acció social, arts i humanitats, educació, comunicació i empresa.Manté una dimensió que li garanteix l’equilibri entre l’estabilitat i consolidació ialhora el desplegament adequat de l’activitat acadèmica.Està ben encaixada en el conjunt del Sistema Universitari de Catalunya i éscapaç d’establir aliances amb altres universitats i d’influir en la millora d’aquestSistema. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 10
 11. 11. Eix Estratègic 1: FormacióObjectius estratègics1. Assolir el nivell de matrícula global que garanteixi la dimensió sostenible detotes les titulacions.2. Assegurar i consolidar una oferta viable i cohesionada de graus, màster idoctorat que cobreixi els diferents àmbits de coneixement i que l’enforteixi dinsdel Sistema Universitari de Catalunya.3. Generar una oferta de formació continuada sostenible, adequada a lesnecessitats de l’entorn i coherent amb els àmbits de coneixement.4. Desenvolupar un model de formació propi i singular de la UVic. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 11
 12. 12. Eix Estratègic 2: Recerca i transferènciaVisió 2020L’any 2020 la UVic està ben posicionada internacionalment peldesenvolupament de la seva activitat investigadora i de transferència per acada àmbit de coneixement, aconseguides mitjançant la creació d’aliances ixarxes amb centres de recerca bàsica i el lideratge en recerca aplicada, amb unimportant vincle amb l’entorn.Objectius estratègics5. Impulsar una recerca d’excel·lència, reconeguda internacionalment.6. Promoure una transferència de coneixement d’excel·lència per a cada àmbitde coneixement, vinculada amb l’entorn. plaestrategic.uvic.cat 17/05/2011 12
 13. 13. Eix Estratègic 3: Organització sostenibleVisió 2020L’any 2020 la UVic és una universitat sostenible, socialment responsable ialtament eficient perquè s’estructura com una organització de coneixementcentrada en les persones, funciona per processos i els desenvolupa amb un altnivell de qualitat.La política de màrqueting inclou una bona comunicació interna i externa,contínua, bidireccional i orientada a conèixer les necessitats del mercat i a mésdisposa d’informació sobre l’evolució professional dels titulats i té cura de laseva carrera professional.Disposa d’uns mitjans de producció adequats i té uns mitjans de finançamentque garanteixen l’estabilitat i la millora contínua de la qualitat en eldesenvolupament de la seva missió. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 13
 14. 14. Eix Estratègic 3: Organització sostenibleObjectius estratègics7. Desenvolupar una política de gestió del coneixement coherent amb elsobjectius institucionals (ORGANITZACIÓ I PERSONES).8. Impulsar l’orientació a processos i l’organització horitzontal, tot millorant-nel’eficiència (PROCESSOS).9. Promoure una bona comunicació contínua, bidireccional i proactiva(COMUNICACIÓ).10. Vetllar per un alt nivell de qualitat (MITJANS DE PRODUCCIÓ).11. Assegurar el nivell òptim de finançament (FINANÇAMENT). plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 14
 15. 15. Eix Estratègic 4: Comunitat universitàriaVisió 2020L’any 2020 tota la comunitat universitària s’identifica amb els valors i se sentimplicada amb la Uvic.Els estudiants prioritzen els valors de la institució a l’hora de decidir-se per unaformació excel·lent.El PAS i el PDI tenen la possibilitat de realitzar una trajectòria professional enels seus àmbits. Entre ambdós col·lectius hi ha reconeixement mutu i estreballa amb esperit cooperatiu i capacitat d’adaptació i d’innovació.Els alumni mantenen un vincle proactiu amb la universitat i compten ambreferents reconeguts. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 15
 16. 16. Eix Estratègic 4: Comunitat universitàriaObjectius12. Orientar la captació d’estudiants i professionals transmetent els valorsdiferencials de la UVic per tal que la prioritzin.13. Fer que la comunitat universitària mantingui viu el sentiment de pertinençaa la UVic. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 16
 17. 17. Eix Estratègic 5: Arrelament i projeccióVisió 2020L’any 2020 la UVic és un referent territorial i exerceix un lideratge integrador ifacilitador d’iniciatives per al desenvolupament i el progrés del territori, ques’estructura a partir d’aliances estratègiques amb l’entorn i es basa en un modeltransversal i cooperatiu.Es projecta a nivell internacional per la seva qualitat d’actuació i a partir devincles i sinergies amb institucions d’arreu del món. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 17
 18. 18. Eix Estratègic 5: Arrelament i projeccióObjectius estratègics14. Actuar de motor per al desenvolupament i el progrés del territori.15. Promoure les aliances estratègiques amb centres adscrits i vinculats.16. Establir i promoure una cultura institucional internacional i plurilingüe. plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 18
 19. 19. Quadre de comandament d’un Eix Objectius Objectius Accions Responsables Indicadors Metes Calendari Mitjans/recursos Seguim./aval.estratègics operatius plaestrategic.uvic.cat 19/09/2011 19
 20. 20. Moltes gràciesplaestrategic.uvic.cat 17/05/2011 20

×