Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Upcoming SlideShare
Xarxes.pdfXarxes.pdf
Loading in ... 3
1 of 13
Advertisement

More Related Content

Advertisement

XARXES.pdf

 1. XARXES INFORMÀTIQUES Gavin Aunion Jordi Lora 4tESO
 2. ÍNDEX INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica................................................................................................2 Router..................................................................................................................................2 Targeta de xarxa ................................................................................................................2 Switch..................................................................................................................................3 Cables de xarxa..................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats: ........................................................................3  Cable coaxial:..........................................................................................................4  Cable de fibra òptica:..............................................................................................4  El mitjà sense fil. Wifi:.............................................................................................5 Arquitectura de xarxa.............................................................................................................5  Bus...............................................................................................................................5  Anell.............................................................................................................................5  Estrella.........................................................................................................................6  Cel·lular. ......................................................................................................................6 Configuració de la xarxa........................................................................................................8  Adreça Mac .................................................................................................................8  Adreça IP.....................................................................................................................8 Sistemes operatius.................................................................................................................9  Windows......................................................................................................................9  Linux ............................................................................................................................9  Mac Os ......................................................................................................................10 Sistemes digitals ..................................................................................................................11 Codi binari.........................................................................................................................11
 3. 1 INTRODUCCIÓ: Una xarxa d’àrea local, també conegut com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar- se a línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domestiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 6. 4  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.
 7. 5  El mitjà sense fil. Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen la xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 8. 6  Estrella. Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circular. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. 7
 10. 8 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça física (MAC):  Adreça IP Correspon a la adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. Adreça IPv4:
 11. 9 Sistemes operatius El sistema es el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són.  Windows  Linux
 12. 10  Mac Os
 13. 11 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb un codi binari. El codi binari és un sistema d’enumeració que utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, que 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bit s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 byte 1 megabyte 1024 kilobyte 1 gigabyte 1024 megabyte 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sistema d’enumeració que utilitza els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar el decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de dos i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Advertisement