Advertisement

XARXES.pdf

plaboet
Jan. 30, 2023
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Upcoming SlideShare
XARXES.pdf.pdfXARXES.pdf.pdf
Loading in ... 3
1 of 11
Advertisement

More Related Content

Advertisement

XARXES.pdf

 1. XARXES INFORMÀTIQUES Arnau Laparra Duran 4tC
 2. ÍNDEX INTRODUCCIÓ...........................................................................................................................1 PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA .........................................................................................2 Router:..................................................................................................................................2 Targeta de xarxa ...................................................................................................................2 Switch...................................................................................................................................3 Cables de xarxa.....................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...............................................................................3  Cable coaxial..............................................................................................................3  Cable de fibra òptica..................................................................................................4  El mitjà sense fil WiFi.................................................................................................4 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................5  Bus................................................................................................................................5  Anell..............................................................................................................................5  Estrella..........................................................................................................................5  Cel·lular.........................................................................................................................5 Configuració de la xarxa............................................................................................................6  Adreça Mac...................................................................................................................6  Adreça IP.......................................................................................................................6 Sistemes operatius....................................................................................................................7  Windows.......................................................................................................................7  Linux .............................................................................................................................7  Mac Os..........................................................................................................................7 Sistemes digitals .......................................................................................................................8 Codi binari ............................................................................................................................9
 3. 1 INTRODUCCIÓ Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA Router: Dispositiu que permet connetar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la tarjeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent.  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
 6. 4  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  El mitjà sense fil WiFi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura més usada.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple xarxes sense fil.
 8. 6 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
 10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1 Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes
 11. 9 Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·lcar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 0 0 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Advertisement