Advertisement

XARXES.pdf

plaboet
Jan. 27, 2023
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Advertisement
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
XARXES.pdf
Upcoming SlideShare
Xarxes informatica.pdfXarxes informatica.pdf
Loading in ... 3
1 of 13
Advertisement

More Related Content

Advertisement

XARXES.pdf

 1. XARXES INFORMÀTIQUES Ibtissam Ajaray El Yousfi 4t ESO D
 2. ÍNDEX Introducció ...............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica....................................................................................................2 ROUTER................................................................................................................................2 TARGETA DE XARXA .............................................................................................................2 SWITCH.................................................................................................................................3 CABLES DE XARXA ................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats...............................................................................3  Cable coaxial..............................................................................................................4  Cable de fibra òptica..................................................................................................4  El mitjà sense fil. Wifi.................................................................................................5 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................6  Bus................................................................................................................................6  Anell. ............................................................................................................................6  Estrella..........................................................................................................................7  Cel·lular. .......................................................................................................................7 Configuració de la xarxa............................................................................................................8  Adreça Mac...................................................................................................................8  Adreça IP.......................................................................................................................8 Sistemes operatius....................................................................................................................9  Windows.......................................................................................................................9  Linux .............................................................................................................................9  Mac OS..........................................................................................................................9 Sistemes digitals .....................................................................................................................10 Codi binari ..............................................................................................................................11
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica ROUTER Dispositiu que permet connectar la nostre xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents entre ells. TARGETA DE XARXA Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 SWITCH Dispositius que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. CABLES DE XARXA Els cables de xarxes ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent.  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 6. 4  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.
 7. 5  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 8. 6 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 9. 7  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositius que forma el nucli de la xarxa. Són més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular. Les xarxes es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 10. 8 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant Adreça física (MAC):  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. Adreça IP:
 11. 9 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac OS
 12. 10 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes
 13. 11 Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 o l’1. 1. Pas de decimal binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents.  La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més.  La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Advertisement