Advertisement

xarxes informàtiques - alba i jana.pdf

plaboet
Jan. 27, 2023
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
Advertisement
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
Advertisement
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
xarxes informàtiques - alba i jana.pdf
Upcoming SlideShare
XARXES.pdfXARXES.pdf
Loading in ... 3
1 of 12
Advertisement

More Related Content

Advertisement

xarxes informàtiques - alba i jana.pdf

 1. XARXES INFORMÀTIQUES Alba i Jana 4tC
 2. ÍNDEX INTRODUCCIÓ.................................................................................................. 1 PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA............................................................. 2 Router ............................................................................................................. 2 Targeta de xarxa............................................................................................. 2 Switch ............................................................................................................. 3 Cables de xarxa .............................................................................................. 3 Cable de coure de parells trenats.......................................................... 3 Cable coaxial......................................................................................... 4 ARQUITECTURA DE XARXA ............................................................................ 5 Bus. .......................................................................................................... 5 Anell. ........................................................................................................ 5 Estrella. .................................................................................................... 6 Cel·lular.................................................................................................... 6 CONFIGURACIÓ DE LA XARXA ....................................................................... 7 Adreça Mac .............................................................................................. 7 Adreça IP.................................................................................................. 7 SISTEMES OPERATIUS.................................................................................... 8 Windows................................................................................................... 8 Linux......................................................................................................... 8 Mac OS .................................................................................................... 8 SISTEMES DIGITALS........................................................................................ 9 CODI BINARI ................................................................................................... 10
 3. 1 INTRODUCCIÓ Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar- se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 6. 4  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 ARQUITECTURA DE XARXA Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 8. 6  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple la xarxa sense fil.
 9. 7 CONFIGURACIÓ DE LA XARXA  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça física(MAC): 8c:16:45:d4:fc:1e  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de la xarxa i l’adreça de host. Adreça IPv4: 192.168.1.167/22
 10. 8 SISTEMES OPERATIUS Els sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac OS
 11. 9 SISTEMESDIGITALS Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes
 12. 10 CODI BINARI El codi binari és un sistema de numeració que utilitzant els dispositius digitals i que treballa amb 2 símbols. El 0 i l’1. - Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues Maneres diferents. La primera consisteix en dividir el nombre decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de dos i col·locar a sota 0 i 1 fins a aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Advertisement