Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSIIM Data Structure V 3.9 Present

1,342 views

Published on

This presentation was used in Public Hearing Seminar for Analysis and Design of Data Structure for NSIIM Project (SiPA Project)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NSIIM Data Structure V 3.9 Present

 1. 1. นำเสนอโครงสร้างข้อมูล และระบบต้นแบบ การวิพากษ์ ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลรวมถึงกำหนดระเบียบวิธีจัดการข้อมูล สำหรับโครงการจัดทำระบบศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 2. 2. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Stake Holder หลัก ได้แก่ </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ภาครัฐ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>(SIPA กำหนด Key Player หลักคือ สมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอื่น </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>วัตถุประสงค์หลักคือ </li></ul><ul><ul><li>รวบรวมความต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จาก Stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เพื่อแสดงสถานภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เพื่อช่วยกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆของ SIPA และภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul>
 5. 5. ภาพของการบริโภคข้อมูลในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ผู้ประกอบการต้องการคือ ภาพใน Top View ที่สามารถแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรม และแสดงให้เห็นสภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน เป็นพฤติกรรมพื้นฐานทางธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภค ผู้ขาย และผู้ผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ การได้ข้อมูลเชิงลึกมักได้มาจากการสำรวจเชิงลึกไปยังกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ผ่านเครือข่ายของลูกค้าที่มีอยู่
 6. 6. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เหมือนกระบอกไฟฉาย เพื่อส่งลงมาดูภาพรวมของการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ข้อมูลดังกล่าว เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม อ้างอิง : บทสัมภาษณ์ ATSI, ATCI, TSEP, TOSF ซิป้า ให้ความสำคัญ กับกลไกการตลาด และข้อมูลสำคัญ สำหรับการบูรณาการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย จึงจัดทำระบบศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ของประเทศ
 7. 7. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>
 8. 8. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องการข้อมูลความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมของผู้บริโภค <ul><ul><li>ข้อมูลสนับสนุนผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอื่น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ช่วยเรื่องการหาผลิตภัณฑ์ทดแทน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ช่วยเรื่องการหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ความต้องการหลักของผู้บริโภค คือ การทำ Business Matching เพื่อหาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอุตหกรรม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเปรียบเทียบ และเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ หรือเลือกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ จะเลือกจากราคา และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>ข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สนับสนุนด้านการผลิต </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สนับสนุนด้านการตลาด </li></ul></ul></ul><ul><li>อัตรการลงทุนสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ใช้งบประมาณถึง 75% ในช่วงของการวิจัยและพัฒนา </li></ul><ul><li>เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริการในการวางแผน และดำเนินธุรกิจ </li></ul>
 10. 10. NSIIM ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต <ul><ul><li>ข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ด้านการผลิต </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ด้านการจัดหาทรัพยากร บุคคล , ซอฟต์แวร์ และความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการผลิต </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>ข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในด้านการตลาด </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ด้านการวางแผนการตลาด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ด้านการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul></ul><ul><li>การวางแผนการตลาด จำเป็นจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร </li></ul><ul><ul><li>เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตลาด จำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของตลาด </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เช่น ความพร้อมของ Infrastructure </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เช่น จำนวนบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี , ผลประกอบการของบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ารายปี เป็นต้น </li></ul></ul></ul>
 12. 12. NSIIM ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ข้อมูลวิเคราะห์ตลาด Market Analysis ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ข้อมูลสนับสนุนวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจ , แผนการตลาด ข้อมูลความรู้เพื่อช่วยการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 13. 13. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>
 14. 14. X : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ Y : ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น
 15. 15. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องการข้อมูลความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมของผู้บริโภค ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ระบบ ตอบสนอง IT Directory ความต้องการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน KM Place ความต้องการความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ Market Place ความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 16. 16. NSIIM ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ระบบ ตอบสนอง IT Directory ความต้องการข้อมูลแรงงานเพื่อสนับสนุนด้านการผลิต KM Place ความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ Market Place ความต้องการข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์
 17. 17. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ข้อมูลวิเคราะห์ตลาด Market Analysis ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ข้อมูลสนับสนุนวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด ข้อมูลความรู้เพื่อช่วยการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ระบบ ตอบสนอง IT Directory ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด KM Place ความต้องการความรู้เพื่อช่วยการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ IT Consumer Directory ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด Market Information ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ Government Information ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 18. 18. X : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ Y : ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น
 19. 19. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>
 20. 20. หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เหมือนกระบอกไฟฉาย เพื่อส่งลงมาดูภาพรวมของการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ข้อมูลดังกล่าว เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม อ้างอิง : บทสัมภาษณ์ ATSI, ATCI, TSEP, TOSF ซิป้า ให้ความสำคัญ กับกลไกการตลาด และข้อมูลสำคัญ สำหรับการบูรณาการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย จึงจัดทำระบบศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ของประเทศ
 21. 21. จากกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล เกิดขึ้น จาก ผู้ประกอบการติดต่อผู้บริโภค เพื่อขอข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาในอุตสาหกรรม และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ก็ต้องสอบถามจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การเกิดศูนย์บริการข้อมูลขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริโภค และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สถานการณ์แบบนี้ ถือเป็นการประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย หรือ Win-Win Situation By Win-Win Situation
 22. 22. การสร้างข้อตกลงความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก็บรวบรวมข้อมูลของ ผู้ประกอบการตามกฎหมาย จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูก นำเข้าในศูนย์บริการข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง และสามารถใช้อ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารได้ กลไกบังคับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การบังคับใช้ ในลักษณะของการสร้างกฏหมาย เพื่อส่งข้อมูล เช่น ผู้ประกอบการ “ทุกราย” ในอุตสาหกรรม จะต้อง ส่งข้อมูลให้กับสรรพากร เป็นต้น By Duty
 23. 23. การได้มาซึ่งข้อมูลอีกทางหนึ่งคือ การสำรวจ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจนั้น จะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดจาก ภาคอุตสาหกรรม แต่จะเป็นข้อมูลจากกลุ่มสำรวจ ที่ทางทีมวิจัยตั้งขึ้น ข้อมูลลักษณะนี้ ให้ข้อมูลในลักษณะสัดส่วน ซึ่งบ่งชี้ ถึงแนวโน้ม หรือสภาพตลาดผ่านหลักการทางสถิติ <ul><li>ศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม มีข้อมูลที่ได้จากการ </li></ul><ul><li>สำรวจตลาดแล้ว ใน 3 หัวข้อ คือ </li></ul><ul><li>ICT Market & Outlook </li></ul><ul><li>Digital Content and Game </li></ul><ul><li>E-Learning </li></ul>
 24. 24. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>
 25. 25. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ข้อมูลวิเคราะห์ตลาด Market Analysis ข้อมูลความรู้เพื่อช่วยการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 26. 26. <ul><li>ภายใน Market Information ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>Market and Outlook </li></ul><ul><ul><li>ICT Market and Outlook </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital Content Market and Outlook </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Learning Market and Outlook </li></ul></ul><ul><li>Software Industry Information </li></ul><ul><li>Others Industry Information </li></ul><ul><ul><li>Link to FTI ( สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Link to TCC ( สภาหอการค้าไทย ) </li></ul></ul><ul><li>Foreign Market Information </li></ul><ul><ul><li>Link to OECD </li></ul></ul>Market Information ข้อมูลสรุปงานวิจัยการตลาดเกี่ยวกับขนาดตลาดและการเติบโตของตลาดในด้านต่าง ๆ
 27. 27. Software Industry Information สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>มีบริษัทที่ปรึกษาที่สามารถเชื่อถือได้ จำนวนมากน้อยขนาดไหน </li></ul><ul><li>จำนวนนักศึกษาจบใหม่ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในแต่ละปี </li></ul>
 28. 28. Software Industry Information กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>จำนวนผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>จำนวนผู้ทำงานด้านซอฟต์แวร์ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของ ผู้บริโภค </li></ul><ul><ul><ul><li>ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ทำงานด้านซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่าง ๆ </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Software Industry Information สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในครัวเรือน </li></ul><ul><li>ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ </li></ul><ul><li>การเชื่อมโยงสามารถทำได้แบบ </li></ul><ul><li>สร้าง Link HTML ไปยังแหล่งข้อมูล </li></ul>
 30. 30. Software Industry Information SIPA + NECTEC -> ICT Market and Outlook <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใน Sector ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>มูลค่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ </li></ul>
 31. 31. Software Industry Information กรมศุลกากร <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>มีซอฟต์แวร์นำเข้า จำนวนมากน้อยขนาดไหน ในแต่ละปี </li></ul>
 32. 32. Software Industry Information กรมส่งเสริมการส่งออก <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>ประเทศไทยสามารถส่งออกซอฟต์แวร์ได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละปี และสามารถส่งออกไปยังภูมิภาคใดได้มากที่สุด </li></ul>
 33. 33. Software Industry Information กรมพัฒนาธุรกิจการค้า <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>มีบริษัทซอฟต์แวร์เกิดใหม่ มากน้อยขนาดไหนในแต่ละปี </li></ul><ul><li>สัดส่วนการอยู่รอดของบริษัทซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><ul><ul><li>สัดส่วนบริษัทใหม่เปิดกิจการ ต่อบริษัทปิดกิจการ </li></ul></ul></ul>ถ้าผูกข้อมูลบริษัทเกิดใหม่ กับโครงการสนับสนุนภาครัฐ ได้ ก็จะสามารถตอบได้ว่า โครงการสนับสนุนของรัฐ ทำให้ผู้ประกอบการ รายใหม่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มีอัตราการอยู่รอดได้มากขึ้น หรือลดลง ในแต่ละปี
 34. 34. Software Industry Information กรมพัฒนาธุรกิจการค้า <ul><li>ตัวอย่างข้อมูล </li></ul><ul><li>มูลค่าการจดทะเบียนของบริษัทซอฟต์แวร์ แยกตามประเภทกิจการ </li></ul><ul><li>มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิรายปี จำแนกตามกิจการ ด้าน ICT </li></ul>BOI Software Park
 35. 35. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์
 36. 36. กลไกการใช้งาน Market Place มี 2 มุม คือ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค เวลาผู้ประกอบการเข้าใช้ จะใช้ใน 2 ลักษณะคือ มีผลิตภัณฑ์อะไรเหมือน ๆ กับเราบ้าง ถือเป็นคู่แข่ง อีกส่วนหนึ่งคือ การค้นหาราคาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตจริง ๆ สำหรับผู้บริโภคความต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของผู้บริโภค มีระดับความสำคัญสูง ผู้ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และบริการด้านซอฟต์แวร์ คือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ Market Place
 37. 37. <ul><li>Market Place ควรตอบคำถามเหล่านี้ได้ </li></ul><ul><li>ราคาเฉลี่ยของซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท แต่ละอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>Site Reference ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือบริการ นั้น ๆ </li></ul><ul><li>ปริมาณการจัดสิทธิบัตรของซอฟต์แวร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา </li></ul><ul><li>ผู้ผลิต และจำหน่าย ซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท </li></ul><ul><li>ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ </li></ul>Market Place
 38. 38. ส่วนของผู้บริโภค จะสามารถ Post ความต้องการซื้อ ด้วย หรือเป็นในลักษณะของการ Post ปัญหาของธุรกิจของผู้บริโภค (Problem Statement) เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำการใช้ IT ต่อไป Market Place
 39. 39. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ต้องการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลสนับสนุนวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
 40. 40. Software Industry Directory <ul><li>ข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย </li></ul><ul><li>สมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ข้อมูลบริษัทนิติบุคคล </li></ul><ul><li>ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Domain Expert) </li></ul><ul><li>ข้อมูลที่ปรึกษาอิสระ (Consultant) </li></ul><ul><li>ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ( Freelance) </li></ul>Directory สามารถใช้หาแรงงานที่มีคุณภาพที่สามารถช่วยผู้ประกอบการดำเนินโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในลักษณะของ Partner หรือ Domain Expert เช่น ใครอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราบ้าง และองค์กร หรือบุคคลใด ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษบ้าง เป็นต้น ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลสนับสนุนวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด ต้องการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 41. 41. Software Industry Directory จากการสำรวจความต้องการซอฟต์แวร์จากสมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มีความต้องการให้มีการทำ Ranking หรือจัดอันดับบริษัทซอฟต์แวร์ เพื่อกระตุ้นการแข่งขันพัฒนาตนเองของบริษัทต่าง ๆ [ อ้างอิง : บทสัมภาษณ์ประธานชมรม BOSS] ซึ่งการจัดอันดับ หรือ Ranking นี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินความสามารถของบริษัทผู้ประกอบการ ผ่านการทำ SWOT หรือใช้เปรียบเทียบความสามารถของบริษัทผู้ประกอบการ กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้
 42. 42. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
 43. 43. Software Consumer Directory Consumer Directory เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้ เช่น กรณีที่ผู้บริโภคให้ข้อมูล Partner จะช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการหาลูกค้าใหม่ได้ [ อ้างอิง บทสัมภาษณ์ Open Source Development]
 44. 44. Software Consumer Directory ในทางหนึ่งการที่ผู้บริโภคซอฟต์แวร์เข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลของผู้บริโภคต่อระบบศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริโภคจะสามารถ Post ความต้องการซอฟต์แวร์ หรือ Post Problem Statement สำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ หรือ ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถเข้ามาค้นหา Problem Statement หรือ ความต้องการซอฟต์แวร์ จากลูกค้ารายใหม่ได้
 45. 45. NSIIM ข้อมูลโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 46. 46. Government Support and Project ในปัจจุบันข้อมูลการดำเนินโครงการของรัฐ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่แล้ว ควรมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลโครงการสนับสนุนของรัฐไว้อย่างเป็นระบบ โครงการที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 47. 47. Government Support and Project x x x x x z z z z z ถ้าสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โครงการของรัฐ กับบริษัทเอกชน หรือ บุคคลที่เป็นที่ปรึกษา , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักพัฒนาอิสระ ใน Software Industry Directory ได้ <ul><li>จะเห็นกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ </li></ul><ul><li>เอกชนรายใดให้ความร่วมมือกับรัฐผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>เอกชนที่เข้าโครงการสนับสนุนของรัฐอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งมากขึ้น </li></ul>3. มีเอกชนเข้าร่วมโครงการใหญ่ของรัฐมากน้อยขนาดไหน 4. มีเอกชนเข้าร่วมโครงการของรัฐ และอยู่ร่วมไม่จบโครงการจำนวนเท่าไร Z X
 48. 48. NSIIM ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น ต้องการข้อมูลความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิต ข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด ข้อมูลความรู้เพื่อช่วยการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 49. 49. <ul><li>ด้วยสถานการณ์ Win-Win Situation </li></ul><ul><li>สำหรับผู้ Post ข้อมูลความรู้ </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบการที่เข้ามา Post ความรู้ในศูนย์บริการข้อมูล ได้ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน </li></ul><ul><li>สำหรับผู้เข้ามาค้นหาและบริโภคข้อมูล </li></ul><ul><li>ผู้บริโภคจากอุตสาหกรรมอื่น สามารถเข้ามาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของผู้บริโภค </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ด้านการผลิต หรือการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม และพบว่าบริษัทใดที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถร่วมมือกันทางธุรกิจได้ </li></ul>ต้องการข้อมูลความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ ข้อมูลความรู้ที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ข้อมูลความรู้เพื่อช่วยการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ Knowledge Management Place
 50. 50. <ul><li>ลักษณะของ Knowledge Management Place ไม่ควรเป็นแค่ Web board เนื่องจาก Web board ไม่สามารถจำแนกประเภทของความรู้ได้ ซึ่งการจำแนกประเภทของข้อมูลความรู้ได้ มีความจำเป็นต่อการสรุปยอดจำนวนความรู้ และความต้องการความรู้ ได้ </li></ul><ul><li>Knowledge Management Place ควรตอบคำถามเหล่านี้ได้ </li></ul><ul><li>ยอดรวมความรู้ในแต่ละหมวดหมู่ แต่ละประเภท ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ </li></ul><ul><li>ยอดรวมความรู้ที่ผู้บริโภคต้องการ สะท้อนให้เห็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้ </li></ul><ul><li>ยอดรวมความรู้ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน </li></ul>Knowledge Management Place
 51. 51. กลไกหนึ่งที่ควรมีใน Knowledge Management Place คือ การ Post ถาม หรือ ขอความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมของผู้บริโภค หรือความรู้ในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือ ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์ เป็นต้น ผู้ที่ Post คำถาม สามารถฝากคำถาม เพื่อรอผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาช่วยตอบคำถาม ถือเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ในทางหนึ่ง ผู้ที่เข้ามาตอบคำถาม หรือช่วยแก้ปัญหา ก็จะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นช่องทางการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และวิเคราะห์ลูกค้าในทางหนึ่ง Knowledge Management Place
 52. 52. <ul><li>เพื่อตรอกย้ำความชัดเจนของข้อสรุปที่ได้จากการเข้าใช้ระบบของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และผู้บริโภคซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ควรมีการสุ่มสำรวจเพื่อใช้ผลการสำรวจเป็นข้อมูลสนับสนุนการสรุปการใช้งานระบบอีกทางหนึ่ง </li></ul><ul><li>การสุ่มสำรวจทำได้ 2 ทางคือ </li></ul><ul><li>การสร้าง Poll Online เพื่อสำรวจความต้องการข้อมูล ผ่านระบบเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>การจัดจ้างนักวิชาการ หรือนักวิจัยการตลาด เพื่อหาข้อสรุปความต้องการข้อมูลจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul>Knowledge Management Place ข้อมูลที่ได้ จะสะท้อนความต้องการด้านเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีได้ในทางหนึ่ง
 53. 53. NSIIM ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 54. 54. Software Industry Calendar ปัจจุบันเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็มีข้อมูลหมายกำหนดการดำเนินกิจกรรมอยู่แล้ว แต่กระจัดกระจาย และไม่สามารถบอกได้ว่า วันและเวลาที่มีกิจกรรมซ้อนกันได้ เงื่อนไขของการจัดกิจกรรมมักอยู่ที่จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหลาย ๆ งานใช้จำนวนคนที่เข้าร่วมเป็น KPI ในการวัดประสิทธิผลของความร่วมมือ การสร้างศูนย์รวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จึงเป็นที่ต้องการจากสมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ [ อ้างอิง : บทสัมภาษณ์ TACGA]
 55. 55. <ul><ul><li>ที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสำรวจความต้องการข้อมูล จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการข้อมูลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการให้บริการข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>สรุป และขอคำเสนอแนะ </li></ul></ul>

×