Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genadij Petrovic Malahov -Samoizlecenje u xxi veku

13,952 views

Published on

Genadij Petrovic Malahov

Published in: Education

Genadij Petrovic Malahov -Samoizlecenje u xxi veku

 1. 1. Genadij Petrovič Malahov PRIRUČNIK ZA SAMOLEČENJE XXI VEKA Prevod s ruskog BEOGRAD 2006.
 2. 2. SADRŽAJ OD AUTORA 9 ZDRAVLJE I BOLEST (Pitanja i odgovori) 11 LEČENJE OBOLJENJA 57 O S N O V N I S I M P T O M I R A Z V O J A V E Ć I N E O B O L J E N J A 5 7 O S N O V N E S E M E S A M O P O M O Ć I 5 8 Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja 59 Protivparazitno letenje travama prema Hildi Klark 62 Čišćenje creva prema metodu Hilde Klark 65 Čišćenje bubrega 66 Čišćenje jetre 67 Z A T V O R I 7 3 Dijagnostika zatvora prema ekskrementu 79 Poremećaj stolice i onkologija 88 O štetnosti purgativa 89 S P A Z M A T I Č N I K O L I T I S (iskustvo u lečenju) 92 H E M O R O I D I 9 4 Kompleksni pristup lečenju hemoroida prema V. L. Igrušinu 98 Profilaksa hemoroida 100 V A R I K O Z N O P R O Š I R E N J E V E N A 1 0 0 H I P E R T E N Z I J A 1 0 3 A R T R I T I S 1 0 4 P O L I A R T R I T I S 1 0 6 M A M U Z E N A PETI 107 B E H T E R O V A B O L E S T 1 0 9 T R A H O M A 1 1 4 B E O N A ( O Č N A M R E N A ) 1 1 5 H E P A T I T I S 1 1 5 Mere tečenja kod hepatitisa 117 Preporuke jogista kod tečenja žutice i hepatitisa (prema Svami Šivanande) 133 Kako pravilno čistiti jetru 150 Čišćenje jetre pomoću trava 151
 3. 3. Dvostruko čišćenje jetre 154 Čišćenje jetre leti 157 Kako se osloboditi od kamenja u žučnoj kesi (recept oca Georgija) 159 Šest proverenih načina izbacivanja kamenja iz žuči 160 G A J M O R I T I S ( M A K S I L A R N I S I N U S I T I S ) 1 6 2 H E R P E S 1 6 5 M U C A N J E 173 K R V - L E Č E N J E I I Z L E Č E N J E 174 Kako povećati hemoglobin u krvi 174 Sokovi od povrća, koji obnavljaju krv 176 Čišćenje krvi 177 Transfuzija krvi i bolesti 178 Ishrana i problemi sa krvnim sudovima 180 T R O M B O F L E B I T I S 1 8 1 N E K O N T R O L I S A N O M O K R E N J E ( E N U R E Z A ) 1 8 2 Simptomi slabosti mokraćne bešike 182 Lečenje nekontrolisanog mokrenja 183 Originalno čišćenje bubrega 185 Kako ojačati slabu mokraćnu bešiku 187 G L O M E R U L O N E F R I T I S , 1 8 8 O B O L J E N J A P L U Ć A 1 9 0 Z D R A V L J E K I Č M E 1 9 3 Važnost držanja tela za zdravlje 193 Fizičke vežbeza kičmu 196 P U P A K 1 9 9 N E S A N I C A 2 0 2 Tajna dobrog sna leti 204 Lekoviti san 204 Snovi i zdravlje 208 Lekovito došaptavanje u snu 209 O Z U B I M A I O D R Ž A V A N J U U S N E D U P L J E 2 1 0 S T O M A T I T I S 2 1 1 O N K O L O G I J A - I S K U S T V A L E Č E N J A 2 1 3 P O L I P I - I S K U S T V A L E Č E N J A 2 1 8 K O Ž A 2 2 6 Zdravlje i lepota kože lica 226 Briga o usnama 227 Kako otkloniti ožiljke 228 Kako odstraniti mladeže 229 Kako otkloniti bradavice 230 Kako se osloboditi od žuljeva i masnog tkiva 233 Krpeljev dermatitis 233 V I T I L I G O 2 3 4 S K L E R O Z A 2 3 5 S I N D R O M H R O N I Č N O G U M O R A 2 4 3 D E P R E S I J A 2 4 8 Z N O J E N J E N O G U 2 4 9 U M O R N O G U 2 5 0 DIJETA Z A P U Š A Č E I P A S I V N E P U Š A Č E 2 5 1 F I S T U L E - I S K U S T V A L E Č E N J A 2 5 2 KORISNE INFORMACIJE O LEČENJU 255 K A K O S E P R A V I L N O K L I S T I R A T I 2 5 5 M I K R O K L I S T I R I 2 5 5 P I T A N J A O G L A D O V A N J U 2 5 7 Da li postoje zabrane (kontraindikacije) u tečenju gladovanjem? 257 Kome gladovanje posebno pomaže 258 Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja 258 Devet pravila gladovanja 259 Prethodna priprema pre gladovanja 264 Kako pravilno gladovati 24-42 sata 265 Kako se psihički stimulisati za vreme gladovanja 267 Može li se gladovati u starosti 268 Š E S T L E K O V I T I H Z V U K O V A 2 7 0 Sezonske vežbe za jačanje funkcije jetre i žučne kese 272 Sezonske vežbe za jačanje funkcije imuniteta (slezine) 274 Sezonske vežbe za jačanje funkcije srca 274 Sezonska vežba za jačanje funkcije pluća 276
 4. 4. Sezonska vežba za normalizaciju funkcije bubrega 276 Vežba za normalizaciju funkcije „trostrukog grejača" 277 P O S E B N I P O K R E T I R U K U ( G E S T O V I ) 2 7 9 M O T I V A C I J A Z A P O D M L A Đ I V A N J E 2 8 3 M A S A Ž A S U V O R I N A 2 8 4 M A S A Ž A S U K U V A N I M U R I N O M 2 8 5 O R A D Ž A - J O G I 2 8 6 K O R I S Ć E N J E P I R A M I D A U L E K O V I T E S V R H E 2 9 0 Izgradnja piramide 290 Kako se lečiti pomoću piratnida 293 O L E K O V I T I M S V O J S T V I M A V O D E 2 9 9 „Živa" i „mrtva" voda 299 Korišćenje „žive" i „mrtve" vode za lečenje raznih oboljenja 301 Levitirana voda 305 Voda odstojala sa kristalima 305 Silicijumska voda 306 Protijeva voda - 306 U R I N O T E R A P I J A 3 0 7 Organski sastav urina i njegova svojstva 310 Vrste urina i njihove osobine 314 Nekoliko načina primene veoma starog urina 319 U R I N O T E R A P I J A U P R A K S I 3 3 0 Put urina kroz čovečji organizam pri oralnoj upotrebi 330 Put urina kroz čovečji organizam pri klistiranju 332 Put urina kroz čovečji organizam pri ukapavanju u nos 333 Put urina kroz čovečji organizam pri unošenju preko kože 334 Načini korišćenja urina klistiranjem 335 Načini unošenja urina u organizam preko kože .. 336 Načini korišćenja urina kroz oči, nos i uši 338 Načini oralne upotrebe urina 339 M E T O D L E Č E N J A K E R O Z I N O M 3 4 2 S V E S T Č O V E K A - G L A V N I L E K A R 3 5 2 J A K E I S L A B E S T R A N E U Č E N J A I V A N O V A 3 6 8 OD AUTORA Ova knjiga je namenjena onima, koji žele da budu kom­ pletna, zdrava ličnost. Pre svega hoću da vam objasnim, moji uvaženi čitaoci, zašto sam ovu knjigu nazvao „Priručnik za sa- molečenje". Stvar je u tome, daje većinu oboljenja, sa kojima se čovek sukobljava tokom svog života, on sam „zaradio". Zbog toga on sam treba da spozna uzrok svoje bolesti, da spozna da se zdravlje može povratiti i znatno poboljšati u većini slučajeva samo vlastitim naporima. U ovoj knjizi nisu dati samo recepti za lečenje jedne ili druge bolesti, već je ukazano i na uzroke njenog nastajanja, osobenosti bolesti, putevi izlečenja, a navedeni su i primeri iz prakse. Mnoge teme su razmotrene na osnovu pisama čitalaca, dati su odgovori na pitanja, komentari i objašnjenja. Upravo zato knjiga počinje s pitanjima koja ste mi posta­ vili u pismima. Nadam se da će vam odgovori na ta pitanja pomoći u samoozdravljenju. Takode se trudim da detaljnije razjasnim pitanja i teme, bez čijeg poznavanja ne možete pri­ stupiti samolečenju. Naravno, ne apelujem na vas da se slepo pridržavate rece- pata i preporuka navedenih u ovoj knjizi. Ne mogu biti iste preporuke za sve ljude jer se ljudi međusobno razlikuju. Obim lekovitih sredstava, terapija i tome slično, koji je naveden u knjizi, ne odgovara za sve ljude. Vaš zadatak je da na sebi flek­ sibilno primenjujete preporuke za lečenje, imajući u vidu indi­ vidualnu konstituciju, uzrast, godišnje doba, kao i procese koji se dešavaju u prirodi. Uzimajući u obzir sve to pomoći će vam da stvorite vlastiti sistem lečenja. U tom sistemu ne srne biti mesta nikakvim drugim sistemima i metodima. 9
 5. 5. Zadržimo se na načinu izlaganja materijala u poglavlju o bolestima. Na početku izlažem osnovne podatke o najraspro­ stranjenijim oboljenjima, o tome kako sami sebi možete pomo­ ći, šta pri tome treba uzeti u obzir, a da sebi ne nasete štetu; ukazujem na uzroke nastanka oboljenja, predlažem recepte za lečenje, navodim dopunske savete i preporuke, između ostalog i iz iskustva narodne medicine. Određena pažnja je poklonjena i danas tako popularnim i uistinu lekovitim biljkama, kao što su mrazovnjak (Helleborus caucasicum), pelen, lovorov list i druge, kao i njihova lekovita svojstva. U navedenom poglavlju načete sve o tome kako ih pravilno primenjivati i kod kojih oboljenja, kao i recepte smeša i način primene. Značajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju zdravstvenih mera. Jer bez pravilnog shvatanja, na primer, ka­ ko i kada primeniti terapiju čišćenja ili šta je to „mrtva", „živa" ili protijeva voda i drugo, ne možete kvalitetno primenjivati recepte iz knjige. Trudio sam se da uzmem u obzir sve nijanse da se za vre- me vežbi po Priručniku kod vas ne pojave nikakve sumnje i pitanja, da vam proces samoozdravljenja (samolečenja) donese radost sticanjem zdravlja. Ukoliko želite da živite dugo i da ne bolujete, koristite se receptima i savetima iz Priručnika, izađite na put ozdravljenja i njime koračajte s optimizmom i nadahnućem. Želim vam zdravlja, dragi moji čitaoci! 10 ZDRAVLJE I BOLEST Pitanja i odgovori U kom stepenu zdravlje zavisi od samog čoveka, koliko on sam sebi može pomoći? Na osnovu statistike, čovečje zdravlje 20 odsto zavisi od naslednosti, još 20 odsto - od ekološke situacije, od zdravstve­ ne zaštite - svega 8,5 procenata (odsto) i 51,5 odsto čovečjeg zdravlja određuje se njegovim načinom života. Kao što vidimo, zdravlje i blagostanje zavise od samog čo­ veka. Ovo vam je ujedno i dokaz u korist samolečenja. Na ra­ čun pravilne organizacije vlastitog života čovek može sam da se izbori (izađe na kraj) s bilo kojim oboljenjem. Tri glavne greške u lečenju kod savremene medicine • Metodi lečenja koje predlaže savremena medicina ne uzi­ maju u obzir prethodno čišćenje organizma. Lekar odmah naznačava (prepisuje) bolesniku lekove-korektore, kojima pokušava da u zagađenom organizmu uspostavi jednu ili drugu funkciju. Postižući privremeni uspeh, lekovi još u većem stepenu zagađuju organizam. • Medicina nije usmerena na rad (se ne orjentiše) sa ži­ votnom snagom organizma. Rasčlanivši lečenje na orga­ ne i delove tela medicina ne uzima u obzir celokupnost 1 i
 6. 6. čovečjeg organizma. Rezultat je kao u čuvenoj poslo­ vici: „Jedno - lečimo, drugo - sakatimo (bogaljimo)". • Ne otklanja se poročni (pogrešan, izopačen) način života, koji je izazvao bolest kod čoveka. Medicina kao da govo­ ri: „Greši, budi proždrljiv, izobličavaj bioritmove, a kada oboliš mi ćemo te izlečiti - tabletama, injekcijama, hirur- gijom, presađivanjem organa. I za sve to ćeš nam platiti". Šta je zdravlje, a šta bolest? Ja razmatram čoveka kao harmonični sistem, koji postoji na račun toga, što kroz sebe stalno propušta bujice (snopove) informacija, energije i materije. Zahvaljujući tome čovek može da se orjentiše u prostoru koji ga okružuje (rad sa informacio- nim tokovima), da funkcioniše/radi, deluje/ (rad s energijama), da se ispoljava u fizičkom obliku (rad sa materijom - ishrana). Kada u propuštenim bujicama (tokovima) dode do nekog pore­ mećaja (odstupanja), to se ispoljava u vidu bolesti. Covećje zdravljeJe stanje, pri kojem se vrši normalna, har­ monična, informaciona, energetska i materijalna razmena iz­ među čovečjeg organizma i prirode (okolne sredine). Bolest čoveka je stanje, pri kojem je poremećena normalna, harmonična, informaciona, energetska i materijalna razmena između čovečjeg organizma i prirode, a rezervne sposobnosti organizma su smanjene ili nedovoljne. Parametri zdravog čoveka Svest -stalno preovladavanje povišeno-radosnog raspolo­ ženja, odsustvo jakih negativnih preživljavanja, nametljivih mi­ sli i umora. Disanje - zdrav čovek uradi pet-sedam disajnih ciklusa (udisaj, izdisaj i pauza između njih - to je jedan disajni ciklus) u minuti (što manje, time je čovek zdraviji). i : Ishrana - zasićenost manjom količinom prirodne hrane, stalan osećaj neznatnog osećaja gladi (to govori o tome, da se ne prejedate), posle svakog uzimanja hrane laka stolica i eks- krement oblika kobasice (to ukazuje na idealan rad-funkcioni- sanje probavnog trakta). Koža - čista, lepa, bez ikakvih defekata i neprijatnih miri­ sa, razmena toplote se odlično reguliše. Imunitet - odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slično. Mišići - elastični, izdržljivi, umereno snažni (dobra elastič­ nost svih tetiva i zglobova), proporcionalno razvijeni. Zdrav čovek ima dobro držanje tela, on je proporcionalno građen, ima mali sloj sala, praktično se ne zamara, blagonaklon je prema ljudima koji ga okružuju, trezveno i razumno shvata (pri­ hvata) ekstremne događaje, bez suvišne emocionalne obojenosti. Parametri bolešljivog (bolesnog) čoveka Bilo kakva promena koja pogoršava funkcionisanje svesti, disanja, ishrane, kože, imuniteta, mišića ukazuje na jedan ili drugi stepen bolešljivosti (slabosti) ili bolesti. Svest- potišteno raspoloženje, česta snažna preživljavanja, nametljive misli, stalni osećaj umora i ravnodušnost (indife- rentnost) prema životu. Disanje - znatno više od sedam disajnih ciklusa u minuti. Ishrana - zasićenost velikom količinom termički obrađene ili neprirodne hrane, odsustvo osećaja gladi, otežana stolica ili je uopšte nema tokom 24 sata. Koža - masna ili suva ispucala, s miteserima, bubuljičava, s neprijatnim mirisom. Imunitet-stalno prisustvo nekih oboljenja,posebno infek­ tivnih, sporo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slično. Mišići - slabi, mlitavi, teško pokredjivi, neproporcionalno razvijeni. 13
 7. 7. Bolestan čovek ima loše držanje tela, neproporcionalno je razvijen, brzo se zamara, nezadovoljan je ili razdražljiv zbog sitnica, ima višak ili nedostatak sala, bilo koji događaj za njega je stres. Kakvo treba da bude samolečenje i samoozdravljenje čoveka? Rad na ozdravljenju i lečenju treba da se odvija istovre­ meno kompleksno i harmonično sa svim lekovitim silama orga­ nizma. Nabrojmo te lekovite sile: svest, disanje, ishrana, koža (čeličenje, čišćenje), imunitet (čišćenje, pravilna ishrana, trave, čeličenje) i motorna aktivnost. Pri pravilnom pristupu samolečenje se odvija veoma brzo - nedelja, mesec, pola godine (oslobađanje od parazita - do godinu dana). Proces samoozdravljenja treba da se odvija ne­ prekidno. Zapamtite: samoozdravljenje - nije samo jednokratna mera, već postepen, promišljen i redovan rad tokom celog čovečjeg života. Način života treba da bude takav, da samoozdravljenje ne bude teret, već da postane radosni element života. U radu na ozdravljenju organizma treba naći interes i na­ dahnuće. Ako vam to predstavlja teret (teškoće), donosi nepri­ jatne glavobolje (brige) - to znači da to nije ozdravljenje, već nadogradnja negativnog, koje će početi da narušava zdravlje. Za­ pamtite još jednu istinu - stihijski život, radi zadovoljavanja glu­ pih navika, ukusa, crta karaktera obavezno vodi ka oboljenjima i patnjama. Ozdravljenje sa negativnim raspoloženjem ne daje posebnog efekta. Lečenje bez samostalne normalizacije i harmo­ nizacije veza između organizma i okolne sredine daje privreme­ ni efekat. Čovek pri lečenju, ozdravljenju i pođmlađivanju nema drugog izbora, osim prirodnog. Priroda je ukazala na jedan put - normalizacija, harmonizacija veza čoveka i okolne sredine to­ kom celog života. I tim putem treba ići s radošću i nadahnućem. Ukoliko se samoozdravljenju pristupa jednostrano, prime- njujući jedno-dva sredstva za ozdravljenje (na primer, urino- terapiju, gladovanje), tada su rezultati ozdravljenja daleko od kompleksnog pristupa i kasnije su nestabilni. 14 Šta treba da ima u vidu čovek, koji je pošao putem samoozdra­ vljenja, da bi dobar efekat postigao brzo i na duže vreme? Pre svega - individualna konstitucija, starosno doba i kli­ matski uslovi, u kojima se čovek nalazi. Kada se pridržavate navedenog, samoozdravljenje se odvija stabilno i uzlaznom li­ nijom. Takođe je poželjno odrediti mesto stanovanja i rada imaju­ ći u vidu geopatogenu zonu i lečiti se od parazita. Način određivanja geopatogene zone (GPZ) u prostoriji Lokalna geopatogena zona svojom negativnom energijom guši svaku životnu delatnost. Zbog toga treba da imamo biolo­ ški objekat, na osnovu kojeg, kao prema indikatoru, možemo da se orjentišemo o kojoj se trenutno energiji radi - pozitivnoj ili negativnoj. I takav indikator je - proklijalo seme pšenice. Pokvasite seme pšenice i stavite ga u nekoliko tacni. Te tacne razmestite (postavite) na mesta gde provodite najviše vremena (na radnom stolu, ispod kreveta i slično). Ukoliko je prostorija prazna, tada postupite još prostije - postavite tacne u redovima s međusobnim rastojanjem od 50 centimetara. Pribli­ žno posle 2-3 dana sve će biti jasno. Tamo, gde je jako negativ­ no geopatogeno zračenje, pšenica neće proklijati.Tamo, gde je ono posebno povoljno, pšenica će proklijati brže i klice će biti znatno veće. Tamo, gde je energetski fon normalan - klijanje će biti uobičajeno (obično). Donesite odgovarajuće zaključke i... izvršite premeštanje. Radno mesto uredite u zoni s najjačim i najpovoljnijim zrače­ njem. Krevet je bolje ostaviti u neutralnoj zoni, da ne bi patili od nesanice. Na mesta sa nepovoljnim geopatogenim zrače­ njem stavite ormare, noćne ormariće i drugi nameštaj. Kućan­ ske aparate (tehniku), radio i televizor bolje je staviti na mesta s normalnim (običnim) fonom zračenja. 15
 8. 8. Pet metoda za određivanje geopatogene zone u stanu Postoji mnogo lokalnih geopatogenih zona, koje negativ­ no utiču na čovečje zdravlje. Na primer, ukoliko zona prolazi po uzglavlju kreveta - javljaju se insult i tumori mozga; u no­ gama - upala zglobova, varikozno proširenje vena; u predelu stomaka - rak želuca, bolesti jetre, creva i slično. Navešću nekoliko specijalnih testova pomoću kojih može­ te proveriti svoj stan na prisustvo geopatogene zone. Prvi test. Na geopatogenu zonu veoma su osetljiva deca, psi, mačke i sobno bilje. Ukoliko dete ili pas ne žele da se nala­ ze na specijalno određenim za njih mestima, ne treba ih prinu- đavati. Najverovatnije da se na tim mestima nalazi GPZ. Drugi test. Maćke ne vole da se duže vremena nalaze u zoni negativnog zračenja, ali se one upravo pothranjuju tim zra­ čenjem. Nekoliko dana posmatrajte svoju mačku: ako ona stal­ no svraća (navraća) na jedno te isto mesto, ali, čim tu probavi izvesno vreme, odlazi - znači da se mesto, koje je ona izabrala, nalazi u geopatogenoj zoni. Čuvajte se tog mesta! Treći test. Cesto u stanovima postoje mesta gde slabo ra­ ste, pa i gine sobno cveće. To je očigledan znak da se tu nalazi GPZ. Četvrti test. Ukoliko se vaši kućanski električni aparati, te­ levizor i radioaparati često kvare, premestite ih na drugo mesto i posmatrajte kako rade. Normalizacija njihovog rada ukazuje na to, da su se ranije nalazili u GPZ. Peti test. U slučaju, kada neko mesto u stanu kod vas izazi­ va podozrenje (sumnju), na to mesto postavite važnu s jednim ili nekoliko cvetova, a buket, iz koga su cvetovi uzeti, na drugo mesto. Prevremeno uginuće oglednih cvetova, u odnosu na kon­ trolne, znači da vaše sumnje nisu naprasne - tu se nalazi GPZ. Simptomi (znaci) da se čovek nalazi u geopatogenoj zoni Glavobolja, nesanica, vrtoglavica, košmarni snovi, buđe­ nje s osećajem prisustva opasnosti, povećana razdražljivost 16 (osetljivost). Čovek, koji se ne izvede iz GPZ, ne može biti izle- čen, a bolest će progresirati, ispoljavajući nove osobine. Lekari često povezuju glavobolju i nesanicu s psihičkim uzbuđenjem i strahom da neće doći do sna. Ali, ukoliko nema­ te nikakvog povoda da se nervirate, a slabo spavate, mrznete (hladno vam je) - to ukazuje na to, da se nalazite u GPZ. Izne­ nadna vrtoglavica i „svetlucanje" u očima govore o tome, da se čovek nalazio u G P Z i da izlazi iz nje. Neki specijalisti tvrde, da se svaki peti čovek nalazi u jed­ noj ili drugoj podvrsti (varijanti) GPZ. O tome se može suditi i prema broju ljudi koji se obraćaju lekaru zbog glavobolje ili nesanice. Spoljašnji simptomi inficiranja parazitima Prema spoljašnjem izgledu čoveka (miteseri, bubuljice, se- boreja1 , grubost kože, pege, mrlje, prerane bore na licu, prerana ćelavost, papilomi, ispucale pete, maceracija kože na prstima, ra­ slojavanje i lomljenje noktiju) može se odrediti da muježeludač- no-crevni trakt zaražen (inficiran).To mogu biti proste ili mač­ je lamblije, trihomonade ili drugi bičari, a najčešće - buket njih. Najprostija infekcija izbacuje iz stroja samoregulaciju i imunu zaštitu organizma. Simptomi inficiranja parazitima kod žena: belo pranje, upala jajnika, bolne menstruacije s krvarenjem, gubitak snage, poremećaj menstrualnog ciklusa (pomeranja), zatim fibrom, miom, fibrozno-cistozna mastopatija, upala nadbubrežnih žle- zda, mokraćne bešike i bubrega. Simptomi inficiranja parazitima kod muškaraca su: prostatitis, impotencija, adenom, cistitis, pesak i kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Usled infekcije može do­ ći do poremećaja psihe u trećem kolenu. Pokolenje koje smenjuje inficirane roditelje umire 10—15 godina ranije. Infekcija se, takode, ispoljava kroz česta akutno-respira- 1 Peru tanje kože s preteranim lučenjem masti. — Primedba prevodioca. 17
 9. 9. torna oboljenja (ARO), angine, kronične tonzilitise, upa­ le maksilarnih sinusa, sinusitise, polipe i hrkanjem u snu. Bebe se inficiraju parazitima pri rađanju. Kođ njih se infi­ ciraju sve sluzokože u organizmu. To su oči, usta, nos, međica (perineum). Inficira se i koža. Infekcija se vrlo brzo širi i već u 5. do 8. meseca starosti bebe uzrokuje iscrpljenost guštera­ če (pankreasa), što često dovodi do „neočekivanog" dijabetesa. Metodi čišćenja od parazita (glista) N. Semjonova je priznati autoritet u čišćenju organizma i čišćenju organizma od parazita. Slušaocima svoje škole „Nada" ona predlaže dvonedeljni program čišćenja organizma od šljake (nečistoća) i parazita. Ona preporučuje da se protivparazitno le­ čenje vrši na fonu opšteg čišćenja organizma i pravilne ishrane. Klistiri za čišćenje - 2 puta dnevno. Najpogodnije vreme za to je od 5 do 7 sati ujutro i od 18 do 19 sati uveče. Cilj ta­ kvog klistiranja je da se debelo crevo očisti od prljavštine, larvi glista, da se u njemu uspostavi potrebna sredina i mikroflora. Poželjno je unapred pripremiti vodu za klistiranje. Ukoli­ ko je moguće, koristite izvorsku vodu, a ako je nemate, tada pro- kuvajte vodu iz gradskog vodovoda i ostavite je da se ohladi. Zajedno klistiranje potrebno je 2 litra vode. N. Semjono­ va preporučuje da se koristi voda sobne temperature (20-22° C). Radi zakiseljavanja vode u nju treba dodati supenu kašiku jabukovog sirćeta ili supenu kašiku limunovog soka ili soka borovnice2 , pasjeg trna, mahovice ili bilo kojeg drugog svežeg kiselog voćnog soka. Naj preponi čljiviji je sok od mahovice (on ubija trihomonade). Da bi klistir povoljno delovao na sluzoko- žu (ukoliko se na njoj pojave ranice pri odvajanju glista od slu­ zokože debelog creva), preporučuje se dodati u vodu još jednu supenu kašiku kuhinjske soli. Klistiranje vršiti na uobičajen način. Vodu zadržite izve- sno vreme u sebi. Čak je sasvim dovoljno zadržati vodu u sebi 1-2 minuta da bi se creva isprala iznutra. Posle klistiranja idite 2 Latinski nazivi biljaka dati su u prilogu na kraju knjige. nekoliko puta u toalet. Creva će sama proraditi. Obično po- sleđnje izbacivanje sadrži sluz - izlazi tečnost koja podseća na čorbu od gljiva, plesan i krupni paraziti. Voda se može pripremiti i na drugi način: nalijte 7-8 lita­ ra vode u emajliranu kofu, na čijem se dnu nalaze kamenčići silicijuma (ili šungit - lekovitija vrsta silicijuma). Poželjno je uzeti manje kamenčiće silicijuma - što su oni manji, time je veća dodirna površina s vodom i samim tim se više korisnog si­ licijuma rastvara u vodi. Kofu s vođom i silicijumom ostaviti da prenoći. Za to vreme voda se strukturira, zasićuje silicijumom i prečišćava. Na dno kofe pada smesa (rastvor) đubreta. Vođu sa dna kofe ne treba koristiti. Pažljivo odlijte gornji sloj vode i tu vodu koristite za klistiranje. Talog izlijte iz kofe, silicijum isperite pod mlazom protočne vode, nalijte svezu vodu i ostavi­ te da odstoji. Joni silicijuma stvaraju u vodi koloidne sisteme koji imaju električni potencijal. Silicijumov koloidni sistem, zahvaljujući svom posebnom električnom punjenju (potencijalu), ima svoj­ stvo privlačenja,zadržavanja, uništavanja i iz organizma izbacu­ je viruse, patogene mikroorganizme i njihove otrove. Ukoliko se u čovečjem organizmu nalazi dovoljno silici­ juma on je sigurno zaštićen od virusa i mikroparazita. Uko­ liko nema dovoljno silicijuma, tada treba popuniti organi­ zam silicijumom. Jedan od brzih načina popune organizma silicijumom je uzimanje kaolinske bele gline. Ukoliko se kaolinska glina uzima 10-12 dana normalizuje se sadržaj silicijuma u organizmu. Kada se organizam snabđije silicijumom bolje se čisti jetra - mogu se rastvarati tvrđi kalcinirani kamenčići. Glina podsti- če čišćenje, upijajući šljaku (nečistoće) koja se izdvaja pri čišće­ nju organizma.Time se smanjuje rizik od samotrovanja organi­ zma. Za dve nedelje treba pojesti 250 grama bele gline. Rezerve silicijuma u organizmu mogu se i treba ih popu­ njavati ishranom monolitnim žitaricama i celulozom iz povrća i voća. 1918
 10. 10. Poljski rastavio sadrži mnogo silicijuma. Uzmite 5 0 - 60 grama trave, zavežite je n gazu i spustite u posudu s vodom. Posudu stavite na vatru i dovedite do ključanja, a zatim ostavite da odstoji 3 - 4 sata. Dobijenu vodu koristite za pripremanje hrane. Najbolje je koristiti svež sok od krastavaca i od bugarske paprike. Ti sokovi sadrže najbolji silicijum koji se lako asimilu- je.Ti sokovi se najbolje kombinuju sa sokom od šargarepe, što poboljšava njihov ukus. Na primer, uzmite 20-30% soka od krastavaca i 70-80% soka od šargarepe. Na isti način se pripre­ ma i smesa sa bugarskom paprikom. Odvojena ishrana (pravilna kombinacija produkata) omo­ gućava da se u želuđačno-crevnom traktu uspostavi unutrašnja sredina svakog dela trakta, da se normalizuje mikroflora i po­ veća imuna zaštita creva. U zdravom probavnom traktu nema mesta parazitima. Oni se u njemu ne mogu odomaćiti. Vratimo se na čišćenje organizma od parazita. Prva dehelmentizacija3 traje tri dana. Koristi se vekovima provereno sredstvo - ekstrakt pelena po 100 grama ujutro i uveče pre jela. Aktivna komponenta je pelenovo ulje. Ono kod glista paralizuje nervni sistem i one izlaze iz organizma. Na taj način postiže se koncentrično dejstvo odjednom na čitavu grupu okru­ glih i pantljičastih glista, kao i jednoćelijskih parazita (protozoa). ^••Upozorenje. Ni u kom slučaju ne zloupotrebljavajte pelen, ne zanosite se predoziranjem i dugotrajnom primenom. Pažlji­ vo lečite decu. Za tri dana dehelmentizacije lica koja su zaražena ostri- cama treba da uveče isitne 1-2 režnja belog luka i preliju ih sa 200 mililitara ključale vode i ostave da odstoji preko noći. Ujutro narednog dana ekstrakt od belog luka procediti kroz gazu i uneti u pravo crevo. To klistiranje se vrši pre klistira za čišćenje organizma. 3 Dehelmentizacija (invazivne bolesti čoveka, životinja i biljaka, ko­ je izazivaju parazitski crvi-helminti: gliste) je kompleks mera za lečenje helmintoza i zaštitu spoljašnje sredine od zagađenosti jajašcima i larva­ ma helminata. Osmog dana treba izvršiti debelmentizaciju širokog spektra dejstva. Uveče očistite 300 grama semena od tikve (bundeve), tako da sačuvate zelenu ljusku ispod bele čvrste kožice. Ujutro poje­ dite tih 300 grama semena i uz to popijte 100 grama dehelmen- tika svakoga dana. Dehelmentik za svaki dan: Kamilica (lišće i stabljika) - 1 kafena kašićica Hrast (kora) - 1 kafena kašićica Krušina, (kora) - 1 kafena kašićica Povratič (cvetovi s peteljkama) -1 supe na kašika. Smesu preliti sa 500 mililitara vode, ostaviti da odstoji u termosu 4-6 sati. Posle 2 sata popiti slani purgativ (30 grama engleske soli (gorke soli) rastvoriti u 100 grama vode i dobro promešati). Jedan sat posle toga i dalje primenjivati klistire čišćenja prema ličnom osećanju. Trinaestog i četrnaestog dana izvršiti čišćenje jetre. Otpaci žuči ubijaju oslabele parazite, ukoliko ili još ima u organizmu. Nadežda Semjonova ne preporučuje da se vrši čišćenje jetre odmah posle dehelmentizacije i to objašnjava time, Što se pri odvajanju glista od sluzokože creva stvaraju mikro ranice. Ona savetuje da se pričeka 1-2 nedelje da te ranice zarastu i da se posle toga izvrši čišćenje jetre. Celishodno je primenjivati dehelmentik svakoga dana.To je ekstrakt od trava ili od jedne vrste trave. Ujutro natašte, po­ sle pranja zuba ispijte čaj-dehelmentik. Ako to budete redovno radili, tada neće doći do invazije glista. Recepti opštih sredstava protiv glista • 2 supene kašike kore hrasta preliti sa 200 mililitara ključa­ le vode. Ostaviti da odstoji 4-6 sati, procediti i piti natašte. 2120
 11. 11. . 2 supenc kašike kore krušine i 2 supene kašike apotekar­ ske kamilice preliti sa 200 mililitara ključale vode. Ostaviti da odstoji 4-6 sati, procediti i piti natašte. • Kod glista u organizmu natašte pojesti po nekoliko listića zelenog kiseljaka. • Kupke sa ekstraktom anisa isteruju razne vrste glista. • Od svih sredstava protiv glista najbezazlenije za čovečji organizam je jesti semenke od bundeve (tikve). Zato je za decu i trudnice najbolje da koriste upravo njih. • Kod kolitisa i čireva izazvanih glistama, što se skoro uvek dešava pri invazijama glista, osim sredstava protiv glista treba primenjivati sledeće sredstvo koje jača organizam i podstiče zarastanje rana: 1 supenu kašiku korenja suve ko­ prive preliti 1 čašom ključale vode i dinstati na veoma sla­ boj vatri 15 minuta, a zatim ostaviti da odstoji 30 minuta. Uzimati po 2-3 supene kašike 3 puta dnevno. T. Z. Abramovskaja preporučuje da se lečenje protiv para­ zita otpočne sa ekstraktom od pregrada između jezgri oraha sa alkoholom. Ekstrakt se priprema tako da se jedna čaša pre­ grada oraha samelje u mlinu za kafu i dobijeni prašak prelije čašom votke (rakije). Ostaviti da odstoji 24 sata i posle toga uzimati ujutro natašte po sledećoj šemi. Prvoga dana - 5 kapi, drugog - 10 kapi, trećeg - 20 kapi i zatim tokom tri nedelje piti po 20 kapi svakoga dana. Osnovna (glavna) etapa pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja Pri određivanju rokova ovog lečenja preporučuje se imati u vidu lunarni ciklus, tako da se završna etapa - čišćenje jetre - sprovede 13. i 14. binarnog dana (najpovoljnije za čišćenje jetre). Osnovna etapa traje 10-11 dana. Na primer, danas je 1. mart, a pun mesec (uštap) je 20. marta. Jetru je najbolje čistiti 18-19. marta. Oduzmite 10 dana i dobićete početak osnovne 22 etape pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja - 8-9. marta. Uzmite još nedelju dana na pripremu (ukoliko vam je potreb­ na) i dobija se početak lečenja: 1-2. marta. Na taj način vi se ne­ delju dana (do 8-9. marta) pripremate, 10-11 dana traje osnov­ na etapa pročišćavajuće-protivparazitnog lečenja i 18-19. mar­ ta čistite jetru (neposredno pred izlazak punog meseca). Kada se „smekša" organizam pristupa se čišćenju organi­ zma i protivparazitnom lečenju. Klistiri za čišćenje biraju se uzimajući u obzir individualnu konstituciju čoveka. Gojaznim ljudima preporučuje se dvolitarsko klistiranje sa rusom (supe- na kašika soka ili odvara - supena kašika trave na čašu vode), sa jabukovim sirćetom (jedna supena kašika), sa solju (supena kašika kuhinjske soli). Mršavim ljudima - sa semenom lana (2 supene kašike na 2 litra vode. Dovesti do ključanja i kuvati 20 minuta na slaboj vatri, ohladiti i uneti u pravo crevo klistira- njem), topli klistiri sa cveklom (1-2 supene kašike soka od cve- kle na 2 litra tople vode), klistiri sa svežim urinom uz dodatak supene kašike kuhinjske soli. Prvog i drugog dana: • Ujutro natašte pojesti 4 cvetića pelena (cvetić podseća na sivu lopticu veličine zrna prosa), 2 cvetića povratiča (žuta loptica) i 1 karanfilić (seme jestivog karanfilića podseća na mali štapić). Sve to uzeti sa vodom. Deci do 10 godina - 2 cvetića pelena, 1 cvetić povratiča i 1 štapić karanfilića. • Pri tome ishrana mora biti vegetarijanska, odvojena. Iz is­ hrane isključiti ljuto, kiselo i slano. • Ujutro uraditi mikroklistir sa belim lukom, a posle njega dvolitarski klistir za čišćenje sa jabukovim sirćetom. • Klistir sa belim lukom: uzeti uveče 2-3 režnja belog luka, isitniti ga, preliti sa 200 grama ključale vode (može se do­ dati mala grančica pelena), ostaviti da odstoji preko noći, ujutro procediti i uraditi mikroklistir. • Klistir za čišćenje - uzeti 2 supene kašike jabukovog sirće- ta na 2 litre tople vode. 23
 12. 12. . Vreme primene tih klistira - od 5 do 7 sati ujutro. Pola sata posle završetka klistiranja može se jesti. • Pred ručak pojesti 4 cvetića pelena, 2 cvetića povratiča i štapić karanfilića i uz to popiti malo vode. • Pred večeru uzeti pelen, povratič i karanfilić, kao i pred ručak. • Uveče - topla kupka i klistir za čišćenje sa svezim urinom ili jabukovim sirćetom. Trećeg cio petog dana: Od trećeg do petog dana uraditi sve što je rađeno prva dva dana, ali to dopuniti lečenjem protivparazitnim prepara­ tom „Vermaks" (za kuru lečenja potrebno je 6 tableta, po 2 tablete dnevno: po 1 tableta ujutro i uveče sa jelom), uz to piti slatki čaj (kod kolitisa i čireva - gnojnih rana pored „Vermaksa" treba primenjivati sredstvo za jačanje organizma i zarastanje rana: jednu supenu kašiku korenja suve koprive preliti jednom čašom ključale vode i dinstati na vrlo slaboj vatri 15 minuta, ostaviti da odstoji 30 minuta. Piti po 2-3 supene kašike 3 puta dnevno). „Vermaks" kod helminata (glista) izaziva samovarenje. Ukoliko nemate „Vermaks" uzimajte ujutru natašte po pola ka- fene kašičice suvog pelene i isto toliko mlevenog karanfilića. Prašak pelena i karanfilića može se staviti u hleb i progutati. Šestog cio osmog dana: Šestog i sedmog dana ne pije se „Vermaks", već se koriste preporuke za prvi i drugi dan. Osmog dana uveče pred spava­ nje pojesti haringe (riba) koliko možete. Posle toga ni u kom slučaju ne piti nikakvu tečnost. U mesto haringe možete pojesti slanu, dobro osušenu ribu, ali ne sušenu na dimu - rezultat će biti još bolji (provereno). Uveče osmog dana pojesti natašte sveže (sirove) semen- ke od bundeve, očišćene, ali sa sačuvanom zelenom opnom. 24 Odrasli treba da pojedu 200-300 grama, deca do 4 godine - 75 grama, do 9 godina - 100 grama, do 15 godina - 150 grama. Devetog dana: Ujutro natašte pojesti prethodno očišćene semenke od bundeve, a zatim popiti 150 grama ekstrakta. Ekstrakt se priprema na sledeći način: uzeti jednu kafenu kašičicu kamilice, jednu kafenu kašičicu kore od hrasta, jednu kafenu kašičicu kore od krušine_(pasjakovine) i jednu supenu kašiku povratiča, smesu preliti sa pola litra ključale vode i osta­ viti da odstoji u termosu preko noći. Odležati u postelji 2 sata i posle toga popiti slani purgativ (jednu supenu kašiku engleske soli na 100 grama vode. Deca od 5 do 7 godina starosti -jednu kafenu kašiku na 50 grama vo­ de, do 10 godina - jednu dezertnu kašiku na 75 grama vode). Posle sat i po nakon uzimanja purgativa uraditi klistir za pročišćavanje sa dva litra tople vode (sa mlevenom ili istuca- nom u kašu većom glavicom belog luka), koju procediti. Desetog i jedanaestog dana: Pridržavati se preporuka za prvi i drugi dan. Dvanaestog i trinaestog dana - čišćenje jetre. Čišćenje jetre je završna etapa. Može se uraditi prema op- štoj šemi (maslinovo ulje i limunov sok), ili nekoj drugoj. Posle čišćenja jetre organizam treba da se odmori nedelju dana. Sve terapije treba prekinuti. Probava treba da se sama reguliše. Kuru čišćenje ponoviti nakon 21 dan, a zatim još posle 21 dan. Ukupno 3 kure čišćenja.To je u vezi s tim, što ciklus razvo­ ja nekih glista u organizmu traje do 90 dana. Preporuke za ishranu za vreme čišćenja od parazita Kada se pojave prvi simptomi inficiranja parazitima tre­ ba odmah izbegavati upotrebu životinjskih masti i belančevina 25
 13. 13. - mesa, ribe, ptica (piletine i slično), jaja i inleka. Znatno ograni­ čiti upotrebu soli, šećera, buljona, bombona, kafe, prehrambenih proizvoda koji izazivaju vrenje (kvas, pivo, votka-rakija, hleb, turšije, marinade). Treba uzimati biljne belančevine: orahe, se­ mena, gljive i lišće zeleni. Mogu se uzimati kaše skuvane na vodi, salate i bareno povrće, što više svezih sokova od povrća (po­ sebno od šargarepe), kiselo i kiselo-slatko voće i jagodasto voće. Korisno je upotrebljavati kiselomlečne produkte (namirnice), koji sadrže probiotike (bakterijske mikroorganizme koji žive u čovečjem želudačno-crevnom traktu). Upravo oni stvaraju poseb­ ne materije koje omogućavaju da se odvija proces probave, da se podiže imunitet i sprečavaju razmnožavanje patogenih bakterija. U čovečjem organize .1 živ: dve vrste probiotika: laktoba- cilus acidofilus i bifidobacterium bitidum. Još jedna varijanta - laktobacillus bulkarikus (bugarski kisclomlečni bacil), koji se u prirodnim uslovi.ma ne nalazi u čovečjem organizmu, ali u njega dospeva zajedno sa kiselomlečnim produktima i ispolja­ va svoje povoljno dejstvo. Probiotici pomažu da se leci čitav niz oboljenja, uključu­ jući infekcije želudačno-crevnog trakta, vaginalnu kanđidozu, infekciju mokraćnih kanala, mitesere i poremećaje u želucu. Oni jačaju imuni sistem organizma. Navedene bakterije ulaze u sastav prirodnih kiselomlečnih produkata - kiselo mleko, jogurt itd. Dnevni obrok, bogat slo­ ženim ugljenim hidratima (povrćem, voćem, monolitnim zrni­ ma), podstiče razmnožavanje bifidobakterija. Uzimanje antibiotika, alkohola, nagla promena dnevnog obroka ishrane mogu da ubiju te osetljive mikroorganizme. Zapamtite, kada se narušava količinski i kvalitativni sastav probiotika javljaju se patološki poremećaji u korist parazitskih mikroorganizama. Javlja se disbakterioza, a posle nje ozbiljnija oboljenja, skoro do onkoloških. Specijalisti preporučuju da se, kao pomoćno sredstvo, za borbu protiv mikroparazita koriste prirodni kiselomlečni pro­ dukti, posebno produkti koji su ukiseljeni bugarskim kiselo­ mlečnim bacilom. Kako izbaciti solitera Soliter je velika člankasta glista u vidu trake (lente). On raste brzo i upotrebljava mnogo životnih sokova iz čovečjeg organizma. Usled toga čovek može da oboli od najrazličitijih oboljenja i poremećaja. Simptomi solitera u čovečjem organizmu su: bledilo lica, ponekad sa plavom nijansom; modrice (kolutovi) ispod očiju; umoran i mlitav izgled; odraz tuge u očima; ponekad blag ka­ šalj; beo jezik; neredovna stolica; povremeno neverovatno veli­ ki i stalan apetit i nezasidjivost; vrtoglavica (katkad nesvestica) kada je želudac prazan, a ponekad i posle uzimanja nekih vrsta hrane; suvišno lučenje pljuvačke; kiseli recidiv (podrigivanje); štucanje; glavobolja; bolovi u stomaku (šum, tačnije, neki zvuči u stomaku, koji podsećaju na zapljuskivanje talasa) i osećaj si­ sanja i kretanja u njemu; lupanje srca; neredovne menstruacije kod žena; košmarni snovi. Pažljivo posmatrajte svoju stolicu - da li se u njoj vide beli članci, komadići, koji podsećaju na rezance i slično. Ukoliko se to povremeno javlja u stolici, vi ste, bez ikakve sumnje, zaraže­ ni soliterom. Da bi izbacili solitera možete koristiti sledeće recepte: • Uzmite dve pune supene kašike semena tikve {Cucurbita pepo) i pojedite ih ujutro natašte. Posle jednog sata uzmite jaku dozu purgativa. Praksa pokazuje da izlazi čitav soliter i to vrlo brzo. • Neki vidari (narodni lekari, nadrilekari) preporučuju da se pije mleko za vreme uzimanja semena od tikve; drugi preporučuju da se seme zasladi šećerom. Može se, po želji, seme samleti u mašini za meso, ali treba obratiti pažnju da samlevenog semena bude najmanje dve pune supene kaši­ ke, pošto mnogo zrna ostaje u mašini za meso. • Soliter se može izbaciti i belim lukom. Radi toga je potreb­ no pojesti deset režnjeva belog luka i uz to piti vruće (tek skuvano) ili podgrejano nepasterizovano mleko. 26 27
 14. 14. Soliter se može izbaciti i samo sa belim lukom. Radi toga treba ujutro pojesti veću količinu belog luka, što više, tim bolje. Posle dva sata uzeti purgativ. « Još je bolje jesti beli luk sa mariniranom haringom ujutro natašte — odlično izbacuje solitera. • Stručnjaci za izbacivanje solitera savetuju da se brzo pre- duzmu mere za njegovo izbacivanje. U praksi ima mnogo slučajeva da je soliter progrizao zidove creva i usmrtio čo­ veka. • Kada se soliter podigne u gornje delove creva i počne ne- poštedno da grize, treba popiti čašicu kerozina. Ni jedna glista ne trpi kerozin i odmah se spušta „nadole" ili izlazi napolje. Količina zdravlja - šta je to? Cesto se susreću takve formulacije, kao „niski" i „visoki" nivo zdravlja. To nije ništa drugo, nego količinske (kvantita­ tivne) karakteristike zdravlja, koje su zasnovane na potencija­ lu životne snage, sposobnosti organizma da se suprotstavlja spoljašnjim i unutrašnjim nepovoljnim faktorima, sposobnost samoobnavljanja izgubljenog potencijala životne snage i ravno­ teže između životnih principa.To je svojevrsna rezerva izdržlji­ vosti organizma. Covek prvobitno ima 100%-ni potencijal životne snage, koji istovremeno cbezbeduje i njegovu rezervu izdržljivosti. Rezerva izdržljivosti je višestruki pojam. Tu se može svr­ stati sposobnost srca da održava visoki ritam kontrakcija, pluća - da snabdevaju organizam kiseonikom,jetre i bubrega - da ne- utrališu toksine i čiste krv, želudačno-crevnog trakta - da vari hranu, imuniteta - da se suprotstavlja nepovoljnim uticajima; da se komforno (udobno) osećate u nepovoljnim uslovima i da im se uspešno suprotstavljate i tako dalje. Ukoliko se čovek malo kreće, njegovo srce se prilagoda- va tom režimu životne aktivnosti. Covek se oseća normalno. 28 Međutim, čim se poveća opterećenje - kao rezultat neočeki­ vanog trčanja, uzimanja alkohola ili oboljenja od gripa, to se odmah oseća kroz prenaprezanje srca, što može dovesti do njegovog oštećenja. Usled postepenog zagađivanja organizma krvni sudovi postaju manje elastični i nisu sposobni da izdrže visoki krvni pritisak, odnosno da se blagovremeno šire. Jaka emocionalna preživljavanja, koja naglo podižu krvni pritisak, mogu izazvati njihovo prskanje i nepovoljne posledice za orga­ nizam. 1 obrnuto, redovne i umerene fizičke vežbe jačaju srce i ono može lako da izdrži opterećenje. Čišćenje organizma mo­ že da povrati elastičnost krvnih sudova, što omogućava da se izbegne njihovo prskanje (oštećenje) u slučaju emocionalnog izliva (nastupa). U zavisnosti od načina života, čovek može stalno da pove­ ćava ili smanjuje rezervu izdržljivosti organizma. Na primer, opšte čišćenje organizma daje jednu rezervu izdržljivosti i pove­ ćava kvantitativni nivo zdravlja; dodavanjem pravilne ishrane, fizičkih vežbi, čeličenja, kontrole nad emocijama, raspoloženja, pozitivnih misli, primenom gladovanja i urinoterapije — još vi­ še povećava nivo zdravlja. Rezultat je da čovek ne samo pre­ staje da boluje od neke bolesti, već i poprima (stiče) posebno savršenstvo. Postepeno zagađivanje organizma smanjuje rezervu izdr­ žljivosti; prejedanje, pušenje, neaktivni način života, emocio­ nalna neuravnoteženost, zatvori, uzimanje hemijskih lekova, a još više hormona, operativni zahvati još više smanjuju rezervu izdržljivosti organizma. Zašto je potrebno čistiti svoj organizam? Covečji organizam živi na račun toga, što kroz sebe nepre­ kidno propušta bujice informacija, energije i materije. Prolaze­ ći kroz svest i organe, negativne emocije se talože u našim spo­ ljašnjim manifestacijama života, a hrana i voda zagađuju telo. Organizam treba čistiti da bi bili zdravi. 29
 15. 15. Koji faktori utiču na efikasnost čišćenja čovečjeg organizma? U osnovi čišćenju čovečjeg organizma leže tri glavna princi­ pa: otklanjanje uzroka zagađenja,smekšavanje organizma i prime- na sredstava za razređivanje (razblažavanje) i drobljenje kamena. Da bi otklonili uzroke koji podstiču zgušnjavanje koloida (žuči, krvi, mokraće) organizma, treba: • Ograničiti ili isključiti iz ishrane produkte koji pospešuju stvaranje kserogela: meso, ribu, posebno mlečne produkte (oni su bogati kazeinom - životinjskim lepkom), škrobne produkte, posebno visokorafinirane, fino mlevene i dehi- drirane (hleb, kiselo testo, škrob, keks - biskvit); • Uzimati što više sveže biljne hrane i što manje termički obrađene; • lsključiti štetne uticaje vremenskih faktora (hladnoća, su- voća, promaja i suva toplota). koji dehidriraju organizam; • Preći sa slabo aktivnog načina života, koji smanjuje meta­ bolizam i ciklozu (mešanje) u ćelijama, na aktivniji i pokre­ tljiviji način života. • Da bi podstakli razblaživanje koloida (tečnosti organi­ zma) i poboljšali njihovu cirkulaciju, treba: • Koristiti spoljašnju toplotu u raznim varijantama: za opšte zagrevanje organizma - banje (saune), kupke i drugo, za lokalno zagrevanje - polukupke, parenja, grejalice, flastere i masaže. Te terapije podstiču cirkulaciju tečnih sredina organizma; • Piće. Za razblaživanje i čišćenje koloidnih rastvora koristi se destilovana voda, namagnetisana destilovana voda, otoplje­ na voda (od snega), kao i druge kombinacije i varijante.Ta voda, zahvaljujući svojoj čistoći, električnom naboju i struk­ turi, odlično ispira organizam, odstranjuje iz njega šljaku (nečistoće) i normalizuje sastavi svojstva koloidnih rastvora. Upotreba ter//o.y//,zasićenih biokoloidima: odvara, ekstrak­ ta, sokova i drugih.Takve tečnosti ispoljavaju kako opšti.tako i specifični efekat (izbacivanje žuči i diuretični - izmokravanje). Njihovi đelići (čestice) vezuju nečistoće i izbacuju ih iz organi­ zma (čišćenje krvi), podstiču razblaživanje zgusnutog i dopu­ njuju potencijal organizma (svezi sokovi). U posebnim slučajevima, kada stvrdnuća poprime kon­ zistenciju tromba, kserogela, kamena Ltd., primenjuju se jaka sredstva za rastvaranje, razblaživanje i drobljenje kamena, kao i razne terapije. U jaka sredstva za rastvaranje i razblaživanje spadaju sred­ stva koja imaju veliku površinsku aktivnost: alkohol, votka, ra­ kija, prečišćeni kerozin, voda i urin. Urin je najjači i potpuno bezopasan prirodni rastvarač. U organizam se mogu unositi razni začini, koji pojačavaju toplotne i rastvarajuće procese u organizmu (biber, ljuta papri­ ka, cimet, karanfilić, đumbir). U sredstva za drobljenje kamena spadaju biljke i materije koje imaju veoma gorak ukus i isparljiva svojstva (što se izraža­ va kroz efekat hlađenja). Za tu svrhu dobri su: pelen, peršun (čitava biljka), ulje odjele i četine (igličasto lišće četinara). Za izbacivanje svega razdrobljenog i rastvorenog iz orga nizma koriste se diuretični produkti - lubenica, diuretični čaj, produkti za preznojavanje (čaj za preznojavanje), kao i materije koje imaju opor ukus i đejstvo oblaganja, odvar od četina i ovsa. Kako postupati pri povišenju temperature? Povišenje telesne temperature je proces čišćenja i lečenja pomoću kojeg organizam pokušava da se oslobodi od bolesti. Za to vreme se nečistoće rastvaraju i počinju da se izbacuju iz organizma, patogeni mikrobi se uništavaju i primetno se poja­ čava aktivnost fermenata. Energija organizma troši se na podr­ žavanje tog procesa. 3130
 16. 16. Opšta slabost i loše stanje za vreme povišene temperature objašnjava se time, što nečistoće, isprane sa mesta taloženja, eirkulišu u krvotoku i izazivaju intoksikaciju organizma. Treba biti strpljiv i pomoći organizmu da se očisti. Radi toga treba što više piti toplu protijevu vodu (način pripremanja protijeve vode opisan je u knjizi Čišćenje organi­ zma)*, piti deo izlučenog vlastitog urina (3-4 puta dnevno po 100 grama), stavljati obloge ili umotavati se i poželjno je glado­ vati (da bi se nečistoće bolje izbacivale, a da organizam ne gubi snagu na varenje hrane). Ukoliko obarate temperaturu pomoću sredstava za sniža­ vanje temperature, time samo „utabavate" nečistoće na mestu njihovog taloženja i posle izvesnog vremena njima će se pono­ vo „hraniti" patogeni mikroorganizmi. Uz to nečistoće (a one su, po pravilu, sluzne prirode) ima­ ju tendenciju „kvarenja", što pomera opštu sredinu organizma prema truležnoj strani i podstiče razvoj raznovrsne onkologije. Ukoliko želite da u sebi odgajite tumor, tada uzimajte sredstva za snižavanje temperature. Aktivnost Sunca, 60-godišnji ciklus i oboljenja Pitanja heliobiologije5 brižljivo je izučio ruski naučnik A. L. Ciževskij. On je ustanovio da za 11,1 godinu Sunce prođe kroz maksimum i minimum svoje aktivnosti i da energija Sun­ ca utiče na tok većine procesa u biosferi naše planete. Specijal­ no je istraživan uticaj Sunca na aktivnost zaraznih oboljenja - kuge, kolere i gripa. Na osnovu mase statističkih podataka uočena je zakonitost između vrhunca sunčane aktivnosti i epi­ demija. Utvrđeno je da se u godinama maksimalnih aktivnosti Sunca aktiviraju patogeni mikrobi uz istovremeno slabljenje imuniteta organizma. Ispostavlja se, da je čovečji organizam najotporniji kod srednjih pokazatelja sunčane aktivnosti. 4 Primedba prevodioca. 5 Heliobiologija - deo biofizike koji izučava uticaj izmenjene aktiv­ nosti Sunca na zemaljske organizme. Jedan od osnivača heliobiologije je A. L. Ciževskij. Višak sunčane aktivnosti ne sftmuliše, već guši životnu aktivnost organizma. Sto se tiče mikroorganizama, tu je obrnuto - višak sunčane energije daje im dopunski impuls za razmnožavanje i ot­ pornost. Upravo u to vreme i dolazi do naglog razvoja epidemije. Isto tako uočava se i zakonitost u razvoju onkologije. Ali tu je nešto drukčija slika. Da bi se javila onkologija organizam mora biti oslabljen, a njegovo slabljenje se uočava kod opada­ nja sunčeve aktivnosti. U Istočnom kalendaru postoji pet primarnih elemenata kosmičke energije, koji nalaze svoj odraz (uticaj) i u čovečjem organizmu. Primarni elemenat „Drvo" (boja - zelena) svojom energi­ jom aktivira funkciju jetre i žučne kese, a razorno deluje na „Zemlju" i guši (suzbija) „Metal". Primarni elemenat „Vatra" (boja - crvena) svojom energi­ jom aktivira funkciju srca i tankog creva, a razorno deluje na „Metal" i guši (suzbija) „Vođu". „Zemlja" (boja - žuta) svojom energijom aktivira funkciju želuca, slezine i pankreasa (gušterače), a razorno deluje na „Vo­ đu" i guši (suzbija) „Drvo". „Metal" (boja - bela) svojom energijom aktivira funkciju pluća i debelog creva, a razorno deluje na „Drvo" i guši (suzbi­ ja) „Vatru". „Voda" (boja - crna) svojom energijom aktivira funkciju bubrega i mokraćne bešike, a razorno deluje na „Vatru"i guši (suzbija) „Zemlju". Svaki od primarnih elemenata tokom dve godine deluje na Zemlju svojom energijom. Tokom prve godine na Zemlju deluju najjače energije {Jang). Tokom druge godine - slabije energije (jin). Zaključak je da prema zakonu suprotnosti pri­ marni elemenat i njegove funkcije, koji su aktivni u te dve go­ dine, guše (suzbijaju) pasivne i njima suprotne primarne ele­ mente (i za njih vezane funkcije). Ukoliko se u to vreme javi minimum sunčeve aktivnosti, tada ugušeni organi i funkcije postaju toliko slabe, da ne mogu da se odupru razvoju onkolo­ gije u njima. 32 33
 17. 17. Godine 1996-1997. bili su minimumi sunčeve aktivnosti. U to vreme javljale su se nastupi onkoloških oboljenja. U 1997. godini naglo je porastao broj obolelih od tumora bubrega i štita- ste žlezde, u 1998. godini došlo je do povećanja onkopatologije pluća. Stvar je u tome, što su 1996-1997. godina, prema Istoč­ nom kalendaru, godine aktivnosti primarnog elementa „Vatra", koji je u to vreme gušio (suzbijao) primarni elemenat „Vodu" (bubrege) i razarao primarni elemenat „Metal" (pluća). Rezul­ tat je da se upravo u tim organima javila masovna onkologija. Prema tome, ako bi uradili prognozu masovnih onkolo­ ških oboljenja za naredni period, tada bi to trebalo da se desi posle 11,1 godina i da napadne pluća (debelo crevo) - u 2008. godinijetru (mokraćnu bešiku) - u 2009. godini. Nakon slede- ćih 11,1 godina onkološka oboljenja mogu da napadnu jetru (2019.) i bubrege (2020.). Svoj uticaj na pojavti i težinu oboljenja ispoljava i Mesec. Taj uticaj je posebno uočen u dane mladog meseca. Mesec u te dane ispoljava najjače gravitaciono dejstvo, koje izbacuje čove­ ka iz stabilne ravnoteže i slabi ga. Tom privremenom slabošću koriste se virusi i mikroparaziti, provocirajući razne komplika­ cije skrivenih hroničnib oboljenja. Zato ne čekajte da vam organizam oslabi, već ga čistite i ja­ čajte ga. Samim tim ćete i'/.beći mnoge neprijatnosti sa zdravljem. Informacija o biološkim ritmovima Bioritmološka informacija pomaže u mnogo čemu. Zapam­ tite, ti podaci dobijeni su na osnovu obrade mase statističkog materijala. Ukoliko imate druge aktivnosti, to, pre svega, znači da ste izobličili vlastiti bioritam i da živite na račun suvišnog trošenja životne energije. Brzina reagovanja prstiju: oni najbrže reaguju između 15 i 16 sati. Snaga šake: stisak šake je najjači između 9 i 10 sati. Osetljivost kože: koža je najosetljivija na ubadan ja (injekci­ je) u 9 sati ujutro. 34 Aktivnost mišića: mišići najbolje funkcionišu između 13 i 14 sati. Međusobna privlačnost muškarca i žene: najveća sekrecija polnih hormona je u 8 sati ujutro. Probavnafunkcija: najviše sc stvara želudačnog soka u 13 sati, čak i kada čovek nije ništa jeo. Imuna zaštita: imuni sistem organizma pruža najefikasni­ ju zaštitu od infekcija u 22 sata. Sat rađanja: većina dece pojavljuje se na svet između 24 i 4 sata ujutro. Smanjenje funkcionalne aktivnosti: najniži krvni pritisak je između 4 i 5 sati ujutro. Povećanje funkcionalne aktivnosti: pluća najintenzivnije di- šu između 16 i 18 sati. Intenziviranje čulnih organa: čulo ukusa, sluha i mirisa po­ sebno su intenzivni između 17 i 19 sati. Sat rasta: kosa i nokti najbrže rastu između 16 i 18 sati. Aktivnost mozga: mozak najefikasnije funkcioniše između 10 i 12 sati. Sat rastanka: samoća se najteže podnosi između 20 i 22 sata. Prop ustljivost kože: koža je najpropustljivija za kozmetička sredstva između 18 i 20 sati. Pogoršanje vida: oštrina vida kod vozača automobila najvi­ še se pogoršava u 2 sata noću. Aktivnost jetre na alkohol: jetra najefikasnije razlaže alko­ hol između 18 i 20 sati. Kako i koliko hrane treba (ili se može) uzimati tokom dana? U Ajurvedi (učenju o zdravom životu) dnevna ishrana usa- glašena je sa ritmovima prirode. Dnevni mudraci su uočili da se tokom dana naizmenično smenjuju tri perioda, svaki po 4 sata. 35
 18. 18. Prvi period - mirovanje {Kapha, što u prevodu znači Sluz), drugi - energetska aktivnost (Pitta, što u prevodu znači Ž//f) 1 treči period - motorna aktivnost (Vata, što u prevodu znači Veta/-). Period Sluzi (nastupa sa izlaskom sunca) - od 6 do 10 sati. Po pravilu, jutro je mirnije. Na fiziološkom nivou organizma to se ispoljava kroz mirovanje i težinu tela. Period Žuči traje od 10 do 14 sati i karakteriše se visokim položajem sunca. U to vreme čovek najviše oseča glad i u orga­ nizmu je najjača (prema analogiji sa suncem) „probavna vatra". Period Vetra traje od 14 do 18 sati. Sunce je zagrejalo ze­ mlju i vazduh. Usled toga dolazi do kretanja vazdušnih masa, počinje da duva vetar i sve se kreće - njiše se drveće i trava, talasa voda itd. Na fiziološkom nivou to je period motorne ak­ tivnosti, najveće radne sposobnosti. Zatim se sve ponavlja: od 18 do 22 sata - SI uz; od 22 do 2 sata posle ponoći - Žuč; od 2 do 6 sati ujutro - Vetar. Upravo tim ritmom živi čitav svet životinja i biljaka. Pri tom se ta aktiv­ nost uočava kako kod dnevnih, tako i kod noćnih životinja. Polazeći od te tri pretpostavke, mudraci Ajurvede daju sle- deće preporuke u odnosu na ishranu tokom dana: P%f Ustajte u periodu Vetra (motorne aktivnosti) nešto ranije od 6 sati ujutro (po lokalnom vremenu) i bi ćete ceo dan aktivni. Ukoliko ustanete u periodu Sluzi (mirovanja) - bi- ćete ceo dan inertni. Kada ustanete popijte čašu tople protijeve, izvorske ili mi­ neralne vode. Vetar pojačava rad creva i podstiče evakua­ ciju sadržaja debelog creva. Ta preporuka se poklapa sa vremenom aktivnosti debelog creva od 5 do 7 sati ujutro. Obično se od 7 do 9 sati ujutro javlja blaža glad - pojedite nešto. Hf U periodu Žuči (posebno od 12 do 14 sati), kada je pro­ bavna „vatra" najjača, pojedite najveći obrok po zapremini (količini). Naredna 2 sata posle ručka sedite ili hodajte. Pv U periodu završetka Vetra - početka Sluzi, pred zalazak sunca (17-20 sati) laka večera - voće, jela od povrća, čaša kiselog nileka ili toplog odvara (čaja) od trava. Posle toga preporučuje se ne jesti ništa. H> Ići na spavanje najbolje je u periodu od 21 do 22 sata. Period Služi najpovoljniji je za tu svrhu, jer stvara osećaj težine i pospanosti u organizmu. Sličan bioritmološki režim života najpovoljniji je za rad čovečjeg probavnog sistema. Tonući u san nećete se loše ose- ćati sa želucem kojeg ste napunili uveče. Noćni san će vas od­ moriti i mirano ćete sanjati. Kada se probudite osećaćete se odmornim, normalno ćete isprazniti creva, a oko 9 sati ujutro pojaviće vam se zdrav osećaj gladi. Međutim, ukoliko ste se čak i umereno prejeli uveče, procesi probave hrane neće vam dozvo­ liti da normalno odmorite organizam, on će raditi, vareći i asi- milujući hranu u nepovoljnim uslovima (noću se temperatura tela snižava, što se negativno odražava na fermente za probavu hrane). Takva probava hrane je nekvalitetna i stvara mnogo nečistoća (šljake). Probudićete se umorni i, da biste se obodrili, uzećete neki stimulator - čaj ili kafu. Nepravilna ishrana slabi i zagađuje čovečji organizam. Da bi promenili način života i navike u ishrani treba, prvo, da shvatite proces probave hrane; drugo - izmenite stereotip nagona za hranom u svojoj svesti, da stvorite i učvrstite potreb­ ne karakterne crte. Dakle, kakav treba da bude pravilan režim ishrane. Prvi obrok - ujutro od 7 do 9 sati. Treba ga pojesti kada osetite glad, poželjno posle fizičkih vežbi - fiskulture, trčanja, brzog hodanja, rada po kući itd. Fizički rad zagreva organizam, aktivira fermente i puni organizam energijom. Setite se krilati­ ce Pola Brega: „Doručak treba zaraditi". Jedite prirodnu, lako svarljivu hranu u skladu sa godišnjim dobom. Jedite dok se malo ne zasitite. Drugi obrok - u podne od 12-13 do 13-14 sati. Treba ga pojesti pri osećaju jakog glada i on treba da se sastoji od povrća 3736
 19. 19. (u salati ili dinstano) ili supe-čorbe (posebno za vreme suvog i hladnog godišnjeg doba), monolitnih kaša, oraha, supa ili hle- ba od pioklijalog zrna, krompira itd. (pristalice mesa mogu je­ sti hranu sa mesom, ali najviše 2-3 puta nedeljno). Treći obrok - najkasnije u 17-18 sati.Treba da se sastoji sa­ mo iz jednog jela. To može biti voće, u zavisnosti od godišnjeg doba (raskvašeno suvo voće), neko jelo od povrća (poželjno sve­ že i pravilno pripremljeno), kiselo mleko itd. Možete se ograni­ čiti i na pijenje sveže iscedenog soka iz povrća ili ekstrakta od trava sa medom. Veoma je važan odnos između kiselinske (belančevine i škrob) i alkalne (voće i povrće) hrane tokom dana. Ukoliko se u tome ne snađete, efekat ishrane će biti slab ili nikakav. Krvotok se, u zavisnosti od ishrane, može menjati prema kiseloj ili alkalnoj strani. Kiselinska proporcija krvi sadrži u sebi energetske materije i nadoknađuje rashode energije. Nju stvaraju produkti koji u sebi sadrže belančevine i škrob (meso, jaja, mlad kravlji sir, krompir, hleb, prekrupe). Alkalna sredina - obezbeđuje konstrukciju našeg organi­ zma, stvaranje kostiju, nerava, mišića, održava fizičko i umno zdravlje, čini organizam otpornim (sveže voće ili pravilno pri­ premljeno povrće). Većina specijalista za pravilnu ishranu navodi sledeće pro­ porcije (odnose): 50-60% alkalne i 50-40% kiselinske hrane. Na primer, Pol Breg smatra da je sledeća proporcija hrane idealna: jedna petina svakodnevnog obroka hrane treba da bu­ du belančevine (biljnog i životinjskog porekla); jedna petina - škrob i šećer (monolitne žitarice i prekrupe, prirodni sokovi i šećer - med, suvo voće), kao i nerafinirana ulja; tri petine hrane treba da su voće i povrće, sveže i pravilno pripremljeno. U procentima takva dijeta izgleda ovako: 60% - voće i povrće, 20% - hrana sa belančevinama, 7% - produkti sa škrobom, 7% prirodni šećeri i 6% - masti. Koliko se hrane može pojesti za jedan obrok? Po tom pitanju postoje razna mišljenja. 11. Šelton savetuje da se hranite u skla­ du sa individualnim potrebama, drugi - da se ustaje od stola 38 sa blagim osećajem gladi. Evo šta o tome misli pisac V. G. Ćer- kasov: „Ako si ustao od stola sa blagim osećajem gladi - najeo si se. Ako osećaš da si se najeo za stolom - prejeo si se. Ako osećaš da si se prejeo za stolom - otrovao si se." Obratimo se preporukama jogista. • Cista i slatka hrana, koja nije ljuta i koja je ukusna i pri­ jatna, treba da napuni polovinu želuca - to je umerena ishrana. • Polovina želuca treba da bude popunjena hranom, a jedna četvrtina - vodom. Druga četvrtina ostaje slobodna za kre­ tanje hrane i stvaranje gasova. Prosečna zapremina normalnog želuca (on je najčešće ras­ tegnut) iznosi od dva do tri litra. Zato se ne preporučuje odjed­ nom uneti više od 400-700 grama hrane. Na količinu unete hrane izluči se isto toliko želudačnog soka, a rezultat je da je on optimalno popunjen. Podrigivanje posle jela ukazuje na to, daje želudac prepun. Hranite se tako, da posle jela ne dolazi do toga, jer to ukazuje na suvišno unošenje hrane. Štetnost prepunjavanja želuca hranom sastoji se u tome, što se on zapreminski povećava i pritišće najbliže organe (na­ dima organizam iznutra). Pritisak na srce otežava njegov rad; na dijafragmu — otežava disanje i peristaltiku tankog i debelog creva; na krvne sudove (aortu, vene prema srcu) - otežava kr­ votok; na jetru - lučenje žuči itd. Stalno prejedanje, a shodno tome - stalni pritisak dijafragme nađole, podstiče spuštanje organa male karlice, poremećaj normalne cirkulacije energije u organizmu sa svim posleđicama koje iz toga proizilaze (zatvo­ ri, problemi sa probavom hrane, stvaranje kamenja, poremećaj menstrualnog ciklusa i polni poremećaji). Ukus hrane Kakvu hranu prema ukusu treba jesti tokom dana, da bi se uravnotežila energija organizma? 39
 20. 20. Ukus hrane je spoljašnja manifestacija energije, koja se sa­ drži u jednoj ili drugoj hrani. Mi imamo potrebu za hranom jednog ili drugog ukusa zbog toga, što u organizmu nedostaje te energije. Zato imamo želju da pojedemo nešto slatko, kiselo, slano itd. Ukoliko vam nedostaje telesne toplote, upotrebljavajte pro­ dukte koji sadrže: ljut + kiseo ukus, ili kiseo + slan ukus. Ukoliko osećate težinu u telu i želite da se „olakšate" (smr- šate i postanete pokretljiviji). Radi toga u ishrani treba prven­ stveno da upotrebljavate produkte koji sadrže gorak + ljut i kiseo + ljut ukus. Ukoliko osećate nedostatak težine u organizmu, upotre­ bljavajte produkte sa slanim + slatkim ili slatkim + kiselim uku­ som. Ukoliko vam je vruće i želite da rashladite svoj organizam, upotrebljavajte produkte gorkog, oporog i slatkog ukusa. Ukoliko se osećate normalno, tada u svakodnevnu ishranu uključujte produkte koji sadrže razne nijanse ukusa, ne dajući prednost nijednom od njih. Takvo uzimanje hrane harmonič­ no će stimulisati vašu energiju. Prema tome, tokom dana uzimanjem hrane odgovarajućeg ukusa možete uravnotežiti energiju u vlastitom organizmu. Kako fizičko opterećenje utiče na čovečji organizam? U procesu evolucije naš organizam se stalno i maksimalno prilagodavao na kretanje i kvalitetno može da opstaje samo ukoliko je podvrgnut raznim vibracijama,potresima,skupljanji­ ma, rastezanjima i drugim fizičkim i gravitacionim uticajima. Na primer, oboleli ste. Prvo se postavlja pitanje o izboru leka. Odlazite kod lekara,zatim u apoteku i uzimate lek, poku­ šavajući da na račun nekih hemijskih reakcija izjednačite „neu­ ravnoteženi" fiziološki proces u organizmu. Pokušajmo da odredimo uzrok vašeg bolesnog stanja. Ono je izazvano nagomilavanjem šljake, toksina, komadića lekova, koje ste ranije upotrebljavali, u tečnim sredinama organizma; nedostatkom kiseonika u tkivima; nedovoljnom ishranom tki­ va; nedovoljnom količinom slobodnih elektrona za fermenta- cione reakcije; nekim zgušnjavanjem tečnih sredina ti organi­ zmu; umorom ugled nagomilavanja toksina i šljake (nečistoća) u organizmu itd. i slično. Kao lek treba primeniti kretanje i fizičko opterećenje, koji bi primorali tečne sredine organizma da snažno cirkulišu - ispi- raju nečistoće, dostavljaju slobodne elektrone i kiseonik, stvara­ ju snažne impulse u nervnom sistemu, vrše generalno čišćenje organizma kroz organe za lučenje i kožu. Ispostavlja se, daje obolelom čoveku za obnavljanje (pre­ porod) organizma potrebno 1-2 sata i više fizičkog optereće­ nja. To je za njega najbolji lek. Pri kretanju veoma osetno dolazi do sadejstva plazme na­ šeg organizma sa magnetnim poljima okoline, sa bujica­ ma naelektrisanih čestica, koje se kreću uvis od površine Zemlje i nadole od stratosfere prema površini zemlje. To izaziva hiperpolarizaciju membrana ćelija, koja, sa svoje strane, aktivira biosintezu. P*f Samo kretanje delova tela u jajastom plazmenom kokonu (čauri) podseća na kretanje rotora (ruku i nogu) u statoru (plazmenoj sferi). Ponovo je pokrenut mehanizam hiper- polarizacije membrana. Hi Pojačanje krvotoka za 4-5 puta. Povećanje srčanih kontrakcija (sa 60-70 do 200-240 uda­ ra u minutu) je moćno napajanje organizma energijom. Hi Ubrzanje disanja do 20-30 puta u poredenju sa mirova­ njem je najsnažniji mehanizam dostavljanja slobodnih elektrona u organizam. Po pravilu, za vreme kretanja u organizmu se intenzivno stvara ugljenična kiselina, javlja se disajna acidoza, koja izaziva biosintezu ćelija. •1!40
 21. 21. • Razne vrste vibracija i trenja, koji se javljaju za vreme inten­ zivnog kretanja u samom organizmu, stvaraju energiju. • Aktiviranje receptora u organizmu podstiče maksimalno uzimanje i asimilaciju elektrona akupunkturnog sistema. • Pojava znoja na koži i samim tim stvaranje dopunskog bro­ ja električnih kontakata omogućava da se kroz kožu uzima više energije u poređenju sa mirovanjem. • Razaranje protoplazme ćelija i drugih unutrašnjih struktu­ ra za vreme kretanja stimuliše procese obnavljanja i hiper- regeneracije. Kretanje je najsnažniji stimulator razornih procesa u organizmu, koji u periodu mirovanja aktiviraju regenerativne (obnavljajuće) procese. Vežbe sa teretom u procesu ozdravljenja. Različite vežbe, koje se vežbaju sa tegovima su svojevrsni atletski trening. Kod jakih mišićnih naprezanja dolazi do raza­ ranja protoplazme ćelija, rashodovanja materijala u ćelijama, usled čega se jako aktiviraju biosintetički procesi. Kod mišić­ nih kontrakcija koje su dovoljno snažne obavlja se najbolja razmena vanćelijske tečnosti sa krvlju, veoma snažno se poja­ čava krvotok u aktivnim mišićima, što omogućava da se brzo obnove traumirane tetive i mišići. Posebno treba istaći, da se nikakvim drugim metodima ne može postići takvo povećanje krvotoka kao pri radu sa tegovima. Pri tome se snažni krvotok može stvarati izolovano u raznim grupama mišića, postižući konkretno dejstvo. Dugotrajan i dovoljno intenzivan trening sa tegovima, ta- kode, podstiče stvaranje endorfina, koji kod čoveka izazivaju osećaj radosti. U celini gledano, to je veoma snažno sredstvo za obnavljanje zdravlja, poboljšanje biosinteze i povećanje energi­ je u organizmu. Svako od nas zna neki primer izlečenja ljudi od teških obo­ ljenja pomoću atletskih vežbi. Evo jednog od tih primera. Ana- tolij Aleksejcev ponovo je sam sebe stvorio. Kao dvogodišnji deeak on je traumirao (ozledio) slabinski deo kičme. Lekari su postavili dijagnozu: aktivni proces tuberkuloze desnog pluć­ nog krila i kičme. Zatim - gips od vrata do peta, neprekidni bolovi u leđima i potpuna nepokretnost. Posle osam godina lekari su pomogli da se podigne, ali Anatolij je bio osuđen da čitav život nosi specijalni korzet od kože i metala i da se kreće na štakama. Godine 1961. posavetovan od jednog sportiste on je počeo da trenira sa tegovima, jer je verovao u takve vežbe. Na početku sa veoma malim tegovima, a zatim je sve više i više povećavao težinu. Telo je postepeno ojačalo — odbacio je omr­ znuti korzet i štake. Danas je to veoma lep čovek, ima porodicu i živi normalnim životom. Svaka bolest je poseban duhovni, energetski, fiziološki i hemijski proces, koji se razlikuje od zdravog procesa. Da bi se taj proces obnovio i normalizovao uzaludno je upotrebljavati samo hemijske preparate. Ukoliko vam ekstrasens daje energi­ ju ili stimuliše njeno dostavljanje pomoću laserske terapije, aku­ punkture i sličnih terapija, to je veoma malo. Vi ste aktivirali dva procesa: fiziološki (kojeg je aktivirala parazitska energija) i hemijski (posledica aktiviranja fiziološkog procesa). Uzgred rečeno, oni se kupuju za novac. Međutim ostala dva - duhovni i energetski, od kojih direktno zavisi naše zdravlje, ne možete kupiti. Tu je potrebna vaša volja, vaše naprezanje i vaš znoj. Ukoliko se opuštate, padate na zemlju; ukoliko se napre­ žete - stojite kao stub.Tako i fizičke vežbe, zasićujući vas ener­ gijom, izbacuju svu bolešljivost iz mlitavog tela i omogućavaju vam da se oduprete svim oboljenjima, u pravom smislu reči - da stojite uspravno kao stub. Kako pravilno jačati vlastiti imunitet Imunitet je sposobnost organizma da raspoznaje, uništa­ va i izbacuje iz organizma genetski strani materijal. Nosioci strane genetske informacije su: belančevine (koje su iz nekih razloga zaobišle jetrenu barijeru i našle se u krvi), virusi, bakte­ rije, jednoćelijski mikroorganizmi (protozoe), helminti (gliste), strane ćeije i izobličene ćelije samog organizma. Sve navedeno 4342
 22. 22. je strano za organizam i, pri dospevanju u njega, izaziva imunu reakciju organizma (raspoznavanje, uništavanje i izbacivanje). Smatra se da imunitet pođstiče stvaranje života i njegovo održavanje. Zahvaljujući njemu bezbroj ćelija i tkiva spajaju se u jedinstveni organizam. Imunitet je odgovoran za celokupnost svakog konkretnog organizma i održava tu celokupnost sve do- tle,dokse ne iscrpe njegovi resursi. Gašenje imuniteta izaziva pro­ cese starenja i oboljenja, a njegov potpuni nestanak izaziva smrt. Funkcije imuniteta izvršava imuni sistem. On se sastoji od organa i tkiva, koja odvajaju „svoje" (svoja tkiva) od „stranog" (strane belančevine, virusi, bakterije i drugo). Glavni ,,raspoznavač"(identifikator) i „uništavač" (egzeku­ tor) stranog genetskog materijala su limfociti (ćelije imunog sistema), koji se stvaraju ili sazrevaju u posebnim imunim or­ ganima. Imuni sistem čoveka uslovno se deli na: centralni i peri­ ferni. U centralne organe imuniteta spadaju: timus (viljuškasta žlezda) i koštana srž. U timusu sazrevaju T-limfociti, koji uni­ štavaju strane materije, posebno strane ili izobličene ćelije i vi­ ruse. U koštanoj srži sazrevaju B-limfociti, koji na strane mate­ rije dejstvuju pomoću antitela (distanciono). Pri tome za svaku stranu materiju stvaraju svoja antitela. Obe vrste limfocita spo­ sobne su da kroz krvne sudove i pukotine između tkiva prodiru tamo, gde postoje genetski strane materije i da ih neutrališu. Makrofazi su treći tip ćelija imunog sistema i imaju sna­ žan fermentacioni aparat, pomoću kojeg uništavaju (vare) strane materije. Sve ćelije imunog sistema (T i B-limfociti, makrofazi) ra­ de zajedno radi boljeg obezbedenja zaštite organizma. Organi­ zam je protkan i nafilovan ćelijama imunog sistema, koje su u svakom trenutku spremne da napadnu genetski strani materi­ jal (vlastite izobličene ćelije, virusi, gljivice, bakterijski paraziti, helminti i slično). U periferni imuni sistem spadaju slezina, limfni sistem i limfni čvorovi, krv, limfa i limfno tkivo. U slezini se vrši sinteza antitela. U limfnom sistemu prvenstveno se nalaze T-limfociti. Pomoću tog sistema vrši se efikasno čišćenje svih organa i tkiva. Limfni čvorovi „kontrolišu"odgovarajuće delove organizma. Pomoću njih se ostvaruje brza reakcija na mogući prodor stranog materijala u dati deo organizma. Pomoću krvi i limfe ostvaruje se cirkulacija ćelija imunog sistema kroz organi­ zam. Limfno tkivo nalazi se na onim delovima organizma koji kontaktiraju sa spoljašnjom sredinom (koža, sluzokože očiju, nosa,grla,polnih organa,pluća i želudačno-crevni trakt).Ti de- lovi organizma, kroz koje najverovatnije mogu u organizam do- speti strane materije, unapred su dobro zaštićeni. U limfnom tkivu (sluzokožama) najbrže se obnavlja i regeneriše tkivo. Treba se posebno zadržati i na drugim zaštitnim „instru­ mentima" organizma. Zdrava i neoštećena koža sprečava pro­ diranje većine mikroorganizama u organizam. Tu posebnu ulogu ima znoj. Mlečna kiselina znoja i sekret lojnih žlezda imaju baktericidno dejstvo. Sluzokože aktivno štite organizam od prodiranja patogenih mikroba i sličnog u njega. Sekreti slu- zokoža imaju baktericidna svojstva. Suze štite oči, pljuvačka - sluzokožu usne duplje, sona kiselina - zidove želuca. Nor­ malna mikroflora želudačno-crevnog trakta (posebno debelog creva) uništava patogene mikrobe, koji su dospeli u organizam sa hranom. Mokraća štiti sluzokožu mokraćnih kanala od pro­ diranja bakterija u njih. Ona ima povećanu kiselost u kojoj preživljavaju samo retki mikroorganizmi. Zaštita biološkog polja je energetski ekran (aura), koji sprečava prodiranje ra­ znovrsnih parazita i stvorenja iz biološkog polja u organizam i dezinfekuje prostor oko čoveka. Naučnici tu zaštitu organizma (posredstvom kože, sluzokože, mokraće, mikroflore, aure) na­ zivaju različito - urođeni, nespecifični imunitet ih spoljašnja imuna zaštita organizma. Imunitet se aktivira samo tada, kada je probijena, narušena ili oslabljena spoljašnja imuna zaštita or­ ganizma. Imunitet može biti specifični i prirodni. Specifični imunitet zasnovan je na „imunoj memoriji" i ostva­ ruju ga glavne ćelije imunog sistema: T-limfociti, B-limfociti i makrofazi. Njegova karakterna crta je u tome, što pre njegovog formiranja ćelije limfnog sistema treba da kontaktiraju sa genet­ ski stranom materijom. Rezultat tog kontakta je da će ona biti 4544
 23. 23. raspoznata kao strana (za to je potrebno izvesno vreme - od nekoliko sati do jednog dana) i uništena. To ostavlja svoju „me­ moriju" o štetnosti date materije za organizam. Pri ponovnom dospevanju te materije u organizam ona će odmah biti uništena. Prirodni imunitet zasniva se na tome, što neke ćelije imunog sistema odmah uništavaju genetski stranu materiju ili stvaraju takve materije, koje podstiču uništavanje strane materije. Prema tome, genetski strani materijal (materija), koji je na neki način dospeo u organizam ili se tu stvorio kao rezultat mutacije ćelija, uništava se za nekoliko minuta ili sati. Ukoliko se ispostavi da je to nedovoljno, tada se dopunski uključuje specifični imunitet. Funkcionalni nedostatak imunog sistema naziva se imuno- deficitno stanje, lmunodeficitno stanje đeli se na urođeno (pri­ marno) i stečeno (sekundarno). Razmotrimo stečena stanja, koja se „stiču" tokom života sama od sebe (spontano). Uzroci koji dovode do imunodeficita su sledeći: H> Stresne situacije, posebno snažne ili koje se često ponavlja­ ju (stres je naprezanje svesti čoveka, koje se javlja pod utica- jem nekog utiska, emocije ili spoljašnjeg uticaja). č*> Prekomerna, suvišna, kao i čovečjem organizmu nesvoj- stvena ishrana, koja zagađuje organizam i izaziva deficit biološki aktivnih materija (minerala, vitamina i slično). Masovna primena antibiotika. Masovna primena najraznovrsnijih hemijskih materija (koje imaju svojstva da uništavaju imunitet), koje zagađu­ ju okolinu čoveka. Hf Geopatogene i tehnopatogene zone, posebno one koje đej- stvuju jonizujućim zračenjem (televizijski ekrani sa elek- tronsko-zračnim topom) i visokof rekventnim elektromag- netnim poljima. Hf Nepravilno lečenje lekovima, koji blokiraju funkciju lim­ fnog tkiva. (>v Teške traume i hirurške operacije. Profilaktične preporuke za otklanjanje stečenog imunodeficita • Savremeni čovek se nigde ne može sakriti od stresova. Ne­ prijatnosti na radnom mestu, beda, porodične nesuglasice, ljudski prostakluci, socijalna nezaštićenost - to i mnogo drugog provociraj u čoveka na negativno mišljenje, nagomi­ lavanje u svesti osećaja uznemirenosti, emocija zla, uvrede i nezadovoljstva. Sve to guši čoveka, izbija iz njega u vidu skandaloznih situacija. • Zbog toga, što je timus tesno povezan sa nervnim siste­ mom, slična stresna stanja svesti preko nervnog sistema, u prvom redu, negativno utiču na njegovu delatnost. Or­ ganizam takvog čoveka nije zaštićen od virusa i gljivičnih infekcija, tuberkuloze,osetljiv je na alergije i tumorska obo­ ljenja. (Praksa pokazuje, da navedena oboljenja najčešće nastaju posle teških preživljavanja.) • Zaštititi se od emocionalnih stresova moguće je samo na jedan način - ponovo razmotriti svoj odnos prema životu. Treba da postanete zreliji, da bolje rasuđujete i budete uz- držaniji prema svemu. Svakom životnom događaju treba pristupati ne sa emocionalne tačke gledišta, već sa logičke. Nikada ne treba podleći emocijama, već delovati trezveno. Trezveni odnos prema nastaloj situaciji podstiče njeno pra­ vilno i efikasno razrešenje, čuva vaše životne resurse i ne unosi haos u životne procese organizma. Naravno, veoma je teško kontrolisati se u stresnoj situaciji, ali treba raditi nad sobom. • Suvišna ishrana, koja nije svojstvena čoveku kao biološkoj vrsti, je drugi faktor stvaranja stečenog imunodeficita. Posebno je opasna ishrana sa prečišćenom i rafiniranom hranom - šećerima, ugljenim hidratima i njihovim smesa- ma sa belaneevinama. Pri suvišnoj ishrani čovek se prepla­ vljuje prehrambenim produktima (namirnicama). Njih se 46 47
 24. 24. tako mnogo nagomilava, da humoralni faktori krvi i limfe ne mogu na sve da reaguju. Hrane ima dovoljno ne samo za organizam, već i za mnoštvo mikroorganizama-parazi- ta, koji žive u krvi i limfi. Obilje sluzi u organizmu (koja se stvara kao rezultat nepravilne ishrane) - najpovoljniji uslovi za njihovo razmnožavanje. Razvoj defekta imunog sistema podstiče inficiranje orga­ ni/ma bakterijama (stafilokoke, streptokoke), što izaziva pojavu bubuljica, raznih gnojenja, furunkula i drugih obo­ ljenja krvi). To izaziva i mnogobrojna prehladna i plućna oboljenja. Usled nedostatka određenih antitela u krvi mo­ gu se pojaviti alergije, tumori i artritisi. Ishrana hranom koja nije svojstvena ćoveku izaziva razvoj đisbakterioze. Zeludačno-crevni trakt, a odmah za njim i ceo organizam navodnjavaju se stranim i patogenim mi­ kroorganizmima, koji čovečji organizam, njegova tkiva i ćelije razmatraju kao jelo i udoban životni prostor za se­ be. Dolazi do blokiranja aktivnosti makrofaga i neutro- fila, što izaziva pojavu virusnih, gljivičnih i bakterijskih procesa, koji poprimaju oblik hroničnih, povremeno kom- plikovanih oboljenja, sa sve težim karakterom oboljenja. Upravo hrana koja nije svojstvena čoveku predstavlja pr­ vu kariku u lancu, koja podstiče razvoj stranih bakterija i gljivica u želudačno-crevnom traktu. Na prvo mesto po štetnosti stavljam produkte koji sadrže kvasac (hleb i pro­ izvodi od njega) i produkte koji podstiču vrenje u orga­ nizmu (šećer). Kada se bakterije ili gljivice utvrde u želu­ dačno-crevnom traktu počinju da se šire po ćelom organi­ zmu, stvaraj ući svoje kolonije na onim mestima,gde mogu najbolje da žive. Na primer, mnoge parazite privlače neke od materija koje se nagomilavaju u jednom ili drugom or­ ganu. Na primer, taloženje bakra u nekom organu privlači u njega jednu vrstu parazita, gvozda - drugu vrstu, propil alkohola - treću. Shodno tome u tom organu se javlja jed­ no ili drugo oboljenje. Gljivice i mikrobi-paraziti hrane se ćelijama tog organa, razvijaju se u njemu, stvaraju svoje kolonije, koje medicina dijagnostikuje kao jedan ili drugi oblik oboljenja ili onkologije. A sve je počelo od sitnica - nepravilne ishrane. Da bi otklonio imunodeficit čovek mora da se hrani vo­ ćem, povrćem, sokovima iz svežeg povrća i voća, orasima, divljim i kultivisanim travama, prekrupama i žitaricama, medom i produktima pčelarstva. U nekim slučajevima, kao izuzetak, mogu se koristiti mlečni i kiselomlečni pro­ dukti i jaja. Količina hrane treba da bude zapreminski manja (u jed­ nom obroku uzeti toliko hrane, koliko može stati u vaše sastavljene šake), treba je dobro sažvakati (do tečnog sta­ nja) i uzimati u skladu sa bioritmološkom aktivnošću pro- bavnih organa (od 7 do 9 i od 13 do 15 sati). Veoma je korisno redovno gladovati: 24-42 sata - jednom u dve nedelje i 7-14 dana — jednom u 3—4 meseca. Glado­ vanje je jedno od najboljih i najbržih sredstava za obnavlja­ nje i jačanje imuniteta. {Prigladovanju treba imati u vidu vlastite individualne^ starosne i klimatske osobenosti.) Ukoliko, iz bilo kojih razloga, u vašoj ishrani bude malo biološki aktivnih materija, one se mogu dopuniti visoko­ kvalitetnim prirodnim dodacima hrani. Štetnost primene antibiotika sastoji se u tome, što oni re­ mete normalan rad imunog sistema i u izvesnom smislu ga blokiraju. Prema tome, infekcija je prodrla u organizam i počela br­ zo da se širi. Odgovor imunog sistema je sledeći: poveća­ no stvaranje imunih ćelija (T- i B-limfocita, makrofaga i 49
 25. 25. slično) i povišenje telesne temperature. Ukoliko je s pove­ ćanim stvaranjem imunih ćelija sve jasno, zašto onda or­ ganizam povišava temperaturu? Temperatura organizma povišava se radi toga, da bi se time stvorili nepovoljni uslovi za širenje infekcije (usleđ visoke temperature dola­ zi do zakiseljavanja unutrašnje sredine organizma, koja je nepovoljna za razmnožavanje mnogih patogenih mikroor­ ganizama); fermenti, pomoću kojih imune ćelije napadaju infekciju, znatno bolje dejstvuju pri nešto povišenoj tem­ peraturi organizma (oko 38-40°C), nego pri normalnoj; povišena temperatura povećava procese cirkulacije u orga­ nizmu (znoj,lučenje mokraće, proliv), koji podstiču brže iz­ bacivanje toksina iz organizma. Rezultat je - opšta slabost, telo gori i lomi se, limfni čvorovi su uvećani i bole, obilno se luče znoj, mokraća i stolica je česta.To je normalno fizio­ loško ispoljavanje krize ozdravljenja i čišćenja. Pod takvim napregnutim režimom organizam funkcioniše 2-3 dana i potpuno izbacuje bolest i njene nečistoće. Posle toga nastu­ pa potpuno ozdravljenje. Kako deluje antibiotik? Javila se kriza - temperatura orga­ nizma se povećava, sve više se javljaju neprijatne pojave, koje ukazuju na aktiviranje imunog sistema. Covek uzima antibiotik, koji ubija patogene mikroorganizme, normali- zujc telesnu temperaturu i otklanja sve simptome nastu- pajuće krize ozdravljenja (bolove, slabost i slično). Reklo bi se da su se u organizmu desile pozitivne promene, ali razmotrimo taj proces dublje. Posle svog dejstva sam antibiotik bi trebao da se izbaci iz organizma. Treba izbaciti i mikrobe koje je on ubio, što se u stvarnosti sporo dešava. To je uzrok što se javlja intoksi­ kacija organizma leševima mikroba. Posle nekoliko terapija sa antibioticima organizam se „od- učava" da brzo i snažno aktivira svoju imunu zaštitu. On više nije tako aktivan u stvaranju imunih ćelija, kasni sa povišenjem temperature,Što utiče na ćelije da su manje ak­ tivne. Jednom rečju, tu deluje nepogrešivi biološki zakon — funkcija za kojom se ne oseća potreba polako se gubi, atrofira. Upravo to rade s imunim sistemom antibiotici. Istovremeno bakterije, koje su antibiotici ranije uspešno uništavali, tako menjaju svoj oblik da postaju otporni na dejstvo antibiotika i ponovo napadaju organizam. Pred ta­ kvim napadom organizam postaje nemoćan. U čovečjem organizmu žive bakterije i gljivice. Antibioti­ ci uništavaju bakterije, ali ne deluju na gljivice. Obrnuto - antibiotik je za njih hrana! Rezultat primene antibiotika je da nestaju bakterijske infekcije, ali se javljaju gljivične. Bežeći od jedne napasti, čovek dospeva u kandže druge. Antibiotici uništavaju normalnu mikronom organizma i podstiču pojavu disbakterioze. Primena antibiotika uništava, atrofira imuni sistem čoveka. Kakvo je dejstvo hemijskih materija,koje uništavaju (bloki­ raju) imuni sistem čoveka. Raznovrsna sredstva za borbu protiv insekata, sredstva za održavanje kuće (stana) i na- meštaja, sredstva za pranje, kozmetika i dezodoransi, hlad­ njaci i kondicioneri (isticanje gasa za hlađenje, koji ima sposobnost da prodire i kroz najmanje pukotine motora za hlađenje), razna goriva i maziva za automobile i mnoštvo drugog kroz pluća i kožu dospevaju u organizam i tu se nagomilavaju. Posle izvesnog vremena te naslage počinju da utiču na čovečji organizam, izazivajući jedne ili druge vrste alergije, poremećaja i oboljenja. Zbog toga pri izboru praškova za pranje i drugih hemijskih materija treba obra­ titi posebnu pažnju. 51
 26. 26. • Ukoliko se čovek nalazi u tehnogenoj ili geopatogenoj zo­ ni njegov organizam slabi i istovremeno se provocira iz- obličavanje ćelija. Savet je jedan - bez krajnje potrebe ne posećivati te zone. • Sto se tiče lečenja i operacija, tome treba pristupati samo u slučaju krajnje nužde. Ni u kom slučaju ne pristajati na odstranjivanje timusa ili slezine. Bez njih je organizam osu­ đen na muke i sigurnu smrt. Naglo se povećava opasnost od pojave zloćudnih tumora. Još su opasnije operacije pre­ sađivanja organa i postoperativna primena imunodepresa- nata (lekova koji uništavaju imunitet, s ciljem sprečavanja kidanja presađenog organa). Kod takvih ljudi opasnost od pojave zloćudnih tumora je za 10 -1 000 puta veća u po- ređenju sa zdravim čovekom! Savetujem da iz usta odstra­ nite sve plombe sa amalgamom, koje sadrže živu i polako truju čoveka. Bilo kakvo drugo lečenje i ozdravljenje treba da se vrši pomoću prirodne snage organizma i Prirode. Jačanje imuniteta podstiču: • Protivparazitno lečenje pomoću „trojke " (detaljnije obja­ šnjeno u knjizi Život bez parazita). • Čišćenje debelog creva (pomoću klistira, posebno sa uku- vanim urinom, mršavi ljudi treba da primenjuju veoma oprezno). Čišćenje krvi i limfe (pomoću saune i svežih sokova). • Čišćenje vezivnog tkiva (gladovanje, svezi sokovi i sauna). t Čišćenje usne duplje (sisanjem ulja i zatim žvakanjem be- log luka). • Čišćenje, lečenje i jačanje kože pomoću saune i utrljavanja ukuvanog urina jačaju zaštitu organizma preko kože. 52 . Šank Prakšalana jača imunitet čisteći sluzokožu želudač- no-crevnog trakta od patogenih mikroorganizama (oni ne vole slani rastvor, koji se koristi kod ovog načina čišćenja). • Kretanje, terapije čeličenja organizma (kontrastna poliva­ nja, kupanja, sauna), posebno na svežem vazduhu, omogu­ ćavaju stvaranje i održavanje vlastitog imuniteta. Šta je snaga prirodnog lečenja? Malo ko sebi predstavlja snagu (silu) prirodnog lečenja. Mnogi se nadaju pomoći od bolnica i lekara, ali oni skoro ni­ šta ne mogu da urade, pošto se uzroci oboljenja kriju u ranije opisanim faktorima (vlastitoj karmi i karmi predaka, načinu života, mišljenja i ishrane). Avaj, lekari tim kategorijama ne manipulišu. Za dugotrajno lečenje potreban je samo samostalni rad sa svojom svešću - u prvom redu, a kao drugo - rad na svom orga­ nizmu. Evo očiglednog primera. „Imam 26 godina. Odrastala sam kao bledo, kržljavo i bo­ lesno dete. Patila sam od čestih krvarenja iz nosa i glavobolje. Ukratko, odrasla sam na lekovima. Izvršila sam čišćenje creva sa limunom - izašlo je mnogo sluzi i druge gadosti. U martu sam čistila jetru i gladovala na so­ ku od jabuka jedan dan. iz mene su izašla tri komadića veličine šljive, kao neko meso sa plavim žilicama. Tako su zaudarali da sam mislila da ću da umrem od gađenja. To su, verovatno, bili polipi jer su mi otpali svi viseći mladeži na telu. Pri čišćenju jetre imala sam 5 pražnjenja na svakih jedan i po sat. Uopšte rečeno, posle tog čišćenja sakupila sam dve i po čaše izbačenog kamenja! Alergija, koju sam imala, prošla je na­ kon jednog dana posle čišćenja. Nekoliko dana posle čišćenja osećala sam se kao razvaljena, pošto se iz mene nešto prosipalo i isticalo: sline, sluz, u mokraći je bio neki taman pesak, a iz vagine su izlazili potoci sive smrdljive tečnosti.To je trajalo 5 53
 27. 27. dana. Sada mi je boja lica predivna, kosa gusta i blistava, jezik roze, misli jasne i pozitivne. Uvek sam dobro raspoložena i ose- ćam se kao preporođen i čist čovek. Iz pisma se vidi daje 26-gođišnja žena živela oslanjajući se na tuđu pamet, zbog toga je bolovala. Nije razmišljala da lekovi ne pomažu uvek, ali je shvatala glavnu, primarnu, osnovu zdra­ vlja i oboljenja. Kada je pravilno očistila organizam - debelo crevo i jetru, rezultati su bili poražavajući. Čišćenjem debeiog creva u njoj se normalizovala unutra­ šnja - kisela sredina, koju ne podnose polipi-mekušci i ostala gadost, koja se razmnožava u truloj sredini. Zato su oni i izašli u vidu smrdljivih, odvratnih parčađi mesa sa plavim žilicama. Sve što se dešava u organizmu obavezno se odražava i na njegovu spoljašnjost. Ukoliko su vam se počele na koži javljati bradavice ili viseći mladeži, to znači da u vama postoje polipi i druga gadost, a vaš organizam je samo hranljiva sredina za njih. Ukoliko sedite skrštenih ruku, ta gamad će vam pojesti iznutra. Ne oklevajući, počnite sa terapijom čišćenja debelog creva s urinom, a zatim sa ukuvanim urinom do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Čaša kamenja, kojeg je sakupila čitateljka, toliko je prepla­ vila jetru, smanjila njene funkcionalne sposobnosti, da ona nije mogla da prerađuje hranljive materije, koje u nju đospevaju krvotokom iz želudačno-crevnog trakta, i one su ostajale stra­ ne organizmu, izazivajući alergiju. Čim je jetra očišćena i nor­ malno proradila, počela je sve kvalitetno da asimiluje i alergija je nestala. Da li su tu potrebni lekovi protiv alergije ili treba očistiti jetru? Taj očigleda slučaj pokazuje, da je opšteraspro- stranjeno „lečenje" toliko glupo i štetno, da ga treba iz korena ponovo razmotriti i lečiti čoveka na potpuno drugi način. Cim se obnovila funkcija jetre, jednog od najvažnijih or­ gana, ona je „povukla" za sobom čišćenje ostalog dela organi­ zma, što se odrazilo kroz snažnu petodnevnu krizu čišćenja i ozdravljenja. Šljaka, trulež i ostala patologija, koji su se nalazili u raznim delovima organizma i pretili ozbiljnim oboljenjima (sline i sluz - pleuritisom, tuberkulozom pluća; pesak- nefriti- 54 som, kamenom u mokraći; siva zauđarajuća tečnost - erozijom vagine, a možda, čak i rakom), bili su izbačeni u procesu čišće­ nja. Naravno, na to je potrošeno mnogo snage, životne energi­ je, što se odrazilo tako da se bolesnica osećala razvaljenom. Sve je to potpuno prirodno i zakonito. Kada je nečistoća izbačena iz organizma, normalizovala se unutrašnja sredina i zdravlje se povratilo na prirodan način, bez hemijskih lekova. Boja lica zavisi od stanja krvi. Ako se ona ranije kvarila gnojnim izlivima (egzudatima) iz debelog creva, sada toga ne­ ma. Ako su ranije hranljive materije služile kao izvor alergije, sada ih normalna jetra pretvara u „svoj materijal" i njih kvalitet­ no asimiluje organizam. Normalizacija funkcije jetre povukla je za sobom normali­ zaciju svih vrsta razmene u organizmu, a čim se to desilo, povra­ tila se boja lica, kvalitet kose i sve drugo se obavezno obnavlja. Ukoliko nema otrova u krvi, koji guše životnu aktivnost, pritišću čoveka teškim i mračnim mislima, stvaraju potišteno raspoloženje, tada se čovečje raspoloženje popravlja i vraća mu se volja za životom. Ukoliko izvršite slično čišćenje, obavezno ćete se osećati kao preporođeni i čisti. To je dostupno svakom čoveku. Razmišljanja o zdravlju Blagonaklonost leži u osnovi duhovnog i psihičkog zdra­ vlja čoveka. Čovek, kao delić prirode, treba da bude blagona­ klon prema svemu. Ukoliko se takvo stanje kod njega retko javlja, ubrzo će se pojaviti psihosomatska oboljenja, a u karmič- kim situacijama on će biti najviše oštećen i kažnjen. Uvežbanost (treniranje) leži u osnovi fiziološkog zdravlja organizma. Ni za koga nije tajna, da boravak u uslovima apso­ lutne nepokretnosti vodi ka atrofiji mišića i opštem slabljenju organizma. Uvežbanost (trening) mora biti redovna i dovoljna. Čovečji organizam je prirodno prilagođen da normalno funkci­ oniše samo tada, kada je u poketu. Kretanje pomaže normalnu 55
 28. 28. cirkulaciju krvi kroz vene nogu, podstiče peristaltiku probavnih kanala, daje potrebni životni tonus ćelom organizmu, podstiče normalno izbacivanje šljake (nečistoća) i mnoštva drugog. Unutrašnja čistoća leži u osnovi zdravlja ćelijskih struktu­ ra - materijalnog fundamenta organizma. Mirijade (bezbroj, mnoštvo) ćelija našeg organizma u procesu neprekidnog i ve­ oma složenog rada stalno luče u medućelijsku tečnost krvave otpatke svoje životne delatnosti. Sto se aktivnije, potpunije i redovnije odstranjuju prerađeni produkti ćelijske razmene, ti­ me će bolje i zdravije funkcionisati svaka funkcija organizma i ceo organizam. Unutrašnja čistoća je zalog mladosti, dobrog zdravlja i dugovečnosti. Održavati unutrašnju čistoću - veoma je težak i komplikovan posao. Mnogo je lakše održavati spolja- šnju, nego unutrašnju čistoću. O tim komponentama zdravlja treba stalno razmišljati. Treba biti otvoren i blagonaklon prema svemu, što nam nudi bolju budućnost. Sve treba prihvatati sa zahvalnošću. 1 pamtiti prostu istinu: ukoliko nam se nešto neprijatno dogodi, znači da smo tome sami krivi. Božje proviđenje nas sve prati i bez njegove volje neće nam ni dlaka sa glave otpasti. Svakodnevno treba malo jače i dovoljno opteretiti svoj or­ ganizam. On će vam se za to odužiti besprekornim radom, ose- ćajem svežine i snage, željom da živite punokrvnim životom, a ne da samo egzistirate. Stalni napori na održavanju unutrašnje čistoće organizma pravilnom ishranom,posećivanjem saune (banje),čišćenjem de­ belog creva, jetre, profilaktičnim terapijama gladovanja, čišće­ njem spoljašnjih manifestacija života i drugim omogućiće vam da osetite pravu sreću zdravlja i svu draž života. Btidite zdravi! Jer to je u vašim rukama i vašoj vlasti! 56 LEČENJE OBOLJENJA O S N O V N I S I M P T O M I R A Z V O J A VEĆINE OBOLJENJA Većina oboljenja se u početku ispoljava „bezazlenim" po­ remećajima zdravlja. To se obično ignoriše. Međutim, vreme­ nom oni ukazuje na sebe ozbiljnijim akutnim ili hroničnim oboljenjima. • Ceste angine,prehlade, kijavica,karijes,gnojne rane u usti­ ma, bubuljice, ospe po koži, furunkuli. Samo jedan od na­ brojanih simptoma treba da vas opomene. Kod tih simpto­ ma čovek živ trune. Obilje mikroorganizama u njegovom organizmu vremenom može izazvati onkološko oboljenje. To se odnosi i na ljude koji su ranije bolovali od veneričnih oboljenja ili koji su rođeni od roditelja, veneričnih bolesni­ ka. Bez obzira na to, što se čovek navodno izlečio, infekcija je ostala skrivena na teško dostupnim mestima za antibio­ tike i, „tinjajući" u njima tokom mnogih godina, daće svoje „mlade useve" u vidu adenoma prostate, mioma materice, jajnika, srčano-vaskularnih oboljenja i tako dalje. U datom slučaju efikasni su metodi primene raznih biljnih otrova i čišćenje organizma, kao i rad sa svešću. • Zatvori, povišeni krvni pritisak, proširenje vena isto tako govore o tome, da u organizmu nije sve u redu. Posleđice mogu biti depresija, sindrom hroničnog umora, raznovrsni „poremećaji-nedostaci",onkologija, kožna oboljenja,gnoj­ ni procesi, insulti i infarkti. Reklo bi se, šta može biti opšte medu tim oboljenjima? Odgovor jejednostavan - svest čoveka. Svest upravlja čovečjim organizmom. Komande svesti veoma snažno utiču na fiziolo- 57

×