30879960 geospatial-system-on-cloud-computing

1,991 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

30879960 geospatial-system-on-cloud-computing

 1. 1. 1 Geospatial System on Cloud Computing 1. บทนํา ้ Cloud Computing (การประมวลผลแบบกอนเมฆ) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ทีมีการประมวลผล ่ ่ อยูในระบบอินเทอร์ เน็ต บนรู ปแบบของโครงสร้างการประมวลผลขนาดใหญทีทํางานรวมกน มีการ ่ ั แบงปั นทรัพยากรในการประมวลผลร่ วมกนบนเครื อขายอินเตอร์ เน็ต ราวกบวาเป็ นหนวยประมวลผล ่ ั ่ ั ่ ่ เดียวกน ปั จจุบนมีการให้นิยามจากผูพฒนาแนวคิดนีได้แก่ ั ั ้ ั ่ บริ ษท Gartner ได้ให้นิยามวา “Cloud computing is a style of computing where massively ั scalable IT-related capabilities are provided ‘as a service’ across the Internet to multiple external customers” หรื อ ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือ แนวทางการประมวลผลทีพลังของโครงสร้าง ่ ทางไอทีขนาดใหญทีขยายตัวได้ถูกนําเสนอยังลูกค้าภายนอกจํานวนมหาศาลในรู ปแบบของบริ การ ่ ฟอเรสเตอร์ กรุ๊ ป ได้นิยามวา “Cloud computing: A pool of abstracted, highly scalable,and managed infrastructure capable of hosting end-customer applications and billed by consumption” หรื อ กลุ่มของโครงสร้างพืนฐานทีถูกบริ หารจัดการและขยายตัวได้อยางมาก ซึ งมีขีดความสามารถใน ่ การรองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆของผูใช้และเกบคาบริ การตามการใช้งาน ้ ็ ่ Cloud Computing เป็ นเทคโนโลยีทีพัฒนาขึนมาเพือตอบสนองรู ปแบบการทํางานและการใช้ ่ ่ งานระบบสารสนเทศผานเครื อขายอินเตอร์ เน็ต โดยเน้นไปทีการจัดทําระบบประมวลผลและโครงสร้าง ่ ่ พืนฐานคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญเพือรองรับการใช้งานของผูใช้จานวนมากผานโปรแกรมประยุกต์ที ้ ํ ่ ทํางานแบบ SAAS ผูใช้งาน Cloud Computing ไมจําเป็ นทีต้องรับภาระการดําเนิ นการจัดทําระบบ ้ ่ ่ คอมพิวเตอร์ หรื อการขยายระบบเมือองค์กรมีจานวนผูใช้มากขึน และจายคาบริ การการใช้หนวย ํ ้ ่ ่ ประมวลผลตามการใช้งานจริ ง ซึ งจะทําให้ลดต้นทุนการลงทุนในสวนของคอมพิวเตอร์ประมวลผล ่ ั และคาบํารุ งรักษา แนวคิด Cloud Computing นี เปรี ยบเสมือนกบการบริ การไฟฟ้ า โดยมองการบริ การ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นเหมือนโครงสร้างสาธารณูปโภคพืนฐานที ่ องค์กรหรื อหนวยงาน สามารถใช้งานได้โดยไมมีขอบเขต ่ นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 2. 2. 2 2. Architectural layers of Cloud Computing ั รู ปแบบการทํางานของ Cloud Computing นันคล้ายคลึงกบระบบ GRID Computing บน ่ ่ ั เทคโนโลยี virtualization แตแตกตางกนตรงทีมีการออกแบบและพัฒนา API รวมถึงรายละเอียดของ ื ่ ั ิ ิ โปรโตคอลและการเชือมโยงการทํางานใหม่ให้ยดหยุนและเหมาะกบกจกรรมทางธุรกจมากขึน โดย ่ ั Cloud Computing นันเป็ นการทํางานรวมกนเพือนําเอาความสามารถของระบบประมวลผลมหาศาลมา ่ ั ใช้งาน โดยไมจําเป็ นทีต้องมีชนิ ดและประเภทของ hardware และระบบปฏิบติการทีเหมือนกน ั สามารถจําแนกชนิ ดของ Cloud Computing ออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ตามรู ปแบบการบริ การได้แก่ ่ 1. Public Clouds : เป็ นระบบบริ การทีทัวไปเน้นไปทีการทํางานแบบไมเฉพาะเจาะจง ่ เพือบริ การลูกค้าจํานวนมาก ราคาไมแพงผูใช้ทวไปสามารถเข้าถึงได้ ้ ั ่ 2. Private clouds : เป็ นระบบทีมีความเฉพาะเพือทํางานสําหรับลูกค้า โดยเชือมตอการ ่ ทํางานโดยตรงผาน Cloud Provider มีระบบการจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทีดี 3. Hybrid Clouds: เป็ นระบบแบบเชือมประสานการทํางานของทัง Public Clouds และ ่ ่ ่ Private clouds สามารถสงตอข้อมูลและคําสังข้ามระหวาง Application ของ Public Cloud และ Private Cloud ได้ สามารถจําแนกชัน(Layers) ของการทํางานบน Cloud Computing ออกได้เป็ นดังนี นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 3. 3. 3 ่ 1. SaaS คือ Cloud Application Layer สวนทีนําข้อมูลจากระบบมาทําการประมวลผล ่ ่ ่ ่ ่ ้ ั ตามคําร้องขอผานโปรแกรมประยุกต์ โดยสวนนีจะเป็ นสวนติดตอระหวางผูใช้กบ cloud computing ่ ่ ่ โดยทํางานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน ซึ งไมจําเป็ นต้องติดตังโปรแกรม ตัวอยางเชน Hotmail, Gmail, Google Doc, Google Fusion Table, SalesForce, Twitter 2. Paas คือสวน Cloud Software Environment layer ให้บริ การสิ งแวดล้อม เครื องมือ ่ สําหรับการพัฒนา โปรแกรมประยุกต์บน cloud computing เชน Google App ่ Engine,Heroku,Mosso,Engine Yard,Joyent,force.com(Sale force platform) 3. IaaS คือ Cloud Software Infrastructure layer สําหรับการสร้างระบบ ใช้งานแบบ ่ ่ Virtual Machines(VMs) มีบริ การตางๆสนับสนุนการทํางานครบถ้วน เชน Amazon Elastic Compute Cloud(EC2) , SunGrid, Gogrid ็ ่ ่ ั 4. DaaS คือระบบจัดเกบข้อมูล Data storage ทีขนาดใหญไมจํากด รองรับการสื บค้น ่ และการจัดการข้อมูลขันสู ง เชน Amazon’s S3 ่ 5. CaaS คือสวนของ Composite Service ทีทําหน้าทีรวมโปรแกรมประยุกต์ หรื อ จัดลําดับการเชือมโยงแบบ workflow ข้าม network รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย เชน ่ Microsoft Connected Service Framework (CSF) 4. Benefit of cloud ่ ่ 1. Could Computing สามารถเพิม scalability ของระบบ โดยซอนความยุงยากของการจัดการ ระบบไว้ ลดภาระการลงทุนและการบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ่ ้ ั ่ 2. ง่ายตอผูพฒนาลดการปรับแตงระบบ การขยายระบบและการทํา load balancing หรื อ distributed computing/database ิ 3. Cloud Computing สนับสนุนให้เกดโมเดล SaaS ซึ งเป็ นการเปลียนแนวคิดของธุรกจ ิ ่ ่ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ให้ไปอยูในรู ปการขายบริ การ เน้นไปทีการจายเงินตามการใช้งานจริ ง นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 4. 4. 4 ่ ่ ่ 4. สะดวกและงายตอการเปลียนแปลง มีความยืดหยุนการปรับเปลียนระบบคอมพิวเตอร์ ของ องค์กร ่ 5. ลดต้นทุนคาการติดตังและบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสู ง 6. ลดภาระการดูแลระบบ การรักษาความปลอดภัย โดยผูใช้สามารถปลอยภาระนีกบ ้ ่ ั ผูเ้ ชียวชาญในการจัดการเรื องนีผานระบบจัดการ cloud computing ่ 7. เพิมประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลของโปรแกรมประยุกต์ ทําให้โปรแกรมทีมีการ ่ ประมวลผลและคํานวณซับซ้อนสามารถทํางานได้เสร็ จในชวงวินาที เนืองจาก Cloud Computing มี ่ หนวยประมวลผลมหาศาลทีรองรับการใช้งาน ดังนันโปรแกรมสามารถทํางานทีซับซ้อนได้บนเครื อง ่ ่ ่ ่ คอมพิวเตอร์ ลูกขายทีมีทรัพยากรน้อยโดยสงคําสังมาประมวลผลบน cloud computing ผานเครื อขาย ่ ่ อินเตอร์เน็ต เชน โทรศัพท์มือถือ, เครื องเลนเกม และ netbook 5. Cloud Computing กับระบบ GIS GIS เป็ นระบบสารสนเทศอีกประเภททีซอฟต์แวร์ ตองการการประมวลผลแบบขันสู ง และ ้ ต้องการเครื องคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสู งมาทําการประมวลผลและใช้ในการวิเคราะห์ขอมูลเชิงพืนทีทีมี ้ จํานวนมากและมีความสัมพันธ์ทีซับซ้อน cloud computing จึงเป็ นอีกเทคโนโลยีทีเข้ามาเติมเต็มใน เรื องนี ปั จจุบนมีบริ ษทผูพฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้เริ มปรับเปลียนโมเดลธุกิจของการ ั ั ้ ั ่ ขายซอฟต์แวร์ GIS โดยพัฒนาโปรแกรม GIS ให้อยูในรู ปแบบ SaaS และเน้นไปทีการประมวลผลเชิง ่ ขนาน เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลเชิงตําแหนงทีมีภาระงานมากและซับซ้อน , ลดการ ่ ่ ติดตังและบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์ GIS ยุคใหมจะทํางานผานเว็บแอปพลิเคชัน รู ปแบบ ่ ่ ็ การจายคาบริ การกจะเป็ นไปตามการใช้งานจริ งและตามความต้องการใช้งานของผูใช้ ทําให้ตนทุนตอ ้ ้ ่ หนวยของซอฟต์แวร์ มีราคาถูกลง เนืองจากผูใช้ไมจําเป็ นทีจะต้องซือซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ ในกรณี ทีใช้ ่ ้ ่ ์ งานเพียงฟังกชันเบืองต้นไมมากนัก ่ ์ ปัจจุบนซอฟต์แวร์ GIS ทีมีฟังกชัน Geo Processing และ Geo Analysis ได้มีการพัฒนาใน ั รู ปแบบ SaaS (Software as a Service) รองรับการประมวลผลข้อมูลเชิงพืนทีแบบออนไลน์ (Online GeoProcessing Service) และสนันสนุนการทํางานแบบ Internet GIS หรื อ WebGIS เพือปลอยออกมา ่ ให้องค์กรและผูใช้ได้รับบริ การ โดยอาศัยการทํางานบนระบบ Cloud Computing ทีมีให้บริ การใน ้ ่ รู ปแบบ PaaS (Platform as a Service) และ IaaS (Infrastructure as a Service) เชน Amazon S3, Amazon EC2, Gogrid, Google App Engine, Azure Services Platform เป็ นต้น รวมไปถึงการพัฒนารู ปแบบการ ่ บริ การของซอฟต์แวร์ เพือรองรับการทํางานของระบบภูมิสารสนเทศผานเว็บเซอร์ วสแบบ ิ นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 5. 5. 5 สถาปัตยกรรมบริ การ(Service Orientation Architecture, SOA) บนบริ การ Cloud Computing แบบ CaaS (Composite as a Service) ซึ งจะทําให้การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในองค์กรมีรูปแบบที ่ ่ เปลียนไป กลาวคือมีความยืดหยุนและเพิมประสิ ทธิภาพการทํางาน รวมถึงการเพิมขีดความสามารถใน การเชือมโยงระบบภูมิสารสนเทศและระบบสารสนเทศในองค์กรให้สามารถหลอมรวมเป็ นเนือ เดียวกนได้อยางลงตัว ั ่ นอกจากนี ยงเป็ นการเพิมประสิ ทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลเชิงพืนทีทีมีความซับซ้อนและ ั ่ มีขนาดของข้อมูลจํานวนมหาศาลเชน การประมวลผลข้อมูลพืนผิวแบบสามมิต,ิ การประมวลผลข้อมูล ั จาก Lidar และอืนๆ รวมถึงการนําระบบ cloud computing เชือมโยงการทํางานกบฐานข้อมูลเชิงพืนที ่ (Spatial Database) เชน Oracal spatial และ Oracle GeoRaster, Microsoft SQL Server 2008 ทีรองรับ ั ่ Spatial SQL Azure โดยเทคโนโลยี Cloud Computing นีได้มีการนํามาปฏิบติอยางเป็ นรู ปธรรมแล้ว ทัง ั ่ ่ ในด้านงานวิจยและพัฒนา ตลอดจนถึงการออกเป็ นผลิตภัณฑ์ตวอยางเชนดังตอไปนี ั ่ 5.1 ARCGIS Server on the Cloud ่ บริ ษท ESRI ออกผลิตภัณฑ์ใหมบน ArcGIS 10 ซึ งเป็ นการผนวกรวมซอฟต์แวร์ ั ArcGIS ในรู ปแบบ SaaS ใน IaaS ของ Amazon Cloud Computing บน Amazon Independent Software ่ Vendor ผูใช้สามารถนําฟี เจอร์ ของ ArcGIS มาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศผาน AWS AMIS (Windows ้ Server AMI) ่ ่ ผูใช้สามารถใช้งาน ARCGIS Server ผาน AMIS โดยการประมวลผลจะอยูบน Cloud ้ ้ ั ็ Computing ผูใช้ทีมีบญชีการใช้งาน Amazon Cloud Computing กสามารถใช้งานได้ โดยข้อมูลสามารถ ็ ่ ่ ่ จัดเกบบน Cloud Storage Amazon S3 การใช้งานและการจายคาซอฟต์แวร์ อยูในรู ปแบบ on demand ทดลองใช้งานที Arcgis.com นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 6. 6. 6 ตัวอยางสถาปั ตยกรรมของระบบ ่ ่ ่ ตัวอยางซอฟต์แวร์ ArcGIS ทีทํางานผานเว็บแอปพลิเคชัน นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 7. 7. 7 ่ ตัวอยาง ARC Catalog สําหรับการเลือก Map Project บน Storage 5.2 Autodesk on Cloud ั ่ บริ ษท Autodesk ออกโปรเจคนํารองการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภมิสารสนเทศแบบ SaaS ู ในชือ Butterfly Project โดยใช้ PaaS ของ Amazon Cloud Computing (EC2 และ S3) เน้นไปทีการทํา ั ็ Spatial Digitization แบบเดียวกบโปรแกรม AutoDesk Map สามารถเรี ยกไฟล์ขอมูลทีเกบบน S3 มาใช้ ้ ่ ในการสร้างแผนที รวมไปถึงการซ้อนทับข้อมูลแผนทีจากภาพถายดาวเทียม และแผนทีจากระบบ Google Map Service โปรแกรมทํางานแบบเว็บแอปพลิเคชัน บนโปรแกรมประยุกต์ทีพัฒนาจาก Flash Technology ทดลองใช้งานได้ที http://butterfly.autodesk.com/index.html นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 8. 8. 8 ่ ตัวอยางการเริ มต้นใช้งานโปรแกรม AutoCad Map ทดลองดิจิไทล์แปลงทีดิน โดยสามารถบันทึกไฟล์ในรู ปแบบ dwg บน Cloud Storage นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 9. 9. 9 ี ่ ดิจิไทล์ขอมูลอาคารและสนามกฬาจากภาพถายดาวเทียมจากระบบ Google Map Service ้ 5.3 WeoGEO +FME Server on the Cloud ็ WeoGeo เป็ น Spatial Content Management ทีบริ การเรื องการ จัดเกบ จัดการและ ่ ่ ่ จําหนายข้อมูลเชิงตําแหนงแบบออนไลน์ผานอินเตอร์ เน็ต โดยมีการบริ การไลบารี สําหรับการแสดงผล ่ ่ และประมวลผลข้อมูลเชิงตําแหนงเชน LibraryTM internet-based service ปั จจุบน WeoGeo รองรับการ ั ทํางานบน cloud computing environment บน Amazon Web Services (AWS) และรวมตัวกบระบบ ั ประมวลผลและวิเคราะห์ขอมูลเชิงพืนที FME Server และ spatial ETL ้ 5.4 Spatial Cloud Computing (SC2) Spatial Cloud Computing (SC2) เป็ น Spatial platform ทีรองรับการทํางานบน Cloud Computing เน้นไปทีการจัดการข้อมูลเชิงพืนที การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล แบบ SaaS ทํางาน ่ ั รวมกบโมดูล Business systems integration ในรู ปแบบ Geo portal ซึงรองรับการทํางานแบบโปรแกรม GIS ทัวไปแต่สามารถทํางานได้บนเว็ปเบราเซอร์ โดย SaaS ทํางานบน IaaS ของ Amazon's Elastic Compute Cloud (EC2) นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 10. 10. 10 ่ ตัวอยางการนําเข้าข้อมูลอาคาร 5.5 GIS Cloud GIS Cloud เป็ นการพัฒนาซอฟต์แวร์ GIS ในรู ปแบบของ SaaS ทํางานบน Cloud ้ Computing รองรับงานด้านการแกไข นําเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ ,การวิเคราะห์และการประมวลผลเชิง ่ พืนที รวมถึงการจัดทําแผนทีและการสร้างข้อมูลเชิงบรรยาย โดยคิดคาบริ การในลักษณะ pay-per-use มี นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 11. 11. 11 รู ปแบบการทํางานบน Restful API ,รองรับการประมวลผลข้อมูลออนไลน์ และสามารถสนับสนุ นการ ทํางานบน Iphone และ Ipad ได้ ่ หน้าตางควบคุมการทํางานของระบบ ้ การแกไขข้อมูลและการนําเข้าข้อมูล นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 12. 12. 12 6. การทดลองพัฒนาระบบ Spatial Caching on Cloud Computing 6.1 เป้ าหมาย ่ 1. เรี ยนรู ้การทํางานของระบบ CloudComputing เชนการจัดการข้อมูล, การ ประมวลผลข้อมูล เป็ นต้น 2. พัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศทํางานในรู ปแบบ SaaS บน Cloud Computing 6.2 การทดลอง ่ ่ ศึกษาพัฒนาระบบบริ การข้อมูลภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสู งผานอินเตอร์ เน็ต โดย ่ ั ใช้เทคนิ ค Spatial Caching รวมกบเทคนิ ค Multi tile Service บนระบบ Cloud Computing ของ Google ็ App Engine (Google Cloud Computing Platform) โดยทําการจัดเกบข้อมูลดัชนี เชิงตําแหนงใน ่ ่ รู ปแบบกริ ด MBR และตําแหนงของ Sensor บน Bigtable (Cloud Database) รวมถึงการสร้าง Caching ็ File ในรู ปแบบ BitMap และ upload ไปจัดเกบบน Cloud Storage แบบ GFS (Google File System) 6.3 ขันตอนการพัฒนา 1. ติดตังชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ และชุดสภาวะแวดล้อม GAE Python SDK ทํางาน ่ ั รวมกบตัวประมวลผลภาษา Python บนเครื องคอมพิวเตอร์ 2. ออกแบบระบบ ่ ระบบจะทําการบริ การข้อมูลแผนทีภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสู งใน ็ รู ปแบบ WMST โดยข้อมูลภาพจะถูกทําดัชนีและจัดเกบบนคลังภาพ โดยเมือโปรแกรมประยุกต์ร้อง ่ ่ ่ ่ ่ ขอข้อมูลภาพแผนทีมายังแมขาย Spatial-Cache Engine จะทําการสงภาพทีแบงเป็ น Tile ยอยไปยัง ่ ่ โปรแกรมลูกคาย และทําการบันทึกภาพทีถูกแบงและบีบอัดเป็ นภาพ Jpeg พร้อมดัชนีเชิงตําแหนงลง ่ บน Google Cloud ในกรณี ทีเกดการร้องขอแผนทีภาพครังใหม่ Spatial-Cache Engine จะทําการ ิ ็ ่ ตรวจเช็คดัชนีและ Caching ID บน Google Cloud ถ้ามีการสร้าง Caching แล้วกจะทําการสงภาพ ่ ่ ผลลัพธ์ไปยังโปรแกรมปลายทางทันที โดยไมต้องทําการเรี ยกอานและค้นหาข้อมูลดิบ GeoRefencing ั Image บนคลังภาพอีก ซึ งลดเวลาในการทํางานลง โดยข้อมูลแผนทีจะแสดงบนระบบพิกดอ้างอิงแบบ Spherical Mercator ปั จจุบนทดสอบการทํางานของ Tiles Image บน Cloud computing จํานวน 4000 ั ภาพ นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 13. 13. 13 รู ปแบบการออกแบบ Tile Coordinates และ Caching Index ภาพสถาปั ตยกรรมระบบ นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 14. 14. 14 ่ 3. พัฒนาโค้ดการทํางาน ในรู ปแบบ OOP สร้าง Class ตางๆทีใช้ใน Spatial Cache Management 4. Deploy Code บน Google Cloud Environment 5. การควบคุมการทํางานและการประมวลผลบน Cloud Computing ่ 5.1 ตรวจสอบการทํางานและการเรี ยกใช้งาน CPU บนหนวยประมวลผลของ Google นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 15. 15. 15 ่ ภาพแสดง ตัวอยางการใช้งาน CPU บน Cloud Computing การ Query Processing บนตารางฐานข้อมูล Tile Storage บน BigTable ของ Google Cloud Computing นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 16. 16. 16 ่ ็ ตัวอยางรายละเอียดการจัดเกบ Blob บนฐานข้อมูล ่ ทดสอบการทํางานของ Spatial Cache Management API เพือเข้าถึงภาพถายดาวเทียม 6. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพือทดสอบการทํางาน โดยใช้เทคนิคของ Multi Proxy Server สําหรับการเข้าถึงข้อมูลบน Cloud Computing โดยพัฒนาโปรแกรมเพิมเติมจาก Open layers library นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 17. 17. 17 http://pkgeoweb.appspot.com/c1/tile_2.py http://pkgeoweb.appspot.com/c1/tile_1.py http://pkgeoweb.appspot.com/c1/tile_3.py http://pkgeoweb.appspot.com/c1/tile_4.py 7. สรุ ปผล ในอนาคต Cloud Computing จะเข้ามามีบทบาทในระบบสารสนเทศ โดยจะเข้ามาเพิม ประสิ ทธิภาพและศักย์ภาพของระบบภูมิสารสนเทศ ด้วยซอฟต์แวร์ ทีทํางานในรู ปแบบ SaaS โดยการ พัฒนาจะควบคู่ไปกบการสร้างโครงขายอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง เพือรองรับการทํางานในลักษณะนี ั ่ 8. อ้ างอิงจาก 1. http://news.gislounge.com/2010/04/“how-will-gis-companies-weather-the-cloud-computing- storm”/ 2. http://joesonic.com/blog/2010/03/21/cloud-computing-the-new-gis-trend-online-version-of-arcgis- coming-soon/ 3. http://www.esri.com/news/releases/10_1qtr/amazon.html 4. http://www.esri.com/news/arcwatch/0110/feature.html 5. Full Paper for the UKUUG Spring 2009 Conference “Instant Cloud Computing with openORM” by Mattias Rechenburg 6. White Paper “A New Paradigm for Geographic Information Services” นาย ชัยภัทร เนืองคํามา
 18. 18. 18 7. http://pragmaticgeographer.blogspot.com/2008/10/gis-in-cloud.html 8. http://www.esri.com/news/arcuser/1009/cloudcomputing.html 9. http://www.giscloud.com/about/gis-cloud-vs-traditional-gis/ 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service 11. http://www.vector1media.com/vectorone/?p=624 12. http://www.skeinc.com/pages/SC2/SKE_SC2_White_Paper.pdf 13. http://www.pbinsight.com/files/resource-library/resource-files/pbbi-gisplugsin-wp-4-13.pdf 14. http://whitepapers.virtualprivatelibrary.net/Grid%20Resources.pdf 15. http://www.slideshare.net/geocommunitylive/tim-warr-cloud-computing-and-gis-all-hype-or- something-useful 16. http://www.davidchappell.com/CloudPlatforms--Chappell.pdf 17. http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/7-C4/126_GSEM2009.pdf 18. http://www.springerlink.com/content/j27037741134r8w8/ นาย ชัยภัทร เนืองคํามา

×