Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maharashtra right to service ordinance 2015

Maharashtra Right to Service Ordinance 2015

 • Be the first to comment

Maharashtra right to service ordinance 2015

 1. 1. महारा लोकसेवा ह क अ यादेश, २०१५ हाद कचरे उपायु त, पुणे वभाग, पुणे pkachare@gmail.com
 2. 2. उ ेश लोकसेवा ह क अ यादेश कशासाठ ? महारा रा यात – पा य तींना पारदशक, काय म व समयो चत लोकसेवा दे याक रता आ ण – पा य तींना लोकसेवा देणा-या शासक य वभागाम ये– पा य तींना लोकसेवा देणा-या शासक य वभागाम ये – व अ भकरणाम ये आ ण इतर सावज नक ा धकरणांम ये पारदशकता व उ तरदा य व आण यासाठ आ ण – त संबं धत व तदानुषं गक बाबीक रता तरतूद कर यासाठ एक सवसमावेशक कायदा कर यासाठ pkachare@gmail.com 2
 3. 3. ठळक वै श टे १. सावज नक ा धकरणाने अ धसु चत के ले या कालमयादे या आत लोकसेवा ा त कर यासाठ पा य तींना ह क् दान करणे. २. पद नद शत अ धक-यांनी पा य तींला नयत कालमयादे या आत लोकसेवा दे यासाठ तरतूद करणे; pkachare@gmail.com 3 ३. पा य तीने के ले या अजास व श ट अज मांक दे यासाठ तरतुद करणे जेणेक न तो या या अजा या ि थतीची आनलाईन पाहाणी क शके ल अशी यव था करणे; ४. थम अपील ा धकार , वतीय अपील ा धकार आ ण आयोगाकडे अपील कर यासाठ तरतूद करणे;
 4. 4. ठळक वै श टे ५. या काय या या भावी अंमल जावणीसाठ महारा रा य सेवा ह क आयोग घ टत करणे; ६. नयत कालमयादे या आत लोकसेवा दे यात कसूर करणा-या अ धका-यां या बाबतीत शा ती व श तभंगाची कारवाई कर याकर ता तरतूद करणे; pkachare@gmail.com 4 ७. नयत कालमयादे या आत लोकसेवा देणा-या अ धका-यांना रोख रकमे या व पात ो साहने देणे आ ण या काय याची योजने सा य करताना जी ा धकरणे उ कृ ट काम गर पार पाडतील अशा ा धकरणांना गोरव कर यासाठ यो य पा रतो षके देणे याची तरतूद करणे; आ ण ८. जाणूनबुजून खोट कं वा चुक ची मा हती कं वा खोटे द तेवज देऊन लो सेवा मळ वणा-या पा य ती व द कारवाई कर याची तरतूद करणे.
 5. 5. Eco System of RTI in Maharashtra महारा शासन सावज नक ा धकरण पद नद शत अ धकार पद नद शत अ धकार थम अ पल य महारा लोकसेवा हमी वधेयक २०१५ मधील संघटना मक संरंचना पा र द त सा दा pkachare@gmail.com सावज नक ा धकरणथम अ पल य अ धकार थम अ पल य अ धकार महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग द श क ता सा दा म क ता ि दतीय अ पल य अ धकार ि दतीय अ पल य अ धकार
 6. 6. कलम -२ मह वा या या या / संक पना pkachare@gmail.com
 7. 7. मह वा या कालमयादा कलम करावयाचे काम काल यादा 3(1) येक सावज नक ा धकरणाने यां या अ) सेवा व या पुर वणेचा नयत कालावधी अ धसु चत करणे ब) सेवा पुर वणेसाठ अ धकार पद नद शत करणे क) थम्व ि दतीय अ पल य अ ध्कार पदद शत करणे (कायालया या सुचनाफ़लका्वर व संके त थळावर स द देणे) अ यादेशा या ारंभापासुन तीन म ह या या आत कायालया या सुचनाफ़लका्वर व संके त थळावर स द देणे) ४(१) ५(१) येक पा य तीस कायदेशीर व तां क यवहायते या अधीन राहून, संबं धत पद नद शत अ धका-याकडून लोकसेवा ा त कर याचा ह क ( परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या वेळी, वह त के या माणे नयत कालमयादा रा य शासनास वाढवता येईल.) संबं धत सा्वज नक ा धकरणाने अ धसु चत के ले या नयत कालाव धत pkachare@gmail.com 7
 8. 8. मह वा या कालमयादा कलम करावयाचे काम काल यादा ५(२) पद नद शत अ धका-याला अज मळा यावर एकतर थेट लोकसेवा देणे कं वा फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अज फे टाळ नयत कालमयात ४(१) ५(१) ५(२) येक पा य तीस कायदेशीर व तां क यवहायते या अधीन राहून, संबं धत पद नद शत अ धका-याकडून लोकसेवा ा त कर याचा ह क ( परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या संबं धत सा्वज नक ा धकरणाने अ धसु चत के ले या नयत कालाव धत ( परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या वेळी, वह त के या माणे नयत कालमयादा रा य शासनास वाढवता येईल.) के ले या नयत कालाव धत ९(१) प हले अ पल कर याचा कालावधी (कोण याह पा य तीस, अज फे टाळ याचा आदेश मळा या या कं वा नयत कालमयादा समा त झा या या दनांकापासून तीस दवसांत अ पल करता येईल) ३० दवस कवा वलंब मापन व्नंतीसह ९० दवसाचे आत pkachare@gmail.com 8
 9. 9. मह वा या कालमयादा कलम करावयाचे काम काल यादा ९(२) थम अ पला या न यासाठ अनु ेय कालावधी ३० दवस ९(३) वतीय अपील ा धका-याकडे , थत अपील ा धका-या या आदेशा व द दुसरे अपील दाखल करता येईल. ३० दवस कं वा थम अपीलाचा आदेश् मळाला नसेल तर प हले अपील दाखल के या या दनांकापासून ४५ दवसांनंतर ९(४) दुसरे अ पलावर नणय दे यासाठ चा कालावधी पंचेचाळीस दवसां यादवसां या कालावधी या आत १८(१) ि दतीय अपील ा धक या या आदेशामुळे य थत झाले या पा य तीस कं वा पद नद शत अ धका यास आयोगाकडे अपील दाखल कर याचा कालावधी साठ दवसां या कालवधी या आत १८(२) रा य लो सेवा ह क आयोगाने अपील नकाल काढ याचा कालावधी न वद दवसां या कालावधीत pkachare@gmail.com 9
 10. 10. कलम-३ – सावज नक ा धकरणा या जबाबदा-या ३(१) येक सावज नक ा धकरण या अ यादेशा या ारंभा या दनांकापासून - तीन म ह यां या कालावधी या आत , आ ण यानंतर वेळोवेळी, - ते पुरवीत असले या लोकसेवा, - पद नद शत अ धकार , - थम व ि दतीय अपील ा धकार आ ण - नयत कालमयादा या अ यादेशाखाल अ धसू चत कर ल. 3(2) येक सावज नक ा धकरण,3(2) येक सावज नक ा धकरण, - याने पुरवावया या लोकसेवांची सूची, - तसेच नयत कालमयादा, - वह त नमुना कंवा - फ , कोणतीह अस यास, - पद नद शत अ धकार , - थम अपील ा धकार आ ण ि दतीय अपील ा धकार यांचा तपशील कायालया या सूचना फलकावर आ ण तसेच या या संके त थळावर कं वापोटलवर, कोणतेह अस यास, द शत कर ल कं वा द शत कर याची यव था कर ल. pkachare@gmail.com 10
 11. 11. कलम-४ नयत कालमयादेत लोकसेवा ा त कर याचा ह क ४(१) येक पा य तीस, • कायदेशीर , तां क व आ थक यवहायते या अधीन राहून या आ यादेशानुसार • रा यातील लोकसेवा नयत कालमयादे या आत ा त कर याचा ह क असेल. ४ २ सावज नक ा धकरणाचा४(२) सावज नक ा धकरणाचा • येक पद नद शत अ धकार , कायदेशीर, तां क व आ थक यवहारते या अधीन राहून • नयत कालमयादे या आत पा य तीला लोकसेवा देईल. परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या वेळी, वह त के या माणे नयत कालमयादा रा य शासनास वाढवता येईल. pkachare@gmail.com 11
 12. 12. कलम-५(१) –लोकसेवेसाठ अज कायप दती • लोकसेवा ा त कर यासाठ कोण याह पा य तीस पद नद शत अ धका-याकडे अज करता येईल. – अज मळा याची रतसर पोच दे यात येईल. – असा अज नकाल काढणेसाठ नयत के ले या कालमयादेसह, – असा अज मळा याचा दनांक आ ण ठकाण, – व श ट अज मांक, – लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल.– लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल. • लोकसेवा ा त कर यासाठ सव बाबतीत प रपूण असलेला आव यक तो अज, • पद नद शत अ धका-याला कं वा अज ि वकार यास िजला यथो चतर या ा धकृ त के ले असेल अशा एखा या य तीला या दनांकास मळाला असेल या दनांकापासून नयत कालमयादा मोजल जाईल. pkachare@gmail.com 12
 13. 13. कलम-५(१) –लोकसेवेसाठ अज कायप दती • लोकसेवा ा त कर यासाठ कोण याह पा य तीस पद नद शत अ धका-याकडे अज करता येईल. – अज मळा याची रतसर पोच दे यात येईल. – असा अज नकाल काढणेसाठ नयत के ले या कालमयादेसह, – असा अज मळा याचा दनांक आ ण ठकाण, – व श ट अज मांक, – लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल.– लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल. • लोकसेवा ा त कर यासाठ सव बाबतीत प रपूण असलेला आव यक तो अज, • पद नद शत अ धका-याला कं वा अज ि वकार यास िजला यथो चतर या ा धकृ त के ले असेल अशा एखा या य तीला या दनांकास मळाला असेल या दनांकापासून नयत कालमयादा मोजल जाईल. pkachare@gmail.com 13
 14. 14. कलम-५(२) –लोकसेवेसाठ अज कायप दती • पद नद शत अ धकार , कलम ५(1) अ वये अज मळा यावर नयत कालमयादेत – एकतर थेट लोकसेवा देईल कं वा तो सेवा मंजूर कर ल – कं वा फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अज फे टाळील. – पद नद शत अ धकार , अजदाराला, या या आदेशा व द– पद नद शत अ धकार , अजदाराला, या या आदेशा व द – अपील कर याचा कालावधी आ ण – या याकडे प हले अपील दाखल करता येईल या थम अपील ा धका-याचे नाव व पदनाम, – या या कायालयीन प यासह, लखी कळवील. pkachare@gmail.com 14
 15. 15. कलम-६ व ७- अजा या ि थतीची, ऑनलाईन पाहणी ६(१) कोण याह लोकसेवेसाठ अज के ले या येक पा य तीला, – संबं धत सावज नक ा धकरणाकडून एक व श ट अज मांक दे यात येईल, – जेणेक न जेथे ऑनलाईन णाल कायाि वत असेल तेथे, तो आप या अजा या ि थतीची, ऑनलाईन पाहणी क शके ल. ६(२) येक सावज नक ा धकरण,६(२) येक सावज नक ा धकरण, – जेथे अशी ऑनलाईन णाल कायाि वत असेलतेथे, – लोकसेवां या सव अजाची ि थती ऑनलाईन अदयावत ठेव यास कत यब द असेल. कलम-७ मा हती तं ानाचा वापर – शासन, नयत कालमयादेत संबं धत लोकसेवा पुर व यासाठ मा हती तं ानाचा वापर कर याक रता सव सावज नक ा धकरणांना ो साहन व ेरणा देईल. pkachare@gmail.com 15
 16. 16. कलम-८- अ पल अ धका-यांची नयु ती ८(१) सावज नक ा धकरण, वह त कर यात येईल अशी यथो चत कायप दती अनुस न, – लोकसेवांसाठ चा पा य तींचा अज फे टाळ या या कं वा या लोकसेवा दे यास वलंब के या या व द तने दाखल के ले या अपीलाची सुनावणी कर यासाठ आ ण नणय दे यासाठ – थम अपील ा धकार हणून काय कर याक रता पद नद शत अ धका- या या दजापे ा व र ठ दजा असले या “ब” दजा या कं वा या या समक दजा या अ धका-याची नयु ती कर ल. ८(2) सावज नक ा धकरण, समक दजा या अ धका याची नयु ती कर ल ८(2) सावज नक ा धकरण, – थम अपील ा धका-या या आदेशा व द – एखादया पा य तीने – तसेच पद नद शत अ धका-याने दाखल के ले या – अ पलाची सुनावणी कर यासाठ आ ण नणय दे यासाठ ि दतीय अपील ा धकार हणून काय कर याक रता थम अपील ा धका-या या दजापे ा व र ठ दजा असले या अ धका-याची नयु ती कर ल. pkachare@gmail.com 16
 17. 17. कलम ९ थम अ पल कायप ती ९(१) कलम 5 या पोट-कलम (2) अ वये – िजचा अज फे टाळ यात आला असेल – कं वा िजला नयत कालमयादे या आत लेाकसेवा दल नसेल – अशा कोण याह पा य तीस, अज फे टाळ याचा आदेश मळा या या कं वा नयत कालमयादा समा त झा या या दनांकापासून – तीस दवसां या कालावधी या आत थम अपील ा धका-याकडे अपील दाखल करता येईल.अपील दाखल करता येईल. परंतु, जर अपील क याला या मुदतीत अपील दाखल न कर यास पुरेसे कारणहोते – याबाबत थम अपील ा धका-याची खा ी पटल तर, – यास अपवादा मक करणी, जा तीत जा त न वद दवसां या कालावधीस अधीन राहुन, – तीस दवसांचा कालावधी समा त झा यांनतर देखील, अपील दाखल क न घेता येईल. pkachare@gmail.com 17
 18. 18. कलम ९ थम अ पल कायप ती ९(2) थम अपील ा धका-यास , – तो आप या आदेशात व न द ट कर ल अशा नयत कालमयादेपे ा अ धक नसले या कालावधी या आत पा य तीला सेवा दे यासाठ पद नद शत अ धका-याला नदेश देता येईल कं वा – यास अपील दाखल के या या दनांका पासुन तीस दवसां या कालावधी या आत फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अपील फे टाळता येईल. दवसां या कालावधी या आत फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अपील फे टाळता येईल. पंरतु, अ पलावर नणय दे यापूव , थम अपील ा धकार , – अपील क याला – तसेच पद नद शत अ धका-याला कं वा – या योजनासाठ यथो चत र या ा धकृ त के ले या या या कोण याह दु यम अ धका-याला , – आपले हणणे मांड याचीसंधी देईल. pkachare@gmail.com 18
 19. 19. कलम-९(३) ि दतीय अ पल कायप दती ९ (3) अपील क यास, – या दनांकास थम अपील ा धका-या या आदेश मळाला असेल या दनांकापासून तीस दवसां या कालावधी या आत कं वा – थम अपील ा धका-याचा कोणताह आदेश मळाला नसेल याबाबतीत, प हले अपील दाखल के या या दनांकापासून पंचेचाळीस दवसांनंतर – वतीय अपील ा धका-याकडे , थम अपील ा धका-या या आदेशा व द दुसरे अपील दाखल करता येईल. ९(४) वतीय अपील ा धका-यास, – तो आप या आदेशात व न द ट कर ल अशा कालावधी या आत अपीलक याला– तो आप या आदेशात व न द ट कर ल अशा कालावधी या आत अपीलक याला सेवा दे यासाठ पद नद शत अ धका-याला नदेश देता येईल कं वा – यास ते अपील दाखल के या या दनांकापासून पंचेचाळीस दवसां या कालावधी या आत अशा फे टाळ याची कारणे लेखी नमुद क न अपील फे टाळता येईल. परंतु , कोणताह आदेश काढ यापूव , वतीय अपील ा धकार , – अपीलक याला – तसेच पद नद शत अ धका-याला कं वा या योजनासाठ यथो चत र या ा धकृ त के ले या या या कोण याह दु यम अ धका-यायला , – आपले हणणे मांड याचीसंधी देईल. pkachare@gmail.com 19
 20. 20. कलम-९(५) – थम व ि दतीय अ पल य अ धका-यांचे दवाणी यायालयासारख़े अ धकार या कलमाअ वये अ पलावर नणय करताना, – थम अपील ा धकार आ ण – ि दतीय अपील ा धकार यांना पुढ ल बाबी या संबंधात , – दवाणी या सं हता,1908 अ वये एखादया दा याची यायचौकशी करताना दवाण यायालयाकडे जे अ धकार वह त असतातयायचौकशी करताना दवाण यायालयाकडे जे अ धकार वह त असतात तेच अ धकार असतील:- – (क) द तऐवज कं वा अ भलेख सादर कर यास फमावणे व याची तपासणी करणे: – (ख) सुनावणीसाठ सम स पाठ वणे आ ण – (ग) वह त कर यात येईल अशी इतर कोणतीह बाब pkachare@gmail.com 20
 21. 21. कलम-१०(१) थम अ धका-याचे शा ती लादणेचे अ धकार (क) जर पद नद शत अ धका-याने , पुरेशा व वाजवी कारणा शवाय लेाकसेवा दे यात कसुर के ल आहे, – असे थम अपील ा धका-याचे मत झाले असेल तर, – तो या पद नद शत अ धका-यावर , – पाचशे पयांपे ा कमी नसेल परंतु पाच हजार पयांपयत असू शके ल एवढ , – कं वा रा य शासन राजप ातील अ धसुचने वारे वेळोवेी सुधारणा कर ल अशा रकमेएवढ , शा ती लाद ल. (ख) पद नद शत अ धका-याने , – पुरेशा व वाजवी कारणा शवाय नयत कालमयादे या आत लोकसेवा दे यात कसुर के ल आहे, – असे ि दतीय अपील ा धका-याचे देखील मत झाले असेल तर,– असे ि दतीय अपील ा धका-याचे देखील मत झाले असेल तर, – यास, कारणे लेखी नमुद क न , – थम अपील ा धका-याने लादलेल शा ती कायम ठेवता येईल कंवा यात बदल करता येईल: परंतु , थम अपील ा धकार कं वा ि दतीय अपील ा धकार , – पद नद शत अ धका-यावर कोणतीह शा ती लाद यापूव , – याला आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी देईल. pkachare@gmail.com 21
 22. 22. कलम-१०(२)- रा य लोकसेवा ह क आयोगाचे शा ती लाद याचे आ धकार थम अपील ा धका-याने , – कोण याह पुरेशा व वाजवी कारणा शवाय – व न द ट कालावधीत अ पलावर नणय दे यात वारंवार कसुर के ल होती कं वा – चूक करणा-या पद नद शत अ धका-याला वाचव याचा गैरवाजवी य न | के ला होता – असे मु य आयु तांचे कं वा आयु तांचे मत झाले असेल ते हा, तो थम अपील ा धका यावर – असे मु य आयु तांचे कं वा आयु तांचे मत झाले असेल ते हा, – तो, थम अपील ा धका-यावर , – पाचशे पयांपे ा कमी नसेल पंरतु पाच हजार पयांपयत असु शके ल एवढ , कं वा – रा य शासन राजप ातीलअ धसुचने वारे वेळोवेळी सुधारणा कर ल अशा रकमेएवढ , शा ती लाद ल. परंतु, थम अपील ा धका-यावर कोणतीह शा ती लाद यापूव , याला आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी दे यात येईल. pkachare@gmail.com 22
 23. 23. कलम-११- शा ती वसुल ची कायप दती संबं धत अपील ा धकार कं वा आयोग, – लाद यात आले या शा ती या रकमेबददल पद नद शत अ धका-यास कं वा थम अपील ा धका-यास तसेच सावज नक ा धकरणास लेखी कळवील. – पद नद शत अ धकार कं वा, यथाि थती, थम अपील ा धकार ,ा धकार , –असे कळ व यात आ या या दनांकापासून तीस दवसां या कालावधी या आत , शा ती या रकमेचा भरण कर ल व – असे कर यात कसुर के यास, स म ा धकार , – संबं धत पद नद शत अ धका-या या कं वा, यथाि थती , थम अपील ा धका-या या वेतनातून शा तीची रककम वसुल कर ल. pkachare@gmail.com 23
 24. 24. कलम १२(१) वारंवार के ले या कसुर बददल जबाबदार न्ि चत कर याची कायप ती स म ा धकार , – संबं धत पद नद शत अ धका-याने लोकसेवा दे याम ये – वारंवार के ले या कसुर बददल अथवा – लोकसेवा दे याम ये वारंवार के ले या वलंबाबददल तसेच, – अपील ा धका-यां या नदेशांचे अनुपालन कर यात वारंवार के ले या कसुर बददल , वतीय अपील ा धका याकडुन माह ती मळा यानंतर के ले या कसुर बददल , – वतीय अपील ा धका-याकडुन माह ती मळा यानंतर, – पंधरा दवसां या कालावधी या आत अशा पद नद शत अ धका- यावर या या व द श तभंगाची कारवाई का सु कर यात येऊ नये,याबाबत कारणे दाखवा नोट स बजावील. – स म ा धकार , या पद नद शत अ धका-या व द लागु असले या वतणुक व श तभंग वषयक नयमांनुसार समु चत अशी श तभंगाची कारवाई सु कर ल. pkachare@gmail.com 24
 25. 25. कलम १२(२) कसुर बददल जबाबदार न्ि चत कर याची कायप ती जबाबदार नि चत कर याची कायाप द ती – या या व द अशी नोट स काढ यात आल असेल या पद नद शत अ धका-यास, अशी नोट स मळा या या दनांकापासुन पंधरा दवसां या आत संब धत स म ा धका-याकडे अ भवेदन सादर करता येईल. – व न द ट कालावधी या आत स म ा धका-याला असे कोणतेह अ भवेदन न मळा यास कं वा ा त झालेला खुलासासमाधानकारक न वाट यास, – स म ा धकार , सावज नक ा धकरणा या वतणुक व श तभंग वषयक नयमांम ये नमूद के या माणे वभागीय चौकशी सु कर ल परंतु, स म ा धका-यास – या पद नद शत अ धका-या या पृ टयथ वाजवी आ ण समथनीय कारणे अस याचे दसून आले , आ ण – पा य तीला सेवा दे यात झालेला वलंब हा या यामुळे न हे तर, – अ य पद नद शत अ धका-यामुळे झाला होता अशा न कषा ततो आला असेल तर, – स म ा धका-याने या पद नद शत अ धका-या व दची नोट स मागे घेणे व धसंमत असेल. अशा पद नद शत अ धका-यावर जबाबदार नि चत करताना, – स म ा धकार , या बाबतीत आदेश लाद यापूव नैस गक याय त वांचे पालन कर ल आ ण – तो, पद नद शत अ धका-याला, आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी देईल. pkachare@gmail.com 25
 26. 26. कलम-१३ महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग (१ ) रा य सेवा ह क आयोग या नावाने संबोधला जाणारा एक आयोग, राजप ातील अ धसुचने दारे घ टत कर ल. परंतु, रा य शासनाकडुन आयोग घ टत कर यात येईपयत,शासनास , राजप ातील अ धसुचने वारे, आयोगाचे अ धकार व काय , – येक महसुल वभागातील वभागीय आयु ताकडे कं वा इतर कोण याह शासक य अ धका-याकडे सोप वता येतील.कोण याह शासक य अ धका-याकडे सोप वता येतील. (2) महारा रा य सेवा ह क आयोग पुढ ल य तींचा मळून बनलेला असेल- – (क) रा य मु य सेवा ह क आयु त , याची अ धका रता मुंबई शहर िज हा आ ण मुंबई उपनगर िज हा यापुरती असेल आ ण – (ख) मुंबई शहर िज हा आ ण मं◌ुबई उपनगर िज हा यांचे े वगळुन येक महसुल वभागासाठ एक रा य सेवा ह क आयु त, याची अ धकार ता संबं धत महसूल वभागापुरती असेल. pkachare@gmail.com 26
 27. 27. कलम १३(३) महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग नयु ती रा यपाल, पुढ ल य तींनी मळून बनले या स मती या शफारशीनुसार मु य आयु तांची आ ण आयु तांची नयु ती करतील. – (एक) मु यमं ी, जे या स मतीचे अ य असतील – (दोन) वधानसभेतील वरोधी प नेता आ ण– (दोन) वधानसभेतील वरोधी प नेता आ ण – (तीन) मु यमं यांनी नाम नद शत करावयाचे एक कॅ बीनेट मं ी प ट करण- शंका नरसनाथ, या दारे असे घो षत कर यात येते क , वधानसभेतील वरोधी प नेता हणून एखादया य तीला मा यता दे यात आल नसेल याबाबतीत, वधानसभेतील, वरोधी गटांपैक सवात मोठया गटा या ने यास वरेाधी प नेता हणून मा य यात येईल. pkachare@gmail.com 27
 28. 28. कलम १३(४)(५)(६) महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग नयु ती १३(४) आयोगा या कामकाजाचे – सवसाधारण अधी ण, नदेशन व यव थापन मु य आयु तांकडे नह त असेल – यास आयु त सहा य करतील आ ण – यास, आयोगास वापरता येत असतील असे सव अ धकार वापरता येतील आ ण करता येत असतील अशा सव कृ ती करता येतील. १३(५) मु य आयु त आ ण आयु त हे , – शासन कं वा सावज नक ा धकरण यातील शासनाचे यापक ान व अनुभव असले या, सावज नक जीवनातील यात य ती असतील. १३ ६ मु य आयु त कं वा आयु त असले या, सावज नक जीवनातील यात य ती असतील. १३(६) मु य आयु त कं वा आयु त, – हे संसदेचेसद य कं वा कोण याह रा या या वधानमंडळाचे सद य असणार नाह त, कं वा – इतर कोणतेह लाभपद धारण करणार नाह त, कवा – कोण याह राजक य प ाशी संबं धत असणार नाह त कं वा – कोणताह उदयोगधंदा अथवा यवसाय करणार नाह त. १३(७) आयोगाचे मु यालय हे, मुंबई येथे असेल आ ण आयु तांची कायालये येक महसुल वभांगाम ये असतील. pkachare@gmail.com 28
 29. 29. कलम-१४ आयु तां या सेवा शत • कायकाल नयु तीपासुन ५ वष कं वा वयाचे ६५ वषपयत –यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत. • ते पुन नयु तीस पा असणार नाह त. • मु य आयु त कं वा आयु त, आपले पद हण कर यापूव , व हत के लुयानुसार शपथ घेतील. • मु य आयु तास कं वा एखादा आयु तास, कोण याह वेळी, रा यपालास उ ेशून आप या सह नशी आप या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल.उ ेशून आप या सह नशी आप या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल. • मु य आयु ताला आ ण आयु तांना देय असलेले वेतन व भ ते आ ण यां या सेवे या इतर अट व शत हया, रा य मु य मा हती आयु ताला आ ण रा य शासना या मु य स चवाला अनु मे असलेले वेतन व भ ते आ ण सेवे या अट व शत या सार याच असतील. तथापी पु व या सेवेतील नवृ ती वेतन वजा क न वेतन दले जाईल. • पु हा न याने नवृ ती वेतनाचा ह क असणार नाह . • शासन आयोगास आव यक तेवढे अ धकार व कमचार उपल ध् क न देईल. pkachare@gmail.com 29
 30. 30. कलम १५ – आयु ता सेवेतून काढून टाकणे १५(१) रा यपालांना, मु य आयु तास कं वा कोण याह आयु तास, जर मु य आयु त कं वा आयु त,- – क) आयु त नादार असेल कं वा – ख) रा यपालां या मते यात नै तक अध:पतनाचा अंतभाव आहे अशा एखा या अपराधाब ल तो दोषी ठरला असले कं वा – ग) तो, या या पदावधीत, या या पदा या कत यां य त र त इतर कोणतीह वेतनी सेवा कर ल असले कं वा – घ) रा यपालां या मते शार र क टया कं वा मान सक दुबलते या कारणामुळे तो पदावर राह यास अयो य झाला असेल कं वा – ड) मु य आयु त कं वा आयु त हणून या या कायाम ये बाधा पोहोचेल असे याचे आ थक कं वा इतर हतसंबंध असतील तर यास , आदेशा दारे पदाव न दूर करता येईल इतर हतसंबंध असतील तर यास , आदेशा दारे पदाव न दूर करता येईल 2) पोट-कलम 1)म ये काह ह अंतभुत असले तर , मु य आयु त कं वा कोणताह आयु त यांना पदाव न दूर कर याची कारणे आ ण अशा तावा या पु टयथचे सा ह य यांसह, – यांना पदाव न दूर कर याबाबत चौकशी कर याची आ ण शफारस कर याची मागणी असणारे नदश – रा य शासनाकडून मुंबई येथील उ च यायालया या मु य यायमूत कडे कर यात आला अस याखेर ज, – मु य आयु त कं वा कोणताह आयु त यांना, यां या पदाव न दूर करता येणार नाह . pkachare@gmail.com 30
 31. 31. कलम-१६(१) आयोगाचे अ धकार व कत ये लोकसेवा काय याची अंमलबजावणी सु नि चत करणे व अ धक चांग या र तीने लोकसेवा दे याची सु नि चती कर याक रता रा य शासनाला सूचना करणे हे आयोगाचे कत य असेल, या योजनाथ आयोगास पुढ ल गो ट करता येतील – • क) लोकसेवा दे यात कसूर के याबाबतची, वा धकारे दखल घेणे आ ण यास यो य वाटतील या माणे अशी करणे नकालात काढ यासाठ नद शत करणे • ख) लोकसेवा देणार कायालये आ ण थम अपील ा धकार व ि दतीय अपील ा धकार यां या कायालयाची तपासणी पार पाडणे • ग) काणे याह पद नद शत अ धका-याने कं वा अपील ा धका यांनी यां याकडे सोपवलेल काय यो यपणे पार पाड यात कसून के ल असेल तर यां या व द वभागीय चौकशीची शफारस करणे घ लोकसेवा दे या या कायप दतीम ये यामुळे लोकसेवा दे यात अ धका धक वभागीय चौकशीची शफारस करणे • घ) लोकसेवा दे या या कायप दतीम ये यामुळे लोकसेवा दे यात अ धका धक पारदशकता व सुलभता येईल असे बदल कर यासाठ शफारस करणे. परंतु, अशी एखाद शफारस कर यापूव आयेाग लोकसेवा देणा या अशा वभागा या भार शासक य स चवाबरोबर वचार व नमय कर ल • ड) लोकसेवा काय मपणे दे यासाठ सावज नक ा धकरणांनी करावया या उपाययोजना कर यासाठ शफारस करणे • च) सावज नक ा धकरणांनी लोकसेवा दे याबाबत, स नयं ण करणे • छ) कलम 18 अ वये या याकडे दाखल के लेलया अ पलाची सुनावणी घेणे व यावर नणय देणे pkachare@gmail.com 31
 32. 32. कलम १६(२) आयोगाचे दवाणी व पाचे अ धकार आयोगाला, या कलमा वये – कोण याह बाबीची चौकशी करताना पुढ ल बाबतीत दवाणी या सं हता 1908 अ वये एखा या दा याची यायचौकशी करताना दवाणी यायालयाकडे जे अ धकार न हत कर यात आलेले आहेत तेच अ धकार असतील – क) य तींना सम स पाठवणे व हजर राह यास भाग पाडणे आ ण यांना शपथेवर तोडी कं वा लेखी सा ीपुरावा दे यास व द तऐवज कं वा व तू सादर कर यास भाग पाडणे यांना शपथेवर तोडी कं वा लेखी सा ीपुरावा दे यास व द तऐवज कं वा व तू सादर कर यास भाग पाडणे ; – ख) द तऐवजांचा शोध घे यास आ ण तपासणी कर यास फमावणे – ग) शपथप ावर सा ीपुरावा घेणे – घ) कोण याह यायालयाकडून कं वा कायालयाकडून कोणतेह शासक य अ भलेख कं वा या या ती याची मागणी करणे – ड) सा ीदारांची कं वा द तऐवजांची तपासणी कर याक रता सम स काढणे ; – च) व हत कर यात येईल अशी अ य कोणतीह बाब pkachare@gmail.com 32
 33. 33. कलम-१७ -आयोगाने के ले या शफारशीवर कायवाह कलम १७- रा य शासन, कलम 16 मधील पोट - कलम (1) या खंड (ग)(घ) आ ण (ड.)अ वये – आयोगाने के ले या शफारशीवर वचार कर ल आ ण – के ले या कायवाह ची मा हती ,– के ले या कायवाह ची मा हती , – तीस दवसां या आत कं वा आयोगाशी वचार वनीमय क न ठर व यात येईल अशा यानंतर या कालावधीत, आयोगाकडे पाठवील pkachare@gmail.com 33
 34. 34. कलम १८- आयोगाचे अ पल य अ धकार १८(१) ि दतीय अपील ा धक या या आदेशामुळे य थत झाले या – पा य तीस कंवा – पद नद शत अ धका यास – असा आदेश ा त झा या या दनांकापासून साठ दवसां या कालवधी या आत आयोगाकडे अपील करता येईल. (२) मु य आयु त कं वा, यथाि थ त,आयु त, सव प कारांना आपले हणणे मांड याची संधी द यानंतर (२) मु य आयु त कं वा, यथाि थ त,आयु त, – सव प कारांना आपले हणणे मांड याची संधी द यानंतर, – अपील ा त झा या या दनांकापासून न वद दवसां या कालावधीत ,असे अपील नकालात काढ ल. – आयोगाला पद नद शत अ धका यावर कं वा – थम अपील ा धका यावर शा ती लादता येईल कं वा – लादले या शा तीम ये बदल करता येईल कं वा तो र करता येईल आ ण अशी दान के लेल शा ती कोणतीह अस यास परत कर याचा आदेश देता येईल. pkachare@gmail.com 34
 35. 35. कलम १९ - आयोगाचा वा षक अहवाल आयोग, येक व तीय वष संप यानंतर, – मागील वषामधील आप या कायाचा तसेच – सावज नक ा धकरणां या लोकसेवा दे या या काम गर या मू यमापनाबाबतचा अहवाल तयार कर ल आ णआ ण – तो रा य शासनाला सादर कर ल. रा य शासन, – आयोगाने सादर के लेला वा षक अहवाल – रा य वधानमंडळा या येक सभागृहासमोर ठेवील pkachare@gmail.com 35
 36. 36. कलम २०(१)- सावज नक ा धकरणांनी करावयाचे वशेष य न १) लोकसेवा मळ व यासाठ – पा य तीकडून व वध माणप े द तऐवज, – शपथप े, इ याद सादर कर याबाबतची मागणी कमी कर यासाठकर यासाठ – सव सावज नक ा धकरणे काल मयादेत भावी उपाययोजना करतील. – सावज नक ा धकरण, अ य वभागाकडून कं वा सावज नक ा धकरणांकडून थेटपणे आव यक मा हती ा त कर यासाठ सम वयाने य न करतील. pkachare@gmail.com 36
 37. 37. कलम २०(२)- पद नद शत अ धका यांची संवेदनशीलता 2) पा य तीं या अपे ां या ती – पद नद शत अ धका यांना संवेदनशील करणे आ ण – नयत कालमयादेत पा य तींना लोकसेवा दे यासाठ मा हती तं ानाचा वापर करणे व ई- शासन सं कृ तीचा अवलंब करणे हे यामागील योजन वसं कृ तीचा अवलंब करणे हे यामागील योजन व उ ट अस याकारणाने, – लोकसेवा नयत कालमयादेत दे यात पद नद शत अ धका याकडून होणार कसूर ह , गैरवतणुक मानल जाणार नाह . pkachare@gmail.com 37
 38. 38. कलम २०(३)-वारंवार कसूर करणा-या अ धकार-या व द कारवाई ि दतीय अपील ा धका याकडून कं वा मु य आयु ताकडून, कं वा यथाि थत, आयु ताकडून – पद नद शत अ धका याकडून होणा या वारंवार कसुर ब ल लेखी मा हती ा त झा यावर, – संबं धत सावज नक ा धकरणाचा मुख, कसुरदार अ धका यावर कारणे दाखवा नोट स बजावून व तयाला आपले हणणे मांड याची संधी देऊन तशा आशया या अ धका यावर कारणे दाखवा नोट स बजावून व तयाला आपले हणणे मांड याची संधी देऊन तशा आशया या न कषाची न द के यानंतर, – यो य ती शासक य कारवाई कर यास स म असले. प ट करण - – या पोट कलमा या ायोजनासाठ जर एखादा पद नद शत अ धकार एका वषात या याकडे ा त झाले या एकू ण पा करणांपैक दहा ट के इत या करणांम ये कसून कर ल तर यास न याचा कसूरदार मान यात येईल. pkachare@gmail.com 38
 39. 39. कलम २१व २२- आ थक तरतूद व सेवा नयम २१) शासन या अ यादेशा या – अंमलबजावणी कर यासाठ आ ण – पद नद शत अ धकार , अपील ा धकार आ ण यांचा कमचार वग यां या श णासाठ – पुरेशा नधीचे नयत वाटप कर ल २२) या अ यादेशाची कलम 9,12 आ ण कलम 20 चे पोट२२) या अ यादेशाची कलम 9,12 आ ण कलम 20 चे पोट कलम (3) यां या तरतुद – शासक य कं वा यथाि थ त संबं धत सावज नक ा धकरणातील कमचा-यांना लागू असलेले, पुरक असतील – श त वषयक व व तीय नयम आ ण असे इतर सेवा नयम व व नयम यांना पुरक असतील. pkachare@gmail.com 39
 40. 40. कलम-२३ जाणून बुजून कं वा चुक ची मा हती देणा- या व द कारवाई – जर पा य ती अजात जाणून बुजून कं वा चुक ची मा हती देत असेल कं वा – अजासोबत खोटे द तऐवज सादर कर त असेल आ ण – अशा मा हती या कं वा द तऐवजां या आधारे या अ यादेशाअ वये लोकसेवा मळ वत असेल तर – अशा मा हती या कं वा द तऐवजां या आधारे या अ यादेशाअ वये लोकसेवा मळ वत असेल तर, – अशा करणी, अंमलात असले या दंड वधाना या संबं धत तरतुद अ वये या या व द कायवाह कर यात येईल. pkachare@gmail.com 40
 41. 41. कलम २४ ते २५ -- सं कण बाबी २४) भावी अंमलबजावणी कर या या योजनासाठ , – सवसाधारण कं वा वशेष लेखी नदेश सावज नक ा धकरणाला देता येतील आ ण – सावज नक ा धकरणावर, अशा नदेशाचे पालन करणे व यानुसार काय करणे बंधनकारक असेल. २५) या अ यादेशा या तरतुद नुसार कं वा याखाल के ले या नयमांनुसार – सदभावनेने के ले या कृ तस सरं ण कं वा कर याचे अ भ ेत असले या कोण याह कृ तसाठ , कोण याह य ती व द कोणताह दावा खटला अथवाअ य कायदेशीर कोण याह कृ तसाठ , – कोण याह य ती व द कोणताह दावा, खटला अथवाअ य कायदेशीर कायवाह दाखल करता येणार नाह . २६) कोण याह दवाणी यायालयास, याया धकरणास कं वा अ य ा धकरणास , – या बाबीवर आयोगाला आ ण अपील ा धक-यांना या अ यादेशा वारे कं वा – या अ वये नणय कर याचे अ धकार दान के लेले असतील, – अशा कोण याह बाबी या संबं धत नणय कर याची अ धका रता असणार नाह . pkachare@gmail.com 41
 42. 42. कलम २७ – या अ यादेशा यआ तरतूद भावी असणे याअ यादेशा वये अ धसु चत के ले या सेवां या आ ण यां या अंमलबजावणी या संबंधात – या अ यादेशा या तरतुद हया या या वेळी अंमलात असले या कोण याह अ य काय यात कं वाअसले या कोण याह अ य काय यात कं वा – या अ यादेशाखेर ज अ य कोण याह काय या या आधारे अंमलात असले या कोण याह नयमाम यं या याशी वसंगत असे काह ह अंतभूत असले तर प रणामक असतील. pkachare@gmail.com 42
 43. 43. कलम २८ व २९ – नयम करणे व अडचणी दूर करणे २८) शासन या अ यादेशा या अंमलबजावणीसाठ – आव यक ते नयम क य शके ल. – के लेला येक नयम रा य वधनमंडळा या येक सभागृहापुढे ठेव यात येईल. २९) या अ यादेशा या तरतुद ची अंमलबजावणी करताना अडचण उ व यासअडचण उ व यास – (१) रा य शासनास संगानु प, ती अडचण दूर कर या या योजनांसाठ याला आव यक कं वा इ ट वाटेल अशी या अ यादेशा या तरतुद ंशी वसंगत नसलेल कोणतीह गो ट राजप ात स द के ले या आदेशा दारे करता येईल – (२) पोट कलम (1) अ वये काढ यात आलेला येक आदेश तो काढ यात आ यानंतर श य तत या लवकर रा य वधानमंडळा या येक सभागृहापुढे मांड यात येईल. pkachare@gmail.com 43

×