อักษร

70,523 views

Published on

อักษร

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
70,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58,777
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อักษร

  1. 1. ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบตัวอักษรไทยที่นักเรียนควรทราบมีอยู ๑๐ แบบ นะครับ วันนี้ครูขอแนะนําตัวอักษรแบบตาง ๆ อีกครั้ง ดังที่ ครูไดเคยเสนอเรื่องรูปแบบของตัวการเขียนตัวอักษรไทย ควรใชตามรูปแบบตัวอักษรไทยใน ๑๐ แบบหลัก ๆ หรือเปนตัวอักษรที่มีหัว ไมควรใชแบบตามใจตนหรือใชแบบตามอักษรในภาษาอื่น รูปแบบการเขียนอักษรไทย มีอยูดวยกัน ๑๐ แบบ ไดแก ๑. ตัวอักษรแบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ เปนแบบที่กระทรวงธรรมการใชฝกหัดคัดลายมือของนักเรียนในสมัยกอน ๒. ตัวอักษรแบบอาลักษณ เปนแบบหัวเหลี่ยม ใชในราชการ มีความสวยงามใชในการเขียนประกาศเกียรติยศตาง ๆ ๓. ตัวอักษรแบบพระยาผดุงวิทยาเสริม เพื่อใชฝกเด็กใหเขียนหรือคัดลายมือหลังจากเรียนอานพยัญชนะถูกตองแลว ๔. ตัวอักษรแบบโรงเรียนทุงมหาเมฆ จัดทําเปนแบบคัดลายมือของโรงเรียน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๙ ๕. ตัวอักษรแบบโรงเรียนสายน้ําทิพย โดยนําลายมือของอาจารยมงคล สุพรรณรัตน มาดัดแปลงทําเปนแบบฝกหัดคัดลายมือของโรงเรียนตั้งแตป ๒๕๑๐ เปนตนมา ๖. ตัวอักษรแบบภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใชเพื่อใหครูฝกสอนสอนนําไปใชตอการฝกเด็กนักเรียน และใชเปนแบบฝกหัดคัดลายมือของนิสิตที่จะนําไปใชสอนลูกศิษยเมื่อจบเปนครู ๗. ตัวอักษรแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนตัวอักษรตามงานวิจัยของอาจารยวรรณี โสมประยูร พุทธศักราช ๒๕๑๔ ๘. ตัวอักษรแบบที่สํานักงานประถมศึกษาแหงชาติใชพัฒนาลายมือของนักเรียนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕ ๙. ตัวอักษรแบบที่ใชในโครงการพัฒนาการเขียนลายมือ ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๐. ตัวอักษรแบบชนะเลิศการประกวดรูปแบบอักษรไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองศิริราชยสมบัติครบ ๕๐ ป พุทธศักราช ๒๕๓๙ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรของ ขุนสัมฤทธิ์วรรณการ เพื่อทําเปนแบบฝกหัดคัดลายมือ สําหรับใชกับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๐
  2. 2. ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ครูปยะฤกษ บุญโกศล โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย

×