Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เครืองหมายวรรคตอนในภาษาไทย         (Punctuation Sign in Thai Language)                      ...
กรณีทไม่ สามารถใช้ ไม้ ยมกได้        ี       เสี ยงซําแต่ เป็ นคําคนละชนิด         "       ...
.          F F                  F "F                ก "    กก F       ...
๓. ยามักการ                           ( )                    F       ...
หมายเหตุ :                 F    F Fก              F ก         F        ...
ก ก                                    ก        F               ...
F " F                                " ก               F          ...
๑๐. มหัพภาค    (full stop    period     dot)                        (.)        ก...
๑๑. ทวิภาค              (Colon)                     F (:)                ...
๑๓. จดไข่ ปลา   ุ         F    (ellipsis)                         ก  F     ก  ...
๑๕. นขลิขต     ิ     (Parentheses)              ()               ก     F    ...
$ch = 0x80 | ($codepoint >> 6) & 0x3f;             F    ก F     F    F    F         ...
ก       F                     ก ก           กก F ก           F   F    ...
award-winning show        .                F           F     F ก F       F  ...
—    (           F                   F               )        .   ...
decoration: underline} F ก F ก         F      Fก ก       F   F     F         กก   ...
F "        ,    F   F            F    "      .    F ก F               ...
ก      F      F       F Fก                           F   F          ...
F  ก   ก     F adhere            F “  F F ” Widman        ก  F       “+”   “-”   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ที่ควรทราบ

21,224 views

Published on

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ที่ควรทราบ

Published in: Education

เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ที่ควรทราบ

 1. 1. เครืองหมายวรรคตอนในภาษาไทย (Punctuation Sign in Thai Language) ก F ก ก F F F F ก F F ก. แบ่ งตามเกณฑ์ การใช้ งาน F ก . กก F กF F ก กก . กก F กF F F ข. แบ่ งตามเกณฑ์ ทมา ี F . F F กF กF . ก ก F F๑. ไม้ ยมก ( ) F F ก ก( ) F F ก ก F ( ) F F F กก F ก F ก Fกก F ก F F " ก " F F " ก ก" การใช้ ไม้ ยมก F F ก กก F F ซําคํา " F F F " F F " F F F F " "F ก " F F "F ก " ซําวลี " ก F F " F F " ก F F F" " F " F F " F F "
 2. 2. กรณีทไม่ สามารถใช้ ไม้ ยมกได้ ี เสี ยงซําแต่ เป็ นคําคนละชนิด " " F " " ก( ก) " " F " " F F F F F ก " " F " " คําทีรปเดิมเขียนซําพยางค์ ซึงมีอย่ ไม่ กคํา ู ู ี F , F F , ในคําประพันธ์ หรือบทร้ อยกรอง F ( F F " ") ยกเว้ น ก ก F F F ก การเขียนไม้ ยมก ก . . . . F ก F F F ก F " F F " " ก " ก ก Fก F กก Fก F ก ก Fก F F กก Fก F FF " F F F F F F F ก ก F ก " ก Fก F F ก F F ก F" F ก F F F " F F (" ") F ก ก ก Fก F F Fก กก FF F" F ก F F F ก F ก ..." ก F F F ก กก F F F F " F " F F F ก ก ก F F F F ก ก F ก
 3. 3. . F F F "F ก " กก F . F F F ก F "F ก " ก F กก F . F ก F F F F F " F ก " กก F F ก F Fก F ก F Fก ก ก ก F ก๒. ทัณฑฆาต ( ) F F F ก กก F ก F (-F) F F F F FF ก F ก F F ก ก F F ก F F F ก ก F F F ( ) ก F ก F F ก (FF - -ก ) ก ก F ก ก F F ก F F F F (-) ก ก ก F ก F F F F ก ก F F ก กF F F F F F F F ก F กก F F F F F F F ก F ก F Fก ก F Fก F F ก F F F กก F F F กก ก F ก กก F F F F F F - FF F - - " " F ก F F - - ก ก ก F ก Fก F FF " F" Fก F F ก F ก F F
 4. 4. ๓. ยามักการ ( ) F ก กก กก F (-) ก F ก (3) ก F F F ก F ก ก ก ก F F ก ( - ก- - ) ( - - ) F F F ก F F (-F) F F F ( F) กF ก F F ก F๔. ไปยาลน้ อย ( ) F F F F ( ) F ก FF F F F F F F F F F F F ก F ก F F F การใช้ ไปยาลน้ อย F F ก F ก . Fก FF F F F F (F F F ) F ก F F F . Fก F ก F F ก F ก ก F ก F F F ก ก ก F F F Fก F . FF F ก "ก " ก F " ก F ก F " " " ก ก F ก F F F F F F F F F F F F F F ก - - ก
 5. 5. หมายเหตุ : F F Fก F ก F Fก ก ก ก F ก๕. ไปยาลใหญ่ ( ) F F F F( ) F ก ก F F F F F ก ก F ก F ก F F F Fก F การใช้ ไปยาลใหญ่ . F F F ก ก FF F " " " " F " F กF F F กF " . ก F F ก F F F FF F " " F " ก " "F F "๖. ฟองมัน : F F ก กF ( ) F F F FF ก F กF F F F F F F ก F F F ก F F ก ก F ก F F F F F ก F F ก ก ก ก Alt F F Fก F F ( F )ก F F ก F ก ก Fกกก (กก-ก - - ) F กF F ก
 6. 6. ก ก ก F Fฟองมันฟั นหนู ( ๏") (") F Fก ก F ก ก F F F ก ก ( ") FF กF ก๗. อังคัน ( ): F ก F( F) : F F F F: F ก อังคันเดียว () F F FF ก F กF F ก F ก ก F F F อังคันค่ ู F F( ) ก F ก F F F ก ก ก F Fก F กFอังคันวิสรรชนีย์ (ฯะ, ๚ะ) F ก อังคันวิสรรชนีย์โคมตร (๚ะ๛) ู F F F F F F ก F ก F F FกAlt + ก F ú๘. โคมตร ู F F ก ( - ) ( ) F F F F ก F กF F F Fก F F F ( ) F F F F ก F ก F กF กF ก F ก ก F ก
 7. 7. F " F " ก F F FF F ก F ก F F( ก ก) ก F F ก FF F F( F ) F F F F F ก F Fก F F F ก F ก ก F F F F F F ก Fก Alt F F F ( F F ) ก F ก ก F F ก F ก F ก F F(ก กก F ก F ก F F F F ก F กลุ่มดาว F F ) ตัวอย่ าง ก F กF F F F กF F F F ก F ก F ก F๙. จลภาค (comma) ุ ก (, ) ก F ก F ก F . F F ก F F F ก , F กF, , F , . F ก ก ก F F 1,234 , ,
 8. 8. ๑๐. มหัพภาค (full stop period dot) (.) ก F ก F ก F กก F . F F F Fก F F ก F ก F ก F ก ก ก 。 F F This is a book. . F ก ก ก F F ก Fก F ก ก F F กก F F F F ก. . (ก F) Co.,Ltd. (Company Limited F ก ) . F ก F F ก F F F F F F . . ก F . . . . ก. . . . . F ก F F F F F . F F F F (π) F . . F F F F ก( ) F F F www.wikipedia.org, www.google.co.th 202.28.179.3, 203.152.5.10 autoexec.bat, config.sys, photo.jpg, report.doc
 9. 9. ๑๑. ทวิภาค (Colon) F (:) ก F ก ก F (Colon) ก F . F F กFก กF ก F F F : , , : ก : : . F F F F F F F F F : ( F F F ) . F ก F F F . ( : ก) : : ( ) . F F F URL F C:Windows http://th.wikipedia.org/ . ก F (label) ก ก ก Label1: i = i + 1; goto Label1; ( ) mass_number : integer ( ก ) ก ก F ก F F F ก ก F ก F F F F ː /pȹaːsaːtȹai/ F ก F๑๒. วิภชภาค ั อภัชภาค ก F F ก F ก :– กFวิภชภาค ั อภัชภาค F ก ก F . F ก F ก F: – , F , , ,ก F
 10. 10. ๑๓. จดไข่ ปลา ุ F (ellipsis) ก F ก กF กF เส้ นประ, จดประ, ประจด ุ ุ ก F . F F ก F F ก F F F F F ก F F F F F ก F ก F ก ก ก F ... . F ก ก F F F ก ก ก F A B C ... Z 1 2 4 8 ... 1024 . FF F F ก ก F F F F ก ก F F ... ก F ... . เส้ นประ F F F F ก F .................. ก .................๑๔. อัฒภาค (Semi Colon) (; ) ก F ก F (semicolon) ประวัติ F ก ก F F ก(Aldus Manutius the elder) F F ก F ก กก ก F . . sonnets ก F Fก F ก ก ก ก F F Fก F กF การใช้ งาน . F ก ก F ก F Fก F ก . F ก F ก F Fก F ก ก F ก . ก F F F ก ก
 11. 11. ๑๕. นขลิขต ิ (Parentheses) () ก F F F กF F F กF ( ก F ก กก ก ) ก F F ก F การใช้ งาน . F FF F ก F กก F F F F ก ( ก ก ) . F F กก F ( ก ) F ( ) . Fก ก F F ก F F ก F F (ก) ( ) ( ) ( ) 1) 2) 3) . F ก F F F ( ) F ก [ ] . สํ าหรับวงเล็บเหลียม F F ก กF ก F F F F " F F Fก [ F] ก ก F F" "I appreciate it [the honor], but I must refuse" "If theysay the mone is belewe / We must believe that it is true [If theysay the moon is blue, we must believe that it is true]" . ก F […] F ก F ก [sic] ก F . F ก ก ก F F ก กF F (2 + 4) × 3 = 6 × 3 = 18
 12. 12. $ch = 0x80 | ($codepoint >> 6) & 0x3f; F ก F F F F F ก F ก F กF F F F ก F xxx (yyy) zzz นขลิขตรปแบบอืน ิ ู . [ ] Fก F ก ก ก ก . กก { } Fก F F ก ก . <> ก ก F กF กก F Fก ก ก F HTML Fก F ก๑๖. บพสั ญญา ุ (” ) ก F ก F F F F F (") F F Fกก F F F ก F ก ก F ———”——— ก ก ก F กก F ก ก F—”———”— F F F F F F F F ก F F F F ก ก F ก 〃 ก F dittomark (ノノ字点) F F ก F F ก ก ก F ก F F ก F ก(em dash) F Ibid. Id. ก ตัวอย่ างการใช้ งาน ก ก F ” ก F " " FF
 13. 13. ก F ก ก กก F ก F F F ก ก F F ก F F ก ก กF ก F F Fก ( ก F กF Fก Fก ) F F F F ก ก F ก F F F F ก F F๑๗. เครืองหมายปรัศนี (Question Mark) (question mark) ก F ก F F F F F ก F . F F ก F กFก F ก กF ก ? . F F F F ก F ก F F F F F !? . FFF F F ก F F 0-2456-???? F . F ก (regular expression) F ก . ก F ก F F URL F http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=๑๘. เครืองหมายยัตภงค์ ิ ั (Hyphen) F (hyphen) ก F ก ก Fก ก ก กF กF การใช้ งาน . F F ก F F Fก F F ก F twentieth-century invention cold-hearted person
 14. 14. award-winning show . F F F ก F F F F F - - syllabification = syl-lab-i-fi-ca-tion . F F F ก ก กก ก ก F กF F ก (soft hyphen) F F ก กก F F กก ก ก F- ก F F F - Fก F F กก ก ก F - ก F ... . F F ก F F ก F F F F F ( F F F F ) F - - - - - - - - - - - - . F F ก ก ก F F ก ก F F F ถึง F F ก F F F 8,000-9,000 F ( กก - ) . F F F F ก F กF ก ก F F 3 − 2=1 F F F −273๑๙. เครืองหมายยัตภาค ิ (Dash) (Dash) ก F กก F กF F F F F ก F F F en dash (–) em dash (—) การใช้ งาน . F F " " "ก " F F F — . F FF F F ก F ก F
 15. 15. — ( F F ) . F F " " F ก F F F F— F . F F " " F ก — . F ก F F F FF ก F F ก – – – – F F ก F FF๒๐. เครืองหมายสั ญประกาศ (Underscore) ก ก F FFF ก F F F ก F F F กF F F F Fก F ก F Fก ก F F ก F F ก F ก ก ก F F F F F F F F F F F ก F F F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก ก ก การใช้ ในคอมพิวเตอร์ F F ก ก F F F ก FF F F F ก ก F F ก F ก F ก HTML <ins> F F F ก F ก ก F F F F ก <u> F F F F F Fก ก F ก F F F {text-
 16. 16. decoration: underline} F ก F ก F Fก ก F F F กก F F F ก F F Fก F ก F (_) F ก F F F"You must use an _emulsion_ paint on the ceiling." ก F " F F " (combining low line) U+0332 (◌̲) " F F F " (combining double low line) U+0333 (◌̳) Fก F Fก F F Fก F F ก ก F u̲nd̲e̲r̲l̲i̲n̲e ( ̲ F Fก ) ก F ก " F " (combiningmacron below) F กF๒๑. เสมอภาค (Equal) , ก , F ก (=) ก F ก F ก Fก ก F Fก F F๒๒. อัญประกาศ (Quotation) อัญ ประกาศ หรื อ เครื องหมายคํ า พด ู ก F ก F F F ก F ก F F ก F ก F F F ก F ก F F F ( F F F ก ) ก F กF ก F F F F (“ ” ) ก ก (‘ ’ ) ก F ก ก("" ) การใช้ งาน . F ก ก FFF ก F :- " " 2 F F ก F "F ก" " กFก" ก F . F ก F F :- F " ! ก กF F F" F ก ก
 17. 17. F " , F F F " . F ก F F :- F " , ก ก ?" " ก ก " " ก ก F ก ก" " ก F, F, F" " ก " " ก" . F ก F ก F F :- ก F ก F F F " F F Fก F ก F ก F ก F ก" F " F " . F F F F ก ก F F ก F "..." F F F ก ... F F F ก กก F F F F F :- ก F F F " F 2 ก F Fก F F ก ก ก FF F , ก ก F F กก F Fก " . ก ก F กF ก ก F F F ก ก F xxx “yyy” xxx๒๓. อัศเจรีย์ F ก F exclamation point exclamation mark F F F FFF F ก ก F๒๔. ตีนครุ ก (┼ ) ก F ก F Fก F F ก F กก F F F กF F F F F F F F F F ก
 18. 18. ก F F F Fก F F F F F : F F ก ก Fมีเครืองหมายอืน ๆ ทีควรร้ ูไว้ £ Pound @ at % Percent $ Dollar * Asterisk & Ampersand >< ´ Apostrophe + Plus - Erase X Multiply ÷ Divide, division sign ¢ Cent (path) / forward slash
 19. 19. F ก ก F adhere F “ F F ” Widman ก F “+” “-” ก F F “ - minus +more ก F ก F“ + ” ก et F “ ” อ้ างอิง . พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. ุ . พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. ุ . หลักเกณฑ์ การใช้ เครืองหมายวรรคตอนและเครืองหมายอืน ๆ หลักเกณฑ์ การเว้ นวรรค หลักเกณฑ์ การเขียนคําย่ อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. F . ก : , . . หลักเกณฑ์ การใช้ เครืองหมายวรรคตอนและเครืองหมายอืน ๆ หลักเกณฑ์ การเว้ นวรรค หลักเกณฑ์ การเขียนคําย่ อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. F ( กF ). ก : , . F ก F . ก . การใช้ เครื องหมาย วรรคตอน ( F) ( ). F F ก : http://nawapat.is.in.th/? md=content&ma=show&id=64 ( F F : ก F ).ก ก . . เครืองหมายวรรคตอน—เครืองหมายวรรค ตอนของไทย ( F) ( ). F F ก : http://74.125.153.132/ search?q=cache:cGP8cwJJ5mwJ:th.wikipedia.org/wiki ( F F : ).

×