เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

74,393 views

Published on

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

Published in: Education

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

  1. 1. โดย นายปยะฤกษ บุญโกศล ครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. ใบความรู เรื่อง “การเขียนโครงงาน”ความหมายของโครงงาน โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ สําหรับนักเรียน เปนการแกปญหา หรือขอสงสัยหาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการเขียนโครงงาน มีดังนี้ ๑. เมื่อนักเรียนเกิดปญหา ๒. นักเรียนก็ตอบปญหาชัวคราว (ตั้งสมมติฐาน) ่ ๓. นักเรียนจะตองออกแบบทดลอง เพือพิสูจนปญหาวาจริงหรือไม ่ ๔. นักเรียนทําการทดลอง หรือศึกษาคนควา เพือสรุปผล ่ ๕. นําผลที่ไดไปใชประโยชนประโยชนของการทําโครงงาน ๑. เปนการฝกฝนใหคนควาหาความรูดวยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจไดอยางลึกซึง้ ๒. ทําใหไดแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง ๓. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๔. เปนการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทของโครงงาน โครงงานแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. โครงงานประเภทการสํารวจและรวบรวมขอมูล โครงงานประเภทนี้ผูทําโครงงานเพียงตองการสํารวจ และรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆเพื่อใหเห็นในลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องทีตองการศึกษา ่ ๒. โครงงานประเภททดลอง ในการทําโครงงานการประเภททดลอง จะตองจัดดารกับตัวแปรที่มีผลตอการทดลองจะตองจัดการกับตัวแปรทีมีผลตอการทดลอง คือ ่ ๑) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ หมายคือเหตุของการทดลอง ๒) ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการเปลียนแปลงของตัวแปรตน ่ ตัวอยาง โครงงานเกี่ยวกับวิธีการอาน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการอานออกเสียงวา
  3. 3. วิธีใดจะสามารถทําใหผูอานจําไดดีกวากัน โดยมี ตัวแปรตน คือ การอานในใจและการอานออกเสียง ตัวแปรตาม คือ ความจําของนักเรียน ๓. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เปนการนําเอาความรูที่มีอยูมาประดิษฐหรือสรางสิ่งใหม ๆ ซึ่งรวมถึงการเขียนหนังสืออานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติม การแตงคําประพันธการแตงเพลง การแตงเรื่องสั้น หรือการแตงบทละครอื่น ๆ ๔. โครงการประเภททฤษฎี เปนการใชจินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวคิดใหม ๆขั้นตอนในการเขียนโครงงาน ๑. การเลือกเรือง ใหนักเรียนเลือกเรืองที่นักเรียนสนใจ เชน ่ ่ - รวบรวมคําทับศัพทในหนังสือนิตยสาร - รวบรวมคําราชาศัพทที่มีใชในหนังสือพิมพ - รวบรวมคําที่สะกดผิดจากหนังสือพิมพ - รวบรวมคําภาษาสแลงจากหนังสือพิมพ - รวบรวมคําภาษาถิ่นในทองถิ่น - รวบรวมเพลงพื้นบานในทองถิ่น - รวบรวมปริศนาคําทายในทองถิ่น - รวบรวมการละเลนของเด็กในทองถิ่น - รวบรวมลักษณะการใชภาษาเขียนซึ่งเปนภาษาของหนังสือพิมพ - รวบรวมรูปแบบในการเขียนของนักเขียนจากคอลัมนตาง ๆ ในหนังสือพิมพ - รวบรวมคําอักษรยอจากหนังสือพิมพและหาคําเต็มจากอักษรยอ - รวบรวมการละเลนพื้นบานของเด็กในทองถิ่น - รวบรวมนิทานในทองถิ่น ๒. รูปแบบของโครงงาน การทําโครงงานอาจมีรูปแบบงาย ๆ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงงาน ๒) ชือผูทําโครงงาน ่ ๓) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ๔) วัตถุประสงคของการศึกษา ๕) สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) ๖) วิธีดําเนินการศึกษา ๗) ผลการศึกษา
  4. 4. ๘) ประโยชนที่ไดรับ ๙) เอกสารอางอิง๓. ตัวอยางโครงงาน เรื่อง การศึกษาและรวบรวม “คําประพันธไทย”

×