Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

91,221 views

Published on

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

Published in: Education

เค้าโครงการเขียนโครงงานวิชาภาษาไทย

  1. 1. โดย นายปยะฤกษ บุญโกศล ครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. ใบความรู เรื่อง “การเขียนโครงงาน”ความหมายของโครงงาน โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ สําหรับนักเรียน เปนการแกปญหา หรือขอสงสัยหาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการเขียนโครงงาน มีดังนี้ ๑. เมื่อนักเรียนเกิดปญหา ๒. นักเรียนก็ตอบปญหาชัวคราว (ตั้งสมมติฐาน) ่ ๓. นักเรียนจะตองออกแบบทดลอง เพือพิสูจนปญหาวาจริงหรือไม ่ ๔. นักเรียนทําการทดลอง หรือศึกษาคนควา เพือสรุปผล ่ ๕. นําผลที่ไดไปใชประโยชนประโยชนของการทําโครงงาน ๑. เปนการฝกฝนใหคนควาหาความรูดวยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจไดอยางลึกซึง้ ๒. ทําใหไดแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง ๓. เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ๔. เปนการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทของโครงงาน โครงงานแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. โครงงานประเภทการสํารวจและรวบรวมขอมูล โครงงานประเภทนี้ผูทําโครงงานเพียงตองการสํารวจ และรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆเพื่อใหเห็นในลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องทีตองการศึกษา ่ ๒. โครงงานประเภททดลอง ในการทําโครงงานการประเภททดลอง จะตองจัดดารกับตัวแปรที่มีผลตอการทดลองจะตองจัดการกับตัวแปรทีมีผลตอการทดลอง คือ ่ ๑) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ หมายคือเหตุของการทดลอง ๒) ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการเปลียนแปลงของตัวแปรตน ่ ตัวอยาง โครงงานเกี่ยวกับวิธีการอาน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการอานออกเสียงวา
  3. 3. วิธีใดจะสามารถทําใหผูอานจําไดดีกวากัน โดยมี ตัวแปรตน คือ การอานในใจและการอานออกเสียง ตัวแปรตาม คือ ความจําของนักเรียน ๓. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เปนการนําเอาความรูที่มีอยูมาประดิษฐหรือสรางสิ่งใหม ๆ ซึ่งรวมถึงการเขียนหนังสืออานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติม การแตงคําประพันธการแตงเพลง การแตงเรื่องสั้น หรือการแตงบทละครอื่น ๆ ๔. โครงการประเภททฤษฎี เปนการใชจินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวคิดใหม ๆขั้นตอนในการเขียนโครงงาน ๑. การเลือกเรือง ใหนักเรียนเลือกเรืองที่นักเรียนสนใจ เชน ่ ่ - รวบรวมคําทับศัพทในหนังสือนิตยสาร - รวบรวมคําราชาศัพทที่มีใชในหนังสือพิมพ - รวบรวมคําที่สะกดผิดจากหนังสือพิมพ - รวบรวมคําภาษาสแลงจากหนังสือพิมพ - รวบรวมคําภาษาถิ่นในทองถิ่น - รวบรวมเพลงพื้นบานในทองถิ่น - รวบรวมปริศนาคําทายในทองถิ่น - รวบรวมการละเลนของเด็กในทองถิ่น - รวบรวมลักษณะการใชภาษาเขียนซึ่งเปนภาษาของหนังสือพิมพ - รวบรวมรูปแบบในการเขียนของนักเขียนจากคอลัมนตาง ๆ ในหนังสือพิมพ - รวบรวมคําอักษรยอจากหนังสือพิมพและหาคําเต็มจากอักษรยอ - รวบรวมการละเลนพื้นบานของเด็กในทองถิ่น - รวบรวมนิทานในทองถิ่น ๒. รูปแบบของโครงงาน การทําโครงงานอาจมีรูปแบบงาย ๆ ดังนี้ ๑) ชื่อโครงงาน ๒) ชือผูทําโครงงาน ่ ๓) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ๔) วัตถุประสงคของการศึกษา ๕) สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) ๖) วิธีดําเนินการศึกษา ๗) ผลการศึกษา
  4. 4. ๘) ประโยชนที่ไดรับ ๙) เอกสารอางอิง๓. ตัวอยางโครงงาน เรื่อง การศึกษาและรวบรวม “คําประพันธไทย”

×