ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา

888,054 views

Published on

5 Comments
28 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
888,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
378,570
Actions
Shares
0
Downloads
2,936
Comments
5
Likes
28
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา

  1. 1. ใบลา (ใหเขียนลงในกระดาษสุภาพ หรือ เขียนลงในกระดาษรายงานมีเสน หรือ พิมพก็ได) เขียนที่........................................................ วันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ..................เรื่อง ขออนุญาตลา..............................เรียน คุณครูที่ปรึกษาและคุณครูผูสอนทุกวิชา ดวยกระผม/ดิฉัน (เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว )..................................................นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่............/.......เลขที่ ....................................... ไมสามารถมาเรียนไดตามปกติเนื่องจาก................................................................................................................................................................................................................................................ (บอกสาเหตุลา หากปวยใหแจงอาการดวย).................................................................................................................................................................. ดังนั้น กระผม/ดิฉัน จึงขออนุญาตลา............................ โดยขอหยุดเรียนตั้งแตวันที่..............เดือน......................พ.ศ. .......................... ถึงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ........................... รวมเปนเวลา..............วัน เมื่อครบกําหนดแลว กระผม/ดิฉันจะมาเรียนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ดวยความเคารพอยางสูง (ลงชื่อ) ........................................................... (..................................................................) นักเรียนขาพเจาขอรับรองวาเนื้อความในจดหมายของ (เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย, นางสาว )....................................................................................................................... ขางตนเปนจริงทุกประการ (ลงชื่อ) ........................................................... (..................................................................) ผูปกครองหมายเหตุ นักเรียนจะตองสงใบลาทันทีในวันที่มาเรียนตามปกติ มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียนและ มีผลตอคะแนนความประพฤติ และหากมีใบรับรองแพทยใหแนบมาพรอมกับใบลาดวย ครูปยะฤกษ บุญโกศล โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย (เผยแพรและพัฒนา)

×