อักษรสามหมู่

91,987 views

Published on

อักษรสามหมู่ จากครูปิยะฤกษ์

Published in: Education
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
91,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76,966
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อักษรสามหมู่

  1. 1. อะกษรสามหมูF ภาษาไทยของเรามีพยัญชนะ ๔๔ รูป ๒๑ เสียง มีพยัญชนะที่นามาใช ํ ๔๒ รูป (ฃ และ ฅ ไมไดใชแลว) ถึงอยางไรนั้น นักเรียนก็จําเปนตองมีพื้น ฐานความรูเรืองหมูของอักษรไทย (พยัญชนะไทย) ซึ่งแบงออกเปนสามหมู ซึ่ง ่ จะนําไปสูการเรียนภาษาไทยเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต (วาดวยการผันอักษร) นักปราชญทางภาษาไทยในอดีตจึงจัดแบงพยัญชนะไทยออกเปนสามหมูเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ไตรยางศ” นะครับ และชื่ออันเปนที่คุนหูกัน นั่นคือ“อักษรสามหมู”อักษรสามหมู ไดแก อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ําอักษรกลาง อักษรกลาง มีทั้งหมด ๙ ตัว ไดแก กจดฎตฏบปอ อักษรกลางที่นยมนํามาผันอักษร มี ๗ ตัว นะครับ ไดแกอักษร ิก จ ด ต บ ป และ อ สวนอักษร ฎ และ ฏ นั้นไมนิยมนํามาผันอักษร วิธีการทองจําอักษรกลางเพื่อใหเกิดองคความรูสูทักษะพุทธิพสัยขั้นสูง ิตอไป หมั่นฝกวา ไก จิก เด็ก ตาย (ฎ ฏ) บน ปาก โอง (นิยมทองกันแบบนี้) หรือ นักเรียนคนไหนตองการสรางคําอื่น ๆ เพื่อเปนหลักแหงการทองจําก็ยอมทําได ไมผิดนะครับ)
  2. 2. อักษรสูง อักษรสูง มีทั้งหมด ๑๑ ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห อักษรสูงที่นยมนํามาผันอักษรมี ๗ ตัว คือ ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห ิสวนอักษร ฃ ฐ ษ ศ ไมนิยมนํามาผันอักษร วิธีการทองจําอักษรสูงเพื่อใหเกิดองคความรูสูทักษะพุทธิพิสยขั้นสูงตอไป ัหมั่นฝกวา บทสําหรับจําอักษรสูง (ครูคิดเอง หากนักเรียนตองการจดจําคําอื่นก็สามารถแตงเองได นะครับ) ไข (ฃ) ขวด ฉิ่ง ฐาน ถุง ผึ้ง ฝา (ศ ษส) สามสอ หาย หรือ ฃ (ขวด) ของ ฉัน ถูก ผี เศรษฐี (ศษฐ) ฝง สาป หายอักษรต่ํา อักษรต่ํา มีทั้งหมด ๒๔ ตัว ไดแก คฅฆง ชซฌญ ฑฒณทธน พฟภม ยรล วฬฮ อักษรต่ําที่นิยมนํามาผันอักษร คือ ค ง ช ท น พ ฟ ม ย ร ล ว อักษรต่ํา แยกออกเปน อักษรคู และ อักษรเดี่ยว เพื่อประโยชนในการผันอักษรใหครบ ๕ เสียง ดังนี้
  3. 3. อักษรคู มีทั้งหมด ๑๔ ตัว ไดแกคฅฆชซฌฑฒทธพฟภฮ โดยอักษรคูนี้ตองผันเสียงทําหนาที่รวมกับอักษรสูง (พิจารณาตามหนวยเสียง) ดังนี้ /ค/ ค ฅ ฆ ผันอักษรรวมกับ ข /ช/ ช ฌ ผันอักษรรวมกับ ฉ /ซ/ ซ ผันอักษรรวมกับ ส /ท/ ฑ ฒ ท ธ ผันอักษรรวมกับ ถ /พ/ พ ภ ผันอักษรรวมกับ ผ /ฟ/ ฟ ผันอักษรรวมกับ ฝ /ฮ/ ฮ ผันอักษรรวมกับ ห อักษรเดี่ยว มีทั้งหมด ๑๐ ตัว ไดแกง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬบทสําหรับจําอักษรเดียว (ครูคิดเอง หากนักเรียนตองการจดจําคําอื่นก็สามารถ ่แตงเองได นะครับ) เงิน ญวน เณร นํา มา ไร ลาย วาว จุฬา โดยอักษรเดียวนี้ตองผันเสียงทําหนาทีรวมกับอักษร “อ และ ห” ่ ่อันทําหนาที่เปนอักษรนําเพื่อผันอักษรใหครบ ๕ เสียง ดวยความประสงคใหนักเรียนทุกคนจดจําไดอยางงาย-เขาใจนําไปใชไดตลอดไป จาก ครูปยะฤกษ บุญโกศล โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย

×