อาจารย์เด่นชัย

5,992 views

Published on

อาจารย์เด่นชัย หยิบเรื่องดีมาเว้า

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,085
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาจารย์เด่นชัย

 1. 1. หยิบเรื่องดีมาเลาเวาเรื่องฮาใหฟง โดย....เดนชัย ไตรยะถา
 2. 2. .. F“ ครั้นสิเดิ๋นไปหนาใหเหลียวหลังเบิ่งสากอน ยังมะลึดถึดเทา เซาถอนเจาอยาไป ”
 3. 3. กF กF F F F ก กF F Fก กF F
 4. 4. F – -2500-2509 • ก • ก • ก F กFก
 5. 5. 2510-2519 • ก • •ก
 6. 6. 2520-2529 • • F • F ก F (Nics)
 7. 7. 2530-2539 • F • F • F
 8. 8. 2540-2549• ก• F F• ก F
 9. 9. 2550-2559•• F•
 10. 10. 2560-2569 ก ก ก?
 11. 11. เลานิทานอยางไร ใหผูฟงสนุก
 12. 12. รูปแบบที่ 1- น้ําเสียงของผูเลา- เขาสูทาทาง- วางสายตาถูกงาน- สรางสถานการณใหเปน - เนนการเลาไมสะดุด
 13. 13. รูปแบบที่ 2 - เลามีหลักการ - ครบดานเนื้อหา - ลีลาการเลา - เขาสูจุดสรุป
 14. 14. การรูจัก นําเอาประสบการณมาผูกโยงเปนเรื่องเลา จะเลาไดดีกวา.. เชน - ครูกับนักเรียน - พอตากับลูกเขย - หลวงพอกับสามเณร ฯลฯ
 15. 15. การนําเรื่องของ บุคลิกภาพ ในมุมมองตาง ๆ ผูกเรื่อง ใหสมจริง - การแตงกาย - การเขาสังคม - การรักษาดูแลรางกาย ฯลฯ
 16. 16. ครูกับการสรางความเชือถือ ่- ความรับผิดชอบ ตอ ครอบครัว-สังคม- การใหเกียรติซึ่งกันและกัน- ความขัดแยง เปนสิ่งทําลายสัมพันธภาพ
 17. 17. การเปน โฆษก กับ พิธีกร ตางอยางไร ?โฆษก คือ ผูประกาศ ผูโฆษณา ผูพูดแทนคนอืน ่ ทางวิทยุกระจายเสียง
 18. 18. พิธีกร คือ ผูทําหนาที่แนะนํา ชวยเหลือ ควบคุม ลงมือปฏิบัตในพิธีตาง ๆ ิ ใหพิธการนั้น ๆ ราบรื่น เรียบรอย ี ตามวัตถุประสงค
 19. 19. ครู ฝกเปนพิธีกรงานพิธีตาง ๆ ไดดีเพราะ เปนตนแบบในการใชภาษา
 20. 20. ครู เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสูแนวทางที่ดขึ้น ี คือ การ พัฒนา ทีครู ่ ควรใสใจ
 21. 21. - ก- F- F F-- ก F- F
 22. 22. ก- Fก- F F F- F F- ก F
 23. 23. F- Fก- กF F- กก F
 24. 24. F F - F ก F - - F - F F
 25. 25. - ก- ก- F ก F
 26. 26. ก F- F F- F ก F- F
 27. 27. F - -
 28. 28. ครู ตองเปนผูควบคุมอารมณไดดี ครู สอนดวยอารมณดีผูเรียนก็อารมณดี-การเรียนก็ดีดวย
 29. 29. ครู ตองเปนผูแกไขสถานการณไดดี - สถานการณปจจุบัน - สถานการณที่ไมคาดคิด
 30. 30. ครู ตองเปนผูมีวิสัยทัศน ความจริงเปนสิ่งที่ไมตายแต..การพูดความจริง บางครั้ง อาจ ตาย ได
 31. 31. ความซื่อสัตย เปนคุณสมบัติ ของ ครูดี
 32. 32. คํานี้มีที่มา..การคนหาแหลงเรียนรู ความรูตาง ๆ จะชวยครู ใหรูทันโลก
 33. 33. F ก ก ( .5 ) กก ก
 34. 34. - F F F- F- F- F F ก- F F ก F F- F F F กF
 35. 35. ฤกษงามยามดี – ประเพณีความเชื่อ ตองเรียนรูและศึกษา ตําราตาง ๆ มีมากมายใหครูอาน และ คนควา
 36. 36. วิถีชีวิต – สิ่งที่อยูใกลตัวเราตอง รูเทา – รูทัน รูเทา เอาไวปองกัน รูทัน เอาไวแกไข
 37. 37. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช บอกเกี่ยวกับ การเขียน “จะเขียนอะไร ตองรูเรื่องนั้นจริง”“อยาเขียนเรื่องที่เราไมรูมันอยางถองแท” “อยาเขียนถึงสถานที่ที่เราไมเคยไป”“จะเปนนักเขียนที่ดีได ตองอานหนังสือ มากกวาเขียนหนังสือสามเทา”
 38. 38. F1. ไม่ ค่อยสํ ารวจตนเอง2. เราคุ้นเคยกับตนเอง จนไม่ ร้ ู ว่า อะไรดี-ไม่ ดี3. เรามักเข้ าข้ างตนเอง เราทําอะไร ก็ ดี ถูกต้ อง ไปทุกอย่ าง

×