Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

008 ชุดที่ 4

2,356 views

Published on

 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

008 ชุดที่ 4

 1. 1. ชุดที่ 4 เรื่อง ข้อบังคับของกลอนสักวา ชื่อ..................................................................................... ชั้น.........................................เลขที่.................................. โรงเรียน............................................................................ ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. 2. การเขียนบทร้อยกรอง กลอนสักวา โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ ขั้นตอนในการศึกษา 1. ก่อนทําแบบฝึกหัดนักเรียนต้องศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจทุกครั้ง 2. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัย ให้ถามเพื่อน ๆ หรือถามครูได้ 3. ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน และทําแบบฝึกหัด เพื่อความสําเร็จของตนเอง
 3. 3. (สดับ) (รับ) บาทเอก สักวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (รอง) (ส่ง) บาทโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (สดับ) (รับ) บาทเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (รอง) (ส่ง) บาทโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 เอย ลักษณะบังคับของกลอนสักวา ๑. กลอนสักวาบทหนึ่งมี ๘ วรรค หรือ ๒ คํากลอน วรรค หนึ่งใช้คําตั้งแต่ ๖-๙ คํา ถ้าจะแต่งบทต่อไป ต้องขึ้น บทใหม่ ไม่ต้องมี สัมผัสเกี่ยวข้องกับบทต้น ๒. ต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า “สักวา” และลงท้าย ด้วยคําว่า “เอย” ๓. สัมผัสและความไพเราะ เหมือนกับกลอนสุภาพ คําสุดท้ายของวรรคที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่ 2 คําสุดท้ายของวรรคที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรคที่ 3 คําสุดท้ายของวรรคที่ 3 ส่งสัมผัสไปยังคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่ 4 และคําสุดท้ายของวรรคที่ 4 จะทอดสัมผัสไปยังคําสุดท้าย ของวรรคที่ 2 ในบทต่อไป แผนผังกลอนสักวา
 4. 4. สักวาดาวจระเข้ก็เหหก ศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาว เป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาว น้ําค้างพราวปรายโปรยโรยละออง ลมเรื่อยเรื่อยเฉื่อยฉิวต้องผิวเนื้อ ความหนาวเหลือทานทนกมลหมอง สกุณากาดุเหว่าก็เร่าร้อง พอแสงทองส่องฟ้าขอลาเอย... สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย.. 1. ให้นักเรียนโยงสัมผัสกลอนสักวาให้ถูกต้อง ต่อจากตัวอย่าง (5 คะแนน) ตัวอย่างกลอนสักวา แบบฝึกทักษะที่ 4.1
 5. 5. วรรคสดับ วรรครับ สักวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 วรรครอง วรรคส่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 วรรคสดับ วรรครับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 วรรครอง วรรคส่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 เอย 1. ให้นักเรียนโยงสัมผัสกลอนสักวาต่อจากตัวอย่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน หากโยงสัมผัสกลอนผิด หัก 2 ที่ ต่อ 1 คะแนน) สักวา พังเพย สุภาษิต ให้แง่คิด มากมาย ในความหมาย แบบฝึกทักษะที่ 4.2
 6. 6. จะจับปลา สองมือ ก็เสียดาย กลัวกลับกลาย หายสิ้น ทั้งสองตัว หรือสํานวน หมาเห่า ใบตองแห้ง คือการแกล้ง ทําเก่ง อวดเขาทั่ว แต่ใจจริง นั้นแสน จะขี้กลัว เลยมามั่ว โมเม โย้เย้เอย ให้นักเรียนบอกชื่อวรรคในบทกลอนให้ถูกต้อง (5 คะแนน) ดูตัวอย่างในใบความรู้ ได้เบิ่งลําน้ําโขงโยงฝั่งสอง คลื่นแตกฟองครืนซ่าสมราศี ประกายเกลียวเกี่ยวเกล็ดเพชรมณี ไทย-ลาว มีสายธารสานสัมพันธ์ (นิราศอุบลราชธานี-นพดล จันทร์เพ็ญ) วรรคสดับ คือ............................................................................................................................. วรรครับ คือ............................................................................................................................. วรรครอง คือ............................................................................................................................. วรรคส่ง คือ............................................................................................................................. แบบฝึกทักษะที่ 4.3
 7. 7. ขอให้นุชสุดสวาทที่คาดหมาย อย่าคลอนคลายเหินห่างให้หมางหมอง ขอร่วมเรียงเคียงอยู่เป็นคู่ครอง สมสนองสนิทนาฏทุกชาติไป (นิราศอุบลราชธานี-นพดล จันทร์เพ็ญ) วรรคสดับ คือ............................................................................................................................. วรรครับ คือ............................................................................................................................. วรรครอง คือ............................................................................................................................. วรรคส่ง คือ............................................................................................................................. 1. จากบทกลอนวรรคใดบ้างเป็นบาทเอกและบาทโท ( 5 คะแนน) มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน (สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู่) บาทเอก คือ วรรค....................กับ วรรค....................... ........................................................ ................................................. บาทโท คือ วรรค....................กับ วรรค....................... ........................................................ ................................................. อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ แบบฝึกทักษะที่ 4.4
 8. 8. บาทเอก คือ วรรค....................กับ วรรค....................... ........................................................ ................................................. บาทโท คือ วรรค....................กับ วรรค....................... ........................................................ ................................................. 1. ให้นักเรียนโยงสัมผัสกลอนสักวาให้ถูกต้อง ต่อจากตัวอย่าง (5 คะแนน) วรรคสดับ วรรครับ สักวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 วรรครอง วรรคส่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 วรรคสดับ วรรครับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 วรรครอง วรรคส่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 เอย เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.1
 9. 9. 1. ให้นักเรียนโยงสัมผัสกลอนสักวาต่อจากตัวอย่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน หากโยงสัมผัสกลอนผิด หัก 2 ที่ ต่อ 1 คะแนน) สักวา พังเพย สุภาษิต ให้แง่คิด มากมาย ในความหมาย จะจับปลา สองมือ ก็เสียดาย กลัวกลับกลาย หายสิ้น ทั้งสองตัว หรือสํานวน หมาเห่า ใบตองแห้ง คือการแกล้ง ทําเก่ง อวดเขาทั่ว แต่ใจจริง นั้นแสน จะขี้กลัว เลยมามั่ว โมเม โย้เย้เอย เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.2
 10. 10. 1. ให้นักเรียนบอกชื่อวรรคในบทกลอนให้ถูกต้อง (5 คะแนน) ดูตัวอย่างในใบความรู้ ได้เบิ่งลําน้ําโขงโยงฝั่งสอง คลื่นแตกฟองครืนซ่าสมราศี ประกายเกลียวเกี่ยวเกล็ดเพชรมณี ไทย-ลาว มีสายธารสานสัมพันธ์ (นิราศอุบลราชธานี-นพดล จันทร์เพ็ญ) วรรคสดับ คือ ได้เบิ่งลําน้ําโขงโยงฝั่งสอง วรรครับ คือ คลื่นแตกฟองครืนซ่าสมราศี วรรครอง คือ ประกายเกลียวเกี่ยวเกล็ดเพชรมณี วรรคส่ง คือ ไทย-ลาว มีสายธารสานสัมพันธ์ ขอให้นุชสุดสวาทที่คาดหมาย อย่าคลอนคลายเหินห่างให้หมางหมอง ขอร่วมเรียงเคียงอยู่เป็นคู่ครอง สมสนองสนิทนาฏทุกชาติไป (นิราศอุบลราชธานี-นพดล จันทร์เพ็ญ) วรรคสดับ คือ ขอให้นุชสุดสวาทที่คาดหมาย วรรครับ คือ อย่าคลอนคลายเหินห่างให้หมางหมอง วรรครอง คือ ขอร่วมเรียงเคียงอยู่เป็นคู่ครอง วรรคส่ง คือ สมสนองสนิทนาฏทุกชาติไป เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.4 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.3
 11. 11. 1. จากบทกลอนวรรคใดบ้างเป็นบาทเอกและบาทโท ( 5 คะแนน) มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน (สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู่) บาทเอก คือ วรรคสดับกับ วรรครับ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ บาทโท คือ วรรครับกับ วรรคส่ง จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ บาทเอก คือ วรรคสดับกับ วรรครับ อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย บาทโท คือ วรรครับกับ วรรครอง แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ

×