Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เฉลยแบบทดสอบปลายภาค ม.5

26,164 views

Published on

  • Be the first to comment

เฉลยแบบทดสอบปลายภาค ม.5

  1. 1. เฉลยแบบทดสอบปลายภาค ม.5 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 1แบบทดสอบปลายภาค รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลา 50 นาที++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ จากตัวเลือก ก ข ค ง (10 คะแนน )1. การส่งสาเนาอีเมลถึงผู้รับคนอื่น โดยผู้รับจะเห็นว่า 7. ข้อใด คือ ใช้งานเครือข่ายอย่างไม่ปลอดภัยสาเนาถึงใครบ้าง คือ การใช้อีเมลในลักษณะใด ก. เปลี่ยนรหัสผ่านที่ยากกว่าการเดา ก. การใช้ aa ข. การใช้ cc ข. ปรับปรุง ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน ค. การใช้ acc ง. การใช้ bcc ค. ตั้งรหัสที่ง่ายและไม่ซับซ้อนในการจดจา ง. ศึกษาความปลอดภัยในการรับไฟล์ ดาวน์โหลด2. ข้อใด คือ มารยาทการใช่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง ก. ใช้ตัวอักษรย่อ หรือสัญรูปอารมณ์ไม่ฟุ่มเฟือย 8. วิกิ คือ อะไร ข. เขียนข้อความให้กระชับ เหมาะสมกาลเทศะ ก. รู ป แบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ ค. ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และข้อความ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น ง. ไม่จาเป็นต้องใช้บริการตอบกลับไปยังทุกคน ข.รู ป แบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบุ ค คลที่ ช านาญ เฉพาะเรื่องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล3. ข้อใด คือ เว็บไซต์เครือข่ายทางสัง คมที่ให้บริการ ค. รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลและเหตุการณ์ที่กะทัดรัดบล็อก สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต กระชับ และมีการปรับปรุงตลอดเวลา ก. Hi5 ข. Myspace ง. รูปแบบการบันทึกข้อมูลลาดับเหตุการณ์ในแต่ละ ค. Linkedin ง. Gotoknow วันจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นประโยชน์4. ข้อแตกต่างระหว่างแชทและห้องคุยคืออะไร 9. อาร์เอสเอสรีดเดอร์ มีหน้าที่อะไร ก. การสนทนาผ่านโปรแกรม ก. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ข. รูปแบบการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต ข. เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ค. ความสะดวกในการสื่อสารในเวลาจริง ค. คอยติดตามการปรับปรุงข้อมูลที่ขอรับบริการ ง. การอาศัยโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อสาร ง. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูล5. ข้อใด ไม่ใช่ ไมโครบล็อก 10. มัลแวร์ คือ อะไร ก. Bloggang ข. Twitter ก. โปรแกรมที่รบกวนและทาลายคอมพิวเตอร์ ค. Yammer ง. Jaiku ข. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แผงมากับข้อมูล6. โปรแกรม phishing filtering ทาหน้าที่ อะไร ค. โปรแกรมก าจั ด และท าลายโปรแกรมที่ ไ ม่ พึ ง ก. เผยแพร่เว็บที่นาเสนอ ประสงค์ ข. คัดกรองหน้าเว็บที่ต้องสงสัย ง. โปรแกรมป้องกันและอานวยความสะดวกในการ ค. ป้องกันเว็บที่ไม่เหมาะสม ใช้งานคอมพิวเตอร์ ง. จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บ หน้า 1
  2. 2. เฉลยแบบทดสอบปลายภาค ม.5 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 2ตอนที่ 2 ให้นักเรียนตอบคาถารมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (2 คะแนน )11. โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อสร้างความราคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจทาลายระบบคอมพิวเตอร์ คือ อะไร ตอบ ไวรัส (virus)12. โปรแกรมแอบแฝงเมื่อดาวน์โหลดหรือมีการติดตั้งจะแสดงหน้าต่างป๊อบอัพ คือ อะไร ตอบ แอดแวร์ (adware)ตอนที่ 3 ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องลงในกระดาษคาตอบที่แจกให้ (8 คะแนน)1. นักเรียนมีข้อควรระวังในการสนทนากับคนแปลกหน้าที่พบบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างไร 1. ไม่ควรให้รายละเอียดส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพ ที่อาจนามาสู่การคุกคามที่ไม่พึง ประสงค์ 2. ไม่ควรหลงเชื่อในคาพูด โดยขาดการไตร่ตรองถึงเหตุผลที่เหมาะสม 3. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน หรือคนรู้จักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 4. ไม่ควรไปพบกับคู่สนทนาที่ไม่รู้จักมาก่อนแบบต่อหน้า ไม่ว่าสถานการณ์ใดทั้งสิ้น ถ้ามีความจาเป็นครู หรือผู้ปกครองก่อนเสมอ 5. ไม่ควรรับแฟ้มข้อมูลที่ส่งมา โดยไม่มีการยืนยันจากผู้ส่ง เพราะอาจเป็นแฟ้มที่ส่งโดยไวรัสคอมพิวเตอร์2. ให้นักเรียนอธิบายโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์มา 3 ชนิด อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  ไวรัส (Virus) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความราคาญให้กับผู้ใช้งานและ อาจร้ายแรงถึงขั้นทาลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทาการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ได้ โดยผ่านสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก แฟลชไดรฟ์ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เวิร์ม (Worm) หรือหนอนคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทางานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุดทางาน  ม้าโทรจัน (Trojan horse) เป็นโปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอื่น เช่ น การหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็ นโปรแกรมเกม หรือโปรแกรมสกรีนเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว อาจจะมีไวรัสซึ่งติดมากับม้าโทรจันนี้เข้าไปทาความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้  สปายแวร์ (Spyware) เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทาการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมเบราว์เซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความราคาญ และทาให้ประสิทธิภาพการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง เช่น คีย์ล็อกเกอร์ (key- หน้า 2
  3. 3. เฉลยแบบทดสอบปลายภาค ม.5 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 3logger) เป็นสปายแวร์ประเภทหนึ่งที่ทาหน้าที่บันทึกข้อมูลการกดแป้นคีย์บอร์ดของผู้ ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ได้  แอดแวร์ (adware) เป็นโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมได้รับการดาวน์โหลดหรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างป็อปอัพ (pop-up) ที่มีการโฆษณาสินค้าออกมาเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ  สแปม (Spam) เป็นการใช้ระบบส่งอีเมล์ในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจานวนมากสแปมที่พบบ่อย คือ การส่งข้อความ โฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงผ่านระบบอี เ มล์ ที่ เ รี ย กว่ า เมล์ ข ยะ (junk mail) นอกจากนี้ อ าจมี ก ารส่ ง ผ่ า นสื่ อ อื่ น เช่ น การส่ ง สารทั น ทีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกมออนไลน์ โปรแกรมค้นหา บล็อก หรือวิกิ ซึ่งส่งผลให้เกิดการรบกวนการใช้สื่อเหล่านั้น3. ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านปัญหาสุขภาพและการล่อลวงในสังคม มีอะไรบ้าง และจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 1. ปัญหาสุขภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหา โรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง มีอาการที่ต้องสงสัย เช่น มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเป็นเวลานานเรื่อยๆรู้สึกหงุดหงิด หดหู่ กระวนกระวายเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้คิดว่าเมื่อได้ใช้ อินเทอร์เน็ตแล้วจะทาให้รู้สึกดีขึ้น แต่โดยความเป็นจริงแล้วการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ข้อมือ และเหนื่อยล้าทางสายตา นอกจากนี้ยังทาให้ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือการพบปะผู้คนในสังคมลดน้อยลง 2. ปัญหาการล่อลวงในสังคม จากการที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางคน สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในการติดต่อสนทนากับผู้อื่น โดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น เพศ อายุ ภาพถ่าย และอาชีพ เพื่อล่อลวงให้คู่สนทนาสนใจตัวตนใหม่ และนัดพบเพื่อกระทาอันตรายต่างๆ จนเกิดปัญหาร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือต่อตนเอง หน้า 3
  4. 4. เฉลยแบบทดสอบปลายภาค ม.5 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 4 หน้า 4

×