Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

975 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

 1. 1. Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana Raitis Ence, Jelgavas konsultāciju biroja Ekonomikas speciālists
 2. 2. MK noteikumi Nr. 255 <ul><li>Atbalsta saņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.255 &quot;Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma &quot;Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana&quot; ietvaros“, kuri stājās spēkā 2008.gada 12.aprīlī (pēdējie grozījumi 2011.gada 4.maijā); </li></ul><ul><li>Pieteikšanās vispārīgie nosacījumi ietverti MK noteikumos Nr. 783 &quot;Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai&quot; </li></ul>
 3. 3. Pasākuma mērķis <ul><li>Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. </li></ul><ul><li>7. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 13. jūnija līdz 2011. gada 15. jūlijam (mājražotājiem līdz 29.decembrim). </li></ul><ul><li>7. kārtas pieejamais publiskais finansējums – </li></ul><ul><ul><li>pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem ir LVL 15 000 000; </li></ul></ul><ul><ul><li>ražotājiem mājas apstākļos ir 1 000 000 LVL </li></ul></ul>Mērķis – ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu.
 4. 4. Atbalsta pretendents (I) <ul><li>Pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas vismaz 2 gadus lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (ja ražo I pielikumā minēto gala produktu, var būt arī mazāk); </li></ul><ul><li>Jauns pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar pārstrādi gaļas, augļu un dārzeņu, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu sektorā: </li></ul><ul><ul><ul><li> tiks ražots I pielikumā minētie gala produkti; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> vismaz vienam tās valdes vai padomes loceklim ir ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> un vadītāja darbības laikā uzņēmumos nav uzsākts maksātnespējas process </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Atbalsta pretendents (II) <ul><li>Jauns piena pārstrādes uzņēmums - juridiska persona piena pārstrādes sektorā: </li></ul><ul><ul><li> vismaz 51 procents tās daļas, akcijas vai pajas pieder vienam vai vairākiem atbilstīgiem kooperatīviem; </li></ul></ul><ul><ul><li> pārējās daļas, akcijas vai pajas pieder arī vienai vai vairākām personām, kas nodarbojas ar piena ražošanu, vai vienam vai vairākiem kooperatīviem, kas apvieno piena ražotājus; </li></ul></ul><ul><ul><li> daļu, akciju vai paju īpašnieku kopējais piegādes kvotas ietvaros realizētais piena apjoms pēdējā noslēgtajā kvotas gadā ir vismaz 70 000 t; </li></ul></ul><ul><li>Ražotājs mājas apstākļos - juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, un projekta īstenošanā iegūtais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā. </li></ul>
 6. 6. Īstenošanas vieta Latvijas Republikas teritorija
 7. 7. Izmantojamais resurss <ul><li>Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto atbalsta pretendents, ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus; </li></ul><ul><li>Projekta īstenošanā iegūtais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā vai atbilst šādiem Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodiem: </li></ul><ul><ul><li>04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2203, 292241 </li></ul></ul>
 8. 8. Aktivitātes <ul><li>Investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai; </li></ul><ul><li>Lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija; </li></ul><ul><li>Investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai </li></ul>
 9. 9. Vispārējie nosacījumi <ul><li>Pretendents atbilst: </li></ul><ul><li>Ekonomisko dzīvotspēju prasībām; </li></ul><ul><li>Nav nonācis grūtībās; </li></ul><ul><li>Projekta realizācijas gaitā apņemas: </li></ul><ul><li>Sasniegt projektā noteikto mērķi; </li></ul><ul><li>Neaizvietot esošos pamatlīdzekļus (PL). </li></ul>
 10. 10. PL neaizvietošana <ul><li>Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata: </li></ul><ul><li>1. Iekārtu un tehnikas iegādi saskaņā ar projektu, ja: </li></ul><ul><ul><ul><li>iegādātās tehnikas un iekārtu ražošanas jauda ir vismaz par 25 % lielāka nekā uzņēmumā aizstājamās tehnikas un iekārtu jauda; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>to iegādājas papildus uzņēmumā esošajām iekārtām un tehnikai, saglabājot papildināmās tehnikas un iekārtu vienības ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>iegādātā tehnika un iekārtas būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu; </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Jaunbūvi un rekonstrukciju </li></ul>
 11. 11. Ekonomiskā dzīvotspēja Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas uzņēmumam jāatbilst vismaz diviem no šiem rādītājiem Gadā pēc projekta īstenošanas jāatbilst visiem (1,2,3.) kritērijam). Gadā pēc projekta īstenošanas ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jāpalielinās vismaz par 3% vai izdevumiem jāsamazinās par 3%, salīdzinot ar projekta iesniegšanas gadu 1. (Pašu kapitāls) : (aktīvu kopsumma) ≥ 0,20 (jauniem piena pārstrādes uzņ. ≥ 0,05); 2. (Apgrozāmie līdzekļi) : (īstermiņa kreditori) ≥ 1,00 (no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un ES finansiālo atbalstu); 3. (Tīrā peļņa) + (nolietojums) x 50 % ≥ 0 Pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos ieviešanas gados un gadā pēc projekta ieviešanas Kritēriji Virs Ls 300 000 Ls 150 000 – 300 000 Līdz Ls 150 000 Attiecināmo izmaksu summa
 12. 12. <ul><li>Vispārīgie nosacījumi: </li></ul><ul><li>Pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem atbalsta intensitāti nosaka atbilstoši uzņēmuma kategorijai ; </li></ul><ul><li>Laikposmā no 2008.gada līdz 2013.gadam projektu skaits vienam atbalsta pretendentam nav ierobežots ; </li></ul><ul><li>Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents var iesniegt tikai vienu projektu, ja projektu iesniegumu kārta ir īsāka par 45 kalendāra dienām ; </li></ul><ul><li>Kopējās attiecināmās izmaksas gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektora uzņēmumā un jaunā piena pārstrādes uzņēmumā nav summējamas ; </li></ul><ul><li>Attiecināmās izmaksas investīcijām vides aizsardzības jomā nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. </li></ul>Attiecināmo izmaksu apjoms un intensitāte (I)
 13. 13. <ul><li>Pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem: </li></ul><ul><ul><li> mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008 , kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214), I pielikumā noteikto klasifikāciju, – 50 % no attiecināmajām izmaksām; </li></ul></ul><ul><ul><li> pārējiem uzņēmumiem - 25 % no attiecināmajām izmaksām; </li></ul></ul><ul><ul><li> uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 140 560 800 latu un vairāk, atbalstu nepiešķir . </li></ul></ul>Attiecināmo izmaksu apjoms un intensitāte (II)
 14. 14. <ul><li>Jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas piesakās uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros piešķirto sabiedrisko finansējumu piena nozares pārstrukturēšanai: </li></ul><ul><ul><li>mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (analoģiski pārstrādes uzņ. kritērijiem) - 60 % no attiecināmajām izmaksām; </li></ul></ul><ul><ul><li>pārējiem uzņēmumiem – 30 % no attiecināmajām izmaksām; </li></ul></ul><ul><ul><li>uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 140 560 800 latu un vairāk, atbalstu nepiešķir. </li></ul></ul>Attiecināmo izmaksu apjoms un intensitāte (III)
 15. 15. Attiecināmo izmaksu apjoms un intensitāte (IV) <ul><li>Ražotājam mājas apstākļos. </li></ul><ul><li>Pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā; </li></ul><ul><li>Tādu II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam. </li></ul><ul><li>Jaunā pārstrādes uzņēmumā gaļas, graudu, augļu un dārzeņu sektorā; </li></ul><ul><li>Taču nepārsniedzot vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes . </li></ul><ul><li>3 000 000 EUR </li></ul><ul><li>Jaunā pārstrādes uzņēmumā pārējo lauksaimniecības produktu sektoros. </li></ul><ul><li>pēc 01.01.2006: </li></ul><ul><li>ir apvienojies ar citu pārstrādes uzņēmumu; </li></ul><ul><li>nodibinājis komercsabiedrību, nopircis vai izveidojis pamatizejvielas ražošanas vienību, kura ir vismaz 10 % no pārstrādes uzņēmumā kopā pārstrādātās pamatizejvielas apjoma pārskata gadā; </li></ul><ul><li>uzņēmumu ir nopircis ( ≥51%) vai tas ir apvienojies ar kooperatīvu. </li></ul><ul><li>jaunam piena pārstrādes uzņēmumam ( 1 projektam ne mazāk kā 6 milj.EUR ) </li></ul><ul><li>Gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā </li></ul>150 000 EUR 3 000 000 EUR 5 000 000 EUR 7 000 000 EUR Ja: 6000000 EUR
 16. 16. Nosacījumi piena, gaļas, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā <ul><li>Pamatizejviela ražošanā: </li></ul><ul><li>pilnpiens (kods - 0401 20 19; 0401 20 99); </li></ul><ul><li>svaiga vai saldēta gaļa (0201–0208); </li></ul><ul><li>graudi (1001–1004, 1008); </li></ul><ul><li>augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā - atbilstoši Kombinētās nomenklatūras 7. un 8.grupai; </li></ul><ul><li>jaunā piena pārstrādes uzņēmuma piena pārstrādes apjoms otrajā gadā pēc projekta īstenošanas ir vismaz 70 000 tonnu gadā un piektajā gadā pēc projekta īstenošanas – vismaz 100 000 tonnu gadā ; </li></ul><ul><li>Ja nesasniedz, pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtā piena pārstrādes apjomam </li></ul>
 17. 17. Nosacījumi blakusproduktu pārstrādes sektorā <ul><li>II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes sektorā, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam pamatizejviela: </li></ul><ul><ul><li>saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam </li></ul></ul><ul><li>Atbalsta pretendents ir atzīts PVD, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, kā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums vai kā lolojumdzīvnieku barības ražošanas uzņēmums </li></ul>
 18. 18. Attiecināmās izmaksas <ul><li>Jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde (A) ; </li></ul><ul><li>būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu (B) ; </li></ul><ul><li>Vispārējās izmaksas (kā arī arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu: </li></ul><ul><ul><li>Ja saistītas tikai ar (A) nepārsniedz 3% no (A) izmaksām; </li></ul></ul><ul><ul><li>Citos gadījumos nepārsniedz 8% no izmaksām (A) un (B) gadījumos </li></ul></ul>
 19. 19. Svarīgi <ul><li>Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām </li></ul>
 20. 20. Atlases kritēriji (I) Punktus saņemts tikai pārstrādes uzņēmumi, kuri integrējas (skatīt izdales materiālu) Projekta objekts Lielāku punktu skaitu saņems projekti, kuros ir akceptēts būvprojekts un uz būvniecību attiecināmie izdevumi nepārsniedz 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Mazāku punktu skaitu saņems projekti, kuri paredz investīcijas aprīkojuma un iekārtu, tehnikas iegāde 100 % apmērā Projekta aktivitāte Kritērija skaidrojums Kritērijs Punktus saņems tikai tie, kuriem ir pilnībā apmaksāts projekts LIAA apakšprogrammās “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde uzņēmumā” vai “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei”, kā rezultātā notiks jaunu un inovatīvu produktu ražošana un tehnoloģiju ieviešana uzņēmumā Pēc projekta īstenošanas tiks sākta jaunu vai inovatīvu produktu ražošana vai tiks ieviestas jaunas vai inovatīvas tehnoloģijas
 21. 21. Atlases kritēriji (II) Punktus saņems tikai tie, kuri atbilst pilnībā kritērija prasībām Projekts tiks īstenots pārstrādes uzņēmumā, kurā vismaz 50 % no pārskata gadā pārstrādātās pamatizejvielas ir ražota pēc integrētās ražošanas metodes Kritērija skaidrojums Kritērijs Punktus saņems tikai, ja tiek veikta bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde, ko apliecina akreditētās institūcijas izsniegts sertifikāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību Projekts tiks īstenots jau sertificētā bioloģisko produktu pārstrādes uzņēmumā
 22. 22. <ul><li>LAD projekta iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem; </li></ul><ul><li>Jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem iesniegumi tiek rindoti atsevišķi; </li></ul><ul><li>Ja projektu atlasē vairākiem projektiem saņemto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam pārskata periodā ir aprēķinātas lielākas VSAOI (darba devēja) uz vienu strādājošo, aprēķinam izmantojot uzņēmuma vidējo darbinieku skaitu pārskata periodā; </li></ul><ul><li>Jaunam piena pārstrādes uzņēmumam, vērā tiek ņemtas arī VSAOI, kuras veikušas personas, kurām pieder kapitāla daļas vai akcijas jaunā piena pārstrādes uzņēmumā </li></ul>Atlases kritēriji (III)
 23. 23. Paldies par uzmanību!
 24. 24. Aktualitātes LAP uz 06.09.2011 <ul><li>122- Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana </li></ul><ul><li>2261- Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās </li></ul><ul><li>LEADER!!! </li></ul><ul><li>Zivsaimniecības fonda pasākumi. </li></ul>

×