Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uzņēmējdarbība Auces novadā

2,157 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uzņēmējdarbība Auces novadā

 1. 1. Uzņēmējdarbība Auces novadāBusiness in Auce County Verslas Aucės krašte
 2. 2. A u c e s n o vA d A k A rt e / M A p o f Au c e co u n t y / A u c ė s k r A š to ž e M ė l A p i s
 3. 3. Uzņēmējdarbība Auces novadāBusiness in Auce County Verslas Aucės krašte
 4. 4. UzņēmējdarbībaAuces novadā Auces novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties Auces pilsētai ar Business in Auce County lauku teritoriju, kā arī Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru un Vītiņu pagastiem.Novadā, kura platība ir 51,8 tūkstoši ha, dzīvo 8,7 tūkst. iedzīvotāju. Auce County was established in 2009 by merging Auce town and its rural Novads atrodas pašos Latvijas dienvidos – starp Zemgali un Kurzemi, tikai territory, as well as Bēne, Īle, Lielauce, Ukru and Vītiņi parishes. The total area of7 km no Lietuvas robežas un 40 kilometrus no Dobeles. Administratīvais centrs ir the county is 51.8 thousand hectares with 8.7 thousand inhabitants.Auces pilsēta. The county is located in the south of Latvia between Zemgale and Kurzeme, only 7 km from the Lithuanian border and 40 kilometers from Dobele. Its administrative Attālums no Auces līdz Rīgai ir gandrīz 100 km. Novada teritoriju šķērso center is Auce town.autoceļi Rīga – Jelgava – Auce – Ezere un Tukums – Auce – Lietuvas robeža. The distance from Auce to the capital of Latvia - Riga is nearly 100 km. Auce Auces apkārtnē iegūst kaļķakmeni, smilti un granti. Novads bagāts ar mežiem, County territory is crossed by the motor-roads Riga - Jelgava - Auce - Ezere and Tukumskas aizņem gandrīz 20 tūkstošus hektārus (38,6% no kopējās teritorijas). Tomēr - Auce – border of Lithuanian.vairāk kā pusi aizņem lauksaimniecības zemes – aptuveni 26 tūkstoši hektārus Limestone, sand and gravel are extracted in Auce neighborhood. The county is(50,2% no kopējās teritorijas). rich in forests, which cover almost 20 thousand hectares (38.6% of the total area). Ģeogrāfiskais izvietojums un teritorijas lielums rada labvēlīgus nosacījumus However, more than half of the territory is occupied by agricultural land, namely it isilgtspējīgai novada sociāli ekonomiskai attīstībai. about 26 thousand hectares (50.2% of the total area). Reģistrēto uzņēmumu galvenās uzņēmējdarbības jomas ir lauksaimniecības The geographic alocation of the county and its vast area create favorableprodukcijas ražošana un pārstrāde (28 %), pakalpojumu sniegšana (57 %), conditions for sustainable socio-county economic development.rūpnieciskā ražošana (14 %) un tūrisms (1 %).1 The main business activities of the registered companies are production and 2010. gadā Auces novadā reģistrēti 383 uzņēmumi, tai skaitā 215 zemnieku processing of agricultural products (28%), rendering services (57%), industrial production (14%) and tourism (1%).1saimniecības. Pēdējo trīs gadu laikā (2007- 2010) vidēji gadā tiek reģistrēti 12 jauni In 2010 383 companies, including 215 farms, were registered in Auce County.uzņēmumi. 2 Over the last three years (2007 - 2010), on average 12 new companies a year have Auces novadā veiksmīgi attīstās dažādu nozaru uzņēmumi. SIA EK Auce been established. 2nodarbojas ar tekstilrūpniecību, SIA tehnika – metālapstrādi. SIA dienvidi plus Companies representing different sectors successfully develop in Auce County.audzē smiltsērkšķus, kas tālāk tiek pārstrādāti sulā, želejkonfektēs un citos pārtikas The county is proud of such prospering enterprises as a textiles manufacturerproduktos. SIA tand ukri ir viena no spēcīgākajām zemnieku saimniecībām novadā, ek Auce Ltd., a metal working industry engineering – Metal Ltd., sea buckthornkas apsaimnieko vairāk kā 3000 ha zemes un nodarbojas ar graudkopību. Valsts growing company dienvidi plus Ltd., the berries are further processed into juice, jellymācību un pētījumu saimniecība vecauce nodrošina lauksaimniecības zinātņu candies and other foodstuffs. tand ukri Ltd. is one of the largest farms in the county,attīstību un jauno speciālistu sagatavošanu. which farms more than 3,000 ha of land and is engaged in the cultivation of grain. Lai attīstītu uzņēmējdarbību Latvijas pierobežā, 2010. gadā Auces pilsētā State Training and Research Farm vecauce deals with the development of agriculturalizveidoja Biznesa dārzu ar 12 darba vietām. sciences and training of new specialists. In 2010 Business Garden (Biznesa dārzs) was set up in Auce town giving Plašāka informācija Auces novada mājas lapā www.auce.lv employment to 12 people, with the aim to develop business activities in the border area of Latvia. Auces County website: www.auce.lv1 Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati 1 Data from the State Revenue Service (SRS)2 Uzņēmumu reģistra dati 2 Data from Enterprise Register
 5. 5. Verslas Aucės krašte Aucės kraštas sudarytas 2009 metais, susivienijant Aucės miestui su kaimo teritorija, taip pat su Benės,Ilės, Lielaucės, Ukru, ir Vitiniu valsčiais. Krašte, kurio plotas yra51,8 tūkstančiai ha, gyvena 8,7 tūkst. gyventojų. Kraštas yra pačiuose Latvijos pietuose – tarp Žiemgalėsir Kuržemės, tik 7 km nuo Lietuvos sienos ir 40 kilometrų nuoDuobelės. Administracinis centras yra Aucės miestas. Atstumas nuo Aucės iki Rygos yra beveik 100 km. Kraštoteritorijos susikerta autostrados Ryga – Jelgava – Auce – Ežerėir Tukumas – Auce – Lietuvos siena. Aucės aplynkoje kasa kalkakmenį, smėlį ir žvyrą. Kraštasturtingas miškais, kurie užima beveik 20 tūkstančių hektarų(38,6% iš bendros teritorijos). Tačiau daugiau kaip pusė užimadirbamos žemės – apie 26 tūkstančius hektarų (50,2% išbendros teritorijos). Geografinis išdėstimas ir teritorijos dydis sudaro palankiassąlygas tvariąjam krašto socialiniai-ekonominiai plėtrai. Prisiregistravusių įmonių pagrindinias verslininkystėssritys yra žemės ūkio produkcijos gamyba ir perdirbimas (28%),paslaugų suteikimas (57%), pramoninė gamyba (14 %) irturizmas (1%).1 2010 metais Aucės krašte registruotos 383 įmonės, tuotarpu 215 valstiečių ūkiai. Paskutinių trijų metų laikotarpyje(2007.- 2010.) vidutyniškai per metus registruota 12 naujųįmonių.2 Aucės krašte sėkmingai išsivysto įvairių sričių įmonės.SIA ek Auce užsiima tekstilės pramone, SIA tehnika – metaloapdirbimu. SIA dienvidi plus augina šaltalankius, kuriuos toliauperdirba į sultis, želatininius saldainius ir kitus maisto produktus.SIA tand ukri yra viena iš stipriausių valstiečių ūkio krašte, kurisapdirba daugiau kaip 3000 ha žemės ir užsiima grūdininkyste.Valstybės mokslų ir tyrinėjimų ūkis vecauce užtikrina žemėsūkio mokslų išsivystymų ir naujų specialistų parengimu. Kad išsivystytų verslininkystė Latvijos pasienyje,2010 metais Aucės mieste sudarė Biznesa dārzu (Bizniniu daržu)su 12 darbo vietomis. Platesne informacija Auces krašto internetiniamepuslapyje www.auce.lv1 Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenys2 Imonės registro duomenys.
 6. 6. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A sVecauces pils Vecauces pils, ko apsaimnieko SIA Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācību unpētījumu saimniecība vecauce, ir brīnišķīgs arhitektūras piemineklis un lielisks tūrisma unkultūras centrs. Klientiem tiek piedāvātas telpas konferencēm, semināriem, sanāksmēm, banketiem,kāzām un citiem ģimenes godiem. Viesu un lietišķu darījumu cilvēku rīcībā ir lielā zāle (150 vietas), banketu zāle (100 vietas),semināru un svinību zāle ( 40 vietas), kā arī atpūtas telpa ar kamīnu (20 vietas). Pilī nodrošinātasnaktsmītnes 18 personām divvietīgos numuros, bet studentiem – viesnīca 60 personām. Pilsvirtuve jūs brīnišķīgi paēdinās un lieliski apkalpos. Vecauces pilī rīko koncertus, teātra izrādes, balles un citus jaukus pasākumus.Vecauce Manor The Training and Research Farm vecauce Ltd. of the Latvian University of Agriculture is in charge of the management of Vecauce Manor. The manor is a splendid architecturalmonument and tourism and culture centre. Customers are offered rooms to hold conferences, seminars, meetings, banquets, weddingreceptions and different family gatherings. A large hall (150 seats), a banquet hall (100 seats), a hall for seminars and celebrations(40 seats), a parlour with a fireplace (20 seats) are at the disposal of the guests and businesspeople. The manor can accommodate 18 people in double rooms, as well as 60 students areoffered lodging here. The manor has its own kitchen, which serves delicious meals and providesgreat service. Concerts, performances, balls and other events are held at Vecauce Manor.Vecaucės pilis Vecaucės pilis, kurią prižiūri SIA Latvijos žemės ūkio universiteto mokslų ir tyrimųūkis vecauce, yra nuostabus architektūros paminklas ir puikus turizmo ir kultūros centras. Klientams siūlomos patalpos konferencijoms, seminarams, susirinkimams, banketams,vestuvėms ir kitoms šeimų šventėms. Svečių ir dalykiškų sandorių žmonių žinioje yra didžioji salė (150 vietų), banketu salė(100 vietų), seminarų ir iškilmių salė (40 vietų), taip pat poilsių salė su židiniu (20 vietų). Pilyjeužtikrinti nakvynei būstai 18 asmenims dviejų vietų numeriuose, o studentams – viešbutis 60asmenų. Pilies virtuvė jus puikiai pavalgydins ir aptarnaus. Vecaucės pilyje rengiami koncertai, teatro spektakliai, pokyliai ir kiti malonūs renginiai.Akadēmijas iela 11, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708, Latvija+371 63745302, +371 29195959; vecaucespils@gmail.com
 7. 7. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A sSIA “Lielauces Kliņģeris” SIA lielauces kliņģeris dibināts 1997. gadā. Patlaban uzņēmumā strādā 8 cilvēki. Darbības virzieni: • ekoloģiski tīru produktu ražošana (medus gailīšu un cukurgailīšu ražotne); • tūrisms; • tirdzniecība (pārtikas veikals); • ārstnieciskā pirts ar avota ūdeni; • baseins ar pretvilni un masāžu; • vēžu slimību profilakse un ārstēšana ar zemes taukiem. Ekoloģisko produkciju realizē SIA ArturAs, SIA iGMo M, vairumtirdzniecībasbāzes (Rīga), kā arī atpūtas centrā lido. Attīstības stratēģija – ekoloģisko produktu ražotnes paplašināšana, jaunāsprodukcijas – medus gailīšu ražošanas apjoma palielināšana. Paplašināt tūrismaiespējas - uzbūvēt jaunas mājiņas atpūtas bāzē un nodrošināt atpūtas iespējascilvēkiem ar kustību traucējumiem (invalīdiem). lielauce klinģeris Ltd. was established in 1997. Currently the company SIA lielauces kliņģeris įkurta 1997 metais. Šiuo metu įmonėje dirba employs eight people. 8 žmonės. Business activities: Darbo kryptys: • production of organic products (production of honey lollipops and sugar • ekologiška grynų produktų gamyba (medaus gaidelių ir cukrinių gaidelių lollipops); gamyba); • tourism; • turizmas; • trade (grocery); • prekyba (maisto prekių parduotuvė); • medicinal bathhouse with spring water; • baseinas su vandens priešsrove ir masažu; • swimming pool with counter-stream and massage; • onkologinių ligų profilaktika ir gydymas su paprastąja poniabude (liaudyje • prevention and treatment of cancer by using phallus impudicus vadinama žemės taukais). (zemestauki). Ekologišką produkciją realizuoja SIA ArturAs, SIA iGMo M, didmeninės prekybos ArturAs Ltd., iGMo M Ltd., a wholesale warehouse in Riga, as well as the bazės (Rīga), taip pat poilsio centras lido.recreational center lido sell these organic products. Vystimosi strategija - ekologiškų produktų gamybos išplėtimas, naujos The development strategy –expansion of organic production plant, introduction produkcijos – medaus gaidelių gaminimo išplėtimas. Padidinti turizmo galimybes-of new products - honey lollipops. The improvement of tourism facilities by building pastatyti naujus namelius poilsio bazėje. Užtikrinti poilsio galimybes žmonėms sunew camping houses. Provide recreational opportunities for people with limited judesio sutrikimais (neįgaliesiems).mobility (the disabled). “Kastaņas”, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723 +371 63754678, +371 26486941, +371 26404843; valerijs@ezeravoti.lv; www.ezeravoti.lv
 8. 8. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A sLielauces pils 17. gadsimtā grāfa Mēdema celtā pils ir vēlā klasicisma jeb ampīra stilaarhitektūras paraugs, kas atrodas Lielauces ezera krastā. Ap pili plešas 58 ha lielsbrīvā plānojuma parks. Pils līdz ar parku veido valsts nozīmes arhitektūras ansambli.Lielauces muižas pili ar tai piegulošo ezeru, parku, ēkām un mežu apsaimnieko LatvijasLauksaimniecības universitāte. Pilī jeb kungu mājā ceļotājiem tiek piedāvātas naktsmītnes, banketu, viesībuun atpūtas telpas, kā arī kamīnzāle un pirts. Transporta īpašnieki var izmantot autostāvlaukumu. The 17th century manor was built by Count Medem. Located on thebank of Lielauces Lake, the manor is a typical example of classical or Empirestyle in architecture. A large 58-hectare landscaped park spreads around themanor. The manor and the park form the architectural ensemble of nationalimportance. The Latvian University of Agriculture is in charge of the managementof the Lielauce Manor and the adjacent lake, park, buildings and forest.The manor or lords’ house offers lodging, lounges, and rooms for banquets and parties,including a fireplace room and a sauna. A car park is available for those who arrive bycars. 17 šimtmetyje grafo Medemo pastatyta pilis yra velyvojo klasicizmo arba ampyrostiliaus architektūros pavyzdys, kuris yra netoli Lielaucės ežero kranto. Pilį supa 58ha ploto laisvo planavimo parkas. Pilis kartu su parku sudaro valstybės reikšmėsarchitektūros ansamblį. Lielaucės dvarą su jai priklausančiu ežeru, parku, pastatais irmiškais prižiūri Latvijos žemės ūkio universitetas. Pilyje arba ponų name keliautojams siūlomos nakvynės, banketai, pobūvių irpoilsių patalpos, taip pat salė su židiniu ir pirtis. Transporto savininkai gali pasinaudoti mašinos stovėjimo aikštele.“Pils”, Lielauce, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723, Latvija; +371 26370377
 9. 9. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A sViesu māja “Skabargas” Labiekārtota atpūtas bāze ar plašu pakalpojumu klāstu. Viesmīlīgie saimniekipiedāvā viesu māju vai telšu vietas, jauku lapenīti un ugunskuru vietas, bet veselībaiun možumam pirti (15 cilvēkiem). Aktīvai atpūtai noderēs sporta laukums, bet laivasmakšķerēšanai ezera ūdeņos. Atpūtas bāzē droši var rīkot dažādus pasākumus, svinības un jubilejas, zaļumballesun diskotēkas, kā arī organizēt sporta spēles. Nākotnē iecerēts izveidot bērnu rotaļu laukumu. A well-equipped recreation centre provides a wide range of services. Thehospitable hosts offer a guest house, tent sites, a nice gazebo and picnic places. Toimprove your health and liveliness you can enjoy a bathhouse that can accommodate15 people. A sports ground is good for leisure activities; you can go boating and fishingin the lake. The recreation centre is a good place for holding different events, celebrationsand anniversaries, open-air parties and discos, and organizing sports events.In future, it is planned to set up a children’s playground. Gerai įrengta poilsio bazė su plačiu paslaugų rinkiniu. Vaišingi šeimininkai siūlosvečių namus arba vietą palapinėms, jaukias laužavietes, o sveikatai ir žvalumuipagerinti - pirtį (15 žmonių). Aktyvi poilsiavietė su sporto aikštele, o meškeriojimuiežero vandenyje - valtys. Poilsio bazėje drąsiai galima rengti įvairius renginius, šventesir jubiliejus, gegužines ar diskotekas, tai pat organizuoti sportinius žaidimus. Ateityje planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę. „Skabargas”, Īles pag., Auces nov., LV-3716, Latvija; +371 29241956 vernisr@apollo.lv; www.skabargas.times.lv
 10. 10. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A s“Krastmaļi” Uzņēmums sāka darboties līdz ar Latvijas valsts atjaunošanas pirmajiem gadiem(deviņdesmito gadu sākumā). Tā darbības profils – biškopība. Piedāvājumā ietverti biškopības produkti: medus, bišu maize un propoliss. Vasarā tūristi var izmantot telšu vietas, atpūtai – makšķerēšanai un peldēšanai divusdīķus, bet rudenī doties ogot vai sēņot. Nākotnē iecerēts paplašināt biškopību un izmēģināt veiksmi gliemežu audzēšanā. The company started its business activity at the time when Latvia regained itsindependence, i.e. at the beginning of the 1990s. The main economic activity of the companyis beekeeping. The company offers the following apiculture products: honey, bee bread and propolis. In summer, tourists can set up tents in a specially designed place, go fishing andswimming in two ponds, but in autumn they can pick berries or mushrooms. In future, the company is planning to expand beekeeping and try their luck in snailfarming. Įmonė pradėjo dirbti kartu su Latvijos valstybės atnaujinimo pirmaisiais metais(dvidešimtųjų metų pradžioje). Jos veiklos profilis – bitininkystė. Siūlomi bitininkystės produktai: medus, bičių duona ir pikis. Vasarą turistai gali pasinaudoti palapinių vietomis, poilsiu, meškeriojimu ir maudimosidviejuose tvenkiniuose, o rudenį eiti uogauti arba grybauti. Ateityje plauojama plėsti bitininkystę ir išbandyti laimę sraigių auginimo sferoje.„Krastmaļi”, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716, Latvija; +371 29720796; zemitis@sveiks.lv
 11. 11. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A sRaita Junkeramākslas galerija Vecauces pilī atvērta mākslas galerija, kurā izstādīti gleznotāja Raita Junkera darbi.Gleznas var ne tikai aplūkot, bet arī iegādāties. Turpat var iepazīties ar Vecauces pils bērnu unjauniešu mākslas studijas audzēkņu darbiem. 2010. gadā Aucē tika izveidota Kristīnas un Raita Mobilā mākslas skola. Prasmes uniemaņas var apgūt radošās domāšanas darbnīcā, mākslas un dizaina nodaļā un vizuālāskomunikācijas nodaļā. Nodarbības notiek Vecauces pilī. Mobilā mākslas skola aicina tuvus un tālus draugus piedalīties mākslas aktivitātēs.Raitis Junkers Art Gallery The works of the painter Raitis Junkers are exhibited in the art gallery of Vecauce Manor. You can both enjoy and buy the paintings. The works made by the members ofthe Children and Youth Art Studio of Vecauce Manor are also displayed there. Kristīna and Raitis’ Mobile Art School was established in Auce in 2010. You can acquiredifferent skills and abilities in the workshop of creative thinking, and the departments of artand design and visual communication. The classes are held in Vecauce Manor. People from near and distant places are invited to take part in the activities organizedat the Mobile Art School.Raita Junkera meno galerija Vecaucės pilyje atidaryta meno galerija, kurioje eksponuoti tapytojo Raita Junkerio kūriniai. Paveikslus galima ne tik pažiūrėti, o taip pat ir įsigyti. Ten patgalima susipažinti su Vecaucės pilies vaikų ir jaunimo meno studijos kūriniais. 2010 metais Aucėje buvo sukurta Kristinos ir Raito Mobili meno mokykla. Nusimanymusir įgūdžius galima įsisavinti kurybinių mastimų dirbtuvėje, meno ir dizaino skyriuje irvizualinės komunikacijos skyriuje. Mokymasis viksta Vecaucės pilyje. Mobili meno mokykla kviečia artimesnius ir tolimesnius draugus dalyvauti menoaktyvumuose. Akadēmijas iela 11, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708, Latvija +371 29419941, +371 26173276, +371 63745302; olraits@gmail.com
 12. 12. t ū r i s M s / to u r i s M / t u r i z M A sIU “Spektrs X” IU SPEKTRS X dibināts 1999. gadā. Patlaban iu spectruM X was established on 1999. IU SPEKTRS X įkurtas 1999 metais. Šiuo metu dirbastrādā 4 darbinieki. Darbības profils: Currently the company employs four workers. 4 darbuotojai. • mazumtirdniecība un izbraukumu Business activities: • Veiklos profilis – mažmeninė prekyba ir tirdzniecība; • retail trade and itinerant sale; išvežiojama prekyba; • foto pakalpojumi. • photo services. • foto paslaugos. Mazumtirdzniecības preču veidi: Retail trade forms: Mažmeninių prekių rūšys: • mēbeles; • furniture, • baldai, • kancelejas un datoru preces, bērnu preces; • stationery and computer items, baby products, • kanceliarinės ir kompiuterinės prekės, vaikų elektro un saimniecības preces, sporta electrical and household goods, sports goods, prekės, elektros ir namų ūkio prekės, sporto preces; Christmas items, souvenirs, watches, bicycles and prekės; • ziemassvētku preces, suvenīri, pulksteņi, their spare parts. • Kalėdinės prekės, suvenyrai, laikrodžiai, velosipēdi un to rezerves daļas. Types of services: dviračių ir jų atsarginės dalys. Pakalpojumu veidi: • photographic services (making of photos and Paslaugų rūšys: • foto pakalpojumi (fotogrāfiju un mākslas art photos, replicas, restoration, fast photos for • foto paslaugos (Nuotraukų ir meninių fotogrāfiju izgatavošana, reprodukcija; documents); nuotraukų padarymas, reprodukcija, restaurācija, ātrais foto dokumentiem); • computer services (printing copying, scanning, restauravimas, greitasis foto dokumentams), • datorpakalpojumi (drukas darbi lamination, sending via fax, cartridge refilling, etc.); • Kopmiuterinės paslaugos (spausdinimas/ /kopēšana, skenēšana, printēšana, • change of batteries in watches/clocks; kopijavimas, skenavimas, laminavimas, laminēšana/, faksēšana, kartridžu • insurance services (all types); faksavimas, dažū kasečių pripildimas ir.kt.) uzpildīšana u.c.); • rent of electric cars; • laikrodžių baterijų pakeitimas, • pulksteņu baterijas maiņa; • rent of party rooms and a sauna. • draudimo paslaugos, • apdrošināšanas pakalpojumi (visa veida); The development strategy of the company is to build • elektromobilių nuoma, • elektromobiļu noma; a sports and recreation space with the following facilities: • poilsio patalpų ir pirties nuoma. • atpūtas telpu un pirts noma. outdoor swimming, fishing and waterskiing, and lodging. The Išsivystimo strategija – įmonės turte – 1,4 ha Attīstības stratēģija – uzņēmuma īpašumā– construction of the above mentioned facilities will be carried plote su nedideliu ežeru (netoli nuo Aucės) ateityje1,4 ha platībā ar nelielu ezeriņu (netālu no Auces) out on the company property - 1.4 hectares of land, foreseeing padaryti sporto ir poilsio vietas gamtoje su maudimo,nākotnē izveidot sporta un atpūtas vietu dabā ar also the use of a small lake (not far from Auce). meškeriojimo ir vandens čiuožyklomis, taip patpeldēšanas, makšķerēšanas un ūdensslēpošanas, kā arī The building of a two-storey bathhouse has already nakvojimo galimybėmis. Pradėta dvėjų aukštų pirtiesnakšņošanas iespējām. Uzsākta divstāvu pirts būve. begun. statyba.Raiņa iela 5/7 Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 22484823; +371 63745188spektrs2@inbox.lv
 13. 13. pA k A l p o j u M i / s e r v i c e s / pA s l Au G o sSIA „Auces meliorators” Uzņēmums dibināts 1993. gadā. Komercreģistrā iekļauts 2003. gadā.Uzņēmumā strādā 21 darbinieks. Darbības veidi: meliorācijas darbi, grantēto un meža ceļu būve unrekonstrukcija, dīķu un grāvju rakšana un tīrīšana, caurteku ierīkošana, buldozeraun treilera pakalpojumi, kā arī degvielas mazumtirdzniecība. Nākotnē – vēlme paplašināt klientu loku. The company was established in 1993. It was included in the CommercialRegister in 2003. The company employs 21 employees. Types of activity: land amelioration, construction and reconstruction of graveland forest roads, digging and cleaning of ponds and ditches, installation of culverts,provision of bulldozer and trailer services, and retail sale of fuel. In future the company would like to expand its customer base. Įmonė įkurta 1993 metais. Į komercinį registrą įtraukta 2003 metais. Įmonėjedirba 21 darbuotojas. Veiklos rūšys: melioracijos darbai, žvirgžduotų ir miško kelių statyba irrekonstrukcija, tvenkinių ir griovių kasinėjimas ir valymas, pralaidų įrengimas,buldozerio ir treilerio paslaugos, tai pat degalų mažmeninė prekyba. Ateityje – noras praplėsti klientų ratą. Brīvības iela 7, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 63745350, +371 26350283 auces.meliorators@inbox.lv
 14. 14. pA k A l p o j u M i / s e r v i c e s / pA s l Au G o sSIA “Auces komunāliepakalpojumi” Uzņēmums SIA Auces komunālie pakalpojumi kopš 2004. gada ir pašvaldībaskomercsabiedrība, kas sniedz ūdenssaimniecības un citus pakalpojumus Auces pilsētā. Komercsabiedrības galvenie darbības virzieni: • pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana; • pašvaldības pārvaldījumā un īpašumā esošo namu apsaimniekošana; • sadzīves atkritumu apsaimniekošana; • siltumapgādes nodrošināšana pilsētā; • pilsētas labiekārtošana; • pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana; • pilsētas tirgus apsaimniekošana. Lai straujāk attīstītu pilsētas komunālo saimniecību, Auces novada dome atbalstaprojektu izstrādi, piesaistot dažādu fondu līdzekļus. Realizētie projekti padarījušiharmoniskāku pilsētvidi, veicinājuši cilvēku labsajūtu un iedzīvotāju vispārīgo dzīves līmeni. Auces komunālie pakalpojumi Ltd. has been a commercial enterprise of the local- Įmonė SIA Auces komunālie pakalpojumi nuo 2004 metų yra savivaldybės government since 2004. The company provides water management and other services in komercinė bendrovė, kuri teikia su vandens ūkiu susijusias bei kitas paslaugas Auce town. Aucės mieste. The main business activities of the company: Komercinės bendrovės pagrindinės veiklos kryptys: • management of water supply and sewerage networks; • Miesto vandentiekio ir kanalizacijos tinklų priežiūra; • management of buildings owned and managed by the local government; • Savivaldybei pavaldžių ir nuosavybėje esančių namų priežiūra; • household waste management; • Buitinių atliekų tvarkymas; • organization of heating systems; • Šilumos tiekimo organizavimas mieste; • urban improvement; • Miesto tvarkymas; • maintenance of local roads and streets; • Savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymas; • management of the town market. • Miesto turgaus priežiūra. In order to facilitate development of public utilities of the town, the Auce County Kad greičiau plėtotųsi miesto komunalinis ūkis, Aucės krašto taryba Council supports development of projects and attraction of various funds. As a result of remia projektų rengimą, pritraukdama įvairių fondų lėšų. Įgyvendinti projektai implementation of several projects, the urban environment of the town has become more miesto aplinką padarė harmoningesnę, palaikė geresnę žmonių savijautą ir attractive, which has contributed to well-being of the population and has improved the pakėlė gyventojų bendrą gyvenimo lygį. general standard of living.Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 63745368aucesnami@inbox.lv
 15. 15. pA k A l p o j u M i / s e r v i c e s / pA s l Au G o sSIA “Bēnes nami” Uzņēmums dibināts 1991. gadā. Patlaban strādā The company was established in 1991. Currently Įmonė įkurta 1991 metais. Šiuo metu dirba23 darbinieki. it employs 23 workers. 23 darbuotojai. Bēnes nami darbojas komunālo pakalpojumu Bēnes nami provides utility services and works in Bēnes nami dirba komunalinių paslaugų teikimosniegšanas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas the area of property management. ir nekilnojamo turto priežiūros srityje.jomā. The company takes care of/provides for water Įmonė rūpinasi vandens ūkio tvarkymu ir Uzņēmums rūpējas par ūdenssaimniecības management and modernization. modernizavimu.sakārtošanu un modernizēšanu. The aim of the company is to provide inhabitants Ateities Tikslas – Gyventojams užtikrinti Nākotnes mērķis – iedzīvotājiem nodrošināt with qualitative living environment by improving level kokybiškesnę gyvenimo aplinką, Pagerinantkvalitatīvāku dzīves vidi, uzlabojot pakalpojumu of services, as well as their availability and security. paslaugų lygi, prieinamumą ir saugumą. Todėllīmeni, pieejamību un drošību. Tāpēc uzņēmums Therefore, the company modernizes equipment for įmonė modernizuoja vandens tiekimą ir nutekamūjųmodernizē ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas collection and treatment of water and wastewater, vandenų surinkimo ir valymo įrangas, atlieka esančiūjųun attīrīšanas iekārtas, veic esošo cauruļvadu carries out restoration of the existing pipelines and vamzdynų atnaujinimą ir naujų vamzdynų statybą.atjaunošanu un jaunu būvniecību. construction of the new ones. Įmonė padeda užtikrinti energijos vartojimo Uzņēmums palīdz nodrošināt energoefektivitāti The company helps to ensure energy efficiency efektyvumą gyvenamūjų namų sektoriuje, sutvarkantdzīvojamo māju sektorā, sakārtojot un modernizējot in the residential sector, through adjustment and ir modernizuojant šilumos tiekimo sistemas.siltumapgādes sistēmas. modernizing heating systems. Rūpniecības iela 2D, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, Latvija; +371 26485804 benes.nami@apollo.lv
 16. 16. pA k A l p o j u M i / s e r v i c e s / pA s l Au G o sSIA “Antras aptieka” Uzņēmums izveidots 1995. gadā. Patlaban strādā The company was established in 1995. It has 10 Įmonė įkurta 1995 metais. Šiuo metu dirba 1010 darbinieki. employees. darbuotojų. SIA Antras aptieka filiāles izveidotas Kaķeniekos un Antras aptieka Ltd. has branches in Kaķenieki and SIA Antras aptieka filialai įsikūrę KakeniekoseKroņaucē. Kroņauce. (Kaķenieki) ir Kroniaucėje (Kroņauce). Darbojas medikamentu, sanitāri higiēnas līdzekļu The company works in retail and sells medication, Dirba medikamentų, sanitarinių higienosun bērnu uztura līdzekļu mazumtirdzniecības jomā. sanitary hygiene products and children’s food. priemonių ir vaikų maisto priemonių mažmeninės prekybos sritije.Jelgavas iela 25A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, Latvija; +371 63758198antras.aptieka@inbox.lv
 17. 17. pA k A l p o j u M i / s e r v i c e s / pA s l Au G o sSIA “Auces aptieka” SIA Auces aptieka izveidota 1997. gadā, kuras ietvaros darbojas divasaptiekas. Aptieku darbības profils: • iedzīvotāju farmaceitiskā aprūpe; • zāļu un medicīnas preču tirdzniecība. Farmaceiti sniedz konsultācijas un informāciju par zālēm un to lietošanu.Ievērojot apmeklētāju intereses, aptieku speciālisti nodrošina produktuizplatīšanu un zāļu izgatavošanu. Auces aptieka Ltd. was established in 1997, the company has twopharmacies. Pharmacy business activities: • pharmaceutical care rendered to population; • sale of medications and medical supplies. As pharmacists take care of people’s health, they provide advice andinformation on medications and their use. Pharmacists ensure productdistribution and their preparation by taking into account customers` needs. SIA Auces aptieka įkurta 1997 metais, kurios rėmuose dirba dvi vaistinės. Vaistinių veiklos profilis: • Gyventojų farmacinis aprūpinimas; • Vaistų ir medicinos prekių prekyba. Farmacininkai teikia konsultacijas, informuoja apie vaistus ir jų naudojimą.Atsižvelgiant į lankytojų interesą, vaistinių specialistai užtikrina produktųišplatinimą ir vaistų pagaminimą. Raiņa iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 63745164 aptieka.auce@inbox.lv
 18. 18. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Tehnika Auce” SIA tehnika Auce dibināta 1993. gadā. Uzņēmumā nodarbināti ap 50 darbinieku.Darbības virzieni: kokapstrādes un mežtehnikas iekārtu izgatavošana un metālapstrādespakalpojumu sniegšana. Produkcijas un pakalpojuma veidi: • horizontālie lentzāģi (baļķu un brusu sazāģēšanai nepieciešamā biezuma un platuma apmalotos un neapmalotos zāģmateriālos); • vertikālie lentzāģi (brusu un nomaļu sazāģēšanai nepieciešamā platuma un biezuma apmalotos un neapmalotos zāģmateriālos); • iekrāvēji un piekabes (mini traktoriem, kvadricikliem vai līdzīgām iekārtām, baļķu iekraušanai, izkraušanai un pārvešanai); • hidrodzinēji (rotatori) hidrauliskajiem iekrāvējiem, mini ekskavatoriem vai līdzīgām iekārtām, nodrošinot kravas satvērēja horizontālo rotāciju; • hidrocilindri; • metālapstrādes pakalpojumi. Produkciju eksportē uz Zviedriju, Krieviju, Lietuvu, Igauniju un Baltkrieviju.Attīstības stratēģija: ražošanas paplašināšana, jaunu, konkurētspējīgu produktu izstrāde,paplašināti un jauni produkcijas noieta tirgi. tehnika Auce Ltd. was established in 1993. SIA tehnika Auce įkurta 1993 metais. Šiuo metu įmonėje įsidarbino apie The company currently employs around 50 workers. 50 darbuotojų. Darbo kryptys: Medžio apdirbimo ir miško technikos įrangos Business activities: manufacture of timber processing and forestry machinery, and gaminimas ir metalo apdirbimo paslaugų suteikimas.provision of metal processing services. Produkcijos ir paslaugų būdai: Types of products and services: • Horizontalūs juostiniai pjūklai (rastų ir sijų pjovimui reikalingo • horizontal band saws (for sawing logs and beams to the required thickness and storumo ir pločio apvedžiotuose ir neapvedžiotuose pjovimo width in square-edged and unedged sawn timber); materialuose), • vertical band saws (for sawing beams and slabs to the required thickness and • Vertikalūs juostiniai pjūklai (rastų ir sijų pjovimui reikalingo storumo width in square-edged and unedged sawn timber); ir pločio apvedžiotuose ir neapvedžiotuose pjovimo materialuose), • loaders and trailers (for mini tractors, quadracycles or similar machinery to load, • Krautuvai ir priekabos (mini traktoriams, keturračiams ar panašioms unload and transport logs); įrangoms, balkių pakrovimui, iškrovimui ir pervežimui), • hydraulic engines (rotators) for hydraulic loaders, mini excavators or similar • Hidrovarikliai (rotoriai) hidrauliniams krautuvams, mini equipment, providing horizontal rotation for a load gripper; ekskavatoriams ar panašioms įrangoms, užtikrinant krovinio • hydraulic cylinders; tempimo rankenėles horizontaline rotacija. • metal processing services. • Metalo apdirbimo paslaugos. Products are exported to Sweden, Russia, Lithuania, Estonia and Byelorussia. Produkcija eksportuojama į Švediją, Rusiją, Lietuvą, Estiją ir Baltarusiją.Development strategy: expansion of production, development of new, competitive Vystymo strategija: gamybos praplėtimas, naujų konkuruojančių produktųproducts, expansion and acquisition of new sales markets. išdirbis, praplėsti ir nauji produkcijos realizavimo turgai.Tehnikas iela 14, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 63781723, +371 63745858tehnika@apollo.lv; http://www.tehnika.lv
 19. 19. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Hagiteks” SIA Hagiteks darbojas šūšanas nozarē kopš Hagiteks Ltd. has been working in the sewing SIA Hagiteks dirba siuvimo srityje nuo 2003 metų2003.gada saskaņā ar ISO 9001 standartu, arodveselības industry since 2003. The company works according to pagal ISO 9001 standartą, profesinės sveikatos irun darba drošības standartu prasībām. Uzņēmums the ISO 9001 standards and occupational health and darbo saugos reikalavimus. Įmonė aprūpino darbu 45nodarbina 45 cilvēkus. Ražošanai raksturīgs pilns aprites safety standards. The company employs 45 people. The asmenius. Gamybai būdingas pilnas apyvartos ciklas:cikls, kas ietver: production is organized as a full life-cycle including: • naujų produktų išdirbio paslaugos; • jaunu produktu izstrādes pakalpojumus; • development of new product; • supirkimo vadovavimas; • iepirkumu vadību; • procurement management; • gamybos specializacija. • ražošanas specializāciju. • specialization in production. Modernios gamybos technologijos liaidžia Modernas ražošanas tehnoloģijas ļauj veiksmīgi Modern production technologies allow successful sėkmingai konkuruoti su kitomis siuvimo sričiųkonkurēt ar citiem šūšanas nozares uzņēmumiem. competing with other sewing companies. Planned įmonėmis.Pārdomāta un pakāpeniska attīstība nodrošina and gradual development creates favourable working Apgalvotas ir nuoseklus išsivystimas užtikrinalabvēlīgus darba apstākļus un darbinieku profesionālo conditions and professional growth of employees. palankias darbo salygas ir darbininkų profesionalumoizaugsmi. The company produces: vystimą. Uzņēmums ražo: • industrial and vehicle interior textiles; Įmonė gamina: • industriālos un transportlīdzekļu interjera • working garment. • industrialinius ir transporto priemoniu tekstilizstrādājumus; Hagiteks Ltd. cooperate with partners in different interjiero tekstilės dirbinius; • darba apģērbus. EU countries. • darbinius drabužius. SIA Hagiteks sadarbojas ar partneriem dažādās SIA Hagiteks bendradarbiauja su partneriaisEiropas Savienības valstīs. skirtinguose Europos Sąjungos valstybėse. Rūpniecības iela 2c, Bēne, Auces nov., LV-3711, Latvija; +371 26493005 kristine@hagiteks.lv, juris@hagiteks.lv; www.hagiteks.lv
 20. 20. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “EK Auce” SIA ek Auce dibināta 1996. gadā. 1966. gada uzņēmums Auce nodarbojās aradīšanu un šūšanu. 1970. gadā līdz ar mazo uzņēmumu apvienošanuAuce pievienoja fabrikai jūrMAlA. 1991. gadā nodibināja akciju sabiedrību A/SsAivA. Uzņēmumā nodarbināti 163 strādājošie, kasveic pilna spektra šūšanas pakalpojumus dāņu firmaiAs spectre , kuras klienti ir pasaulē pazīstami sportaapģērbu zīmoli Mammut, Houdini, peak performanceun schoffel u.c.. SIA ek Auce izgatavo veļu, virsējo apģērbu,T-kreklus, bikses un jakas. Pazīstamais bērnu apģērburažotājs jako-o daļēji savu produkciju izgatavo Aucē. Uzņēmums ražo ūdensnecaurlaidīgos unugunsdrošos apģērbus Dānijas firmai ocean rainwearAps, ko izmanto attiecīgās nozarēs strādājošie. Uzņēmuma ražotne kruuse (Aucē, Tehnikasielā) vairāk kā 10 gadus ražo dažādus izstrādājumuslopkopības nozarei (govju tesmeņu turētājus kalnainiemapvidiem, kas pasargā no brūču iegūšanas). Uzņēmums nodrošina klientu augstās prasībasar atbilstošu kvalitāti un pasūtījumu izpildes ātrumu.Konkurences apstākļos sadarbībā ar dāņu As spectrenodrošina modernus inovatīvus risinājumus apģērbuizgatavošanā, piedāvājot jaunu pakalpojuma veidu– laminēšanu. Produkciju eksportē uz Eiropas valstīm – Zviedriju,Norvēģiju, Vāciju, Dāniju, Lielbritāniju, Franciju, Itāliju,Spāniju, Holandi, Šveici, kā arī ASV un Kanādu. Stratēģiskie plāni – paplašināt ražošanu,paaugstināt darba efektivitāti, celt strādājošokvalifikāciju, investēt līdzekļus ražošanas līdzekļos unapkārtējās vides sakoptībā. Uzņēmuma darba kultūra un apkārtējāsvides sakoptība atzinīgi novērtēta dažāda mērogakonkursos.Miera iela 27, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 63745232; office@ekauce.lv
 21. 21. rAžošAnA / production / GAMyBA ek Auce Ltd. was established in 1996. SIA ek Auce įkurta 1996 metais. In 1966 the main business activities carried out by 1966 metais įmonė Auce vertėsi siuvimu irthe company Auce were knitting and sewing. mezgimu. In 1970, when small companies were merged, Auce !970 metais mažom įmonėm susivienijus Aucewas joined to the factory jūrMAlA. buvo prijungta prie jūrMAlos fabriko. In 1991 the joint-stock company sAivA was 1991 metais įkūrė akcinę bendrovę AS sAivA.founded. Įmonėje įsidarbino 163 darbuotojai, kurie The company employs 163 workers who carry out a atlieka visą spektrą paslaugų Danijos firmai Asfull range of tailoring services for the Danish company As spectre, kurios klientai pasaulyje pažįstamispectre, whose clients are world-famous sports clothing sportiņių rūbų ženklais Mammut, Houdini, peakbrands such as Mammut, Houdini, peak performance and performance, schoffel ir kt.schoffel, etc.. SIA ek Auce gamino apatinius ir viršutinius ek Auce Ltd. manufactures underwear, outer garment, rūbus, kelnes ir palaidines. Žinomas jako-o ženklasT-shirts, trousers and jackets. jako-o is a well-known brand – vaikų rūbų gamintojas, daļinai savo produkcijąthat manufactures children’s clothing, some part of its gamino Aucėje.production is made in Auce. The company produces water- Įmonė gamina nepralaidžius vandeniuiproof and fireproof clothing for the Danish company ocean ir atsparius ugniai rūbus Danijos firmai oceanrainwear Aps, this production is worn by people employed rainwear Aps, kuriuos naudoja atitinkamoje srityjein the respective fields. dirbantieji. For more than 10 years the company’s production Įmonės cechas kruuse (Auce, Tehnikasunit kruuse , based in Auce, Tehnikas Street, has been iela) daugiau kaip 10 metų gamino įvairiusproducing a variety of products for the livestock sector gaminius gyvulininkystės sritims (karvių tešmenų(e.g. holders for cows’ udders in mountainous areas, laikiklius kalnuotose vietose, kurios apsaugo nuowhich protect cow udders from being wounded). sužeidimų). The company meets its customers` requirements Įmonė užtikrino klientų didžiausiusregarding high quality and timely production of the placed reikalavimus su atitinkama kokybeorders. Within conditions of competition the collaboration ir greičiu. Konkurencinėse sąlygosewith the Danish company As spectrA provides modern bendradarbiaujant su Danijos firmainnovative solutions for making clothing, for instance a As spectre užtikrino modernius sprendimo būdusnew type of service – lamination- is offered. rūbų gamyboje, pasiūlant naują paslaugų rūšį- Products are exported to European countries - laminaciją.Sweden, Norway, Germany, Denmark, Britain, France, Produkcija eksportuojama į Europos šalis:Italy, Spain, Holland, Switzerland as well as to the United Švediją, Norvegiją, Vokietiją, Daniją, JungtinęStates and Canada. Karalystę, Prancūziją, Italiją, Ispaniją, Olandiją, Strategic plans - expand the production, improve Šveicariją, taip pat į JAV ir Kanadą.efficiency and workers’ skills, invest in capital goods and Strateginiai planai- padidinti gamybą,facilitate environmental attractiveness. padidinti darbo efektyvumą, kelti dirbančiųjų The company has participated in different kvalifikaciją, investuoti lėšas į gamybos pramonę ircompetitions and has gained approval for a high aplinkos tvarkymą.performance work culture and environmental Įmonė teigiamai įvertinta skirtinguoseattractiveness. konkursuose apie darbo kultūrą ir aplinkos tvarką.
 22. 22. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Ceplis” Ķieģeļu būvēm Latvijā ir senas tradīcijas. Ķieģeļubūves – arhitektūras pieminekļus var aplūkot Vecrīgā– Jāņa sētā, Jura baznīcā vai Doma baznīcā. Kopš 18. gadsimta Latvijas laukos darbojāsvairāki simti ķieģeļu cepļu. Arī Lielauces cepļa vēsture ir vairākus gadsimtussena. Atjaunotais uzņēmums SIA ceplis darbojasvairāk kā 15 gadus. Ražotne piedāvā produkciju, kuras iegūšanāsekmīgi apvienoti seni ķieģeļu izgatavošanas principiun mūsdienīgi mālu sagatavošanas un pārstrādespaņēmieni. 2005. gadā produkcija ieguvusi augstunovērtējumu – Eiropas standartiem atbilstošusertifikātu. Patlaban bizness saistīts ar māla ķieģeļu un citubūvmateriālu (malts māls, māla-smilšu un māla-šamota sausais maisījums) ražošanu un tirdzniecību. Māla ķieģelis ir ekoloģiski tīrs būvmateriāls,jo pilnībā izgatavots no dabas izejvielām. Tāpēcķieģeļi neatstāj kaitīgu ietekmi uz vidi, veidojotarī veselīgu telpas mikroklimatu. Māla ķieģeliskā daudzfunkcionāls materiāls nodrošina celtneistiprību, siltumu (siltuma izolāciju), ilgmūžību unlabu mikroklimatu. Ķieģeļus gatavo pieredzējuši meistari ar rokām,mālu iemetot formās. Tāpat kā to darīja daudzusgadsimtus pirms mums. Katrs ķieģelis ir unikālsizstrādājums ar savu īpašo seju. Darbietilpīgais izgatavošanas process piešķirīpašu vērtību ne tikai ķieģeļiem, bet arī būvei, kurātie izmantoti. Šāda individuāla pieeja būvniecībai,projektējot un būvējot, jūsu mājai dos tīru, skaistuun atšķirīgu veidolu. Arī ēkas kalpos cilvēkiem ilgusgadus, neprasot pārbūvi un atjaunošanu.„Ķieģeļceplis”, Ķieģeļceplis, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723, Latvija+371 63754690, +371 29244835, +371 63744805; ceplis@ceplis.lv; www.ceplis.lv
 23. 23. rAžošAnA / production / GAMyBA Brick building has long traditions in Latvia. Plytiniams pastatams Latvijoje yra senosMany famous brick buildings – architectural tradicijos. Plytinių pastatų – architektūrosmonuments can be seen in Old Riga, e.g. St paminklus galima apžiūrėti Rygos senamiestyjeGeorge’s Church and Dome Cathedral. – Jono sodyboje (Jāņa sēta), Šv. Jurgio (Jura) Since the 18th century several hundred bažnyčioje arba Rygos katedroje.brick-kilns operated in the countryside of Nuo 18 šimtmečio Latvijos kaimuose dirboLatvia. keli šimtai plytų degyklų. The history of Lielauce kiln is several Taip pat Lielaucės cepļa (degyklos) istorijacenturies long. The renewed brick-kiln “Ceplis” yra kelių šimtmečių senumo. Atnaujinta įmonėhas been operating for more 15 years. SIA ceplis dirba daugiau kaip 15 metų. The factory offers products manufactured Gamykla siūlo produkciją, kuriosby applying historically approved principles gavimui sėkmingai suvieniti seniof brick manufacture and modern clay plytų gamybos principai ir šiuolaikiškipreparation and processing methods. In 2005, molio paruošimo ir perdirbimo būdai.the products received a certificate approving 2005 metais produkcija laimėjo aukštątheir conformity to European standards. įvertinimą – Europos standartams atitinkamąCurrently, the business activities of the company sertifikatą.are manufacture and sale of clay bricks and Šiuo metu verslas sietas su molio plytųother building materials such as ground clay, ir kitų statybinių medžiagų (maltas molis,dry mix of clay-sand and clay-chamotte. molio smėlis, šamotinio molio sausas mišinys) Clay brick is an ecologically clean building gamyba ir prekyba.material, as it is made entirely of natural Molio plyta yra ekologiškai švari statybinėmaterials. Therefore, bricks do not adversely madžiaga, nes visiškai pagaminta iš gamtosaffect the environment and create a healthy žaliavų. Todėl plytos nekenkia aplinkai, taipindoor climate. Clay brick as a multi-functional sudarant sveiką erdvės mikroklimatą. Moliomaterial accounts for strength, warmth plytos kaip universali medžiaga užtikrina(thermal insulation), longevity and good pastatų tvirtumą, šilumą, ilgalaikiškumą ir gerąmicroclimate of a building. mikroklimatą. Experienced masters make bricks by hand, Plytas gamina patirę meistrai su rankomis,putting them in special clay forms as it was molį imeta į formas. Taip pat tai buvo dirbamadone many centuries ago. Each brick is a unique daug šimtmečių prieš mus. Kiekviena plyta yraproduct with its own particular face. unikalus gamynįs su savo įpatingu veidu. Laborious manufacturing process gives Darbo imlus pagaminimo procesasa special value to both bricks and buildings suteikia įpatingą vertę ne tik plytoms, betwhere they are used. This individual approach to taip pat statybai, kurioje jie naudojami. Toksconstruction and designing of houses provides individualus priėjimas statybai, projektuojanta clean, beautiful and distinctive appearance to ir statant, jūsų namams duos švarų, garžų iryour house. The building will serve people for skirtingą apdailą. Taip pat pastatai tarnausyears without the need for refurbishment and daug metų, nereikalaujant perstatimą beirestoration. atnaujinimą.
 24. 24. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Dienvidi plus” Uzņēmums SIA dienvidi plus dibināts 1996. gadā. Uzņēmumā nodarbināti 6 darbinieki. Darbības virzieni: • smiltsērkšķu audzēšana un pārstrāde; • meža izstrāde un kokmateriālu realizācija; • garnts karjers. Produkcijas veidi • smiltsērkšķu sula; • marmelāde (marmelāde baltajā un melnajā šokolādē); • marmelādes ikri; • tēja. Uzņēmuma attīstību nākotnē iecerēts vērst uz ražotnes attīstīšanu un jaunu izstrādājumu ieviešanu ar mērķibūt par vadošo Latvijas ražotāju dabisko produktu sektorā un veicināt eksportu uz Eiropas un Krievijas tirgu. dienvidi plus Ltd. was established in 1996. Currently the company employs six staff members. Business activities: • growing and processing of sea buckthorn; • logging and timber sale. Production types: • sea buckthorn juice; • jam (jam in white and black chocolate); • tea. The company’s future development is focused on the development of the production unit andintroduction of new products with a view to enter European and Russian markets. Įmonė SIA dienvidi plus įkurta 1996 metais. Šiuo metu dirba 6 darbuotojai. Veiklos kryptys: • Šaltalankių auginimas ir perdirbimas; • Miško apdorojimas ir miško medžiagos realizavimas. Produkcijos rūšys: • Šaltalankių sultys; • Marmeladas (marmeladas baltajame ir juodajame šokolade); • Arbata. Įmonės ateities perspektyva: fabriko plėtimas ir naujų gaminių kūrimas. Įmonės tikslas: įsitvirtinti Europos ir Rusijos rinkoje.Aspazijas laukums 3, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 29177535info@dplus.lv; www.dplus.lv
 25. 25. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Vanna vannā” SIA vanna vannā dibināts 2002. gadā. vanna vannā Ltd. was established in 2002. SIA vanna vannā įkurta 2002 metais. Uzņēmums sniedz pakalpojumu padomju laika The company provides services in renewing Soviet Įmonė teikia sovietmečiu pagamintų ketaus voniųčuguna vannu atjaunošanai pēc tehnoloģijas „vanna time cast iron bathtubs by using a technology “bath in restauravimo paslaugą, pagal technologiją - „voniavannā”. a bath”. vonioje“. Patlaban uzņēmums ir lielākais šīs tehnoloģijas Currently the company is the largest distributor of Šiuo metu įmonė yra viena iš didžiausių šiosizplatītājs Austrumeiropā. this technology in Eastern Europe. technologijos platintojų Rytų Europoje. Uzņēmuma dīleri strādā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, The company dealers work in Latvia, Lithuania, Įmonės tarpininkai dirba Latvijoje, Lietuvoje,Ukrainā, Krievijā (Kaļiņingradas apgabals) un Polijā. Estonia, Ukraine, Russia (Kaliningrad) and Poland. Estijoje, Ukrainoje, Rusijoje (Kaliningrado srityje) ir Čuguna vannu atjaunošanai izmanto akrila vannas- Acrylic bath-shells, produced in the company Lenkijoje.čaulas, ko ražo Latvijā uzņēmuma ražotnē. production unit, are used to renew cast iron bathtubs. Ketaus vonių restauravimui naudojami akriliniai Vannas izgatavo no Austrijas firmas senoplast 6 mm The bathtubs are made from 6 mm thick acrylic- vonių įdėklai, kurie gaminami Latvijoje, įmonėsbiezām akrila-polimēra loksnēm. Materiāls ir sertificēts polymer plates made in Austrian company senoplast. gamykloje.un atbilst visām santehnikas izstrādājumu ražošanas The material is certified and complies with all the Vonios įdėklas pagamintas iš akrilo polimeriniųnormām ar materiālam piemītošām antibakteriālām plumbing products manufacturing standards inherent plokščių 6 mm storio. Plokštės tiekiamos iš Austrijosvirsmas īpašībām. Papildus noturībai vannas no ārpusēs in the material having antimicrobial surface properties. įmonės senoplast. Medžiaga yra sertifikuota ir atitinkatiek stiprinātas ar stikla šķiedru. To add to the sustainability of bathtubs they are visų santehnikos gaminių gamybos standartą, bei strengthened with glass fiber from the outside. turi antibakterinių akrilo savybių. Siekiant užtikrinti papildomą apsaugą, įdėklai išklijuojami stiklo pluoštu. Stabu iela 74 k-5, Rīga, LV-1009, Latvija; +371 67243324, +371 26310088 info@vannavanna.lv; www.vannavanna.lv
 26. 26. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Bēnes PB” Uzņēmums darbojas kopš 1989. gada. The company has been operating since 1989. Įmonė dirba nuo 1989 metų. Tā darbība saistîta ar mazumtirdzniecību, maizes Its core business activities are retail and production of Įmonė užsiima mažmenine prekyba: duonos irun maizes izstrādājumu ražošanu un graudu pārstrādi, bread and bakery products, and processing of cereal. duonos gaminių gamyba, grūdų perdirbimu. Įmonėjenodrošinot darba vietas 160 cilvēkiem sešos novados – The company provides work for 160 people in six dirba160 žmonių šešiuose kraštuose - Duobelės, Aucės,Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Tukuma un Jaunpils counties-Dobele, Auce, Tērvete, Jelgava, Tukums and Tėrvetės, Jelgavosč Tukumo ir Jaunpilio kraštuose.novadā. Uzņēmums aktīvi piedalās valsts iepirkumos, Jaunpils. The company actively participates in public Įmonė aktyviai dalyvauja rinkoje, plėsdamatādējādi paplašinot saražotās produkcijas patērētāju procurements, thereby increasing the number of pagamintos produkcijos vartotojų ratą ir kituoseloku arī citos novados. customers also in other regions. kraštuose.Stacijas iela 9, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, Latvija; +371 63758155benespb@inbox.lv
 27. 27. rAžošAnA / production / GAMyBASIA “Sēta” SIA sēta dibināta 2005. gadā. Uzņēmuma darbības sēta Ltd. was founded in 2005. The business SIA Sēta įkurta 2005 metais. Įmonės veiklosvirzieni: activities of the company: kryptys: • meliorācijas sistēmu būvniecība un remonts; • construction and repair of amelioration systems; • melioracijos sistemų statyba ir remontas; • meliorācijas būvniecības būvuzraudzība; • supervision of construction of amelioration; • melioracijos statybų priežiūra; • individuālo dzīvojamo ēku kanalizācijas • construction of sewerage systems for • individualių gyvenamųjų namų kanalizacijos sistēmu būvniecība; individual residential buildings; sistemų statyba; • lietus ūdens kanalizācijas būvniecība; • construction of rain water drainage; • lietaus kanalizacijos įrengimas; • teritorijas labiekārtošana. • landscaping works. • teritorijos tvarkymas. Sezonas laikā vidēji tiek nodarbināti pieci About five workers are employed during the Sezono metu įdarbinti vidutiniškai penkidarbinieki. Pakalpojumus sniedz Auces novadā un season. Services are provided in Auce County and darbuotojai. Paslaugas teikia Aucės krašte beiapkārtnes novados. Nākotnē iecerēts papildināt surrounding areas. In future, it is planned to offer aplinkiniuose kraštuose. Ateityje pasiūlą ketinamapiedāvājumu ar ainavu arhitekta pakalpojumiem. services of a landscape architect. papildyti kraštovaizdžio architekto paslaugomis. Pļavas iela 1-1, Auce, Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 26190443 andris.seta@inbox.lb
 28. 28. rAžošAnA / production / GAMyBAI/K Ivars Magers Uzņēmums dibināts 2006. gadā. The company was established in 2006. The Įmonė įkurta 2006 metais. Meistars piedāvā izgatavot dažādas formas un stila craftsman offers to produce furniture in variety of Meistras siūlo pagaminti įvairių formų ir stiliausmēbeles, durvis un kāpnes, saskaņojot ar pasūtītāja shapes and styles, custom-made doors and stairs for the baldus, duris ir laiptus, suderinant su užsakovovēlmēm un telpu dizainu, izmantojot latviešu koka particular interior and in the best traditions of Latvian troškimais ir patalpų dizainu. Naudojamos latviųamata meistaru labākās pagātnes tradīcijas, akcentējot woodcarvers revealing the natural beauty and value of medžio amatininkų geriausios praeities tradicijos,dabiskā koka skaistumu un vērtību. Meistars izpilda arī wood. The craftsman also does other carpentry work. akcentuojant natūralų medžio grožį ir vertę.citus galdniecības darbus. In future, it is intended to expand the sales market and Meistras atlieka ir kitus staliaus darbus. Nākotnē iecerēts paplašināt noieta tirgu un improve production by using modern technologies. Ateityje sumanyta praplėsti realizavimo rinką irpilnveidot ražošanu ar modernām tehnoloģijām. tobulinti gamybą su moderniomis technologijomis.Ozolu iela 4, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, Latvija; +371 26493991kristiinemag@inbox.lv
 29. 29. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sSIA “Tand Ukri” Uzņēmums dibināts 2001. gadā. Jaukta tipa The company was established in 2001. Currently Įmonė įkurta 2001 metais. Mišriame ūkyje šiuosaimniecībā patlaban strādā 15 darbinieki. Apsaimnieko the mixed-type farm employs 15 workers. The company metu dirba 15 darbininkų. Apdirbama – 4200 hektarų– 4200 hektārus zemes. cultivates 4200 ha of land. žemės. Darbības virzieni – Economic activities of the company: Darbo kriptys – • lauksaimnieciskā ražošana (graudaugu, • production of agricultural products (cereal, • Žemės ūkio gamyba (grūdinių, ankštinių pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana un growing of legumes and oil seeds, and ir aliejinių augalų sėklų auginimas ir produkcijas pirmapstrāde); primary processing of products); produkcijos pirminis apdirbimas); • lopkopība; • livestock breeding; • givulinikystė; • augkopība; • crop farming; • augalininkystė; • dārzeņkopība un dārzkopība (t.sk. • vegetable gardening and horticulture • daržinininkystė ir sodininkystė (tarp jų daiļdārzniecība); (including landscape gardening); dekoratyvinių želdinių auginimas); • medniecība; • hunting; • medžiojimas; • pakalpojumi minētajās darbības jomās. • services provided in the abovementioned • paslaugos minėtose veiklos srityse. Saimniecība izaugsmi saista ar augsnes areas. Ūkio kilimas susietas su dirvožemio gerinimu,uzlabošanu, meliorācijas sistēmas uzlabošanu, lai The development of the company is associated melioracijos sistemos gerinimas, kad padidintųpalielinātu produkcijas ražošanu un realizācijas apjomu, with the improvement of soil and amelioration system produkcijos gamybą ir realizacijos apimtį, išsaugojantsaglabājot apkārtējo vidi, nenodarot kaitējumus dabai. in order to increase the volume of production and sales, aplinką, nepadarant žalos gamtai. Uzņēmums apkalpo iekšējo tirgu. while preserving the environment without causing Įmonė aptarnauja vidaus rinką. damage to nature. The company sells its production in the domestic market. “Vecmiķeļi”, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, Latvija; +371 63758002, +371 63758023, +371 63758028; tand@tand.lv
 30. 30. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sSIA “Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācībuun pētījumu saimniecība Vecauce” SIA latvijas lauksaimniecības universitātes mācību The Training and Research Farm vecauce SIA Latvijos žemės ūkio universiteto mokslų irun pētījumu saimniecība vecauce ir daudznozaru Ltd. of the Latvian University of Agriculture is a tyrimų ūkis vecauce yra daugiašakis ūkis, kuriame dirbalauksaimniecības uzņēmums, kurā strādā 120 diversified agricultural company, which employs 120 120 darbuotojų. Ūkis apdirba 2000 ha žemės.darbinieki. Saimniecība apsaimnieko 2000 ha zemes. people. The farm manages 2,000 hectares of land. Ūkio darbo kriptys: Saimniecības darbības virzieni: Economic activities of the farm: 1. Žemės ūkio gamyba: 1. Lauksaimnieciskā ražošana: 1. Agricultural production: • pieno ir veislinė gyvulininkystė, • piena un šķirnes gaļas lopkopība, • dairy and beef cattle breeding, • augalininkystė, • augkopība, • crop farming, • sodininkystė, • augļkopība, • fruit-growing, • biodujų gamybą, • biogāzes ražošana, • production of biogas, • miškų ruoša, medžio apdirbimas, • mežistrāde, kokapstrāde, galdniecība, • logging, timber processing, joinery, stalystė, • pakalpojumu sniegšana (komunālie, • provision of services (utilities, catering, • paslaugų tiekimas (komunalinės, sabiedriskās ēdināšanas, telpu rental of rooms for seminars and visuomenės maitinimo ir transporto īre semināriem un banketiem un banquets, transport services). paslaugos, patalpų nuoma seminarams transporta pakalpojumi). 2. Training of students and consultative work. ir banketams). 2. Studentu apmācība un konsultatīvais darbs. 3. Scientific research. 2. Studentu apmokymas ir konsultacinis 3. Zinātniskā pētniecība. The Training and Research Farm is in charge of darbas. Mācību un pētījumu saimniecība apsaimnieko Vecauce Castle, which is an architectural monument 3. Moksliniai tyrimai.Vecauces pili, kas ir valsts nozīmes arhitektūras of national importance and a remarkable tourism and Mokslų ir tyrimų ūkio priežiūra Vecauces pili, kurispiemineklis un kas pazīstams kā lielisks tūrisma un cultural center. yra valstybinės reikšmės architektūros paminklas ir, kuriskultūras centrs. žinomas kaip nuostabus turizmo ir kultūros centras.Akadēmijas iela 11A, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 63745484;vecauce@gmail.co; http://vecauce.llu.lv/
 31. 31. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sSIA “PF Vecauce” SIA pf vecauce ir dibināta 2000. gadā. Uzņēmumā pf vecauce Ltd. was founded on 2000. The company SIA pf vecauce įkurta 2000 metais. Įmonėjenodarbināti 15 darbinieki. Firmas pamatdarbība ir employs 15 workers. The basic activities of the company aprūpinti darbuojasi 15 darbuotojų. Įmonės pagrindiniaiintensīvā cūkkopība un ciltsdarbs. are intensive pig farming and breeding. veiksmai: intensyvi kiaulininkystė ir veislininkystė. Saimnieciskās darbības sākumā ganāmpulkā When the company started its economic activity, Ūkinės veiklos pradžioje bandoje buvobija 80 sivēnmātes. Sākotnēji ciltsdarbs tika veikts ar the herd consisted of 80 sows. Initially, the breeding 80 paršavedžių kiaulių su Latvijos Baltosios veislėsLatvijas Baltās šķirnes cūkām. was carried out by using the Latvian White. kiaulėmis. Šobrīd fermā pūpoli ir 1100 sivēnmātes. Currently, the farm pūpoli has 1,100 sows. The Dabar fermoje pūpoli yra 1100 paršavedžiųSaimniecībā audzē pārsvarā sivēnus līdz 30 kg un tos farm grows mainly piglets to 30 kg, then they are sold kiaulių. Ūkyje daugiausia auginami paršeliai ikirealizē Latvijas, kā arī ārvalstu tirgos. Lai nodrošinātu in Latvian and foreign markets. Considerable breeding 30 kg, kurie realizuojami Latvijoje bei užsienio rinkose.labāku sivēnmāšu auglību un gaļas kvalitāti, veic work in selecting Yorkshire breed is carried out to ensure Kad geriau aprūpintų paršavedžių kiaulių veislingumąnozīmīgu ciltsdarbu, selekcionējot Jorkšīras šķirnes better sow fertility and quality of meat. ir mėsos kokybę, atliekama reikšminga veislininkystė,cūkas. Over ten years of its existence, pf vecauce selekcionuojant Jorkškyrio veislės kiaules. 10 pastāvēšanas gados SIA pf vecauce turpina continues to develop and invest in modern means of Per 10 gyvavimo metų SIA pf vecauce tobulėjaattīstīties un investēt lîdzekļus modernas ražošanas production in order to improve animal welfare, working ir investuoja į modernią gamybos pramonę, kadattīstībā, lai uzlabotu dzīvnieku labturību, darba conditions for employees and reduce harmful impacts pagerintų gyvūnų gerovę, darbo sąlygas darbuotojamsapstākļus darbiniekiem un mazinātu kaitīgo ietekmi uz on the environment. ir mažintų žalingą įtaką aplinkai.apkārtējo vidi. “Pūpoli”, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 29238078 pf_vecauce@delfi.lv
 32. 32. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sZS “Druvas” Zemnieku saimniecība druvas dibināta The farm druvas was established in 1992. The Žemės ūkis druvas įkurtas1992 metais. Ūkis 1992. gadā. Saimniecība specializējusies piena farm specializes in dairy farming and crop farming. The specializuojasi į pieno gyvulininkystę ir augalininkystę. lopkopībā un augkopībā. Saimniecība apsaimnieko farm manages 690 ha of land and employs 13 workers. Ūkyje dirba 13 darbuotojų , kurie prižiūri 690 ha 690 ha zemes un nodarbina 13 darbiniekus. Galvenā The main agricultural industry is dairy farming. The žemės plotą. Pagrindinė žemės ūkio sritis yra pieno lauksaimniecības nozare ir piena lopkopība. farm has 150 dairy cows, 70 young cattle of different gyvulininkystė. Ūkyje yra 150 melžiamų karvių ir Saimniecībā ir 150 slaucamas govis, 70 dažāda vecuma ages. Winter wheat, oilseed rape and summer barley 70 skirtingo amžiaus prieauglių. Žemės plote auginami jaunlopi. Zemes platībās tiek audzēti ziemas kvieši, are grown on the farm. In future it is planned to build žieminiai kviečiai, rapsai ir vasariniai miežiai. Ateityje rapsis un vasaras mieži. Perspektīvā plānots uzbūvēt a new farm and increase the number of livestock. The planuojama pastatyti naują fermą ir padidinti bandos jaunu fermu un palielināt lopu skaitu ganāmpulkā. production is sold in Latvia. skaičių. Pagamintą produkciją realizuoja Latvijoje. Saražoto produkciju realizē Latvijā.“Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, Latvija+371 64754725, +371 63754763, + 371 29472816; vidmants.k@inbox.lv
 33. 33. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sZS “Jaunbutki” Zemnieku saimniecība jaunbutki reģistrēta The farm jaunbutki was set up in 1993. The land Žemės ūkis ,,Jaunbutki” registruotas 1993 metais.1993. gadā. Šobrīd tiek apsaimniekoti 360 ha zemes - became the property of the farm in 1992. At present 1992 metais žemė įsigyta nuosavybėn. Šiuo metugan īpašumā esošās zemes, gan nomātās. Saimniecībā the farm cultivates 360 ha of land - both the land it prižiūrima 360 ha žemės – esančios nuosavybėje,nodarbināti 4 darbinieki. Galvenā nozare ir graudaugu owns and leases. The farm employs four workers. The bei dalis nuomojama. Ūkyje dirba 4 darbuotojai.audzēšanu. Lielākās platības aizņem ziemas un vasaras main economic activity is cereal growing. The largest Ūkio pagrindinė sritis - grūdinių augalų auginimas.rapsis, ziemas un vasaras kvieši. Zemnieku saimniecība area is taken up by winter and summer rape, and Daugumos plotą užima: žieminiai, vasariniai rapsairegulāri piesaista Eiropas Savienības fondu finanšu winter and spring wheat. The farm regularly attracts ir žieminiai, vasariniai kviečiai. Žemės ūkis reguliariailīdzekļus, kas nodrošina saimniecības attīstību un spēju EU funds, which ensures the development of the farm pritraukia Europos Sajungos fondų finansuojamas lėšas,sekmīgi konkurēt ar ievērojami lielākām saimniecībām. and its ability to compete successfully with much larger kurios garantuoja ūkio plėtrą ir galimybę sekmingaiIlgstošs sadarbības partneris ir kooperatīvā sabiedrība companies. The corporate society latraps and the farm konkuruoti su pastebimai didesniais ūkiais. Ilgalaikislatraps. Saimniecība ir šīs sabiedrības biedrs have been cooperating for a long time. The farm has bendradarbavimo partneris yra k/s latraps. Ūkis yrakopš dibināšanas. Laba sadarbība izveidojusies ar been a member of this society since its establishment. šios bendrovės narys nuo pirmos įkūrimo dienos.SIA oktāns, SIA Agrimatco latvia, A/S konekesko. A good cooperation has been established with Gerą bendradarbavimą turi su SIA oktāns, oktāns Ltd., Agrimatco latvia Ltd., and the joint-stock SIA Agrimatco latvia, A/S konekesko. company konekesko. „Jaunbutki”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729, Latvija; +371 63780675, +371 29454548 solvis35@inbox.lv
 34. 34. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sZS„Lielvaicēni” Zemnieku saimniecība lielvaicēni pastāv The farm lielvaicēni was established in 1992. Valstiečio ūkis lielvaicēni įkurtas 1992 metais.kopš 1992. gada. Tā ir daudznozaru saimniecība. It is a diversified farm. The owner of the farm Artūrs Tai yra daugiašakis ūkis. Ūkio savininkas ArtūrasSaimniecības īpašnieks Artūrs Grudovskis darbību Grudovskis started his business activities with Grudovskis ūkinę veiklą pradėjo turėdamas kelias bičiųuzsāka ar dažām bišu saimēm un 10 hektāriem some bee colonies and 10 hectares of arable land. šeimas ir 10 hektarų ariamos žemės. Dabar 300 haaramzemes. Patlaban 300 ha audzē graudaugus, Currently the farm has 300 ha of crop fields. It grows plote augina grūdus, rapsą ir nektarinius augalus beirapsi un nektāraugus, apsaimnieko 300 bišu saimes. rape and nectar plants, and manages 300 beehives. valdo 300 bičių šeimų. Ūkyje gaminami ir tradiciniaiSaimniecībā ražo gan tradicionālus biškopības Traditional bee products such as honey, pollen, and bitininkystės produktai – medus, žiedadulkės, beiproduktus – medu, ziedputekšņus, gan inovatīvus innovative products - bee bread and sauna honey inovaciniai produktai – bičių duonelė ir pirties medus.produktus – bišu maizi un pirts medu. Plašā - are produced on the farm. Broad specialization Plati specializacija leidžia siūlyti įvairių paslaugųspecializācija ļauj piedāvāt biškopjiem dažāda veida allows offering beekeepers different kinds of services bitininkams – vaško korių, bičių duonelės gamybą,pakalpojumus - vaska šūnas, bišu maizi, bišu māšu – honeycombs, bee bread (ambrosia), bee queen bee bičių motinėlių veisimą bei bičių maisto pristatymą.ražošanu un bišu barības piegādi. production and supply of bee feed. Bitininkystės produktų gamyba ir prekyba: Biškopības produktu ražošana un tirdzniecība: Production and marketing of apiculture products: • medus (viržių medus, miško medus, • medus (viršu medus, meža ziedu medus, • honey (heather honey, wild flower honey, žiedadulkės, pirties medus); ziedputekšņi, pirts medus); pollen, sauna honey); • bičių duonelė (produkte gausu amino • bišu maize, kas ir aminoskābēm, vitamīniem, • bee bread is a product that is rich in amino rūgšties, vitaminų, mineralinių medžiagų, minerālvielām, fermentu hormoniem acids, vitamins, minerals, enzyme hormones, fermentinių hormonų, rekomenduojamų bagāts produkts un kas ieteicams dažādu therefore it is recommended for prevention įvairių ligų profilaktikai ir gydymui. Dėl slimību profilaksei un ārstēšanai. Dziedinošo and treatment of various diseases. Its healing gydymui tinkamų ypatybių bičių duonelė yra īpašību dēļ līdzvērtīga Ķīnas citronam un properties are close to those attributed to lygiavertė kininiam citrinvyčiui ir garsiajam izslavētajam žeņšeņam; China lemon and renowned ginseng; ženšeniui; • bišu barība; • bee feed; • bičių maistas; • bišu šūnas; • honeycombs; • bičių koriai; • bišu māšu tirdzniecība; • sale of queen bees; • prekyba bičių motinėlėmis; • biškopības inventāra tirdzniecība. • sale of bee-keeping equipment. • prekyba bitininkystės inventoriumi. Saimniecība organizē izglītojošus pasākumus The farm organizes educational events such as Ūkis organizuoja pažintinius renginius –- ekskursijas, kuru laikā apmeklētāji uzzina visu par guided tours, the visitors can learn a lot about the ekskursijas, kurių metu lankytojai sužino viską apiebišu pasauli un, protams, nogaršo biškopja ražotos world of bees and, of course, taste the products offered bičių pasaulį ir, aišku, paragauja bitininko pagamintosproduktus. Izstrādājumus plaši piedāvā visā Latvijā by the bee-keeper. produkcijos. Gaminiai plačiai siūlomi visoje Latvijojegan aptiekās, gan veikalu tīklos, gan zemnieku These products are sold all over Latvia - both in – tiek vaistinių ir parduotuvių tinkluose, tiek valstiečiųsaimniecībās. pharmacies, shop networks and farms. ūkiuose.„Lielvaicēni”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 29161420lielvaiceni@inbox.lv; www.lielvaiceni.lv
 35. 35. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sZS „Vaiti” Zemnieku saimniecība vaiti dibināta 1991. gadā. The farm vaiti was established in 1991. Its main Žemės ūkis vaiti įkurtas 1991 metais, kurioTās galvenā nozare ir mežsaimniecība. Saimniecība business activity is forestry. The company is engaged in pagrindinė sritis - miškų ūkis.nodarbojas ar kamīnmalkas ražošanu un nodarbina production of firewood. It employs five workers. Most Ūkis užsiima židinio malkų gamyba. Ūkyje5 darbiniekus. Lielāko daļu produkcijas eksportē uz of the production is exported to Sweden and Norway. darbuojasi 5 darbuotojai. Didžiąją dalį produkcijosZviedriju un Norvēģiju. The farm produces and sells construction materials - eksportuoja į Švediją, Norvegiją. Saimniecībā iegūst un piedāvā celtniecības gravel, broken stones and pebbles, providing convenient Ūkis siūlo statybines žaliavas – žvyrą, skaldą irizejvielas - granti, šķembas un oļus, nodrošinot ērtu un and prompt delivery to customers. žvirgžduką, bei aprūpina patogų ir greitą pristatymąātru piegādi pasūtītājiem. užsakovams. „Vaiti”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 26373005; vaiti@inbox.lv
 36. 36. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sZS„Dukāti” Zemnieku saimniecība dukāti dibināta The farm dukāti was established in 1997. Its Žemės ūkis dukāti įkurtas 1997 metais. Pagrindinė1997. gadā un galvenā lauksaimniecības nozare ir main agricultural activity is dairy farming. A herd žemės ūkio sritis - pieno gyvulininkystė. Bandoje yrapiena lopkopība. Ganāmpulkā ir 65 slaucamas govis consists of 65 dairy cows and 40 young cattle. The 65 melžiamos karvės ir 40 prieauglių. 120 ha dirbamaun 40 jaunlopi. 120 ha lauksaimniecībā izmantojamās maintenance of the herd and grassland is ensured by žemė aprūpina bandos išlaikymą ir ganyklą. Ūkis dirbazemes nodrošina ganāmpulka uzturēšanu un ganības. 120 ha of agricultural land. The farm employs three 3 darbuotojai. Visą pieną realizuoja į A/S tukuma piens,Saimniecība nodarbina 3 darbiniekus. Pienu realizē workers. All the milk produced is delivered to the kas yra stabilus bendradarbavimo partneris jau daugelįA/S tukuma piens, kas ir stabils sadarbības partneris joint-stock company tukuma piens, which has been a metų. Sekmingai dirbant, ūkis planuoja padidintijau ilgus gadus. Veiksmīgi saimniekojot saimniecība long-standing cooperation partner for many years. It is melžiamų karvių skaičių.plāno palielināt slaucamo govju skaitu. planned to increase the number of dairy cows through carrying out profitable farming.„Dukāti”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, Latvija; +371 26527320, +371 29498474zsdukati@inbox.lv
 37. 37. l Au k s A i M n i e c ī B A / A G r i c u lt u r e / ž e M ė s ū k i sZS „Baltiņi” Zemnieku saimniecība dibināta 1993. gadā The farm was established in 1993. It is engaged Žemės ūkis įkurtas 1993 metais, kuris užsiimaun nodarbojas ar piena lopkopību. Saimniecībā ir in dairy farming. The farm owns 70 dairy cows and 80 pieno gyvulininkyste. Ūkyje yra 70 melžiamos karvės70 slaucamas govis un 80 dažāda vecuma jaunlopi. young cattle of different ages. The maintenance of herd ir 80 skirtingo amžiaus prieauglių. 160 ha dirbamos160 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes nodrošina and grassland is ensured by farming 160 hectares of žemės aprūpina bandos išlaikymą ir ganyklą.ganāmpulka uzturēšanu un ganības. Pienu nodod agricultural land. The produced milk is transported to Prigamintą pieną atiduoda A/S tukuma piens.A/S tukuma piens. the joint-stock company tukums piens. The farm plans to Ūkis planuoja padidinti melžiamų karvių skaičių Saimniecība plāno palielināt slaucamo govju increase the number of dairy cows to 120. iki 120.skaitu līdz 120. „Baltiņi”, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723, Latvija; + 371 63721218, +371 29405425 aigarsvb@inbox.lv
 38. 38. Pasūtītājs / Customer / Užsakovas Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Dobeles PIUAC) Foto / Photo / Nuotrauka Agris Šiliņš, Dainis Eihvalds, Dobeles PIUAC arhīvs Dizains / Design / Dizainas Vilnis FreimanisSagatavots, iespiests / Prepared and printed / Paruošta, išspausdinta SIA JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, projekta vadītājs Arvis Kronbergs Pateicamies Auces novada uzņēmējiem par sadarbību We would like to thank the entrepreneurs of Auces County for the cooperation Dėkojame už bendradarbiavimą Aucės krašto verslininkams Dobeles PIUAC Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads 2010.
 39. 39. saņemts atbalsts no norvēģijas ar norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībusupported by a grant from norway through the norwegian financial MechanismGauta norvegijos parama per norvegijos finansines priemones

×