Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Càlcul de la concentració d’una dissolució

20,203 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Càlcul de la concentració d’una dissolució

  1. 1. Càlcul de la concentració d’una dissolució * Dissolució = solut + dissolvent
  2. 2. Tant per cent en massa*La massa de solut i de dissolució ha d’estar en la mateixa unitat______________________________________________________________________Exemple 1: si dissolem 20g de sal en 80g d’aigua, quina serà la concentració, en tant per cent en massa de la dissolució?Exemple 2: Quina quantitat de sal hi ha en 250g de dissolució al 15% en massa?
  3. 3. Tant per cent en volum*El volum de solut i de dissolució ha d’estar en la mateixa unitat______________________________________________________________________Exemple 1: Si mesclem 30 ml d’alcohol i 90 ml d’aigua. Quin serà el tant per cent en volum d’alcohol a la dissolució?Exemple 2: Quina quantitat d’alcohol tenim en 150 ml d’una dissolució d’alcohol en aigua al 20% en volum?
  4. 4. Grams/Litre*La unitat és g/L * Quan dissolem un sòlid en un líquid, el volum del dissolvent no varia, per tant,______________________________________________________________________Exemple 1: Dissolem 0,2g de hidròxid de sodi en 100ml d’aigua. Quina serà la concentració en g/L de la dissolució?Exemple 2: Quina quantitat de NaOH tindrem en 125 ml d’una dissolució de NaOH en aigua de 3 g/L?
  5. 5. Alerta!!!!!!!!!!!!! No hem de confondre concentració en g/L amb la densitat!!!!!!!*La concentració és una relació entre els grams de solut i els Litres de dissolució*La densitat és una relació entre la massa de la dissolució i el volum de la dissolució _____________________________________________________________________Si una dissolució d’aigua amb sal té una densitat de 1030 g/L, això vol dir que:Però si tenim una dissolució d’aigua amb sal de concentració 1,03 g/L, això vol dir que:
  6. 6. AutorAlejandro MasanaEscola Shalom, Barcelona

×