Φύλλο εργασίας για την Eνδοσχολική Bία στις 6 Mαρτίου 2014

993 views

Published on

Αυτό το φύλλο αφορά την Ενδοσχολική Βία. Για την ανάπτυξή του χρειάστηκε η σχετική παρουσίαση http://www.slideboom.com/presentations/947241/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%AF%CE%B1

και το video https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0EAD7geK2Sk

Χρειάστηκαν επίσης τα σχετικά φύλλα εργασίας των μαθητών

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
993
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
116
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλο εργασίας για την Eνδοσχολική Bία στις 6 Mαρτίου 2014

  1. 1. Φφλλο εργαςίασ για την ενδοςχολική βία ςτισ 6 Μαρτίου 2014 1.Βλζπουμε την παρουςίαςη. Ερϊτθςθ 1θ : Τι είναι bullying, ενδοςχολικι βία. Ερϊτθςθ 2θ : Όλα τα περιςτατικά είναι ίδια; Ερϊτθςθ 3θ : Τι άλλα περιςτατικά γνωρίηετε; Ερϊτθςθ 4θ : Σε μια κατάςταςθ ενδοςχολικισ βίασ εκτόσ από τον κφτθ και τον κφμα υπάρχουν άλλα άτομα? Ερϊτθςθ 5θ : Τι μποροφμε να κάνουμε αν δοφμε κάποιο περιςτατικό. Ερϊτθςθ 6θ : ( χωρίσ απάντθςθ) από τθν κακθμερινι ςασ ηωι ςτο ςχολείο ζχετε τφχει – δει κανζνα περιςτατικό που να ταιριάηει με αυτά που είπαμε; ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢ΣΟΝ ΟΡΙ΢ΜΟ 2.Βλζπουμε την αςπρόμαυρη ταινία Ερϊτηςη άςχετη, τι ςασ αρζςει ςε αυτήν την ταινία; Ερϊτθςθ 1θ : Τι είδουσ περιςτατικό είναι; Ερϊτθςθ 2θ : Ποιοι από τουσ προθγοφμενουσ τφπουσ ςυμμετζχουν ςτο περιςτατικό; Ερϊτθςθ 3θ : Οι υποςτθρικτζσ τθσ βίασ – του αρχθγοφ παίρνουν πρωτοβουλίεσ: Ερϊτθςθ 4θ : Γιατί πιςτεφετε ότι μιμοφνται – αντιγράφουν τον αρχθγό: Ερϊτθςθ 5θ : Ο ιρωασ είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει τουσ κακοφσ; Ερϊτθςθ 6θ : Η ταινία ζχει τον τίτλο «Διάλειμμα ; Όχι πάλι!!!» ποιοσ μπορεί να το λζει αυτό, γιατί; Ερϊτθςθ 7θ : Πϊσ μπορεί να αιςκάνεται κάποιοσ που είναι κφμα ςυςτθματικισ κακοποίθςθσ; (photogooglesearch – bullying) Ερϊτθςθ 8θ : Εςείσ τι πιςτεφετε ότι λφκθκε το πρόβλθμα: Γιατί; Ερϊτθςθ 9θ : Μιπωσ κανείσ κζλει να ρωτιςει κάτι ςχετικό με τθν ταινία ι μιπωσ είναι κάτι που δεν καταλαβαίνει και κζλει να του το εξθγιςω; 3.Σραγοφδια 4.Γρήγορη επανάληψη τησ λογικήσ των κοντινϊν πλάνων 5.Διανομή εργαςιϊν …εργαςίεσ Σαινία1 – Ζμμεςοσ ή κοινωνικόσ: προςπάκεια για κοινωνικι απομόνωςθ ι αγνόθςθ ατόμου, για άςκθςθ επιρροισ ςτθν ομάδα των ςυνομθλίκων ϊςτε να αιςκανκοφν αντιπάκεια για κάποιο ςυγκεκριμζνο ςυμμακθτι τουσ, διάδοςθ κακόβουλων φθμϊν και ψευδϊν. Σαινία2 -Λεκτικόσ: ςυςτθματικι χρθςιμοποίθςθ υβριςτικϊν εκφράςεων, φραςτικϊν επικζςεων, προςβολϊν και απειλϊν, αγενϊν ςχολίων και ειρωνείασ, χριςθ παρατςουκλιϊν. CartoonTOONDO - Ρατςιςτικόσ: διάδοςθ αρνθτικϊν ςχολίων εξαιτίασ τθσ καταγωγισ, τθσ κοινωνικισ τάξθσ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ, τθσ διαφορετικότθτασ StopAnimation -Ηλεκτρονικόσ: αποςτολι απειλθτικοφ ι υβριςτικοφ υλικοφ μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, των υπθρεςιϊν MMS και SMS που παρζχουν τα κινθτά τθλζφωνα και των διαδικτυακϊν τόπων κοινωνικισ δικτφωςθσ, χριςθ ι παραποίθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων κάποιου ατόμου, αποκλειςμόσ του από μια δικτυακι ομάδα, κλιςεισ ςτο κινθτό του από άγνωςτο νοφμερο. Photostory – Θεατρικό:΢ωματικόσ: φυςικόσ τραυματιςμόσ ι απειλι τραυματιςμοφ προσ κάποιον. Εκδθλϊνεται με ςπρωξίματα, ςκουντιματα, αγκωνιζσ, γροκιζσ και κλοτςιζσ, τρικλοποδιζσ, χτυπιματα με αντικείμενα, τςιμπιματα και δαγκωνιζσ, περιοριςμό του άλλου μζςω ςωματικϊν πρακτικϊν. 6.Οδηγίεσ , αποτυπϊνουμε ζνα περιςτατικό κακοποίθςθσ, χωρίσ κείμενο και ομιλίεσ, ςτο cartoon με ςφμβολα.

×