Φύλλο εργασίας για την ταινία με θέμα τον "Κοινωνικό Εκφοβισμό"

381 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φύλλο εργασίας για την ταινία με θέμα τον "Κοινωνικό Εκφοβισμό"

  1. 1. Ζμμεςοσ ή Κοινωνικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ Ζμμεςοσ ή κοινωνικόσ: προςπάκεια για κοινωνικι απομόνωςθ ι αγνόθςθ ατόμου, για άςκθςθ επιρροισ ςτθν ομάδα των ςυνομθλίκων ϊςτε να αιςκανκοφν αντιπάκεια για κάποιο ςυγκεκριμζνο ςυμμακθτι τουσ, διάδοςθ κακόβουλων φθμϊν και ψευδϊν Εργαςία Δθμιουργία βουβήσ , ζγχρωμθσ ταινίασ ςχετικισ με τον ζμμεςο ι κοινωνικό εκφοβιςμό. Στθν ταινία κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία storyboard ςτο ςχετικό φφλλο Διανομι ρόλων, ηθτάμε βοικεια από τισ άλλεσ ομάδεσ για να ςυμπλθρωκοφν τα άτομα αν χρειάηεται. Γφριςμα ταινίασ Επεξεργαςία ςτο movie maker ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

×