Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เขามหาลัย∙ำไงอะเธอ


นองเขียว ม.5/1                 นองน้ำเงิน ม.5/2


    คูมือเขาใจปญหาปวดตั...
∙ำไงอะแกเขามหาลัยเนี่ย     เขามหาลัยเนี่ยมีสองแบบนะ
                 • อันแรกเนี่ยแบบรับตรง
   ...
แลวมันตองสอบไรมั่งอะ
แอดมิดชั่นเนี่ย

             ก็มี O-net GAT กับ PAT
 แลวมันคืออะไรอะ
       ...
คืออยางนี้นะ O-net เนี่ยเคากะเอาไววัดมาตรฐานการเรียนการสอน
       ของแตละโรงเรียน สายวิ∙ยกับสายศิลปสอบเหมือนก...
วัดมาตรฐานโรงเรียนแต
เอามาคิดรวมเพื่อเขามหาลัย?
                เออ เราก็ไมคอยเขาใจส∙ศ.วะแก
 แลวถา...
แลว O-net นี่สอบไดกี่∙ีอะ
                 O-netสอบไดครั้งเดียว    ∙ั้งชีวิต
           ...
แลว GAT ละ
        GAT ก็วัดความถนัด∙ั่วไป
        มีสวนเชื่อมโยง และสวนภาษาอังกฤษ
แลว PAT ละ
    ...
สอบตั้งหลายอยางแลวคิดน้ำหนักคะแนนไงอะ

                      เกรด(GPAX)
             ...
เดือน   สิ่ง∙ี่เกิดขึ้น
แลวเราตอง∙ำอะไรตอนไหนมั่งอะ  กุมภา   จบม.5/O-net*
                 มีนา ...
ถาเรารอความรูจากโรงเรียนใหครบแลวคอยสอบ
   เราก็สอบได∙ีเดียวดิ แลวถาชั้นจะสอบสอง∙ีกันเหนียว
   ชั้นจะเอาความรู...
อะ ๆ แลวขอสอบมันเปนไงอะถามแบบไหน
                  วิชาอื่นก็โอเคนะ คำถามก็แฟรดี มีหลักการ
    ...
ก็จริงเนอะ วิชาพวกนี้แตละโรงเรียนสอนไมเหมือนกัน
มีอยางอื่นอีกปะ
               มีอีก มีอีก แบบอันนี้เลย
...
พอเหอะไมอยากฟงละ เครียด
แลวรูปแบบขอสอบเปนไงอะ     ธรรมดาก็ สี่ชอยสเลือกอัน∙ี่ถูกสุดอันเดียว
         ...
สมมตินะขอสอบมี 100 ขอขอละคะแนน มีสองชุดคำถามเหมือนกันหมดเลย
ชุดแรกเปนแบบ∙ี่คุนเคยสี่ตัวเลือกเลือกอัน∙ี่ถูก∙ี่สุด โอกา...
แลวส∙ศเคาบอกปะวาเคาจะแกปญหา∙ี่เกิดขึ้นยังไง
และปองกันไมใหปญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกซ้ำสองยังไง
         ยังไ...
มารวมผลักดัน ส∙ศใหรับฟงความเห็นเด็ก ๆ คุณครูและมหาลัยกันเถอะ
                  รวมมือกันเพื่อ
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือเข้าใจปัญหาปวดตับเด็กยุคแอดมิดชั่น53

เชิญร่วมกันลงชื่อจดหมายเปิดผนึกถึงสทศ. และ ทปอ ที่ www.onet53.org

 • Login to see the comments

คู่มือเข้าใจปัญหาปวดตับเด็กยุคแอดมิดชั่น53

 1. 1. เขามหาลัย∙ำไงอะเธอ นองเขียว ม.5/1 นองน้ำเงิน ม.5/2 คูมือเขาใจปญหาปวดตับของเด็กยุคแอดมิดชั่น53 โดย ∙ี ถาเห็นดวยวามันนาปวดตับโปรดรวมลงชื่อจดหมายเปดผนึก∙ี่ www.onet53.org 1
 2. 2. ∙ำไงอะแกเขามหาลัยเนี่ย เขามหาลัยเนี่ยมีสองแบบนะ • อันแรกเนี่ยแบบรับตรง • แกก็ไปเดินสายสมัครตามมหาลัย แลว ก็เดินสายสอบ • แบบ∙ี่สองคือ แบบแอดมิดชั่น • แกก็สอบขอสอบจาก ส∙ศ* แลวก็เอาคะแนน∙ี่ไดไปยื่น 2 * ส∙ศ = สถาบัน∙ดสอบ∙างการศึกษาแหงชาติ(มหาชน)
 3. 3. แลวมันตองสอบไรมั่งอะ แอดมิดชั่นเนี่ย ก็มี O-net GAT กับ PAT แลวมันคืออะไรอะ เดี๋ยวจะบอกใหฟง∙ีละอยาง 3
 4. 4. คืออยางนี้นะ O-net เนี่ยเคากะเอาไววัดมาตรฐานการเรียนการสอน ของแตละโรงเรียน สายวิ∙ยกับสายศิลปสอบเหมือนกันหมด แกตองสอบ 8 วิชา • ภาษาไ∙ย • สังคม • เลข • วิ∙ยาศาสตร มี ฟสิกส เคมี ชีวะ ดาราศาสตร ธรณีวิ∙ยา รวมกัน all in one • ภาษาอังกฤษ • สุขศึกษาและพละ* • ศิลปะ* • การงาน* *เวลาเอาคะแนนไปคิดเพื่อแอดมิดชั่นสามวิชานี้รวมกันคิดคะแนนเ∙ากับวิชาเดียว 4
 5. 5. วัดมาตรฐานโรงเรียนแต เอามาคิดรวมเพื่อเขามหาลัย? เออ เราก็ไมคอยเขาใจส∙ศ.วะแก แลวถาชั้นจะเรียนวิศวะเนี่ย ชั้นก็ตองเกงศิลปะดวยหรอ ก็แกตองสอบหนิถาแกโงศิลปะ แกก็เสียเปรียบคนอื่นเคา 5
 6. 6. แลว O-net นี่สอบไดกี่∙ีอะ O-netสอบไดครั้งเดียว ∙ั้งชีวิต ตอนแกจบ ม.6 อาวถาชั้นจะซิ่ว*แลวไปเตรียมตัว เพื่อสอบใหมเพิ่มโอกาสไดปะ ไมไดวะ อาว∙ำไมอะ ถามส∙ศ.ละกันเราก็งงวา∙ำไมไมใหโอกาสคน *ซิ่วแปลวาเขามหาลัยไปแลวตองการเปลี่ยนเขาคณะใหม 6
 7. 7. แลว GAT ละ GAT ก็วัดความถนัด∙ั่วไป มีสวนเชื่อมโยง และสวนภาษาอังกฤษ แลว PAT ละ PATก็วัดความถนัดเฉพาะ แกก็เลือกสอบเฉพาะ∙ี่คณะแกตองการ มันมีหลายวิชาอยู • ความถนัด∙างวิ∙ยาศาสตร • ความถนัดวิศวะ • ความถนัดสถาปต • ความถนัดครู • ความถนัดเลข • ความถนัดภาษาตาง ๆ • ความถนัดศิลปะ 7
 8. 8. สอบตั้งหลายอยางแลวคิดน้ำหนักคะแนนไงอะ เกรด(GPAX) 20% GAT+PAT 50% O-net 30% 8
 9. 9. เดือน สิ่ง∙ี่เกิดขึ้น แลวเราตอง∙ำอะไรตอนไหนมั่งอะ กุมภา จบม.5/O-net* มีนา GAT/PAT เมษา พฤษภา มิถุนา ดีหนิ GAT/PAT สอบไดหลาย∙ี กรกฎา GAT/PAT ....แตเอะ มัน∙ะแมง ๆ นะ สิงหา กันยา ตุลา GAT/PAT พฤศจิกา ธันวา มกรา กุมภา จบม.6/O-net มีนา GAT/PAT เมษา ยื่นคะแนน *O-net อันนี้ม.5 ไมมีสิ∙ธิ์สอบ 9
 10. 10. ถาเรารอความรูจากโรงเรียนใหครบแลวคอยสอบ เราก็สอบได∙ีเดียวดิ แลวถาชั้นจะสอบสอง∙ีกันเหนียว ชั้นจะเอาความรู∙ี่โรงเรียนยังไมไดสอนจากไหนอะ ไหนส∙ศ.บอกวาไมตองเรียนพิเศษไง งงส∙ศ.เหมือนกันวะอะไรก็ไมรู คิดแลวปวดตับวะ อนาคตเราอยูในมือผูใหญ∙ี่เขาใจยากยาก 10
 11. 11. อะ ๆ แลวขอสอบมันเปนไงอะถามแบบไหน วิชาอื่นก็โอเคนะ คำถามก็แฟรดี มีหลักการ แตวิชาสุขศึกษาพละ ศิลปะ การงานเนี่ย ดูแลวมันแหมง ๆ วะ ยังไงอะ เชนถามวาเ∙นนิสเนี่ยตีวอลเลยระดับไหนดี คือวาโรงเรียนเรา สอนวายน้ำ เตะบอลอะไรแบบนี้ ∙ีโรงเรียนไมมีสนามเ∙นนิสอะ จะ∙องเ∙คนิคเ∙นนิส ่ ไปเพื่อสอบเ∙านั้นก็ใช∙ี่อยู พละมันตองรูไวเลนกีฬาใหสนุกดิ 11
 12. 12. ก็จริงเนอะ วิชาพวกนี้แตละโรงเรียนสอนไมเหมือนกัน มีอยางอื่นอีกปะ มีอีก มีอีก แบบอันนี้เลย วันนี้วันแม แมเกิดวันศุกร ชอบเบตาแคโร∙ีน อะแลวถามวาไร ควรใชผาปูโตะสีอะไร #!$@!@#@!$! ก็เดาไดแหละวาคงตองการใหตอบสีฟา เพราะวาแมเกิดวันศุกร แตวาแมไมจำเปนตองชอบสีประจำวันเกิดหนิ แบบคนเกิดวันพุธก็อาจจะชอบผาปูโตะสีขาวก็ไดหนิ* *ขอมูลจริงอันนี้เพิ่งไปถามหมามามา 12
 13. 13. พอเหอะไมอยากฟงละ เครียด แลวรูปแบบขอสอบเปนไงอะ ธรรมดาก็ สี่ชอยสเลือกอัน∙ี่ถูกสุดอันเดียว แตปนี้ส∙ศครีเอ∙ีฟมากแบบสังคมเนี่ยมี สี่ขอตองกาขอ∙ี่ถูก∙ั้งหมด*มีแบบนี้อยูครึ่งนึง ดีดิคนก็เดาไมได ก็ดีอยู แตถาจากสี่ตัวเลือกเนี่ยถูกสามผิดหนึ่ง ก็ไมไดคะแนนเลยนะ โหดวะ แตเอะเปลี่ยนรูปแบบการออก แลวเอาคะแนนมาเ∙ียบกันมันไมแฟรดิ ยังไงอะ *ตัวอยาง ขอใดมีคานอยกวา 5 ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 7 คำตอบ กขค ตอบแค กข ไมไดคะแนน 13
 14. 14. สมมตินะขอสอบมี 100 ขอขอละคะแนน มีสองชุดคำถามเหมือนกันหมดเลย ชุดแรกเปนแบบ∙ี่คุนเคยสี่ตัวเลือกเลือกอัน∙ี่ถูก∙ี่สุด โอกาสเดาถูก 1/4 ชุดสองเปนแบบสี่ตัวเลือกเลือก∙ี่ถูก∙ุกขอ โอกาสเดาถูก 1/(24) = 1/16 เราไดชุดแรกสวนแกไดชุดสอง ลองคิดวาเหมือนวาสอบกันคนละเดือน ถาเรากับแกเนี่ยเกงเ∙ากันรูเหมือนกันเปะเลย มี 50 ขอ∙ี่ไมตองมั่วเลย สวน50ขอ∙ี่เหลือเนี่ยมั่วหมด ถาไมไดซวย ไมไดโชคดีอะไร เราก็จะได 50+50/4 = 62.5 คะแนน แกก็จะได 50+50/16 = 53.125 คะแนน เราสองคนรูเ∙ากันแตไดคะแนนไมเ∙ากันเห็นปะวาไมแฟร จริงดวย รูเ∙ากันแตคะแนนไมเ∙ากัน ∙ำใหไดเปรียบเสียเปรียบ 14
 15. 15. แลวส∙ศเคาบอกปะวาเคาจะแกปญหา∙ี่เกิดขึ้นยังไง และปองกันไมใหปญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกซ้ำสองยังไง ยังไมเห็นเคายอมรับปญหาเลยหนิ แตเราวาถาจะใหดีนะ ตองใหส∙ศ. คุณครู นักเรียนและมหาวิ∙ยาลัย รวมกันคิด หา∙างแกไข และหา∙างปองกันอะ O-net GAT/PAT Admission นี่มีผลตอเด็กเปนแสน ๆ คน ไมควรจะ∙ำเลน ๆ นะ ควรจะ∙ำอยางรอบคอบและ รับฟงความคิดเห็น∙ุกฝายแมวาบางฝายจะเปนเด็กก็ตาม 15
 16. 16. มารวมผลักดัน ส∙ศใหรับฟงความเห็นเด็ก ๆ คุณครูและมหาลัยกันเถอะ รวมมือกันเพื่อ อนาคตการศึกษาประเ∙ศไ∙ย รวมลงชื่อจดหมายเปดผนึกได∙ี่ www.onet53.org สรางโดย: ∙ี ถาเขาไมไดเขา onet53.blogspot.com กอนนะเธอ Idea: นิด ขอมูล: นองกอลฟ นองซัน นองเมเจอ นองปน นองนั∙ นองสมาร∙ นองตี้ Motivation and style: Randall Munroe xkcd.com ฟอน∙สวย ๆ: thE Little Uki 5104_UTUEK_WORAWIT จาก f0nt.com จะเอาไป∙ำขาว? e-mail มา∙ี่ piti118@ จีเมล ดอ∙ คอม จะไดตามไปอาน โปรดชวยกันกระจายใหเพื่อน ๆ นะครับ ไมสงวนลิขสิ∙ธใด ๆ ครับ 16

×