The Art of Presentation
ศิลปะการสรางสือเพื่อการนําเสนอขอมูล
        ่
                    ...
วัตถุประสงค
      เพื่อใหผเขาอบรมสามารถ
          ู
     สรางสื่อในการนําเสนอไดอยางมี
   ...
เนื้อหาที่อบรม


 1.  การวิเคราะหปจจัยที่สาคัญกอนการจัดทําสไลด
              ํ
 2.  เรียนรูรูปแบบสื่อ...
การวิเคราะหปจจัยที่สําคัญกอนการทําสไลด


  ใครคือผูฟง ?
  -  เพือนรวมงาน
      ่
  -  ผูบังคับบัญชา
 ...
ปญหาของการสื่อสารดวยสไลด


  ผูฟงมองไมเห็น หรืออานขอความไมชดเจน
                    ั
  ม...
เรียนรูรปแบบสื่อและการเลือกใชงาน
•    ู


  ขอความ

  รูปภาพ *

  เสียง

  วิดีโอ
           ...
เรียนรูรปแบบสื่อและการเลือกใชงาน
•    ู


  Image Format ที่นํามาใชงานกับ PowerPoint
  • ความละเอียด 72 DPI

 ...
4 ขั้นตอนการจัดทํา Slide
•
        1. วางโครงราง


        2. เพิมเติมรายละเอียด
           ่...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  ทฤษฎีสี
   สีมีความสําคัญในการออกแบบมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
   การออก...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  ทฤษฎีสี
    ปฐมภูมิ    ทุติยภูมิ    สีตติยภูมิ
    ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  การวางโครงสรางสี แบบ Monochrome
                 ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  การวางโครงสรางสี แบบ Analogus
                  ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  การวางโครงสรางสี แบบ Dyads
                    ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  การวางโครงสรางสี แบบ Triads
                   ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  การวางโครงสรางสี แบบ Tetrads
                   ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  สรุปการใชงานสี
  1. ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเดนชัด
  2. การใชสีส...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  1. จัดใหเปนเอกภาพ (Unity)
   หมายถึง สิ่งทีชวยทําใหชนงานเปนอันห...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  2. ความสมดุล (Balance)
   2.1 ความสมดุลในรูป หรือความเหมือนกันทั้งสอ...
การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ
•
  3. การจัดใหมีจุดสนใจ (Impact)
                  ...
การกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
•
  ขอความ ตัวอักษร

  รูปภาพ หรือ กราฟ หรือ แผนภูมิ

  มีทั้ง 2 อยางขางตน
  ...
การนําเสนอดวยตัวอักษรขอความ
•
  ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงอยางนอย 1/24 เทาของพื้นที่
  ปฏิบัติงานนันๆ
     ...
การนําเสนอดวยขอมูลในรูปแบบตาราง
•
  ไมมรปแบบที่ตายตัว
     ี ู
  ไมควรมีขอมูลในตารางมากเกินกวา 5 คอลัมน...
การนําเสนอดวย Diagram
•
  วาดโดยใชเครื่องมือ Wizard
  วาดเองโดยใชเครื่องมือที่มีมาให
           ...
การนําเสนอดวย Diagram
•
  • สรางโดยใชเครื่องมือ Diagram Wizard
                       B...
การนําเสนอดวย Diagram
•
  • สรางโดยวิธี วาดเอง ดวย PowerPoint
  1. เปดแถบเครื่องมือ Drawing หรือ ภาพวาด
  2....
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  แนวคิด 10 ขอในการนําเสนอดวยกราฟ

  1. งาย
  2. เนน
  3. แสดงความเปนหนึงเดียว
   ...
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  1. ดูงาย ชัดเจน
            By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  2. เนน อะไร
           By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  3. แสดงความเปนหนึงเดียว
           ่
                By Pithar...
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  4. สมดุล
           By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  10. ระยะหางของแผนภูมิ
               By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  6. สี และ ลวดลาย
            By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  7. กําหนดระยะ Scale ในแกน
                By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  8. เสนกริด
           By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  9. ความหนาของเสนกราฟ
              By Pitharn T.
การนําเสนอดวยกราฟ
•
  10. ตําแหนงของตัวเลข และหัวขอ
                   By Pitharn T.
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ


 ประเภทของกราฟ
 1. Serial
 2. Histogram
 3. High-Low
 4. Bar
 5. Pie
 6. Scattering
 ...
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ


 1.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Serial
                 By Pitharn T.
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ


 2.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Histogram
                   By Pitharn T.
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ

 3.การนําเสนอดวยกราฟแบบ High-Low
                  By Pitharn T.
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ

 4.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Bar
                 By Pitharn T.
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ

 5.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Pie
                 By Pitharn T.
รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ

 6.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Scattering
                   By Pitharn T.
การเลือกใช Animation
•
  Animation ที่มีใน PowerPoint ประกอบดวย

  1. Custom Animation
    สําหรับสรางรูปแบบ...
การเลือกใช Animation
•
  หลักสําคัญ 4 ขอในการเลือกใช Animation

  1. ไมมรปแบบการใชงานตายตัว
      ี ู
 ...
จบแลวครับ...
อยาลืมความรูที่ไดไปฝกฝนตอนะครับ
         ไมตองเอามาคืนผมนะ
               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The Art Of Presentation

1,658 views

Published on

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สร้างสื่อในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเนื้อหา
1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญก่อนการจัดทำสไลด์
2. เรียนรู้รูปแบบสื่อและการเลือกใช้งานให้
3. การเลือกใช้สีและการวางองค์ประกอบทางศิลปะ
4. การกำหนดรูปแบบการนำเสนอ
5. การนำเสนอด้วยข้อความ
6. การนำเสนอด้วยข้อมูลในรูปแบบตาราง
7. การนำเสนอด้วย Diagram
8. การนำเสนอด้วยกราฟ
9. การเลือกใช้ Animation

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • 20-Bom dia amigos, Venham conhecer nossos Servidores de Mu Online
  Online Season 6 O Jogando.net/mu n
  Fazemos sua Diversão com qualidade,há mais de 5 anos
  Servers ON 24 horas por dia.
  Vários Server esperando por você.Venha se divertir de verdade.
  Venham participar do 6° Megaultrasuperhiper Evento Castle Siege
  Sejam benvindos ao nosso Servidor.
  >>Venhas conhecer o mais novo Servidor o PHOENIX acumulativo,Max Stats 32767.
  >>Kits DIAMOND,Com asas LVL 4,os kits mais fortes e raros do servidor ,venham conferir.
  >>Qual o seu Time ?? Tenha o seu Time do coração no Mu Online.Sets do seu Time preferido
  >>Confiram a nova versão do Shild mais usado no servidor o SHILD POWER v3.
  >> Lançamento do NOVO Kit Fusion V2,Kit hiper top e bonito.
  Você só encontra no http://www.jogando.net/mu/
  Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002113910611
  Site http://www.jogando.net/mu/ HYCLEN Divulgadora Oficial !!!
  Tenham todos um ótimo fim de semana !!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Art Of Presentation

 1. 1. The Art of Presentation ศิลปะการสรางสือเพื่อการนําเสนอขอมูล ่ โดย พิธาน ตั้งอิทธิโภไคย
 2. 2. วัตถุประสงค เพื่อใหผเขาอบรมสามารถ ู สรางสื่อในการนําเสนอไดอยางมี ประสิทธิภาพ By Pitharn T.
 3. 3. เนื้อหาที่อบรม 1. การวิเคราะหปจจัยที่สาคัญกอนการจัดทําสไลด ํ 2. เรียนรูรูปแบบสื่อและการเลือกใชงานให 3. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ 4. การกําหนดรูปแบบการนําเสนอ 5. การนําเสนอดวยขอความ 6. การนําเสนอดวยขอมูลในรูปแบบตาราง 7. การนําเสนอดวย Diagram 8. การนําเสนอดวยกราฟ 9. การเลือกใช Animation By Pitharn T.
 4. 4. การวิเคราะหปจจัยที่สําคัญกอนการทําสไลด ใครคือผูฟง ? - เพือนรวมงาน ่ - ผูบังคับบัญชา - ลูกคา - บุคคลทัวไป ่ - ฯลฯ เรื่องหรือเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ  - ขอความ - รูปภาพ - สื่อชนิดตางๆ - ฯลฯ By Pitharn T.
 5. 5. ปญหาของการสื่อสารดวยสไลด ผูฟงมองไมเห็น หรืออานขอความไมชดเจน ั มีรายละเอียดมากเกินจําเปน ใชสมากมายไมมเหตุผล ดูแลวลายตา ี ี มีสิ่งตางๆ มากมายปะปนกันจนไมทราบจุดประสงค ที่ตองการจะนําเสนอ By Pitharn T.
 6. 6. เรียนรูรปแบบสื่อและการเลือกใชงาน • ู ขอความ รูปภาพ * เสียง วิดีโอ By Pitharn T.
 7. 7. เรียนรูรปแบบสื่อและการเลือกใชงาน • ู Image Format ที่นํามาใชงานกับ PowerPoint • ความละเอียด 72 DPI • WMF –Vector Graphics • JPG – Bitmap ไฟลแบบ 16 Bits • GIF – Bitmap ไฟลภาพชนิด 8 Bits • PNG – Bitmap ไฟลภาพชนิด 24 Bits By Pitharn T.
 8. 8. 4 ขั้นตอนการจัดทํา Slide • 1. วางโครงราง 2. เพิมเติมรายละเอียด ่ 3. ใสลูกเลนลงใน Slide 4. ซอมการนําเสนอ By Pitharn T.
 9. 9. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • ทฤษฎีสี สีมีความสําคัญในการออกแบบมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกแบบนอกจากจะทําใหสวยงามแลว ยังสามารถ สื่อถึงอารมณ และความหมายของภาพไดดวย By Pitharn T.
 10. 10. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • ทฤษฎีสี ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ สีตติยภูมิ By Pitharn T.
 11. 11. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • การวางโครงสรางสี แบบ Monochrome By Pitharn T.
 12. 12. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • การวางโครงสรางสี แบบ Analogus By Pitharn T.
 13. 13. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • การวางโครงสรางสี แบบ Dyads By Pitharn T.
 14. 14. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • การวางโครงสรางสี แบบ Triads By Pitharn T.
 15. 15. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • การวางโครงสรางสี แบบ Tetrads By Pitharn T.
 16. 16. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • สรุปการใชงานสี 1. ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเดนชัด 2. การใชสีสําหรับออกแบบบางครั้งก็เพื่อความสวยงาม แตตอง คํานึงถึงความเหมาะสมดวย 3. ควรใชสีใหเหมาะสมกับวัยของผูใชผลิตภัณฑนนดวย ั้ 4. การใชสีหลากหลายในงาน อาจทําใหสิ่งที่ตองการนําเสนอไม โดดเดน กลืนกันหมด 5. เมื่อใชสีเขม ควรใชรวมกับสีออน จะทําใหภาพมีชีวตชีวามากขึ้น ิ 6. การใชสีบนตัวอักษรจะตองไมกลืนกับสี Background By Pitharn T.
 17. 17. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • 1. จัดใหเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง สิ่งทีชวยทําใหชนงานเปนอันหนึงอันเดียวกัน ่ ิ้ ่ เกิดเปนลักษณะเดน เปนเรืองราวทีครอบคลุมถึงความคิด ่ ่ ในการออกแบบ By Pitharn T.
 18. 18. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • 2. ความสมดุล (Balance) 2.1 ความสมดุลในรูป หรือความเหมือนกันทั้งสองขาง 2.2 ความสมดุลในความรูสึก By Pitharn T.
 19. 19. การเลือกใชสีและการวางองคประกอบทางศิลปะ • 3. การจัดใหมีจุดสนใจ (Impact) By Pitharn T.
 20. 20. การกําหนดรูปแบบการนําเสนอ • ขอความ ตัวอักษร รูปภาพ หรือ กราฟ หรือ แผนภูมิ มีทั้ง 2 อยางขางตน By Pitharn T.
 21. 21. การนําเสนอดวยตัวอักษรขอความ • ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงอยางนอย 1/24 เทาของพื้นที่ ปฏิบัติงานนันๆ ้ ควรเลือก Font ทีอานงาย ่ ใช Font ไดอยางมากไมเกิน 2 รูปแบบ ควรใช Font ใหเหมือนกันตลอดรายการบรรยาย เวนวรรคประมาณหนึ่งเทาครึงของความกวางของผิวอักษร ่ ระยะระหวางบรรทัดก็ควรประมาณหนึ่งเทาครึงของความสูง ่ ตัวอักษร หรือไมเกิน 5-6 บรรทัด By Pitharn T.
 22. 22. การนําเสนอดวยขอมูลในรูปแบบตาราง • ไมมรปแบบที่ตายตัว ี ู ไมควรมีขอมูลในตารางมากเกินกวา 5 คอลัมน ไมควรมีขอมูลในตารางมากเกินกวา 6 แถว คํานึงถึงตัวอักษรภายในชองตาราง จะตองมีขนาดที่มองได ชัดเจนจากระยะไกล ตกแตงใหสวยงามโดยคํานึงถึงทฤษฎีการใชสี By Pitharn T.
 23. 23. การนําเสนอดวย Diagram • วาดโดยใชเครื่องมือ Wizard วาดเองโดยใชเครื่องมือที่มีมาให By Pitharn T.
 24. 24. การนําเสนอดวย Diagram • • สรางโดยใชเครื่องมือ Diagram Wizard By Pitharn T.
 25. 25. การนําเสนอดวย Diagram • • สรางโดยวิธี วาดเอง ดวย PowerPoint 1. เปดแถบเครื่องมือ Drawing หรือ ภาพวาด 2. เลือกรูปแบบที่ตองการ  By Pitharn T.
 26. 26. การนําเสนอดวยกราฟ • แนวคิด 10 ขอในการนําเสนอดวยกราฟ 1. งาย 2. เนน 3. แสดงความเปนหนึงเดียว ่ 4. สมดุล 5. ระยะหางของแผนภูมิ 6. สี และ ลวดลาย 7. กําหนด Scale 8. เสนกริด 9. ความหนาของเสนกราฟ 10.ตําแหนงของตัวเลข และหัวขอ By Pitharn T.
 27. 27. การนําเสนอดวยกราฟ • 1. ดูงาย ชัดเจน By Pitharn T.
 28. 28. การนําเสนอดวยกราฟ • 2. เนน อะไร By Pitharn T.
 29. 29. การนําเสนอดวยกราฟ • 3. แสดงความเปนหนึงเดียว ่ By Pitharn T.
 30. 30. การนําเสนอดวยกราฟ • 4. สมดุล By Pitharn T.
 31. 31. การนําเสนอดวยกราฟ • 10. ระยะหางของแผนภูมิ By Pitharn T.
 32. 32. การนําเสนอดวยกราฟ • 6. สี และ ลวดลาย By Pitharn T.
 33. 33. การนําเสนอดวยกราฟ • 7. กําหนดระยะ Scale ในแกน By Pitharn T.
 34. 34. การนําเสนอดวยกราฟ • 8. เสนกริด By Pitharn T.
 35. 35. การนําเสนอดวยกราฟ • 9. ความหนาของเสนกราฟ By Pitharn T.
 36. 36. การนําเสนอดวยกราฟ • 10. ตําแหนงของตัวเลข และหัวขอ By Pitharn T.
 37. 37. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ ประเภทของกราฟ 1. Serial 2. Histogram 3. High-Low 4. Bar 5. Pie 6. Scattering By Pitharn T.
 38. 38. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 1.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Serial By Pitharn T.
 39. 39. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 2.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Histogram By Pitharn T.
 40. 40. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 3.การนําเสนอดวยกราฟแบบ High-Low By Pitharn T.
 41. 41. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 4.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Bar By Pitharn T.
 42. 42. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 5.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Pie By Pitharn T.
 43. 43. รูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟ 6.การนําเสนอดวยกราฟแบบ Scattering By Pitharn T.
 44. 44. การเลือกใช Animation • Animation ที่มีใน PowerPoint ประกอบดวย 1. Custom Animation สําหรับสรางรูปแบบการเคลือนไหว ของวัตถุ ่ 2. Transition สําหรับสราง Effect เปลี่ยนแปลงใหกับหนาสไลด By Pitharn T.
 45. 45. การเลือกใช Animation • หลักสําคัญ 4 ขอในการเลือกใช Animation 1. ไมมรปแบบการใชงานตายตัว ี ู 2. Animation และ Effect ไมควรมีมากเกินไป 3. ชนิดของวัตถุทมี Animation ควรเปนรูปแบบเดียวกันทั้งงาน ี่ 4. ทั้งนี้ขึ้นอยูกบความเหมาะสมในการนําเสนอ  ั By Pitharn T.
 46. 46. จบแลวครับ... อยาลืมความรูที่ไดไปฝกฝนตอนะครับ ไมตองเอามาคืนผมนะ By Pitharn T.

×