Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ลําดับ เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ชั้น ม. หอง เลขที่ จายเงินแลว หมายเหตุ
1 16962 1110300155341 นางสาวสลักใ...
ลําดับ เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ชั้น ม. หอง เลขที่ จายเงินแลว หมายเหตุ
รายชื่อนักเรียนที่สั่งซื้อเอกสาร ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายชื่อนักเรียนติวมาม่า

818 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายชื่อนักเรียนติวมาม่า

  1. 1. ลําดับ เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ชั้น ม. หอง เลขที่ จายเงินแลว หมายเหตุ 1 16962 1110300155341 นางสาวสลักใจ สุริยา 6 1 14 2 17000 1959900488733 นางสาวธัญชนก ปรัชญพฤทธิ์ 6 1 21 3 17003 1100501215040 นางสาวนริศรา บุณยศรีวงศ 6 1 22 4 17007 1319900466760 นางสาวรัตนาภรณ เการัมย 6 1 23 5 17049 1310300198031 นางสาวนภัสกร งามแฉลม 6 1 28 6 19496 1310300188141 นางสาวเกศนี น้ําคํา 6 3 8 จายแลว 120 7 19514 1329900610151 นายจรรโลง โกยรัมย 6 3 20 จายแลว 120 8 19515 1102002522364 นายจักรพันธ หนูหา 6 3 21 จายแลว 120 9 16818 1319900460575 นายจักรกริช นุกิจรัมย 6 5 1 10 16828 1310300192199 นายศราวุธ ประเสริฐศรี 6 5 6 11 16835 1310300193390 นางสาวกัญญาภรณ จําปาทอง 6 5 9 12 16837 1310300198758 นางสาวจิตรานุช สายบุตร 6 5 11 จายแลว 120 13 16841 1310300199177 นางสาวน้ําทิพย เจียวรัมย 6 5 14 จายแลว 120 14 16844 1310300191150 นางสาวนิษาลักษณ สายแกว 6 5 15 15 16848 1329900609145 นางสาวปยะธิดา สมัครกลา 6 5 18 16 16851 1310300201228 นางสาวพรชิตา ก่ํารัมย 6 5 20 จายแลว 120 17 16858 1100702185334 นางสาวมาริษา เปาปา 6 5 22 18 16860 1310300189996 นางสาววันเพ็ญ มะไลทอง 6 5 23 จายแลว 120 รายชื่อนักเรียนที่สั่งซื้อเอกสาร โครงการ "ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามา ครั้งที่ 16" 18 16860 1310300189996 นางสาววันเพ็ญ มะไลทอง 6 5 23 จายแลว 120 19 16954 1103701619121 นางสาวบุษกร คําเรืองศรี 6 5 30 20 17267 1310300195350 นางสาวแสงฝาง วงศจันทร 6 5 36 21 19566 1310300197000 นางสาววัฒนาพร ทะเลืองรัมย 6 5 40 22 19567 1310300201121 นางสาวศิริภรณ กาดรัมย 6 5 41 23 16393 1310300179141 นางสาววินิตา พิมพจันทร 6 6 1 24 16887 1310300199207 นางสาวเจนจิรา แกมแกว 6 6 6 25 16890 1100702270242 นางสาวนิสาชน หมายสุข 6 6 9 26 16891 1329900601551 นางสาวเนตรนภา นิสัยรัมย 6 6 10 27 16893 1329900657166 นางสาวปริญญา แจนประโคน 6 6 12 28 16894 1329900648035 นางสาวพรนิภา ละอองดี 6 6 13 29 16897 1310300198545 นางสาวภัทรวดี วงคง 6 6 15 30 16901 1100801089457 นางสาวยลดา ออนดา 6 6 18 31 16905 1260400084101 นางสาววศินี จันทะคัด 6 6 20 32 16910 1310300194311 นางสาวสิรีภรณ ชั้นดี 6 6 23 33 17014 1310300198383 นางสาวสุทธิวรรณ เจริญสวัสดิ์ 6 6 28
  2. 2. ลําดับ เลขประจําตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ชั้น ม. หอง เลขที่ จายเงินแลว หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนที่สั่งซื้อเอกสาร โครงการ "ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามา ครั้งที่ 16" 34 17018 1310300192385 นางสาวอรปรียา เทาสิงห 6 6 29 35 17069 1319900447552 นางสาวอัมพร ยืนยาว 6 6 30 36 17105 1310300198634 นางสาวพิกุลรัตน นารีรัมย 6 6 31 37 17116 1310300193462 นางสาวสุวรรณา ละอองดี 6 6 32 38 17149 1329900606707 นางสาวฐิติมาภรณ พอคา 6 6 33 39 17165 1310300193870 นางสาวสุนันทา กางรัมย 6 6 34 40 17166 1329900611069 นางสาวสุมาพร คงสบาย 6 6 35 41 17213 1310300194043 นางสาวสุกัญญา รสหอม 6 6 36 42 17219 1329900695718 นางสาวอัญชญา แซตั้น 6 6 37 43 17249 1329900641189 นางสาวชมพูนุช ผลเจริญ 6 6 38 44 19571 1310300178536 นางสาวอรสา คงเจริญ 6 6 40 45 21276 1200100620660 นางสาวเสาวลักษณ จันทรไตร 6 6 41 46 17144 1310300193403 นางสาวกมลวรรณ ธรรมกุล 6 8 11 จายแลว 120 47 17266 1100702278162 นางสาวสุนิสา นุสุวรรณรัมย 6 8 34 จายแลว 120 48 16566 1310300178099 นายคมกฤต นิมินรัมย 6 12 3 49 17610 1310300205851 นางสาวเพ็ญนภา ตรวจมรรคา 5 6 1 50 17929 1319900486337 นางสาวสิรินภา กอนรัมย 5 6 14 51 17972 1310300210201 นางสาวปภาวี โคกรัมย 5 6 1651 17972 1310300210201 นางสาวปภาวี โคกรัมย 5 6 16 52 20492 1320900267599 นางสาวอนุสรา ปองภัย 5 6 35 53 17654 1329900715719 นางสาวเนตรนรินทร สุทินรัมย 5 7 3 54 17668 1310300208133 นางสาวสุธิมา บุญมาก 5 7 4 55 17724 1310300212807 นางสาวสุวรรณา สุขดี 5 7 5 56 17819 1319900489719 นางสาวบุษญามาศ ทะรารัมย 5 7 9 57 20313 1310300204341 นางสาวกาญจนา นิโรรัมย 5 7 18 58 20320 1310300210138 นางสาวนันทจิรา นารีรัมย 5 7 23 59 20323 1329900674621 นางสาวสิรินยา จริตรัมย 5 7 25 60 20325 1139900219764 นางสาวอรณี เชือนรัมย 5 7 27 61 นายพิทักษฉัตร เทพราชา 62 นายฐานิศวร ผลเจริญ หมายเหตุ : หนังสือยังเหลืออีก 3 เลม สําหรับผูที่สนใจ เพิ่มเติมชื่อและรับหนังสือไปไดเลยครับ

×