Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เรื่องน่ารู้ พลังงานไฟฟ้าไทย

9,595 views

Published on

เรื่องน่ารู้ พลังงานไฟฟ้าไทย

 1. 1. æ≈—ßß“π‰øøÑ“‰∑¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“‰∑¬
 2. 2. เป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของทุกคน ไฟฟ้า
 3. 3. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 3 ทราบกันหรือไม่ว่า พลังงานไฟฟ้ามีความจําเป็นแค่ไหน และกว่าจะ เป็นไฟฟ้า ให้ได้เปดสวิตช์เพียงแผ่วเบา แล้วเกิดแสงสว่าง หรือจะแค่ เสียบปลั๊กก็ได้ข้าวสวยน่ากิน อยากดูละครทีวีหลังข่าว พร้อมกับเปด พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ให้เย็นฉ่ํา มีที่มาที่ไปอย่างไร แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่มุมใดของประเทศไทยก็สามารถ ยืนยันได้ว่า “ไฟฟ้า” เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่วิศวกร นักวิชาการ หรือผู้อยู่ในแวดวงพลังงาน เพราะไฟฟ้าถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เรามีแสงสว่างจากไฟฟ้าบนท้องถนน โรงพยาบาลทุกแห่งจําเป็นต้อง ใช้ไฟฟ้า แม้แต่ในวิถีแห่งเกษตรกรรม ก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ําเข้า เรือกสวนไร่นา เป็นต้น “ไฟฟ้า” จึงมีความสําคัญ ชนิดที่มีความจําเป็น ต้องทําให้ทุกคน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รู้จักอยู่แล้วต้องรู้จัก และเข้าใจ พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่แค่คิดว่า “เปดสวิตช แลวตองไฟติด”
 4. 4. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 4 การจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยฉบับล่าสุด คือ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553 – 2573 หรือ PDP 2010 ซึ่งถือได้ว่า เป็น Green PDP ที่ให้ความ สําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้า พร้อมกับรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ตลอดจนการกําหนด ประมาณการปริมาณพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ความจําเป็นของแผนการจัดหาไฟฟ้าในอนาคต ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกําลังการผลิตติดตั้ง มากกว่า 90 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรือน้ำ�มันเตา ผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า รู้จักการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 3,200 ‡¡°–«—µµå 1,200 ‡¡°–«—µµå ∂à“πÀ‘π °ä“´∏√√¡™“µ‘ สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP (การประมูลแข่งขันปี 2550) ณ เดือนธันวาคม 2553 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
 5. 5. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 5 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP จำ�แนกตามประเภทเชื้อเพลิง (ณ เดือนมิถุนายน 2554) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งผลิตไฟฟ้าขายให้ กฟผ. โดยมีกําลังผลิตไฟฟ้าระหว่าง 10 – 90 เมกะวัตต์ และใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน หรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเชื้อเพลิง ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำ�มันเตา แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ พลังน้ำ� พลังลม อื่นๆ เชื้อเพลิงผสม รวมทั้งสิ้น อยู่ระหว่างพิจารณา 0 0 0 351 0 93.5 55 0 530 0 0 1,029.5 ตอบรับแล้ว (ยังไม่ได้ลงนาม PPA) 0 3,510 0 0 0 143 0 0 280 0 0 3,933 ลงนาม PPA แล้ว (รอ COD) 0 1,514 0 85 0 4 0 0 240 0 0 1,843 ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 203.5 1,653 4,5 0 0 375.2 0 12.2 0 32.72 225 2,506.12 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย(MW)
 6. 6. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 6 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งผลิตไฟฟ้า ขายให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีกําลังผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และใช้ ระบบการผลิตเช่นเดียวกับ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) แต่มีขนาดเล็กกว่า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และ การใช้ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า ณ จุดใช้งาน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ พลังน้ำ� พลังลม น้ำ�มันพืชใช้แล้ว รวมทั้งสิ้น อยู่ระหว่างพิจารณา 0 5.6 891.837 43.520 108.820 10.000 0.025 7.150 0 1066.952 ตอบรับแล้ว (ยังไม่ได้ลงนาม PPA) 0 0 218.514 40.890 233.540 12.600 0.085 26.250 0 531.879 ลงนาม PPA แล้ว (รอ COD) 8 26.8 1889.814 67.780 1538.500 103.270 6.100 63.480 0 3650.506 ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 9 7.3 44.127 80.530 340.880 32.630 1.080 0.38 0.025 515.952 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย(MW) สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จำ�แนกตามประเภทเชื้อเพลิง (กฟภ.) (ณ เดือนมิถุนายน 2554)
 7. 7. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 7 แม้ประเทศไทยจะผลิตไฟฟ้าได้ในประเทศแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนอง ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยได้มีการลงนามบันทึกความ เข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านแบบทวิภาคี (Bilateral) ระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว พม่า จีน และกัมพูชา ไทย รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านใดบ้าง โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว (MOU 7,000 MW) โครงการน้ำ�งึม 615 เมกะวัตต์
 8. 8. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 8 โครงการผลิตไฟฟ้าในสหภาพพม่า (MOU 1,500 MW) รัฐบาลไทยตกลงที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าในจีน จํานวน 3,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2560 และทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันวางแผนและก่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งเจรจากับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เรื่องค่าชดเชยอัตราค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน แนวสายส่งที่จะต้องก่อสร้างผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีภาคเอกชนเข้าไปพัฒนาโครงการและเตรียมเสนอขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าเกาะกง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่เกาะกง ขนาดกําลังผลิต 1,800 เมกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา (MOU - ไม่ระบุปริมาณซื้อขาย) ลงนาม Tariff MOU แล้วอยู่ระหว่างจัดทำ� PPA ศึกษา Feasibility Study (FS) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ�ฮัจยี 1,190 เมกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนมายกก 369 เมกะวัตต์
 9. 9. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 9 แหล่งผลิตไฟฟ้าของไทย มีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้นกว่า 31,517 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสําคัญของภาครัฐ ที่รับผิดชอบด้านการผลิต และจัดหาไฟฟ้าโดยตรง และมีกําลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 14,998 เมกะวัตต์ หรือประมาณ ร้อยละ 47.59 ของการใช้ในภาพรวม • การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จํานวน 14,334 เมกะวัตต์ หรือประมาณร้อยละ 45.48 • การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว พม่า จีน และกัมพูชา จํานวน 2,185 เมกะวัตต์ หรือ ประมาณร้อยละ 6.93 ไฟฟ้าไทย มาจากไหน 45.48% 6.93% 47.59% ´◊ÈÕ‰øøÑ“‡Õ°™π °øº. ´◊ÈÕ‰øøÑ“‡Õ°™π ´◊ÈÕ‰øøÑ“µà“ߪ√–‡∑»°øº. กำ�ลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม - มีนาคม 2554 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ
 10. 10. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 10 พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จําต้องอาศัยเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าให้เกิดขึ้น และชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ประเทศไทยใช้เป็นหลัก ปัจจุบันพบว่า มีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 68 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งนี้ ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงาน จึงได้คํานึงถึงนโยบายการ กระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ชนิด เช่น ถ่านหินนําเข้า พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา พลังงานสะอาดชนิดใหม่ อย่างพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต เพื่อกระจายชนิดของเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อ เพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดมากเกินไปอีกด้วย ไฟฟ้าไทย มาจากเชื้อเพลิงอะไรบ้าง กําลังผลิตไฟฟ้าแยกตามเชื้อเพลิง ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงสร้างกิจการไฟฟ้า กำ�ลังผลิตไฟฟ้าแยกตามเชื้อเพลิง ณ เดือนพฤษภาคม 2554
 11. 11. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 11 มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทยเรา มีความสําคัญเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิง ประเภทฟอสซิล ทั้งน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ซึ่งประเทศใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสหลักยังมีความผันผวนต่อเนื่อง และเป็นพลังงานที่ใกล้จะหมดไป รวมทั้งด้านความก้าวหน้าการส่งเสริมและผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง ประเทศหนึ่งในโลก จนมีคํากล่าวขานว่า ขณะนี้ประเทศไทยเราคือ หมายเลข 1 ของอาเซียนในการส่งเสริมพลังงานทดแทน ภาครัฐ จึงได้มีแรงจูงใจหลาย ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างไร มีรายละเอียดที่ควรรู้ อาทิ กลไกที่ 1 : กลไกการส่งเสริมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Maximum incentive) โดยส่งเสริมให้มีการลด ต้นทุนพลังงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ได้แก่ • กําหนดสิทธิประโยชน์ที่ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 0% เป็นเวลา 8 ปี และหลังจากนั้นอีก 5 ปี หรือตั้งแต่ปีที่ 9 - 13 จะลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 50% • มาตรการจูงใจด้านภาษี อาทิ การปรับลดภาษี หรือผ่อนคลายกฎระเบียบสําหรับเครื่องจักรที่ใช้ผลิต พลังงานทดแทน และวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งต้นทุนในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ • การขอหักลบได้สูงสุด 2 เท่าสําหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ • สําหรับโครงการใหม่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาทิ ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ต้องมีสัดส่วนหนี้ ต่อทุนน้อยกว่า 3 ต่อ 1 มีเครื่องจักรใหม่ที่มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบจัดการที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม กลไกการผลิตไฟฟ้าในปจจุบัน
 12. 12. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 12 กลไกที่ 2 : การให้บริการข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน การบริการข้อมูลศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ที่สําคัญปัจจุบันได้มีการพัฒนา แผนที่ศักยภาพพลังงานทดแทน 3 ประเภทที่มีการศึกษาไว้ และสามารถเผยแพร่ ได้แก่ • โครงการปรับปรุงแผนที่ลมใหม่ (Wind Map) ที่วัดลมระดับ 80 – 100 เมตร • แผนที่แสดงความเข้มข้นแสงอาทิตย์ หรือ Solar Map • แผนที่แสดงแหล่ง Bio Mass เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เหง้ามันสําปะหลัง ทะลายปาล์มเปล่า ทางและ ใยปาล์ม เป็นต้น เพื่อจะใช้เป็นฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทนที่สําคัญ ให้แก่ ประชาชน วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) เกษตรกร และนักลงทุนที่สนใจ กลไกที่ 3 : เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� (Soft Loan) โครงการที่กระทรวงพลังงานช่วยระดมเงินกู้ (Facilitate) ประมาณ 50,000 ล้านบาท/ปี ผ่าน 13 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย ทหารไทย ไทยธนาคาร ไทยพาณิชย์ ธนชาติ นครหลวงไทย เอสเอ็มอี เอ็กซิม สินเอเชีย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟ ซี ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการสินเชื่อไปแล้ว 125,000 ล้านบาท กลไกที่ 4 : กองทุนร่วมทุนพลังงาน (ESCO Capital Fund) เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้นําวงเงินจํานวน 500 ล้านบาท จัดตั้ง “กองทุนร่วมทุน พลังงาน หรือ ESCO Capital Fund” ผ่านการจัดการของ Fund Manager ทั้งสิ้น 2 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส. หรือ E for E) และมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (มอพท.) โดยปัจจุบัน Fund Manager ทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วม ลงทุนและอนุมัติแล้ว จํานวน 29 โครงการ คิดเป็นเงินสนับสนุนจํานวน 407 ล้านบาท และก่อให้เกิดการลงทุนมากกว่า 7,000 ล้านบาท ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ENERGY CONSERVATION PROMOTION FUND ESCO Venture Capital Equity Investment Equipment Leasing Carbon Market Technical Assistance Credit Guarantee Facility ESCO Fund FUND MANAGER Investor Investor Investor Investor Investment Committee
 13. 13. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 13 กลไกที่ 5 : ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) คือ มาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ประสบผลสําเร็จ และได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีสถิติจากจํานวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ทั้งสิ้น 1,129 ราย ที่ได้ยื่นข้อ เสนอเพื่อขอรับ Adder และในจํานวนนี้มีผู้ผลิตไฟฟ้า 868 ราย ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว (COD.) คิดเป็นกําลังการ ผลิตประมาณ 4,751 เมกะวัตต์ และในจํานวนผู้ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าทั้งสิ้น 110 ราย สามารถขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ แล้ว คิดเป็นกําลังผลิตประมาณ 1,852 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มีการปรับเพิ่ม Adder โดยเน้นที่เทคโนโลยีระดับชุมชนที่มีขนาดกําลังผลิตต่ำ�กว่า 1 เมกะวัตต์ โดยหากเป็นการใช้ชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพ จะให้ Adder เพิ่มขึ้นอีก 0.30 บาท/หน่วย เป็น 0.50 บาท/หน่วย ในขณะที่กังหันลมขนาดเล็กกว่า 50 กิโลวัตต์ ให้เพิ่ม Adder อีก 1 บาท/หน่วยเป็น 4.50 บาท/หน่วย ในขณะที่โครงการไฟฟ้า พลังน้ำ�ขนาดเล็กให้ Adder เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว อัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากพลังงานหมุนเวียน ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ™’«¡«≈ - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß <= 1 MW - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß > 1 MW °ä“´™’«¿“æ (∑ÿ°ª√–‡¿∑·À≈àߺ≈‘µ) - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß <= 1 MW - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß > 1 MW ¢¬– (¢¬–™ÿ¡™π ¢¬–Õÿµ “À°√√¡‰¡àÕ—πµ√“¬ ·≈–‰¡à‡ªìπ¢¬–Õ‘π∑√’¬å«—µ∂ÿ) - √–∫∫À¡—°À√◊ÕÀ≈ÿ¡Ωíß°≈∫¢¬– - æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ (Thermal Process) æ≈—ßß“π≈¡*** - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß <= 50 kw - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß > 50 kw æ≈—ßπÈ”¢π“¥‡≈Á° - °”≈—ߺ≈‘µµ‘¥µ—Èß 50 kw - < 200 kw - °”≈—ß°“√º≈‘µµ‘¥µ—Èß < 50 kw æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘µ¬å ***  à«π‡æ‘Ë¡ (∫“∑/kwh) 0.50 0.30 0.50 0.30 2.50 3.50 4.50 3.50 0.80 1.50 8.00  à«π‡æ‘Ë¡ 摇»… * (∫“∑/kwh) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50  à«π‡æ‘ˡ摇»…„π 3 ®«.¿“§„µâ (∫“∑/kwh) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 * À¡“¬‡Àµÿ æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘µ¬å ·≈–æ≈—ß≈¡ „Àâ°“√ π—∫ πÿπ 10 ªï * หมายเหตุ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ให้การสนับสนุน 10 ปี
 14. 14. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 14 กลไกที่ 6 : ผ่านการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกที่กําหนดขึ้นภายใต้พิธีสาร เกียวโต ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยเหลือประเทศอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง (Annex I Countries) ของอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการบรรลุเป้าหมายจํากัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ CDM ดังกล่าวถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการพลังงานทดแทน ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการขายคาร์บอนเครดิต หรือปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่ลดได้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีพันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ CER : Certified Emission Reduction (เครดิตที่ได้จากการดำ�เนินโครงการ CDM) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำ�เนินโครงการ CDM
 15. 15. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 15 ใน 1 บิลค่าไฟ มีอะไรบ้าง ค่าไฟฟ้าฐาน เฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณ 3.2045 บาท/หน่วย ซึ่งจะสะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบ สายส่ง สายจําหน่าย และการผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ค่าพลังงานไฟฟ้า มาจากค่าผลิตไฟฟ้า ค่าระบบส่ง ค่าระบบ จําหน่าย รวมทั้งค่าอุดหนุนไฟฟ้า และค่าบริการรายเดือน คือ ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย ค่ามิเตอร์ ค่าคํานวณการใช้ไฟ ค่าบิล และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ คํานวนจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า รวมถึงค่า ใช้จ่ายตามนโยบายที่รัฐกำ�หนดในปัจจุบัน ประกอบด้วย การส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) เพื่อการพัฒา หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานของโรงไฟฟ้า มาตรา 97 (4) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมาตรา 97 (5) เพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า รวมถึงการส่งผ่านส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำ�หรับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าFt
 16. 16. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 16 สถิติการเปลี่ยนแปลงของราคาไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทผู้ใช้ไฟ ลักษณะการใช้ สำ�หรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่างๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว อัตรารายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า 15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก ( หน่วยที่ 1 - 15 ) หน่วยละ 1.8632 บาท 10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 16 - 25 ) หน่วยละ 2.5026 บาท 10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 26 - 35 ) หน่วยละ 2.7549 บาท 65 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 36 - 100 ) หน่วยละ 3.1381 บาท 50 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 101 - 150 ) หน่วยละ 3.2315 บาท 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 - 400 ) หน่วยละ 3.7362 บาท เกินกว่า 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 3.9361 บาท ค่าบริการ (บาท/เดือน) : 8.19 ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ก.ค.54 ค่าไฟฟ้าขายปลีกฐาน320.45สตางค์/หน่วย ตั้งแต่ก.ค.54เป็นต้นไป -6 314.45 314.45 -6 ก.ค.54–ส.ค54 ก.ย.54–ธ.ค.54
 17. 17. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 17 อัตรารายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก ( หน่วยที่ 1 - 150 ) หน่วยละ 2.7628 บาท 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 - 400 ) หน่วยละ 3.7362 บาท เกินกว่า 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 3.9361 บาท ค่าบริการ (บาท/เดือน) : 38.22 อัตรารายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการ บาท/หน่วย บาท/เดือน On Peak Off Peak 2.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ 4.5827 2.1495 312.24 2.1.2 แรงดันต่ำ�กว่า 12 กิโลโวลต์ 5.2674 2.1827 38.22 On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติและ วันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวันพืชมงคล) 2. อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU นอกจากอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบปกติข้างต้นแล้ว รัฐบาลได้กำ�หนดให้มีอัตราทางเลือกสำ�หรับบ้านอยู่ อาศัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งอัตรา คือ อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) แต่ทั้งนี้ผุ้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจ จะเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU จะต้องจ่ายค่าเครื่องวัดไฟฟ้า แบบ TOU ด้วย 1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน 2.1 อัตราตามช่วงเวลาการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff อัตราค่าไฟฟ้ารายเดือนแบบ TOU
 18. 18. เรื่องน่ารู้ ! พลังงานไฟฟ้าไทย 18 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน และต่อเนื่องไปถึงอนาคตนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกคนมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทําให้การขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของไทยมุ่งไปสู่ความสําเร็จควบคู่ไปกับการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการเลือกใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิต ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย ที่จะต้องรองรับประเด็นที่ประชาชนให้ความสําคัญ และสนใจ เช่น 1. ความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. มีศักยภาพเพียงพอ มั่นคงและมีเสถียรภาพ 3. ราคาเป็นธรรม และประชาชนชาวไทยต้องไม่มีต้นทุนพลังงานสูงกว่าต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ท้ายที่สุดแล้ว ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยการยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุด ที่จะเป็นเหมือนกุญแจไขไปสู่ความสําเร็จ ในการพัฒนาพลังงาน ไฟฟ้าให้แก่ประเทศอย่างแท้จริง บทส่งท้าย
 19. 19. สร้างความมั่นคงด้าน พลังงานของประเทศ การใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย ในการผลิตไฟฟ้า
 20. 20. ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ชุดนี้ จัดพิมพ์ ณ เดือนตุลาคม 2554 EP/21/54 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

×