Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คะแนนกลางภาค

3,476 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คะแนนกลางภาค

  1. 1. ลำดับที่ เลขประจำตัว ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล จ.1 (10) จ.2 (10) จ.3 (10) จ.4 (10) ข้อเขียน (20) รวม (60) 1 16818 5 1 นายจักรกริช นุกิจรัมย์ 10 10 8 9 20 57 2 16829 5 7 นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก 9 8 3 9 19 48 3 16834 5 8 นางสาวกมลวรรณ สุขสาราญ 9 8 5 10 15 47 4 16835 5 9 นางสาวกัญญาภรณ์ จาปาทอง 9 8 6 9 15 47 5 17043 7 22 นางสาวกาญจนา อะทอยรัมย์ 8 8 7 9 14 46 6 17052 7 25 นางสาวพนัดดา กางรัมย์ 6 8 7 10 15 46 7 16858 5 22 นางสาวมาริษา เปาป่า 9 9 5 9 13 45 8 16836 5 10 นางสาวจันทร์เพ็ญ เสริมสวัสดิ์ 9 9 5 8 13 44 9 16825 5 4 นายพิสิทธิ์ หฤทัยถาวร 7 6 5 7 18 43 10 16837 5 11 นางสาวจิตรานุช สายบุตร 8 7 5 9 14 43 11 16850 5 19 นางสาวผกามาศ นิสัยงาม 9 6 6 6 15 42 12 16851 5 20 นางสาวพรชิตา ก่ารัมย์ 9 6 5 7 15 42 13 17112 5 34 นางสาวศิลป์ศุภา หมายสุข 9 8 4 10 11 42 14 16821 5 2 นายธนาศรม พิมพ์ทอง 7 7 2 7 18 41 15 16943 5 27 นางสาวกัณฐิกา นาเวรัมย์ 9 6 6 6 14 41 16 16954 5 30 นางสาวบุษกร คาเรืองศรี 9 7 4 9 12 41 17 17113 5 35 นางสาวสิริมา จิตสัตย์ 9 7 4 10 11 41 18 17085 1 29 นายวีระพล กุรัมย์ 8 6 3 10 13 40 19 19496 3 8 นางสาวเกศนี น้าคา 8 9 6 10 7 40 20 16822 5 3 นายธีรภัทร ศิริบุญ 7 5 5 4 19 40 21 16853 5 21 นางสาวพุธนี อักษร 9 6 4 9 12 40 22 16866 5 26 นางสาวรุจิรดา โกติรัมย์ 7 6 6 5 16 40 23 16947 5 28 นางสาวจิรนันท์ โกบรัมย์ 9 6 5 9 11 40 24 16964 5 31 นางสาวสุทธิรักษ์ ประจันบาล 8 7 4 9 12 40 25 16922 7 4 นายณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ 8 8 5 10 9 40 26 16848 5 18 นางสาวปิยะธิดา สมัครกล้า 6 8 3 6 16 39 27 16948 5 29 นางสาวชัชชลิตา โคมารัมย์ 9 7 4 8 11 39 28 16839 5 12 นางสาวจุฑารัตน์ ทินปราณี 8 8 2 8 12 38 29 16841 5 14 นางสาวน้าทิพย์ เจียวรัมย์ 6 7 2 6 17 38 30 16828 5 6 นายศราวุธ ประเสริฐศรี 8 5 5 9 10 37 ผลคะแนนสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2556 วิชำ ฟิสิกส์ รหัส ว33204 ครูผู้สอน นำยพิทักษ์ฉัตร เทพรำชำ โรงเรียนกระสังพิทยำคม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
  2. 2. ลำดับที่ เลขประจำตัว ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล จ.1 (10) จ.2 (10) จ.3 (10) จ.4 (10) ข้อเขียน (20) รวม (60) ผลคะแนนสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2556 วิชำ ฟิสิกส์ รหัส ว33204 ครูผู้สอน นำยพิทักษ์ฉัตร เทพรำชำ โรงเรียนกระสังพิทยำคม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 31 17096 5 32 นางสาวธันยาภรณ์ สุดงาม 8 7 5 9 8 37 32 16877 1 7 นายยศวินท์ สุขจันทร์ 9 6 2 10 9 36 33 16878 1 8 นายวัชรากร ร่าเริงยิ่ง 9 6 2 10 9 36 34 16920 1 10 นายเจตริน กุยรัมย์ 9 4 2 9 12 36 35 17102 5 33 นางสาวนิตยา เจริญรัมย์ 8 5 4 8 11 36 36 17029 7 20 นายพงษ์ศิริ นุชาญรัมย์ 8 7 5 10 5 35 37 17063 7 29 นางสาวสุธิดา เจริญรัมย์ 7 9 6 7 6 35 38 16824 1 2 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์ 9 4 2 9 10 34 39 17000 1 21 นางสาวธัญชนก ปรัชญพฤทธิ์ 7 7 9 5 6 34 40 16846 5 16 นางสาวประภา สิทธิ 7 6 3 3 15 34 41 16847 5 17 นางสาวปัทมาพร ทองพูน 7 6 2 4 15 34 42 16861 5 24 นางสาวณัฐรัตน์ คงชนะ 8 5 3 5 12 33 43 16978 1 18 นายพงศธร พิมพ์รัตน์ 9 6 2 10 5 32 44 19521 3 25 นายธนพล คงเจริญสุข 9 4 3 2 14 32 45 17267 5 36 นางสาวแสงฝาง วงศ์จันทร์ 5 5 3 10 9 32 46 16959 7 11 นางสาววรารัตน์ ไกรสอน 9 6 3 10 4 32 47 19598 9 26 นายบุญฤทธิ์ เริงรื่น 7 3 5 9 8 32 48 19599 9 27 นายฤทธิเดช กันรัมย์ 7 3 5 9 8 32 49 16820 1 1 นายธนกฤต คัชชิมา 9 4 2 8 8 31 50 16870 1 5 นายจิรวัฒน์ คงเครือ 8 6 2 7 8 31 51 16977 1 17 นายธีรพันธ์ กองรัมย์ 9 6 1 10 5 31 52 16840 5 13 นางสาวชนกนันท์ บุญโสม 6 8 2 6 9 31 53 16860 5 23 นางสาววันเพ็ญ มะไลทอง 7 6 3 5 10 31 54 19562 5 37 นางสาวกมลลักษณ์ เกิดพระ 9 6 2 4 10 31 55 16898 7 2 นางสาวภาณุมาศ เจริญศิริ 7 6 3 10 5 31 56 17027 7 19 นายธีระวัฒน์ ศิริพูน 7 7 6 8 3 31 57 19586 9 15 นางสาวสุวิมล พารารัมย์ 7 6 2 8 8 31 58 16876 1 6 นายปิยะวัฒน์ แป้นศิริมงคลกุล 7 5 3 9 6 30 59 19476 1 37 นายณรงค์เทพ สมพร 8 6 3 10 3 30 60 16864 5 25 นางสาวสุวิมล สร้างพล 8 6 2 4 10 30 61 19567 5 41 นางสาวศิริภรณ์ กาดรัมย์ 5 4 5 5 11 30
  3. 3. ลำดับที่ เลขประจำตัว ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล จ.1 (10) จ.2 (10) จ.3 (10) จ.4 (10) ข้อเขียน (20) รวม (60) ผลคะแนนสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2556 วิชำ ฟิสิกส์ รหัส ว33204 ครูผู้สอน นำยพิทักษ์ฉัตร เทพรำชำ โรงเรียนกระสังพิทยำคม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 62 16915 7 3 นางสาวอารียา ชัยสุวรรณ์ 5 4 5 5 11 30 63 16999 7 16 นางสาวทัศนีย์ กันรัมย์ 7 8 6 7 2 30 64 17054 7 27 นางสาวรัตติยากร เทียมเลิศ 9 5 5 8 3 30 65 19575 7 34 นางสาวศิรินญา แสงวิรุณ 6 8 6 5 5 30 66 19588 9 16 นางสาวสุธาทิพย์ เจริญรัมย์ 7 5 3 9 6 30 67 16962 1 14 นางสาวสลักใจ สุริยา 7 5 2 10 5 29 68 16969 1 16 นายจักรพงษ์ เครือทะนุ 8 6 1 9 5 29 69 19506 3 14 นางสาวพจนี อะพรรัมย์ 7 6 1 9 6 29 70 19515 3 21 นายจักรพันธ์ หนูหา 8 4 3 9 5 29 71 17046 7 23 นางสาวนรีรินทร์ หัดไทยทะระ 5 8 5 9 2 29 72 16996 9 1 นางสาวจิรภา จิระสมประเสริฐ 6 3 4 8 8 29 73 19584 9 13 นางสาวพัชรี เรืองรอบ 7 4 3 7 8 29 74 19589 9 17 นางสาวสุภาพร บุญไกร 4 5 5 8 7 29 75 19600 9 28 นายสยมภู ทินนา 6 3 5 9 6 29 76 16865 1 4 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสม 9 6 0 8 5 28 77 16981 1 19 นายสิทธิชัย ศรีทอง 8 6 1 10 3 28 78 19514 3 20 นายจรรโลง โกยรัมย์ 8 5 3 9 3 28 79 16993 7 13 นางสาวกรรณิการ์ ศรีสหัส 5 8 6 4 5 28 80 19572 7 31 นางสาวปรียานุช เกิดบุตร 6 8 6 2 6 28 81 19585 9 14 นางสาวเรวดี คาแสนเดช 7 4 3 7 7 28 82 19590 9 18 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยอดเกิด 4 5 5 8 6 28 83 19594 9 22 นางสาวอุไรรัตน์ พะนุมรัมย์ 5 2 5 9 7 28 84 16923 1 11 นายธนพนธ์ พิรัมย์ 7 3 2 9 6 27 85 16939 1 13 นายอรรถพล สารวมจิต 5 3 2 9 8 27 86 16986 1 20 นายสราวุธ โพธิ์บัณฑิต 8 6 1 10 2 27 87 17003 1 22 นางสาวนริศรา บุณยศรีวงศ์ 6 4 2 10 5 27 88 17142 1 34 นายอภิสิทธิ์ ทะเลิงรัมย์ 9 4 3 10 1 27 89 17150 1 35 นางสาวดาริกา รุ่งเรือง 7 2 1 10 7 27 90 19519 3 23 นายตะวัน คาอาจ 8 0 1 10 8 27 91 17210 9 5 นางสาววรรณิศา ดาราย้อย 6 4 3 8 6 27 92 19591 9 19 นางสาวอรปรียา คะนองดี 4 5 5 8 5 27
  4. 4. ลำดับที่ เลขประจำตัว ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล จ.1 (10) จ.2 (10) จ.3 (10) จ.4 (10) ข้อเขียน (20) รวม (60) ผลคะแนนสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2556 วิชำ ฟิสิกส์ รหัส ว33204 ครูผู้สอน นำยพิทักษ์ฉัตร เทพรำชำ โรงเรียนกระสังพิทยำคม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 93 19592 9 20 นางสาวอรอุสา อุทัยรัมย์ 4 4 5 7 7 27 94 19597 9 25 นายทศพล เสงี่ยมดี 6 3 5 9 4 27 95 20493 9 29 นางสาวอมรรัตน์ อัมรัมย์ 6 5 5 3 8 27 96 16863 1 3 นางสาวสุวนันท์ เกรัมย์ 9 6 1 9 1 26 97 16926 1 12 นายบุญญฤทธิ์ ตันนอก 8 4 3 8 3 26 98 17023 1 27 นายฉัตรมงคล ภาสดา 5 4 2 10 5 26 99 17104 1 32 นางสาวพนาสนธ์ พิชนาหะรี 8 6 1 10 1 26 100 16827 5 5 นายภาวัต หาญเสมอ 9 5 3 5 4 26 101 17005 7 17 นางสาวพรรณิฌา อร่ามแสง 5 8 6 3 4 26 102 17038 7 21 นายสุพัฒน์ บัวสิม 6 5 5 8 2 26 103 17285 9 6 นายผดุงเกียรติ จาปาทอง 6 3 3 8 6 26 104 17301 9 7 นางสาวจิรดา สมานมิตร 7 2 4 7 6 26 105 17319 9 8 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญรัมย์ 6 2 4 8 6 26 106 19595 9 23 นางสาวอุษา ภาคเดียว 5 2 5 9 5 26 107 19566 5 40 นางสาววัฒนาพร ทะเลืองรัมย์ 3 7 4 5 6 25 108 16957 7 9 นางสาวภิรมรัตน์ ภิรมรัมย์ 5 8 3 9 0 25 109 16960 7 12 นางสาววิลัยทอง กะรัมย์ 8 5 4 5 3 25 110 17053 7 26 นางสาวมาลินี คลายทุกข์ 6 7 2 5 5 25 111 19578 9 10 นางสาวจินตนา วิสัยสี 5 1 6 7 6 25 112 19580 9 11 นางสาวชไมพร ตุ้ยศักดา 4 2 5 7 7 25 113 19581 9 12 นางสาวดาวรุ่ง สุขใส 4 2 5 7 7 25 114 16934 3 2 นายสหภาพ สิงเสนา 8 5 2 8 1 24 115 16958 7 10 นางสาววทันยา ผิวคา 6 9 4 2 3 24 116 16995 7 14 นางสาวขวัญฤดี เกรัมย์ 7 8 0 3 6 24 117 17062 7 28 นางสาวสายใจ ไกรศร 5 5 2 6 6 24 118 16917 1 9 นายกฤษณัฐ สมบูรณ์ 8 5 1 7 2 23 119 16966 1 15 นางสาวอรวรรณ ฉัตรทัน 6 1 1 7 8 23 120 17107 1 33 นางสาวมุทิตา พะนิรัมย์ 5 4 3 10 1 23 121 16844 5 15 นางสาวนิษาลักษณ์ สายแก้ว 3 6 1 6 7 23 122 16942 7 5 นางสาวกรรณิการ์ พินิรัมย์ 5 4 4 7 3 23 123 17320 9 9 นางสาวอมรรัตน์ สายแสงจันทร์ 3 1 6 7 6 23
  5. 5. ลำดับที่ เลขประจำตัว ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล จ.1 (10) จ.2 (10) จ.3 (10) จ.4 (10) ข้อเขียน (20) รวม (60) ผลคะแนนสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2556 วิชำ ฟิสิกส์ รหัส ว33204 ครูผู้สอน นำยพิทักษ์ฉัตร เทพรำชำ โรงเรียนกระสังพิทยำคม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 124 17016 1 24 นางสาวสุวนันท์ ประเสริฐศรี 7 5 1 5 4 22 125 19494 3 6 นางสาวกุลจิรา คิดรัมย์ 8 4 3 3 4 22 126 16946 7 6 นางสาวขวัญฤดี สุดทอง 3 8 2 6 3 22 127 19574 7 33 นางสาววิไลลักษณ์ โปดรัมย์ 3 6 4 4 5 22 128 19593 9 21 นางสาวอัญชิสา คาอิง 2 3 5 7 5 22 129 17049 1 28 นางสาวนภัสกร งามแฉล้ม 4 1 3 7 6 21 130 16263 3 1 นายสถาพร ขันทอง 8 3 2 7 1 21 131 19497 3 9 นางสาวจันทิมา หาญสุด 4 5 2 6 4 21 132 19499 3 10 นางสาวนงลักษณ์ นานินรัมย์ 6 4 2 6 3 21 133 19517 3 22 นายเฉลิม เบญจมาศ 8 2 1 8 2 21 134 19564 5 38 นางสาวนุจรี อุนัยบรรณ 3 3 3 3 9 21 135 16952 7 7 นางสาวน้าค้าง ชินรัมย์ 4 5 2 4 6 21 136 17172 9 4 นายไกรวิทย์ บุญมานนท์ 5 3 1 8 4 21 137 19596 9 24 นายณัฐวุฒิ การกระสัง 3 2 5 7 4 21 138 19565 5 39 นางสาวพิชญา สุขสาราญ 5 3 3 1 8 20 139 19505 3 13 นางสาวปรียานุช นุชาญรัมย์ 4 4 0 6 5 19 140 17136 9 3 นายศักดิ์สิทธิ์ อาจทวีกุล 5 2 4 4 4 19 141 17007 1 23 นางสาวรัตนาภรณ์ เการัมย์ 5 3 0 3 7 18 142 17091 1 30 นายหิรัญ เครือวัลย์ 1 4 1 10 2 18 143 19477 1 38 นายอนุวัตร เชื้อมาก 1 4 1 10 2 18 144 19507 3 15 นางสาวพันธิวา มรรคผล 5 0 5 1 7 18 145 19511 3 18 นางสาวสุพรรณี ทะรารัมย์ 4 4 2 3 5 18 146 19522 3 26 นายยุทธนา จงสูง 6 1 4 6 1 18 147 19526 3 28 นายสัณห์ รักษา 6 2 2 4 3 17 148 17060 9 2 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วอ่อน 2 4 5 3 3 17 149 17097 1 31 นางสาวเจนจิรา เพราะดี 1 4 1 10 0 16 150 17162 1 36 นางสาวศศิธร ทะรัมย์ 5 2 5 4 0 16 151 19520 3 24 นายทศพล จันทร์ประโคน 5 3 2 2 4 16 152 17067 7 30 นางสาวสุวนีย์ สุขจันทร์ 2 2 2 4 6 16 153 19492 3 4 นางสาวกันภิรมย์ ระดมบุญ 5 3 1 5 1 15 154 19495 3 7 นางสาวกุลจิรา ศิริโชติวรกุล 5 2 2 3 3 15
  6. 6. ลำดับที่ เลขประจำตัว ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล จ.1 (10) จ.2 (10) จ.3 (10) จ.4 (10) ข้อเขียน (20) รวม (60) ผลคะแนนสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่1 ปีกำรศึกษำ 2556 วิชำ ฟิสิกส์ รหัส ว33204 ครูผู้สอน นำยพิทักษ์ฉัตร เทพรำชำ โรงเรียนกระสังพิทยำคม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 155 19501 3 11 นางสาวน้าฝน สุขกาย 5 1 2 4 3 15 156 19523 3 27 นายวโรดม บุณยะยุต 4 3 4 0 4 15 157 16997 7 15 นางสาวชุติมา แซ่เจียง 6 1 4 2 2 15 158 17013 7 18 นางสาวสา หอมขจร 4 3 3 0 5 15 159 17021 1 26 นายจักรพล นิคงรัมย์ 4 2 0 4 4 14 160 19491 3 3 นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้ 4 3 2 5 0 14 161 19493 3 5 นางสาวกันย์สินี สลวลรัมย์ 3 3 6 0 2 14 162 - 3 29 นางสาวอัมรารัตน์ ระดารงค์ 2 2 2 5 3 14 163 16956 7 8 นางสาวปาริชาต คงเจริญ 4 2 2 3 3 14 164 17017 1 25 นางสาวอภิญญา พานเจริญ 4 2 2 3 2 13 165 19510 3 17 นางสาววราภรณ์ พิรัมย์ 1 4 4 2 2 13 166 19508 3 16 นางสาวรุ่งนภา ชินรัมย์ 3 1 2 4 2 12 167 19513 3 19 นางสาวอรุมน ยงปัญญา 3 2 1 3 3 12 168 19502 3 12 นางสาวบุญมี พันธ์หอ 3 2 0 3 3 11 169 17050 7 24 นางสาวกรรณิการ์ เก็งรัมย์ 1 4 0 1 5 11 170 16856 7 1 นางสาวภาวิตรี ภู่มณี 2 2 3 2 0 9 171 19573 7 32 นางสาวเฟื่องฟ้ า สายน้อย 3 1 0 2 3 9 172 - 7 35 นายจานง สงคนิภา 2 2 1 2 1 8

×