แผนพับ

2,639 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แผนพับ

  1. 1. พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานไม่วาลักษณะ ่ แบบของโรงไฟฟานิวเคลียร์ ปั จจุบนทัวโลก ้ ั ่ทฤษฎีและหลักการพืนฐานพลังงานนิวเคลียร์ ้ ใดๆก็ตาม ซึ่งเกิดจากนิ วเคลียสอะตอมโดย ได้นิยมใช้โรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ 3 แบบ ได้แก่ โครงสร้างอะตอม ในชีวิตประจาวันของ 1 . พลังงานนิวเคลียร์ แบบฟิ ชชั่น (Fission) ซึ่ง 1. โรงไฟฟานิวเคลียร์ แบบใช้ นาความดัน ้ ้คนเราเกี่ยวข้องกับธาตุอยูตลอดเวลา ธาตุในโลก ่ เกิดจากการแตกตัวของนิ วเคลียสธาตุหนัก เช่น สู ง (Pressurized Water Reactor: PWR)ปั จจุบนนี้ มีจานวนไม่นอยกว่า 105 ธาตุ ธาตุที่เรา ั ้ ยูเรเนี ยม พลูโทเนี ยม เมื่อถูกชนด้วยนิ วตรอนหรือรูจกกันดีเช่น คาร์บอน โซเดียม อะลูมิเนี ยม คลอรีน ้ั โฟตอนสังกะสี ฯลฯ จากการค้นคว้าสมบัติและรายละเอียด 2. พลังงานนิวเคลียร์ แบบฟิ วชั่น (Fusion)ของธาตุแต่ละธาตุ จะพบว่าธาตุแต่ละธาตุจะมีสมบัติ เกิดจากการรวมตัวของนิ วเคลียสธาตุเบา เช่นเฉพาะตัวที่ต่างกันออกไป ธาตุมีอนุ ภาคเล็ก ๆ ไฮโดรเจนประกอบด้วยอะตอมในภาวะปกติอะตอมของธาตุ 3. พลังงานนิวเคลียร์ ทเี่ กิดจากการสลายตัวชนิ ดเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน อะตอมของ โรงไฟฟ้ าชนิ ดนี้ จะถ่ายเทความร้อน จาก ของสารกัมมันตรังสี (Radioactivity) ซึ่งให้รงสีต่างๆ ั แท่งเชื้ อเพลิงให้น้ า จนมีอุณหภูมิสงประมาณ ูธาตุต่างชนิ ดกันจะมีคุณสมบัติต่างกัน ภายใน ออกมา เช่น อัลฟา เบตา แกมมา และนิ วตรอน เป็ น 320 องศาเซลเซียส ภายในถังขนาดใหญ่ จะอัดอะตอมประกอบด้วยอนุ ภาคที่สาคัญ 3 ชนิ ดคือ ต้น ความดันสูงประมาณ 15 เมกะปาสคาล (Mpa)โปรตอน นิ วตรอนและอิเล็กตรอน โปรตอนและ 4. พลังงานนิวเคลียร์ ทเี่ กิดจากการเร่ งอนุภาค หรือประมาณ 150 เท่าของความดันบรรยากาศนิ วตรอนจะอยูรวมกันตรงกลางเป็ นนิ วเคลียส ่โปรตอนมีประจุไฟฟ้ าเป็ นบวก นิ วตรอนจะมี ทีมีประจุ (Particle Accelerator) เช่น อิเล็กตรอน ่คุณสมบัติเป็ นกลางทางไฟฟ้ า ส่วนอิเล็กตรอนจะมี โปรตอน ดิวทีรอน และอัลฟา เป็ นต้นน้ าหนักน้อยมากวิ่งรอบ ๆ นิ วเคลียส และมีประจุ แหล่งทีมา ; http://guru.sanook.com ่ไฟฟ้ าเป็ นลบ ความเป็ นธาตุจะอยูในสภาวะปกติ คือ ่จะมีจานวนโปรตอนเท่ากับจานวนอิเล็กตรอน และจะมีความเป็ นกลางทางไฟฟ้ า
  2. 2. 2. โรงไฟฟาแบบนาเดือด (Boiling WaterReactor: ้ ้ ข้ อดีและข้ อเสี ยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์BWR) ข้ อดี โรงงาน Intel @ teach - เป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้ าขนาดใหญ่สามารถให้กาลัง โรงงานไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ผลิตสูงกว่า 1,200 เมกะวัตต์ - มีตนทุนการผลิตไฟฟ้ าแข่งขันได้กบโรงไฟฟ้ าชนิ ด ้ ั อื่น - เป็ นโรงไฟฟ้ าที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสามารถผลิตไอน้ าได้โดยตรง จากกาน้ าภายในถัง - เสริมสร้างความมันคงของระบบผลิตไฟฟ้ า ่ซึ่งควบคุมความดันภายใน (ประมาณ 7 Mpa) ตา ่ เนื่ องจากใช้เชื้ อเพลิงน้อย ทาให้เสถียรภาพใน การกว่าโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์แบบแรก จัดหาเชื้ อเพลิง และราคาเชื้ อเพลิง มีผลกระทบ ต่อ3.โรงไฟฟาแบบใช้ นามวลหนักความดัน ้ ้ ต้นทุนการผลิตเล็กน้อย จัดทาโดยสู ง (Pressurized Heavy Water Reactor: PHWR) ข้ อเสี ย - ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูง กลุ่ม อะตอม - จาเป็ นต้องเตรียมโครงสร้างพื้ นฐาน และการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/5 พัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดาเนิ นงาน เป็ นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ - จาเป็ นต้องพัฒนา และเตรียมการ เกี่ยวกับการจัดมีการทางานคล้ายคลึงกับ แบบ PWR แต่แตกต่างกัน กากกัมมันตรังสี การดาเนิ นงาน ด้านแผนฉุกเฉิน ภาคเรียนที2 ปี การศึกษา 2555 ่ ทางรังสี และมาตรการควบคุม ความปลอดภัย เพื่อที่ มีการจัดแกนปฏิกรณ์ในแนวระนาบ และเป็ นการ โรงเรียนกระสั งพิทยาคม ปองกันอุบติเหตุ ้ ัต้มน้ า ภายในท่อขนาดเล็ก จานวนมาก สานักเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เข 32 ้ ่ - การยอมรับของประชาชน

×