Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart farm white paper chapter 1

264 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Smart farm white paper chapter 1

  1. 1. Smart Farm Flagship มกราคม 2556 1 บทนำา ประเทศไทยเป็นประเทศผูผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรในรูปแบบ ้วัตถุดิบและแปรรูป โดยเฉพาะอาหารแปรรูปที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลกสินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำาคัญของโลก อย่างไรก็ตาม วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้น ส่งกระทบกับภาคเกษตรไม่น้อย เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกสินค้าและบริการมากมูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคเกษตร (ปี 2552) เท่ากับ 1.03 ล้านล้านบาท หดตัวจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 0.1 การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้อัตราการนำาเข้าสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหารและปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2552 อัตราการขยายตัวจากการนำาเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ6.9 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหดตัวลงร้อยละ 4.88 (ปี2552)1 การขยายตัวของชุมชนเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าประชากรจากภาคเกษตรจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคบริการมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณแรงงานภาคเกษตรในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลายพื้นที่เกิดภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการขาดแคลนนำ้าเพื่อการเกษตรทวีความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง ปัญหานำ้าท่วมขังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและบ่อยครั้งขึ้น ระบบนิเวศชายฝั่งเปลี่ยนแปลงไป เหล่านี้ทำาให้พื้นที่เพาะปลูกเกิดความเสียหายและลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันผลิตภาพการผลิตรวมของภาคเกษตรอยู่ในระดับตำ่า (ตำ่ากว่าร้อยละ 1 ของ GDP)เนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตไม่มีประสิทธิภาพและขาดการจัดการด้านการผลิตและการตลาด และถึงแม้ว่าสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของไทยที่สำาคัญ เช่น ข้าว มันสำาปะหลังโรงงาน มังคุด กุ้งแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งปรุงแต่ง ทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋องและนำ้าสับปะรด มี 1 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -1-

×