สารสนเทศ เพื่อ การวางอ การวางแผน พื่อ การวางฒนา และใชประโยชน       บนฐานสงคมแห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star...
สารสนเทศ เพื่อ การวางอ การวางแผน พื่อ การวางฒนา และใชประโยชน         บนฐานสงคมแห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun....
ทศทางการขับเคลื่อนบเคลอนสารสนเทศขับเคลื่อนองประเทศ       Smart Thailand 2020                    ...
โจัดการสวน⽥慴汢彥湩ทย์เท    แบงปันคุ0นค)ณคาและ                                      ...
สมารทฟารม  เครือข่ายการร่วมมอข่ายการร่วมมือ-ร่วายการือข่ายการร่วมมรือข่ายการร่วมมวมมอ-รือข่ายการร่วมมวมใจ        ...
โจทยปรือข่ายการร่วมมะเทศ                                                 ...
ความพรือข่ายการร่วมมอมด้านเทคโนโานเทคโนโลย       2011               2012-2013            ...
สารือข่ายการร่วมมสนเทศทสมารือข่ายการร่วมมทฟารือข่ายการร่วมมมใชส$าหรือข่ายการร่วมมบสนบสนนการือข่ายการร่วมมเกษตรือข่ายการร่ว...
สมารทฟารม กบเทคโนโลยในหวงโซการผลต
สมารือข่ายการร่วมมทฟารือข่ายการร่วมมม  เนคเทคชวยภาคเกษตรือข่ายการร่วมมได้านเทคโนโอยางไรือข่ายการร่วมม          ...
โครือข่ายการร่วมมงการือข่ายการร่วมมน$ารือข่ายการร่วมมอง (2012-2013)                            ...
สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ชกับการจัดารพิวเตอร์แห่งชาต...
สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช    ●       เกษตร...
สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช   โปรแกรมสjาห่งการเรียน...
สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช    ●       นวตกร...
สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช    ●       นวตกร...
สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช    ●         ...
มอิเล็กทรอนิกส์แงตนอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกับการจัด บอิเล็กทรอนิกส์แกับการจัดตนได(ใช(ตนเปันคุ@น เห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕...
ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลทกลมผู้ผลิตควรมีྥผู้ผลิตควรมีྥลตควรือข่ายการร่วมมม                         ...
ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลทกลมผู้ผลิตควรมีྥผู้ผลิตควรมีྥลตควรือข่ายการร่วมมม                         ...
ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลททปรือข่ายการร่วมม2กษาเกษตรือข่ายการร่วมมควรือข่ายการร่วมมม                     ...
หลกส,ตรือข่ายการร่วมมส$าหรือข่ายการร่วมมบการือข่ายการร่วมมสรือข่ายการร่วมมางทปรือข่ายการร่วมม2กษาเกษตรือข่ายการร่วมมปรือข่...
ตวอยางเทคโนโลยสนบสนนการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตสmาน#ตรวจัดการ㈨อากาศขับเคลื่อนนาดเลrก
ตวอยางเทคโนโลยสนบสนนด้านเทคโนโานคณภาพ      kเครองวดความชนแบบพื่อ การวางกพื่อ การวางา
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมจด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมเครือข่ายการร่วมมอข่ายการร่วมมือ-ร่วายการจัดการ㈨ดกา...
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตเซนตเซอรวดปรมาณ N-P-K ในดน
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมปองกนศตรือข่ายการร่วมม,พชระบบการตรวจัดการ㈨สอบศตร$พื่อ การวางชบนมอmอ
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตและเตอนภย        kเซนตเซอรวดความชนดน, pH meter, real time...
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ล และความรือข่ายการร่วมม,ระบบบนทlกและตรวจัดการ㈨สอบ GAP บน tablet
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมจด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลSenseFly (light UAV) ทjาแผนท#...
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมจด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลผู้ผลิตควรมีྥลตImage Processing/Photo...
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานคณภาพและปองกนศตรือข่ายการร่วมม,พชระบบเรอนโรงปดพื่อ การวางรอมเซนตเซอรควบค1มสภาพื่อ การวางแวดลอม
ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมสอสารือข่ายการร่วมมข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลตด้านเทคโนโตามงาน mangobar.wordpress.com
นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารด(านกับการจัดารเกับการจัดษตรServices Innovation in Agriculture       2  คณะท$างานศกษา...
การือข่ายการร่วมมปรือข่ายการร่วมมะชม SIG เกษตรือข่ายการร่วมม ในพ0นทบานหวยข่ายการร่วมมือ-ร่วม0นอ.หนองแค จ.สรือข่ายการร่วมมะ...
ลงพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-5นท,เกับการจัดบ Physical Evident กับการจัดล)มผ(ปันคุลกับการจัดย์เทางพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเ...
ความรวมแรง..รวมใจัดการสวน⽥慴汢彥湩 เพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-,อิเล็กทรอนิกส์แคณภาพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ชวตท,ด   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20121110 it for farm management

502 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20121110 it for farm management

 1. 1. สารสนเทศ เพื่อ การวางอ การวางแผน พื่อ การวางฒนา และใชประโยชน บนฐานสงคมแห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcงการเร#ยนร$ สารสนเทศกับการจัดบกับการจัดารจัดการสวน⽥慴汢彥湩ดกับการจัดารสวน ศนย์เทเทคโนโลย์เทอิเล็กทรอนิกส์แเลกับการจัดทรอิเล็กทรอนิกส์แนกับการจัดสและคอิเล็กทรอนิกส์แมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏วเตอิเล็กทรอนิกส์แรแห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏งชาต (เนคเทค) ส#านกับการจัดงานพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ฒนาวทย์เทาศาสตรและเทคโนโลย์เทแห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏งชาต (สวทช.)
 2. 2. สารสนเทศ เพื่อ การวางอ การวางแผน พื่อ การวางฒนา และใชประโยชน บนฐานสงคมแห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcงการเร#ยนร$ ? โอกาสอย$ท#ไห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcน
 3. 3. ทศทางการขับเคลื่อนบเคลอนสารสนเทศขับเคลื่อนองประเทศ Smart Thailand 2020 ค)ณภาพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ชวตท,ดเศรษฐกับการจัดจัดการสวน⽥慴汢彥湩ฐานรากับการจัด ส,งแวดล(อิเล็กทรอนิกส์แมย์เท,งย์เท-น เข้(มแข้ง
 4. 4. โจัดการสวน⽥慴汢彥湩ทย์เท แบงปันคุ0นค)ณคาและ Agriculture ผลปันคุระโย์เทชนรวมกับการจัดน monitoring system SIG เกับการจัดษตร GI for predic- Data tion Standardiza- Crop in- tion/Activities that on-process surance Legal compli- ance DOAE, BAAC, Rice Dept., Seri culture SRI Services SI platform Blue print platform TMEC (domain specif- ic) AAERU ธ)รกับการจัดจัดการสวน⽥慴汢彥湩 เทคโนโลย์เท IDSRU TU ICCRU SPTU
 5. 5. สมารทฟารม เครือข่ายการร่วมมอข่ายการร่วมมือ-ร่วายการือข่ายการร่วมมรือข่ายการร่วมมวมมอ-รือข่ายการร่วมมวมใจ เคร-อิเล็กทรอนิกส์แข้าย์เทนวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร ในปันคุระเทศและภมภาค Co-creation ความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แรวมใจัดการสวน⽥慴汢彥湩 โจัดการสวน⽥慴汢彥湩ทย์เทกับการจัดารเกับการจัดษตรไทย์เท ผลปันคุระโย์เทชนรวม Value proposition ในกับการจัดารน#า วทน.และนวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร สภาคกับการจัดารเกับการจัดษตรไทย์เท Think-tank ชวย์เทคดชาวย์เทท#า กับการจัดล)มความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แ Problems based ปันคุ0ญห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏าชด ด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร สารสนเทศเพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-,อิเล็กทรอนิกส์แArea based พิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-5นท,เฉพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏าะโจัดการสวน⽥慴汢彥湩ทย์เท กับการจัดารเกับการจัดษตร สวทช. คลสเตอิเล็กทรอนิกส์แร อิเล็กทรอนิกส์แาห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ารและกับการจัดารเกับการจัดษตร เนคเทค กับการจัดารข้บเคล-,อิเล็กทรอนิกส์แนด(านนโย์เทบาย์เท สานตอิเล็กทรอนิกส์แนโย์เทบาย์เทกับการจัดารเม-อิเล็กทรอนิกส์แง ตอิเล็กทรอนิกส์แบโจัดการสวน⽥慴汢彥湩ทย์เทปันคุระเทศ
 6. 6. โจทยปรือข่ายการร่วมมะเทศ คณภาพชวต Localized/Personalized กับการจัดารบรกับการจัดารเชงพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏นท,/กับการจัดล)มเปันคุ:าห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏มาย์เท -5สารสนเทศเพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-,อิเล็กทรอนิกส์แกับการจัดารเกับการจัดษตร... กับการจัดล)ม ปันคุระเมนผล...ระบบสนบสน)นกับการจัดารตดสนใจัดการสวน⽥慴汢彥湩 ความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แ นโย์เทบาย์เท เกับการจัดษตรอิเล็กทรอนิกส์แจัดการสวน⽥慴汢彥湩ฉรย์เทะ ด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร ปันคุฏิบต โปันคุรแกับการจัดรมบนม-อิเล็กทรอนิกส์แถือ.....एল@-อิเล็กทรอนิกส์แ..... เนคเทค คน.... สมารทฟารม เทคโนโลย์เทสนบสน)น นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร สวทช. คลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรอิเล็กทรอนิกส์แาห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ารและเกับการจัดษตร ครวโลกับการจัด ความม,นคงและ AEC โจัดการสวน⽥慴汢彥湩ทย์เทด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร ความปันคุลอิเล็กทรอนิกส์แดภย์เท New frontier ข้อิเล็กทรอนิกส์แงปันคุระเทศ อิเล็กทรอนิกส์แาห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ารและสนค(าเกับการจัดษตร
 7. 7. ความพรือข่ายการร่วมมอมด้านเทคโนโานเทคโนโลย 2011 2012-2013 2014-2015 เปาห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcมาย ระบบการผลตUbiquitous sensor network, Wireless sensor, Smart Sensor สมารทฟารมTailor made fertilizer ,MEMs based Energy Harvesting (N-P-K, Moiturelirizing, Teperature, pH) Automation Production Simulation and optimizition Precision Farming Portable nitrogen estimation Portable rice breed identifier system for rice Data mining and Yield Prediction Plantation and Harvesting Planning System Management System Disease Prediction ความปันคุลอิเล็กทรอนิกส์แดภย์เทอิเล็กทรอนิกส์แาห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ารระบบมาตรฐาน Agriculture Data Standard ระบบกับการจัดารตรวจัดการสวน⽥慴汢彥湩สอิเล็กทรอนิกส์แบค)ณภาพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏และค1ณภาพื่อ การวาง Logistics Traceability system E-GAP และมาตรฐาน Farm Food Certification ระบบการจัดการ㈨ดการ ความม,นคงทางอิเล็กทรอนิกส์แาห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏าร # ความเสยง Statistical Prediction Mobile web content for Disaster กับการจัดารบรกับการจัดารเชงพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-5นท, Spartial analysis system, Satellite Image Analyzer กับการจัดารจัดการสวน⽥慴汢彥湩ดกับการจัดารกับการจัดารผลตกับการจัดบสภาพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏อิเล็กทรอนิกส์แากับการจัดาศ DSS for Disaster Mgt. Sensor network(environment risk area) เกับการจัดษตรกับการจัดรอิเล็กทรอนิกส์แจัดการสวน⽥慴汢彥湩ฉรย์เทะ ระบบการจัดการ㈨ดการความร$ Social network Smart Farmer Knowledge portal Web/Mobile System กับการจัดารบรกับการจัดารความร(เฉพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏าะกับการจัดลม, ) Data Analysis
 8. 8. สารือข่ายการร่วมมสนเทศทสมารือข่ายการร่วมมทฟารือข่ายการร่วมมมใชส$าหรือข่ายการร่วมมบสนบสนนการือข่ายการร่วมมเกษตรือข่ายการร่วมมระบบสนบสน)นกับการจัดารตดสนใจัดการสวน⽥慴汢彥湩 ระบบจัดการสวน⽥慴汢彥湩#าลอิเล็กทรอนิกส์แงสถือ.....एল@านกับการจัดารณ ระบบจัดการสวน⽥慴汢彥湩ดกับการจัดารความร( ระบบข้นสงสนค(าเกับการจัดษตร โครงสร(างพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏นฐานด(าน IT -5 ระบบภมสารสนเทศ ระบบสมอิเล็กทรอนิกส์แงกับการจัดลฝังตัว৏镰ठ80งตว ระบบส-อิเล็กทรอนิกส์แสาร 3G, Cloud , เคร-,อิเล็กทรอนิกส์แงจัดการสวน⽥慴汢彥湩กับการจัดรกับการจัดลกับการจัดารเกับการจัดษตร เซนตเซอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดบกับการจัดารเกับการจัดษตร
 9. 9. สมารทฟารม กบเทคโนโลยในหวงโซการผลต
 10. 10. สมารือข่ายการร่วมมทฟารือข่ายการร่วมมม เนคเทคชวยภาคเกษตรือข่ายการร่วมมได้านเทคโนโอยางไรือข่ายการร่วมม เคร-อิเล็กทรอนิกส์แข้าย์เทนวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารปันคุระเทศไทย์เท กับการจัดล)มความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร ในปันคุระเทศ ระห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏วางปันคุระเทศ ความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แ โครงกับการจัดาร FAO โครงกับการจัดารน#ารอิเล็กทรอนิกส์แง APAN AFITA อิเล็กทรอนิกส์แงคกับการจัดารอิเล็กทรอนิกส์แาห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ารและเกับการจัดษตร เชงนโย์เทบาย์เท สวทช. แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏งสห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ปันคุระชาชาต สวกับการจัด. นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารปันคุ)=ย์เท กับการจัดล)มความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แด(าน นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร SIG-AG นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารกับการจัดารเกับการจัดษตร Regional ระบบบนท?กับการจัดและ แผนปันคุฏิบตกับการจัดาร 5 ปันคุ ด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร ด(านนวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร (สารสนเทศฐาน) ตรวจัดการสวน⽥慴汢彥湩สอิเล็กทรอนิกส์แบ GAP กับการจัดารเกับการจัดษตร SRII Global Food Valley SRII Asia นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารด(านกับการจัดารเกับการจัดษตรสนบสน)นโซนกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ชห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ร-อิเล็กทรอนิกส์แคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารเกับการจัดษตรห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ร-อิเล็กทรอนิกส์แกับการจัดล)มผ(ผลต(สศช) -
 11. 11. โครือข่ายการร่วมมงการือข่ายการร่วมมน$ารือข่ายการร่วมมอง (2012-2013) สมารทฟารม ความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แภาย์เทนอิเล็กทรอนิกส์แกับการจัด ความรวมม-อิเล็กทรอนิกส์แภาย์เทใน กับการจัดรม กับการจัดรม กับการจัดารใช(เซนตเซอิเล็กทรอนิกส์แร นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร Foodห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏มอิเล็กทรอนิกส์แนไห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏ม SRI กับการจัดารข้(าว กับการจัดบกับการจัดารเกับการจัดษตร กับการจัดารเกับการจัดษตร Valley สวทช. Platform สวกับการจัด สวกับการจัด/แมโจัดการสวน⽥慴汢彥湩( กับการจัดารท#านาย์เท แผน 5 ปันคุ แผน 5 ปันคุ นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร กับการจัดารระบาดศตรพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ช ด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร - Smart Smart Knowledge/ สวกับการจัด. KnowledgeThai Silk Thai Rice Platform ผ(ปันคุระกับการจัดอิเล็กทรอนิกส์แบกับการจัดาร As a As a Services นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารปันคุ)=ย์เท Services Smart Agriculture Smart Services Smart Thailand 2020 (Stronger economy) นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารด(านกับการจัดารเกับการจัดษตร (สศช.) แผน 11 สกับการจัดารปันคุฏิบต
 12. 12. สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ชกับการจัดารพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ฒนาเทคโนโลย์เทสารสนเทศและนวตกับการจัดรรมบรกับการจัดาร ● เกษตรกร/กล1มเกษตรกร ● โปรแกรมสนบสน1นการทjางานใน ภาคเกษตร ● k โครงสรางพื่อ การวางนฐานทางสารสนเทศ ● นวตกรรมวจัดการ㈨ยการบรการดาน การเกษตร
 13. 13. สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช ● เกษตรกร/กล1มเกษตรกร – lk ระบบบนทlกขับเคลื่อนอม$ลเกษตรกร/การขับเคลื่อนนทะเบ#ยน สมาชกใน คลสเตอร บน อ1ปกรณมอmอ Mobile Application – Farmers Learning System ระบบสนบสน1น ความร$และการจัดการ㈨ดการเฉพื่อ การวางาะพื่อ การวางชในแตละ คลสเตอร บน อ1ปกรณมอmอ Mobile Application
 14. 14. สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช โปรแกรมสjาห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcรบการจัดการ㈨ดการการผลต – ระบบบนทlกขับเคลื่อนอม$ลสภาพื่อ การวางอากาศเฉพื่อ การวางาะmน (Micro- climate) เพื่อ การวางอใชในการจัดการ㈨ดการระบบการปล$กพื่อ การวางช บนปoทนการปล$กพื่อ การวางช crop calendar – ระบบการตดตามขับเคลื่อนอม$ลศตร$พื่อ การวางช และการเคลอนยาย ประชากร population dynamic เพื่อ การวางอเขับเคลื่อนาใจัดการ㈨ ร$ป แบบ pattern ขับเคลื่อนองการระบาดท#เก#ยวโยงกบขับเคลื่อนอม$ล สภาพื่อ การวางอากาศ – โมเดลการคาดการณการระบาด Forecasting model สjาห่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcรบศตร$พื่อ การวางชสjาคญ
 15. 15. สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช ● นวตกรรมวจัดการ㈨ยบรการดานการเกษตร – Information as a Services การบรการขับเคลื่อนอม$ล k ความร$ บน mobile เนนการบรการเชงพื่อ การวางนท# และกล1มเกษตรกร localized personalized k services การบรการสารสนเทศพื่อ การวางนฐาน พื่อ การวางฒนาระบบ repository, registry, authentication.. – พื่อ การวางฒนาคลงความร$ทางการเกษตร contents repository และ Open API tools
 16. 16. สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช ● นวตกรรมวจัดการ㈨ยบรการดานการเกษตร – q k นวตกรรมบรการป1ยเฉพื่อ การวางาะพื่อ การวางชและพื่อ การวางนท# – นวตกรรมบรการเครองจัดการ㈨กรกลการเกษตร – นวตกรรมบรการการตรวจัดการ㈨สอบค1ณภาพื่อ การวาง มาตรฐาน – นวตกรรมบรการสนบสน1นการใชขับเคลื่อนอม$ลเพื่อ การวางอนjา ไปส$การลดตนท1นการผลต
 17. 17. สารสนเทศกับการจัดบคลสเตอิเล็กทรอนิกส์แรกับการจัดารปันคุลกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-ช ● k โครงสรางพื่อ การวางนฐาน – การจัดการ㈨ดการขับเคลื่อนอม$ลขับเคลื่อนนาดให่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcญ Big Data ภาค การเกษตร (มาตรฐานขับเคลื่อนอม$ล , มาตรฐานการ k เชอมโยงขับเคลื่อนอม$ลพื่อ การวางนฐาน Minimum Dataset) – Agriculture Cloud เพื่อ การวางอรองรบปรมาณขับเคลื่อนอม$ล ในแตละ คลสเตอร ท#เปrนลกษณะเปrนขับเคลื่อนอม$ล ขับเคลื่อนนาดให่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcญ Big Data – Sensors Network เครอขับเคลื่อนายขับเคลื่อนอม$ลจัดการ㈨ากอ1ปกรณ k ตรวจัดการ㈨วดในพื่อ การวางนท#
 18. 18. มอิเล็กทรอนิกส์แงตนอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกับการจัด บอิเล็กทรอนิกส์แกับการจัดตนได(ใช(ตนเปันคุ@น เห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏輀䃐 軨岏m.軌岏นตนชด ท,ปันคุร?กับการจัดษาเกับการจัดษตรปันคุระจัดการสวน⽥慴汢彥湩#าต#าบล...?
 19. 19. ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลทกลมผู้ผลิตควรมีྥผู้ผลิตควรมีྥลตควรือข่ายการร่วมมม ,ร$เรา?● แผู้ผลิตควรมีྥนทชมชน● 0 รือข่ายการร่วมมะบบสถานตรือข่ายการร่วมมวจวด้านเทคโนโ (อากาศ ความชน ด้านเทคโนโน N-P-K)● ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลทรือข่ายการร่วมมพยากรือข่ายการร่วมมทองถน(ปาไม แหลง น$0า)● ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลการือข่ายการร่วมมเกษตรือข่ายการร่วมมทองถน(พ0นทปล,ก ผู้ผลิตควรมีྥลผู้ผลิตควรมีྥลต)● ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ล Infrastructure ทองถน(ถนน โรือข่ายการร่วมมงเรือข่ายการร่วมมยน รือข่ายการร่วมมานคา โรือข่ายการร่วมมงส ลานมน...)
 20. 20. ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลทกลมผู้ผลิตควรมีྥผู้ผลิตควรมีྥลตควรือข่ายการร่วมมม ,ร$เรา?● ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลด้านเทคโนโานสาธารือข่ายการร่วมมณสข่ายการร่วมมือ-ร่ว (สถานพยาบาล โรือข่ายการร่วมมงพยาบาล)และ อาหารือข่ายการร่วมม ชมชนตอง พ2งพาอาหารือข่ายการร่วมมจากภายนอกมากนอย อยางไรือข่ายการร่วมม (Food Balance Sheet ในทอง ถน)● ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมออมในชมชน การือข่ายการร่วมมบรือข่ายการร่วมมหารือข่ายการร่วมม จด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมเงนหมนเวยนในชมชน
 21. 21. ข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลททปรือข่ายการร่วมม2กษาเกษตรือข่ายการร่วมมควรือข่ายการร่วมมม ร$เขับเคลื่อนา?● แหลงข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลทมาชวยสนบสนนการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลต และการือข่ายการร่วมม ตลาด้านเทคโนโสนคาเกษตรือข่ายการร่วมมในทองถน● แหลงข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลเตอนภยจากภยธรือข่ายการร่วมมรือข่ายการร่วมมมชาตและศตรือข่ายการร่วมม,พช● แหลงการือข่ายการร่วมมใหบรือข่ายการร่วมมการือข่ายการร่วมมภาครือข่ายการร่วมมฐ เชน การือข่ายการร่วมมตรือข่ายการร่วมมวจสอบด้านเทคโนโน น$0า การือข่ายการร่วมมใหบรือข่ายการร่วมมการือข่ายการร่วมมปจจยการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตอนๆ● เครือข่ายการร่วมมอข่ายการร่วมมือ-ร่วายความรือข่ายการร่วมมวมมอรือข่ายการร่วมมะด้านเทคโนโบทองถน รือข่ายการร่วมมะด้านเทคโนโบปรือข่ายการร่วมมะเทศ และตางปรือข่ายการร่วมมะเทศ
 22. 22. หลกส,ตรือข่ายการร่วมมส$าหรือข่ายการร่วมมบการือข่ายการร่วมมสรือข่ายการร่วมมางทปรือข่ายการร่วมม2กษาเกษตรือข่ายการร่วมมปรือข่ายการร่วมมะจ$าทอง ถน ความรู้e การู้eใช้ประปรู้eะโยช้ประน์݊0M ขอมลแผนที่ชชุมชนมชุมชนน การใชุมชนแผนที่ชและภาพื้นที่การใถ่ายดาวเทียมในการบรายดินในชุมชนpC:UsersnectecAาวเที่ชยมในการบรหารจัดการts#ดินในชุมชนpC:UsersnectecAการที่ชรพื้นที่การใยากร อาชุมชนพื้นที่การใ สที่ชอภ. # โครงสรางพื้นที่การในฐาน และวถ่ายดาวเทียมในการบรชุมชนวตคนในชุมชนมชุมชนนขอมลการใชุมชนพื้นที่การในที่ช (Land ขอมลเชุมชนงพื้นที่การในที่ชการใชุมชนประโยชุมชนนที่ชดินในชุมชนpC:UsersnectecAนในชุมชนมชุมชนนuse)ขอมลโครงสรางพื้นที่การในฐาน ขอมลโครงสรางพื้นที่การในฐานที่ชมอย เชุมชนน ถ่ายดาวเทียมในการบรนน แหลงน7า ที่ชต#งสถ่ายดาวเทียมในการบรานที่ชส7าค#ญที่ชาง ราชุมชนการ ที่ชตงสถ่ายดาวเทียมในการบรานที่ชคาขายป9จัดการtsจัดการts#ยการผลต โรงส ไซโล เปนตน #ขอมลการจัดการts#ดินในชุมชนpC:UsersnectecAการ ราคาสนคารายว#น ขอมลสถ่ายดาวเทียมในการบรานการณ์น้ำ ข้อมูลการเตือนภัย ข้อมูลกน7า ขอมลการเตอนภ#ย ขอมลกฏ ระเบยบที่ชจัดการts7าปนขอมลการบรการ GAP Certification system, Single window ส7าหร#บเกษตรกร ส7าหร#บ การขอขQนที่ชะเบยนหรอตดินในชุมชนpC:UsersnectecAตอเพื้นที่การใอผลประโยชุมชนนตางๆ, Crop insurance services,ระบบการสอสาร Social network ส7าหร#บเยาวชุมชนน ชุมชนมชุมชนน เนคเที่ชค
 23. 23. ตวอยางเทคโนโลยสนบสนนการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตสmาน#ตรวจัดการ㈨อากาศขับเคลื่อนนาดเลrก
 24. 24. ตวอยางเทคโนโลยสนบสนนด้านเทคโนโานคณภาพ kเครองวดความชนแบบพื่อ การวางกพื่อ การวางา
 25. 25. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมจด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมเครือข่ายการร่วมมอข่ายการร่วมมือ-ร่วายการจัดการ㈨ดการขับเคลื่อนอม$ลขับเคลื่อนนาดให่งการเรียนรู้p_id3144750¨2com.sun.star.io.XAcญจัดการ㈨ากเซนตเซอร
 26. 26. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตเซนตเซอรวดปรมาณ N-P-K ในดน
 27. 27. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมปองกนศตรือข่ายการร่วมม,พชระบบการตรวจัดการ㈨สอบศตร$พื่อ การวางชบนมอmอ
 28. 28. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลตและเตอนภย kเซนตเซอรวดความชนดน, pH meter, real timemeasure
 29. 29. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ล และความรือข่ายการร่วมม,ระบบบนทlกและตรวจัดการ㈨สอบ GAP บน tablet
 30. 30. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมจด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลSenseFly (light UAV) ทjาแผนท#และmายภาพื่อ การวาง
 31. 31. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมจด้านเทคโนโการือข่ายการร่วมมผู้ผลิตควรมีྥลผู้ผลิตควรมีྥลตImage Processing/Photonic
 32. 32. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานคณภาพและปองกนศตรือข่ายการร่วมม,พชระบบเรอนโรงปดพื่อ การวางรอมเซนตเซอรควบค1มสภาพื่อ การวางแวดลอม
 33. 33. ตวอยางเทคโนโลยด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมสอสารือข่ายการร่วมมข่ายการร่วมมือ-ร่วอม,ลตด้านเทคโนโตามงาน mangobar.wordpress.com
 34. 34. นวตกับการจัดรรมบรกับการจัดารด(านกับการจัดารเกับการจัดษตรServices Innovation in Agriculture 2 คณะท$างานศกษาวจยและพฒนานวตกรือข่ายการร่วมมรือข่ายการร่วมมมวจยบรือข่ายการร่วมมการือข่ายการร่วมม ด้านเทคโนโานการือข่ายการร่วมมเกษตรือข่ายการร่วมม
 35. 35. การือข่ายการร่วมมปรือข่ายการร่วมมะชม SIG เกษตรือข่ายการร่วมม ในพ0นทบานหวยข่ายการร่วมมือ-ร่วม0นอ.หนองแค จ.สรือข่ายการร่วมมะบรือข่ายการร่วมม (เรือข่ายการร่วมมมตนงาน) 29 มถือ.....एল@)นาย์เทน 2555
 36. 36. ลงพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-5นท,เกับการจัดบ Physical Evident กับการจัดล)มผ(ปันคุลกับการจัดย์เทางพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏าราบ(านสระโคกับการจัดพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ฒนา อิเล็กทรอนิกส์แ.บ(านผ-อิเล็กทรอนิกส์แ จัดการสวน⽥慴汢彥湩.อิเล็กทรอนิกส์แ)ดรธาน 11-12 กับการจัดนย์เทาย์เทน 2555
 37. 37. ความรวมแรง..รวมใจัดการสวน⽥慴汢彥湩 เพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏-,อิเล็กทรอนิกส์แคณภาพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ชวตท,ด ) Co-creation..... ...บนความแตกับการจัดตาง... เราชวย์เทกับการจัดนสร(างเร-,อิเล็กทรอนิกส์แงราว.. เกับการจัดษตรกับการจัดร นกับการจัดวจัดการสวน⽥慴汢彥湩ย์เท เอิเล็กทรอนิกส์แกับการจัดชน เคร-อิเล็กทรอนิกส์แข้าย์เทวจัดการสวน⽥慴汢彥湩ย์เท...พิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ꉀ䃕팀䃏ฒนา...เรย์เทนร( ไปันคุด(วย์เทกับการจัดน

×