20120728 sf-ku-2

761 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • โครงการนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัด เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ สวทช . มีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ของประเทศ (Nation First) โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นประชากรหลักของประเทศ แนวคิดจะเชื่อมโยงจากนโยบายด้านการเกษตรของประเทศ (National Agenda) ที่ประสงค์จะวาง position ของประเทศที่มีฐานการผลิตวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นครัวของโลก ในขณะที่กรอบนโยบาย ICT 2020 ได้กำหนดให้ Smart Agriculture และ Smart Services เป็นองค์ประกอบของเสาหลักของนโยบายด้าน .... และในยุทธศาสตร์งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยให้สามารถอยู่ในธุรกิจได้ในสภาวะที่ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นและยังคงมีปัญหาด้านความเป็นเอกภาพของการผลิต ผลกระทบของการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
 • 20120728 sf-ku-2

  1. 1. กรณีศกษาปัจจัยความสำาเร็จของการใช้ ICT ึ เพื่อการเกษตรในระดับพื้นที่ พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ Smart Farm Director ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ิ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2555
  2. 2. อนาคตเกษตรไทยอยูทไหน? ่ ี่เปิดเขตการค้าเสรี ประเทศไทย จะรุกหรือรับ? โอกาสอยู่ที่ไหน ใครได้ประโยชน์
  3. 3. อนาคตเกษตรไทยอยูทไหน? ่ ี่ ข้อตกลงการค้าเสรีที่สงผลกระทบต่อการผลิตภาค ่เกษตรโดยตรง เช่น FTA, AFTA, NAFTA, ASEAN+3,Kyoto protocol ..... ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทำาลาย การใช้พื้นที่ผิดประเภท การเกษตรข้ามชาติ และการตลาดแบบ customerfavors, non-tariff policy, climate change related... ผลผลิตตำ่า ต้นทุนสูง ความไม่แน่นอนของตลาดและราคา
  4. 4. อนาคตเกษตรไทยอยูทไหน? ่ ี่ประเด็นอุบัตใหม่ ิในภาคการเกษตรและอาหาร Food safety standard highly depend onservices research(bar code, RFID,traceability)Higher crop yield due to possibility ofclimate monitoring, warning and managingHigher High touch productivity by KMengineering
  5. 5. อนาคตเกษตรไทยอยูทไหน? ่ ี่need...a new paradigm shift ?
  6. 6. เราอยู่ตรงไหน? 33 World largest economy rd 16 World largest agricultural output th #1 producer of natural and synthetic rubber 6 largest exporter of rice th 6 largest exporter of sugar thSource: The Economist 2010
  7. 7. ชวนคิด ?การเกษตรไทยมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน
  8. 8. ชวนคิด? 7 Source: National Geography พันล้านคน ปี 2045 อาหาร ทรัพยากร พลังงาน เป็นทั้ง วิกฤติ และ โอกาส
  9. 9. ชวนคิด? 8.6% GDP ภาคเกษตร จะ NIC หรือจะ NAIC38.2% แรงงานภาคเกษตร แรงงานต่างชาติ ขาด skill labors 9.6% ยังยากจน? ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรSource: BOT, 2554
  10. 10. ใครจะปลูกข้าวให้เรากิน?58 อายุเฉลียเกษตรกรไทย ่ขนาดของฟาร์มใหญ่ขึ้น เกษตรกรเมืองเข้าแทนที่พึ่งแรงงานต่างชาติเกิดบริการใหม่ในการเกษตรโครงการวิจัยหนี้สินภาคครัวเรือนเกษตรกรไทย
  11. 11. Climate Variabilityเกษตรกรไทยจะปรับตัวอย่างไร?
  12. 12. จะทำาอะไรเริ่มต้นที่ไหนอย่างไร
  13. 13. อนาคตเกษตรไทยอยูที่ไหน? ่ ow ? HSource: Bangkok Post
  14. 14. สารสนเทศกับการเกษตร จำาเป็นแค่ไหน?
  15. 15. การมองอนาคตทางด้านเทคโนโลยีถึงปี 2573 ของกลุ่มสหภาพยุโรป รู้เขาSource: European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research(COST)
  16. 16. สารสนเทศ เพื่อ การวางแผน พัฒนา และใช้ประโยชน์ บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ?New generation farmersโอกาสอยู่ที่ไหน
  17. 17. รู้จักกัน รู้เรา  ICT 2020 (Smart Agriculture)  คลัสเตอร์อาหารและเกษตร สวทช.  Smart Farm Flagship, เนคเทค  SIG-AG (Special Interested Group)  SRI Platform (Services Research Innovation)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community that Learn)
  18. 18. Smart Thailandแผนที่นำาทางการใช้สารสนเทศกับเศรษฐกิจไทย
  19. 19. ภาพสรุป SPA II กลุ่มโปรแกรมวิจัย เกษตรและอาหาร 1.ข้าว พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.มันสำาปะหลัง 1. ประสิทธิภาพทรัพยากรและR&D Focus 3.ยาง พลังงาน 4.เมล็ดพันธุ์area 5.พืชเพื่ออนาคต 2.พลังงานหมุนเวียนและ (พืชพลังงานและพืชปรับตัว เทคโนโลยีพลังงานใหม่ ต่อภาวะโลกร้อน) 6.Animal production 3. สิงแวดล้อมที่ยั่งยืน ่ and health care 7.Food innovationโปรแกรมCross- Smart Materials and ProcessingcuttingTechnology Digital engineering (Design, Engineering and Automation.) Sensor and intelligent system S&T as a service (Software & ICT) บริหาร/จัดการโดยบูรณาการระหว่างคลัสเตอร์ 23/07/12 และระหว่างโปรแกรม 20
  20. 20. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร เป้าหมาย : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ เพิ่มคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม customers : เกษตรกรรายย่อย (เน้นการรวมกลุ่ม) เกษตร อุตสาหกรรม างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และพัฒนา การสร้ A Flagship Programe B กำาลังคน ข้าว มันสำาปะหลัง ยาง เมล็ดพันธุ์ : มุงเน้นการร่วมวิจัยจากภาคเอกชนมากขึ้น ่ (50:50) ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ และผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมโรงเรือนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์และ ในประเทศไทย เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต และสร้างผลกระทบได้สง ู (Breeding /Detection tech./ Greenhouse) พืชเพื่ออนาคต : มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถด้าน พันธุ์ ปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต (Breeding/Mechatronic/Sensor/ICT) Animal Production and Health care การพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อ เทคโนโลยีเพิ่มประ : สร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยเน้น การปลูกและเก็บเกี่ยว สิทธิในกระบวนการ พึ่งพาทรัพยากร / วัตถุดบภายในประเทศและลดการนำาเข้าจาก ิเทคโนโลยีการ การพัฒนาเทคโนโลยีไอซีที ผลิต ลดการใช้ ต่างประเทศปรับปรุงพันธุ์ เพื่อบริหารจัดการการผลิต พลังงานและของ (Breeding / Feed /Health care)เทคโนโลยีการ green and clean เสียขยายพันธุ์ technology เทคโนโลยีการ นวัตกรรมอาหาร : ผลิตภัณฑ์อาหารที่มคุณภาพและความ ี แปรรูป ปลอดภัยต่อผูบริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่ม ้ (Risk assessment / Process & product dev.)
  21. 21. NECTEC Flagship Healthy Wealthy & Creative Thailand Smart Smart Smart Smart  Tourism Health   Farm  Education Interactivity X as a ServicesConnectivity Cloud Computing & Infrastructure & Standardization Core Technologies
  22. 22. Smart Farm FlagshipSmart FarmFlagship to support National Food Security,Food Safety and Creative Economy ฟาร์มอัจฉริยะ
  23. 23. Along came the valuesVision To become kitchen ofkitchen To become world the world Mission ICT for supply chain management Adaptation for climate variability Knowledge portal ValuesKnowledge as a Services Information as a Services Platform as a Services Location Based ServicesPicture credit: picasa
  24. 24. การใช้สารสนเทศกับการเกษตร
  25. 25. บทบาทหน้าที่ของ SRI Thailand: Value networks Services Research Innovation Institute (SRII) Global networks Co-creation Thailand Chapter Value proposition ในการนำา วทน.และนวัตกรรมบริการ สู่ภาคการเกษตรไทย Think-tank SIG เกษตร Problems based Area based Flagship เกษตร สวทช. Cluster อาหารและการเกษตร เนคเทค Policy driven Political balance Nation First
  26. 26. Agriculture monitoring system SIG เกษตร GI for Data predictio Standardizatio n n/ Crop LegalActivities that on-process insurance compliance DOAE, BAAC, Rice Dept., Seri culture SRI Services SI platform Blue print platform TMEC (domain specific) AAERU IDSRU TU ICCRU SPTU
  27. 27. กลุ่มความร่วมมือทางการเกษตร Special Interested Group (SIG-AG) ร่วมคิด (Co-creation) นำาร่อง (Problem/Area Based) เรียนรู้ (Learning by Doing) ถอดบทเรียน(Value Proposition) ขยายผล(Scalability)
  28. 28. Key Drivers ที่สำาคัญในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับการเกษตรในประเทศ
  29. 29. Key Drivers ที่สำาคัญในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับการเกษตรในประเทศ
  30. 30. Key Drivers for R&D Resilient Information Services Country side Communication Services Sustainability Renewal-Energy Services Logistics and Road Services Mobility Services for Smart Farmers Fusion of services for Food Manufacturing Life Innovation services (Farmers to consumers) Green Innovation services (Green production & products) Adaptation to Climate Variability Services
  31. 31. Source: European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research(COST)
  32. 32. Supply & Value Chain Management
  33. 33. Key Drivers ที่สำาคัญในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับการเกษตรในประเทศ
  34. 34. Smart Thai Silkทำาไม...ต้องเป็นไหม?ความภู ม ิ ใ จ ไหมไทย มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะ จากพันธุ์ไหมไทย ทำาให้ผาไหมไทยมี ้ คุณลักษณะที่มความเงางาม ให้สมผัสที่ ี ั อ่อนนุ่ม ความโดดเด่นเหล่านี้เป็นความ ภูมิใจในการสืบต่อวัฒนธรรมพื้นบ้านนับ ตั้งแต่อดีต
  35. 35. ตัวอย่างโจทย์งาน Smart FarmSmart Thai Silk...Challenges? ปัจจุบันการทอผ้าไหมไทยนิยมใช้ไหมจากต่าง ประเทศมาเป็นส่วนประกอบ หรือผสมเส้นไย สังเคราะห์ ผู้ประกอบอาชีพปลูกหม่อน และเลี้ยงไหมลด น้อยลง ในขณะที่ความต้องการใช้เส้นไยธรรมชาติใน ตลาดยุโรปและอเมริกาเพิมมากขึ้น ่ ความต้องการ มาพร้อมกับมาตรการด้านคุณภาพ มาตรฐานเส้นใยธรรมชาติ
  36. 36. ตัวอย่างโจทย์งาน Smart FarmSmart Thai Silk...Challenges? กรมหม่อนไหมเป็นกรมที่เพิงจัดตั้งใหม่ ยัง ่ ต้องการงานวิจัยเชิงรุกเพือรักษาวัฒนธรรมสิ่งทอ ่ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม และตลาด ไหมไทย อีกมากและล้วนแต่มีความเร่งด่วน ความท้าทายอยู่ที่การทำาอย่างไรจึงจะสามารถ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาเรื่องผ้าไหมใน AEC และการ ผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของ ชาติที่มีตลาดเฉพาะในประเทศตะวันตก
  37. 37. ตัวอย่างโจทย์งาน Smart FarmSmart Thai Silk ระบบวัดคุมแปลงปลูกหม่อนโดย สถานีตรวจวัดที่พัฒนาจากสมอง กลฝังตัว (Embedded system) ระบบการควบคุมเครื่องฝักเทียมไข่ ไหม ระบบตรวจนับไข่ไหมด้วย Image Processing เพื่อคัดแยกพ่อแม่ พันธุ์
  38. 38. ตัวอย่างโจทย์งาน Smart FarmSmart Thai Silk ระบบตรวจเพศดักแด้หนอน ไหมความแม่นยำาสูงด้วย แสง ระบบพัฒนาพจนานุกรม ศัพท์หม่อนไหม ระบบตรวจสอบคุณภาพเส้น ไหมไทย
  39. 39. ความร่วมมือกับ กรมการข้าวSmart Thai Rice...ทิศทางจะไปทางไหน?  ประเทศไทยส่งออกข้าว เป็นอันดับ 1 ของ โลก? (มีเวียดนาม และอินเดียกำาลังไล่แซง ทางโค้ง)  ผลผลิตเฉลียต่อพืนที่อยู่อันดับท้ายๆของ ่ ้ ภูมิภาค  พม่ากำาลังเปิดประเทศ ชิมลางด้วยการชนะ เลิศพันธุ์ข้าวหอม  อินโดนีเซีย ต้องการข้อมูลที่สบย้อนกลับได้ ื สำาหรับข้าวจากประเทศไทย
  40. 40. ความร่วมมือกับ กรมการข้าวSmart Thai Rice...ทิศทางจะไปทางไหน?  ที่ผ่านมางานวิจัยจะเน้นในเรื่องของพันธุ์ข้าว งบวิจัยด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด น้อยมาก  ขาดงานวิจัยเชิงรุก  ชาวนาที่เป็นเจ้าของที่นา เหลือเพียง 20%  ยุคชาวนามือถือ เกิดผู้ให้บริการ ไถที่ ใส่ปุ๋ย ฉีดยา เก็บเกี่ยว....เป็นผลของ aging society
  41. 41. ความร่วมมือกับ กรมการข้าวSmart Thai Rice...นำาร่อง การพัฒนาระบบ traceability ข้าว GAP และข้าว อินทรีย์ การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology Lab, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี) การพัฒนาระบบการสืบค้นและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล พันธุกรรมข้าวพืนเมือง (Gene Bank) ้ การพัฒนาระบบการตรวจวัดและเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดด สีนำ้าตาล และโมเดลการติดตามการระบาด
  42. 42. ความร่วมมือกับ กรมการข้าวSmart Thai Rice...นำาร่อง การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เขตศักยภาพการปลูกข้าว การศึกษาอุปกรณ์ทเหมาะสมกับโครงการ ี่ หมู่บ้านลดต้นทุน
  43. 43. ความร่วมมือกับ สวก. สมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรเซนต์เซอร์กับการเกษตร  ประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกเป็น อันดับ 1 ของโลก  มีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ส่งออก  หาทางแก้ปญหาระยะยาวที่ต้นทาง โดย ั เฉพาะเรือนโรงปิดที่ช่วยลดปริมาณศัตรูพช ื  เป็นพืชที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรมีรายได้และ พร้อมเปลี่ยนแปลง
  44. 44. ความร่วมมือกับ สวก. สมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรเซนต์เซอร์กับการเกษตร  ประเทศไทยส่งออกผักตระกูลกระเพราสู่ ตลาดยุโรป เป็นอันดับต้นๆของโลก  มีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ส่งออก  หาทางแก้ปญหาระยะยาวที่ต้นทาง โดย ั เฉพาะเรือนโรงปิดที่ช่วยลดปริมาณศัตรูพช ื  เป็นพืชที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรมีรายได้และ พร้อมเปลี่ยนแปลง
  45. 45. ความร่วมมือกับ สวก. สมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรเซนต์เซอร์กับการเกษตร  โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนปิดสำาหรับ พืชมูลค่าสูง (กล้วยไม้ และผักในตระกูลกระ เพรา)  กรอบการให้ทุนวิจัยเซนต์เซอร์กับการเกษตร  โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาบู่ระบบปิด( ศูนย์วจัยประมงนำ้าจืดปทุมธานี) ิ  โครงการพัฒนาระบบเซนต์เซอร์กับการเลี้ยง โคนม(สหกรณ์โคนมสระแก้ว)
  46. 46. จากชุมชนสู่โจทย์ทางการเกษตร Smart Farm ช่วยทำาอะไร? ภาพอนาคต การพัฒนา Services Innovation ทางการ เกษตร หรือ X as a Services Location Based Services on Mobiles Farmers Social Network(Farm2Folk) Smart Farmer
  47. 47. Mobile Application in Agriculture
  48. 48. Pest Investigation on Mobile Plant Clinicโปรแกรมถ่ายภาพศัตรูพืชในนาบนโทรศัพท์มือถือ พร้อมระบบที่จำาลองความรู้จากผูเชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช ใน ้ การแยกแยะประเภท ลักษณะวงจรชีวต การเข้าทำาลาย และความ ิ เสียหาย ที่เกษตรกรสามารถได้ขอมูลพร้อมคำาแนะนำาในการ ้ จัดการ
  49. 49. Micro-climate & Crop Calendarโปรแกรมตรวจสอบสภาพอากาศเฉพาะถิ่นที่รับข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชทีอาจเกิดขึ้น หรือใช้ประกอบการ ่ตัดสินใจในการจัดการนาด้านการกำาหนดวันปลูก หรือเก็บเกี่ยว
  50. 50. N-P-K Calculation on Mobileโปรแกรมการคำานวนสูตรแม่ปุ๋ย บนมือถือ ที่นำาค่าการตรวจวัด N-P-K จากนาเป็นข้อมูลนำาเข้า สามารถบันทึก log file เพือคำานวนอัตราปุ๋ยทั้งหมดได้ ่
  51. 51. Traceability on Mobileโปรแกรมบันทึกข้อมูลการจัดการนาประเภท GAP และ อินทรีย์ สำาหรับใช้ประกอบในโครงการระบบสอบย้อนกลับ (traceability)
  52. 52. GAP on Mobileโปรแกรมบันทึกข้อมูล GAP แปลงหม่อน
  53. 53. Knowledge on Mobile knowledge as a Services“ถาม...ปราชญ์” โปรแกรมบนมือถือที่ทำางานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ในการอ้างอิงข้อมูลประสบการณ์ (tacit knowledge) กับ วทน. เพื่อพัฒนาฐานความรู้และฐานคิด ของศูนย์การเรียบนรู้ชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และสามารถขยายผลอย่างเป็นระบบได้ (ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละพื้นทีที่ความชำานาญต่างกันด้านพืช ่สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม)
  54. 54. นวัตกรรมบริการการเกษตรโครงการศึกษารูปแบบนวัตกรรมบริการปุ๋ยสำาหรับข้าวและ ยางพารา ระยะที่ 1 Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Design
  55. 55. Nation First Value proposition Localized/Personalized ICT for agriculture... SIG Reflection... DSS Agriculture Policy Precision farming Action Mobile application..... HRD.... NECTEC Smart Farm Flagship SRI Platform NSTDA Food & Agriculture Cluster ลดต้นทุน ICT 2020 เพิมผลผลิต ่ยุทธศาสตร์การเกษตร ลดความเสียง ่ ครัวโลก? National Agenda Food safety AEC ready? Food security
  56. 56. SRI Thailand: Value Constellation Networks Co-creation Value proposition ในการนำา วทน.และนวัตกรรมบริกา สูภาคการเกษตรไทย ่ Thailand Chapter SIG เกษตร Flagship เกษตร Think-tank Problems based Area based เนคเทค สวทช. Policy driven Cluster อาหารและการเกษตร Political balance Nation First
  57. 57. Agriculture monitoring system SIG เกษตร GI for Data predictio Standardizatio n n/ Crop LegalActivities that on-process insurance compliance DOAE, BAAC, Rice Dept., Seri culture SRI Services SI platform Blue print platform TMEC (domain specific) AAERU IDSRU TU ICCRU SPTU
  58. 58. Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber:Phase 1-Services Offering Design Co-creation กลุ่มเกษตรกร บริษัทปุ๋ย (สินธุ์สุวรรณ) สหกรณ์(สกต. อุดรธานี) กรมการข้าว (หมู่บ้านลดต้นทุน) กรมวิชาการเกษตร(ศูนย์ปัจจัยการผลิต สระบุร) ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม AIT, NECTEC
  59. 59. Co-creation........helping together... making story..เกษตรกร นักวิจัย เอกชน Value constellation team work
  60. 60. Outcome: from service experiences toImprove quality of life • เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย • ได้ปุ๋ยที่ตรงกับผลการวิเคราะห์ดิน • ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจากผืนดินที่มีการให้ปุ๋ยตรงตาม ศักยภาพของดิน • เกิดธุรกิจการขายและใส่ปุ๋ยแบบใหม่ ในลักษณะของ การให้บริการวิเคราะห์และปรับปรุงดิน ตามสภาพดิน และพืชที่ปลูก • ลดปัญหาดินเสื่อมในระยะยาว รักษาสภาพแวดล้อม
  61. 61. Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Designพืชและพื้นที่นำาร่อง ประกอบด้วย ข้าว คัดเลือกโดยกรมการข้าวและทีมงาน อ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ที่ บ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี (ศูนย์วสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้วยขมิ้น) ิ และกลุ่มผลิตข้าว GAP อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยางพารา พื้นที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สกต. และ กลุ่มเกษตรกร)
  62. 62. Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Designบ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุร(กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ หมู่บ้านลดต้นทุน) ี
  63. 63. Guiding Principle:กรอบเพื ่ อ กำ า หนดแนวทางปฏิ บ ั ต ิ• เริ่มต้นจาก services experiences ไปสู่ quality of life• Co-creation คือการ share knowledge ไปสู่ servicesexperiences ด้าน knowledge และ skill• แยกแยะ services experiences ประกอบด้วยอะไร ได้ผลหรือไม่ มี variables อะไร ใครได้ประโยชน์• อะไรคือ feature services ที่น่าทำา จะสร้าง usersexperiences อย่างไร• ขั้นตอนต่อไปพัฒนา guiding principle ไปสู่ services
  64. 64. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน• ลงพื้นทีเพือศึกษา Physical evidences ของแต่ละพื้นทีศึกษา ่ ่ ่• สร้างกลุ่มความร่วมมือทีจะเรียนรู้ไปด้วยกัน (Co-creation) ทำาให้ ่เกิด knowledge sharing และ service experiences• การทำา Guiding Principle ขององค์ประกอบ Physical evidencesที่เกียวข้องกับการบริการปุ๋ยในพืนที่ ่ ้• การทำา Services Canvas และ Services Blueprint ของactivities และ resources ทีได้จาก Guiding Principle ่
  65. 65. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน• การหารูปแบบ Design Offering ทีทำาให้เกิด Value Proposition ่ทังในด้าน Co-create Value และ Co-create Production ้• หารูปแบบของ services delivery, customer management,channel management และ critical success factors อันเป็นองค์ประกอบในการทำาให้เกิด services density
  66. 66. Services Offering DesignTutorial, Jul 17, 2012
  67. 67. Soil Soil Mobile GIS/RS Fertilizer Fertilizer Fertilizer sampling Test kit application Localized stocking mixture sprayerPE Fertilizer formula order Fertilizer Fertilizer Soil sampler N-P-K analysis calculating applying fertilizer mixingCA farmers te Soil sampler N-P-K analysis Printed Priva ny Mobile Fertilizer a comp SprayingVS W/ test kit Community map Fertilizer Mixing unit deviceA การพัฒนา mobile pre-order vi cesIS การทำาแผนที่ชุมชน App. fertilizer l Ser r Loca ovide prA ลดต้นทุนการผลิต พรบ.ปุ๋ย ปุ๋ยสั่งตัด ข้อมูลชุดดินPP Mobile GIS/RS Data collecting/ReportIS Data collecting(before) application Localized (after)SES Data processing Mobile network/cloud As-IsS ข้อแนะนำาการให้ปุ๋ย ข้อแนะนำาการบันทึกข้อมูล ข้อมูลชุดดิน ตามค่าวิเคราะห์ดิน ความชำานาญของเกษตรกร บน mobile applicationRR
  68. 68. Delivery รายงานการศึ ก ษา ประกอบ ด้ ว ยรูปแบบของ Design Offering ของปุ๋ยสำาหรับข้าวและยางพาราประกอบด้วย• Guiding principle “นวัตกรรมบริการปุ๋ยที่ทำาให้เกษตรกรสาารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและได้ผลผลิตต่อพื้นที่สงขึ้น” ที่ ูแจกแจงองค์ประกอบของ กระบวนการ (activities) และองค์ประกอบที่ทำาให้เกิดกระบวนการ(resources ) เช่นความรู้ เครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น เพื่อนำาไปสู่การออกแบบกระบวนการบริการ (Design Offering)
  69. 69. • Design Offering ของแต่ละกลุ่มขององค์ประกอบทีสำาคัญต่อ ่ระบบการบริการ (value creation system), what & who (ประกอบด้วยอะไรบ้าง และใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง)• สามารถจัดประเภทของ Services-In-Use (การตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการโดยตรง) และ Services-In-Context (จะออกแบบบริบทในแต่ละการใช้งานอย่างไร-design context)• Services delivery principle วิธีการoptimize servicesnetwork, measurement การวัดความสำาเร็จของการบริการด้าน qualitative
  70. 70. • Customer management อะไรสร้างความประทับใจ ให้เกิดservices experiences ทีด(Services-In-Use และ/หรือ Services- ีIn-Context) value ต้องเกิดทุกขั้นตอนของการบริการ เกิด usersexperiences• Channel management/Services Delivery (Servicesbusiness design) การกำาหนดรูปแบบการบริการ (how?)• Critical success factors แยกแยะองค์ประกอบทีสำาคัญอันมี ่ผลกระทบต่อการบริการ องค์ประกอบเหล่านีอาจเป็นทัง co-create ้ ้หรือ co-product factors
  71. 71. Business Canvas p le ci ri n P g d in u i G
  72. 72. Soil Soil Mobile GIS/RS Fertilizer Fertilizer Fertilizer sampling Test kit application Localized stocking mixture sprayerPE Fertilizer formula order Fertilizer Fertilizer Soil sampler N-P-K analysis calculating applying fertilizer mixingCA farmers te Soil sampler N-P-K analysis Printed Priva ny Mobile Fertilizer a comp Fertilizer SprayingVS W/ test kit Community map Mixing unit deviceA การพัฒนา mobile pre-order vi ces การทำาแผนที่ชุมชน l Ser r App. fertilizer Loca ovideISA pr ลดต้นทุนการผลิต พรบ.ปุ๋ย ปุ๋ยสั่งตัด ข้อมูลชุดดินPP Mobile GIS/RS Data collecting/Report Data collecting(before) application Localized (after)ISS Data processing Mobile network/cloudES To-BeS ข้อแนะนำาการให้ปุ๋ย ข้อแนะนำาการบันทึกข้อมูล ข้อมูลชุดดิน ตามค่าวิเคราะห์ดิน ความชำานาญของเกษตรกร บน mobile applicationRR
  73. 73. โจทย์ ท ี ่ ต ้ อ งหาคำ า ตอบในการพั ฒ นา KM ด้ า นนวั ต กรรมบริ ก ารการเกษต • Guiding principle (Canvas model) • Services delivery principle (Canvas model) อาจ เป็นรูปแบบ man-to-man, man-to-machine, machine- tomachine, or self services • Customer management (Blueprint model) ทุกครั้ง ที่รับบริการ คาดหวังจะได้ value(value added, value in exchange) ที่กำาหนดโดยผูผลิต ้
  74. 74. โจทย์ ท ี ่ ต ้ อ งหาคำ า ตอบในการพั ฒ นา KM ด้ า นนวั ต กรรมบริ ก ารการเกษต • Channel management (services design)(Blueprint model) • Criticle success factors (Canvas/Blueprint model)
  75. 75. แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ การบริ ก าร• Services คื อ การใช้ ส ติ ปั ญ ญา สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ั บ ผู ้ อ ื ่ น• การบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู ้ จ าก co-creation networkนำ า ไปสู ่ ก าร optimize services network• ความประทั บ ใจ (impression)-customers experiences• Measurements การวั ด ความสำ า เร็ จ ของการบริ ก ารด้ า นqualitative• มี เ อกลั ก ษณ์
  76. 76. Smart Farm Flagship to support National Food Security, Food Safety & Creative Economy World supply of Agriculture & Food Dream? products% GDP contribute by agriculture sector 2025 15 World recognition for t Food security & Food en o pm safety brand vel Precision farming de & e d ju st Creative thinking d sa new products lar pil And services 4 2020 based on Thainess 12 New generation of Farmers es vic New paradigm of trade er New era of Food industry tS 2015 ar Sm Creative Thinking 9 Community new innovative Ag World class GAP/GMP technology traceability ready logistics of goods secure area for food logistics of information production raise farmers benefits Phase-I Phase-II Phase-III Time line Services ICT Infrastructure Platform ICT Infrastructure Platform Enabling State of Art ICT backbone
  77. 77. We need your co-create...... khunpisuth@gmail.com Mangobar.wordpress.com

  ×