Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการศึก ษารูป แบบนวัต กรรมบริก ารปุ๋ย สำา หรับ ข้า ว       และยางพารา ระยะที่ 1Fertilizer Services for Rice Paddy...
Nation First                Value proposition               Localized/Personalized  ICT for...
SRI Thailand: Value Constellation Networks      Services Research Innovation Institute (SRII)      Global netw...
Agriculture                                      monitoring             ...
รู้เรา-รู้เขา: นำาไปสูกระบวนการสร้างนวัตกรรมบริการร่วมกัน           ่       Co-Creation for better qualit...
รู้เ รา: รู้ป ัญ หาเชิง พื้น ที่(เกษตรกร)  ●   ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  ●   ผลผลิตตำ่า  ●   ใส่ปยตามความคุนเคย...
รู้เ ขา: รู้ว ิธ ีก ารทางเทคนิค (Co-Creators)  ●   ผู้มความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน     ี  ●   ข้อมูลเกียวก...
Co-creation........helping together... making story..เกษตรกร      นักวิจัย       เอกชน        Value co...
Outcome: from service experiences toImprove quality of life เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย ได้ปุ๋ยทีตรงกับผลการวิเครา...
เก็บ ข้อ มูล เชิง ลึก ภาคสนาม เพือ ทำา Physical Evidences                 ่และ Guiding Principle ของผู้เ ก...
เก็บ ข้อ มูล เชิง ลึก ภาคสนาม เพือ ทำา Physical Evidences                 ่และ Guiding Principle ของผู้เ ก...
Business Canvas                           p le                         ...
Business CanvasKey partners, Key resources & Key activities:กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจค้าปุ๋ย นักวิชาการปฐพีวิทยา ผู้ประกอบการใส่...
Business CanvasValue Proposition: ร่วมเรียนรู้ในการออกแบบการบริการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เกษตรกร มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการช่...
Business CanvasValue Proposition: ร่วมเรียนรู้ในการออกแบบการบริการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์นักวิชาการเกษตร นักวิชาการปฐพีวิทยา...
Services Blueprint●  สิ่งที่สังเกตุเห็น (Physical Evidence)●  กิจ กรรมที่เ กษตรกรต้อ งมีส ่ว นเกี่ย วข้อ ง (Customer ...
Soil      Soil       Mobile       GIS/RS       Fertilizer   Fertilizer     Fertilizer   ...
ขั้น ตอนต่อ ไปServices Offering Design
โจทย์ท ี่ต อ งหาคำา ตอบ      ้ในการพัฒ นา KM ด้า นนวัต กรรมบริก ารการเกษตร Guiding principle (Canvas model) Services ...
แนวคิด เกี่ย วกับ การบริก าร Services คือ การใช้ส ติ ปัญ ญา สร้า งคุณ ค่า ให้ก ับ ผู้อ ื่น การบริห ารจัด การองค์ค วามรู้จ ...
โปรดติดตามการทำางานของพวกเราได้ที่ mangobar.wordpress.com หรือSrithailand.wordpress.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20120718 services offering nectecace

353 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120718 services offering nectecace

 1. 1. โครงการศึก ษารูป แบบนวัต กรรมบริก ารปุ๋ย สำา หรับ ข้า ว และยางพารา ระยะที่ 1Fertilizer Services for Rice Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Design National Electronic and Computer Technology Center National Science and Technology Development Agency
 2. 2. Nation First Value proposition Localized/Personalized ICT for agriculture... Reflection... SIG DSS Policy Agriculture Precision farming Action Mobile application..... HRD.... NECTEC Smart Farm Flagship SRI Platform NSTDA Food & Agriculture Cluster ลดต้นทุน ICT 2020ยุทธศาสตร์การเกษตร เพิ่มผลผลิต ครัวโลก? National Agenda ลดความเสียง ่ AEC ready? Food safety Food security
 3. 3. SRI Thailand: Value Constellation Networks Services Research Innovation Institute (SRII) Global networks Thailand Chapter Co-creation Value proposition ในการนำา วทน.และนวัตกรรมบริการ SIG เกษตร สูภาคการเกษตรไทย ่ Think-tankProblems based Flagship Area based เกษตร สวทช. เนคเทค Policy driven Cluster อาหารและการเกษตร Political balance Nation First
 4. 4. Agriculture monitoring system SIG เกษตร GI for Data predictio Standardizatio n Crop n/Activities that on-process insurance Legal compliance DOAE, BAAC, Rice Dept., Seri culture SRI Services SI platform Blue print platform TMEC (domain specific) AAERU IDSRU TU ICCRU SPTU
 5. 5. รู้เรา-รู้เขา: นำาไปสูกระบวนการสร้างนวัตกรรมบริการร่วมกัน ่ Co-Creation for better quality of life กลุ่มเกษตรกรนำาร่อง บริษัทปุ๋ย (สินธุ์สุวรรณ) สหกรณ์(สกต. อุดรธานี) กรมการข้าว (หมู่บ้านลดต้นทุน) กรมวิชาการเกษตร(ศูนย์ปัจจัยการผลิต ลพบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม AIT, NECTEC
 6. 6. รู้เ รา: รู้ป ัญ หาเชิง พื้น ที่(เกษตรกร) ● ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ● ผลผลิตตำ่า ● ใส่ปยตามความคุนเคยหรือ ร้านค้า ุ๋ ้ แนะนำา ● ไม่เคยวิเคราะห์ดิน ● ไม่เคยปลูกพืชหมุนเวียนเพือบำารุงดิน ่
 7. 7. รู้เ ขา: รู้ว ิธ ีก ารทางเทคนิค (Co-Creators) ● ผู้มความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน ี ● ข้อมูลเกียวกับชุดดินความเหมาะสม ่ ของดินต่อพืช ● ผู้มความรู้เรื่องการคำานวนสูตรแม่ปย ี ุ๋ ● ผู้ทสามารถจัดหาแม่ปยได้ ี่ ุ๋ ● ความพร้อมรับและวิถีปฏิบติของ ั เกษตรกรต่อนวัตกรรมใหม่
 8. 8. Co-creation........helping together... making story..เกษตรกร นักวิจัย เอกชน Value constellation team work
 9. 9. Outcome: from service experiences toImprove quality of life เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย ได้ปุ๋ยทีตรงกับผลการวิเคราะห์ดิน ่ ได้ผลผลิตทีดีขึ้นจากผืนดินทีมการให้ปุ๋ยตรงตามศักยภาพ ่ ่ ี ของดิน และการตอบสนองของพืช เกิดธุรกิจบริการการขายและใส่ปุ๋ยแบบใหม่ ในลักษณะ ของการให้บริการวิเคราะห์และปรับปรุงดิน ตามสภาพดิน และพืชทีปลูก ่ ลดปัญหาดินเสื่อมในระยะยาว รักษาสภาพแวดล้อม
 10. 10. เก็บ ข้อ มูล เชิง ลึก ภาคสนาม เพือ ทำา Physical Evidences ่และ Guiding Principle ของผู้เ กีย วข้อ ง ่บ้านห้วยขมิน อ.หนองแค จ.สระบุรี(กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ หมูบ้าน ้ ่ลดต้นทุน)Knowledge sharingแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 11. 11. เก็บ ข้อ มูล เชิง ลึก ภาคสนาม เพือ ทำา Physical Evidences ่และ Guiding Principle ของผู้เ กีย วข้อ ง ่บ้านสระคลองพัฒนา ต.คำาด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (กลุ่มผู้ปลูกยางพาราใหม่)Knowledge sharingแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 12. 12. Business Canvas p le ci ri n P n g d i u i G
 13. 13. Business CanvasKey partners, Key resources & Key activities:กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจค้าปุ๋ย นักวิชาการปฐพีวิทยา ผู้ประกอบการใส่ปุ๋ยในพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เพือการผลิต ่ทางการเกษตร ผู้ให้สินเชือ/กลุ่มการผลิต ่ ช่วยกันออกแบบ Services-In-Use
 14. 14. Business CanvasValue Proposition: ร่วมเรียนรู้ในการออกแบบการบริการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เกษตรกร มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการช่วยออกแบบบริการที่เหมาะกับกลุ่มและเกิด services experiences ในการทำางานร่วมกัน คาดหวังเรื่องต้นทุนและผลผลิตธุรกิจค้าปุ๋ย มีสวนร่วมในการจัดหาแม่ ่ปุ๋ยลงสู่เครือข่ายในพื้นที่ เห็น businessmodel ใหม่ในธุรกิจค้าแม่ปุ๋ยทีคำานึงถึง ่ผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก
 15. 15. Business CanvasValue Proposition: ร่วมเรียนรู้ในการออกแบบการบริการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์นักวิชาการเกษตร นักวิชาการปฐพีวิทยา ได้นำาวิชาการไปสู่การปฏิบัติเชิงธุรกิจบริการเต็มรูปแบบสามารถขยายผลทางนโยบายได้ง่ายขึ้นนักพัฒนาเทคโนโลยี สามารถนำาเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่เข้าไปช่วยในกระบวนการผลิต ให้เกิดการขยายผลการใช้งานทีสะดวกและ ่
 16. 16. Services Blueprint● สิ่งที่สังเกตุเห็น (Physical Evidence)● กิจ กรรมที่เ กษตรกรต้อ งมีส ่ว นเกี่ย วข้อ ง (Customer Action)● กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ต้องทำาและสามารถมองเห็นได้ (Visible Staff Action)● กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ต้องทำาและไม่สามารถมองเห็นได้ (Invisible Staff Action)● นโยบายหรือมาตรการดำาเนินงาน (Policy and Procedure)● ระบบไอซีทีที่สนับสนุนภายใน (Internal Support System)
 17. 17. Soil Soil Mobile GIS/RS Fertilizer Fertilizer Fertilizer sampling Test kit application Localized stocking mixture sprayerPE Fertilizer formula order Fertilizer Fertilizer Soil sampler N-P-K analysis calculating applying fertilizer mixingCA farmers te Soil sampler N-P-K analysis Printed Priva ny Mobile Fertilizer a W/ test kit Community map comp Fertilizer SprayingVSA Mixing unit device การพัฒนา mobile pre-order vices การทำาแผนที่ชุมชน l Ser rISA App. fertilizer Loca ovide pr ลดต้นทุนการผลิต พรบ.ปุ๋ย ปุ๋ยสั่งตัด ข้อมูลชุดดินPP Mobile GIS/RS Data collecting/Report Data collecting(before) (after)ISS application Localized Data processing Mobile network/cloudESS As-Is ข้อแนะนำาการให้ปุ๋ย ข้อแนะนำาการบันทึกข้อมูล ความชำานาญของเกษตรกร ข้อมูลชุดดิน ตามค่าวิเคราะห์ดิน บน mobile applicationRR
 18. 18. ขั้น ตอนต่อ ไปServices Offering Design
 19. 19. โจทย์ท ี่ต อ งหาคำา ตอบ ้ในการพัฒ นา KM ด้า นนวัต กรรมบริก ารการเกษตร Guiding principle (Canvas model) Services delivery principle (Canvas model) อาจเป็นรูปแบบ man-to-man, man-to-machine, machine-tomachine,or self services Customer management (Blueprint model) ทุกครั้งทีรับ ่บริการ คาดหวังจะได้ value(value added, value inexchange) ทีกำาหนดโดยผู้ผลิต ่
 20. 20. แนวคิด เกี่ย วกับ การบริก าร Services คือ การใช้ส ติ ปัญ ญา สร้า งคุณ ค่า ให้ก ับ ผู้อ ื่น การบริห ารจัด การองค์ค วามรู้จ าก co-creation network นำา ไปสู่ก าร optimize services network ความประทับ ใจ (impression)-customers experiences Measurements การวัด ความสำา เร็จ ของการบริก ารด้า นqualitative มีเ อกลัก ษณ์
 21. 21. โปรดติดตามการทำางานของพวกเราได้ที่ mangobar.wordpress.com หรือSrithailand.wordpress.com

×