Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Smart Farm Flagship       และ SIG เกษตร National Electronic and Computer Technology CenterNational Science and Techn...
Value networks     Services Research Innovation Institute (SRII)              Global networks      ...
Smart Thai Silkทำำไม...ต้องเป็นไหม?ความภู ม ิ ใ จ มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพำะจำกพันธุ์ไหมไทย ไหมไทย ทำำให้ผ้ำไหมไทยมีคุ...
ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silk...Challenges?ปัจจุบันกำรทอผ้ำไหมไทยนิยมใช้ไหมจำกต่ำง ประเทศมำเป็นส่วนประกอบ หร...
ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silk...Challenges?กรมหม่อนไหมเป็นกรมที่เพิ่งจัดตังใหม่ ยังต้องกำรงำน        ...
ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silkระบบวัดคุมแปลงปลูกหม่อนโดย สถำนีตรวจวัดที่พัฒนำจำกสมอง กลฝังตัว (Embedded syst...
ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silkระบบตรวจเพศดักแด้หนอนไหม ควำมแม่นยำำสูงด้วยแสงระบบพัฒนำพจนำนุกรมศัพท์หม่อน ไหม...
ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...ทิศทำงจะไปทำงไหน? ประเทศไทยส่งออกข้ำว เป็นอันดับ 1 ของโลก? (มี  เวียดนำม กำำล...
ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...ทิศทำงจะไปทำงไหน? ที่ผ่ำนมำงำนวิจัยจะเน้นในเรื่องของพันธุข้ำว งบ       ...
ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...นำำร่องกำรพัฒนำระบบ traceability ข้ำว GAP และข้ำว อินทรีย์กำรพัฒนำเครื่องมือสำำ...
ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...นำำร่องกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลเขตศักยภำพ กำรปลูกข้ำวกำรศึกษำอุปกรณ์ท...
ควำมร่วมมือกับ สวก. สมำคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมำคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชำกำรเกษตรเซนต์เซอร์กับกำรเกษ...
ควำมร่วมมือกับ สวก. สมำคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมำคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชำกำรเกษตรเซนต์เซอร์กับกำรเกษ...
ควำมร่วมมือกับ สวก. สมำคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมำคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชำกำรเกษตรเซนต์เซอร์กับกำรเกษ...
Agriculture                                     monitoring              ...
โครงกำรนำำร่องด้ำนนวัตกรรมบริกำรกำรเกษตร กำรบริกำรปุย(สั่งตัด) ที่เหมำะต่อพืชและพื้นที่       ๋ ต้นทุนการผลิต 30% ...
เป้ า ประสงค์ดต้นทุนในการปรับปรุงดิน โดยได้ปุ๋ยทีตรงกับความต้องการสภาพทางเ                  ่กผืนดินทีมก...
Agriculture Service Innovation   จำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Services Value NetworkService model 1: ระบบกำรตรวจสอบควำมอุ...
Agriculture Service Innovation   จำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Services Value NetworkService model 2: ปุยเฉพำะพืชและพื้นที...
การบริการวิเคราะห์ดิน                                                ดูศักย...
รอดำำเนินกำรกรมวิชำกำรเกษตร เครื่องวัดควำมชื้นเมล็ดกำแฟ(coffee bean) กำรวัดค่ำ water balance ของกำแฟ, องุ่น และมะกอกโอ ...
รอดำำเนินกำรมทร.ล้ำนนำ, JICA ที่ปรึกษำกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์กับระบบสูบนำ้ำใน   ชุมชนทุ่งฮ้ำง จ.ลำำปำง
รอดำำเนินกำรกรมพัฒนำที่ดินMobile Application (on-site record/social network/linkage)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20120301 sf-cmm

417 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

20120301 sf-cmm

 1. 1. Smart Farm Flagship และ SIG เกษตร National Electronic and Computer Technology CenterNational Science and Technology Development Agency
 2. 2. Value networks Services Research Innovation Institute (SRII) Global networks Co-creation Value proposition Thailand Chapter ในการนำา วทน.และ นวัตกรรมบริการ สูภาคการเกษตรไทย ่ Think-tank Problems SIG เกษตร based Flagship Area based เกษตร สวทช. Policy driven Cluster อาหารและ เนคเทค Political bal- การเกษตร ance Nation First
 3. 3. Smart Thai Silkทำำไม...ต้องเป็นไหม?ความภู ม ิ ใ จ มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพำะจำกพันธุ์ไหมไทย ไหมไทย ทำำให้ผ้ำไหมไทยมีคุณลักษณะที่มีควำม เงำงำม ให้สมผัสที่อ่อนนุม ควำมโดดเด่นเหล่ำนีเป็น ั ่ ้ ควำมภูมิใจในกำรสืบต่อวัฒนธรรมพื้นบ้ำนนับตั้งแต่ อดีต
 4. 4. ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silk...Challenges?ปัจจุบันกำรทอผ้ำไหมไทยนิยมใช้ไหมจำกต่ำง ประเทศมำเป็นส่วนประกอบ หรือผสมเส้นไย สังเครำะห์ผู้ประกอบอำชีพปลูกหม่อน และเลี้ยงไหมลดน้อยลงในขณะที่ควำมต้องกำรใช้เส้นไยธรรมชำติในตลำด ยุโรปและอเมริกำเพิ่มมำกขึ้นควำมต้องกำร มำพร้อมกับมำตรกำรด้ำนคุณภำพ มำตรฐำนเส้นใยธรรมชำติ
 5. 5. ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silk...Challenges?กรมหม่อนไหมเป็นกรมที่เพิ่งจัดตังใหม่ ยังต้องกำรงำน ้ วิจัยเชิงรุกเพือรักษำวัฒนธรรมสิงทอ เกษตรกรผู้ ่ ่ ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม และตลำดไหมไทย อีก มำกและล้วนแต่มีควำมเร่งด่วนควำมท้ำทำยอยู่ที่กำรทำำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถก้ำวขึ้น มำเป็นผู้นำำเรื่องผ้ำไหมใน AEC และกำรผลักดันให้ ผ้ำไหมไทยเป็นสินค้ำเอกลักษณ์ของชำติที่มีตลำด เฉพำะในประเทศตะวันตก
 6. 6. ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silkระบบวัดคุมแปลงปลูกหม่อนโดย สถำนีตรวจวัดที่พัฒนำจำกสมอง กลฝังตัว (Embedded system)ระบบกำรควบคุมเครื่องฝักเทียมไข่ ไหมระบบตรวจนับไข่ไหมด้วย Image Processing เพือคัดแยกพ่อแม่ ่ พันธุ์
 7. 7. ตัวอย่ำงโจทย์งำน Smart FarmSmart Thai Silkระบบตรวจเพศดักแด้หนอนไหม ควำมแม่นยำำสูงด้วยแสงระบบพัฒนำพจนำนุกรมศัพท์หม่อน ไหมระบบตรวจสอบคุณภำพเส้นไหม ไทย
 8. 8. ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...ทิศทำงจะไปทำงไหน? ประเทศไทยส่งออกข้ำว เป็นอันดับ 1 ของโลก? (มี เวียดนำม กำำลังไล่แซงทำงโค้ง) ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่อันดับท้ำยๆของภูมิภำค พม่ำกำำลังเปิดประเทศ ชิมลำงด้วยกำรชนะเลิศพันธุ์ ข้ำวหอม อินโดนีเซีย ต้องกำรข้อมูลที่สบย้อนกลับได้สำำหรับ ื ข้ำวจำกประเทศไทย
 9. 9. ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...ทิศทำงจะไปทำงไหน? ที่ผ่ำนมำงำนวิจัยจะเน้นในเรื่องของพันธุข้ำว งบ ์ วิจัยด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำดน้อยมำก ขำดงำนวิจัยเชิงรุก ชำวนำที่เป็นเจ้ำของที่นำ เหลือเพียง 20% ยุคชำวนำมือถือ เกิดผู้ให้บริกำร ไถที่ ใส่ปย ฉีดยำ ุ๋ เก็บเกี่ยว....เป็นผลของ aging society
 10. 10. ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...นำำร่องกำรพัฒนำระบบ traceability ข้ำว GAP และข้ำว อินทรีย์กำรพัฒนำเครื่องมือสำำหรับห้องปฏิบัตกำรเมล็ดพันธุ์ ิ (Seed Technology Lab, ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี)กำรพัฒนำระบบกำรสืบค้นและใช้ประโยชน์ฐำนข้อมูล พันธุกรรมข้ำวพื้นเมือง (Gene Bank)กำรพัฒนำระบบกำรตรวจวัดและเฝ้ำระวังเพลี้ยกระโดด สีนำ้ำตำล และโมเดลกำรติดตำมกำรระบำด
 11. 11. ควำมร่วมมือกับ กรมกำรข้ำวSmart Thai Rice...นำำร่องกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลเขตศักยภำพ กำรปลูกข้ำวกำรศึกษำอุปกรณ์ที่เหมำะสมกับโครงกำรหมู่บำนลด ้ ต้นทุน
 12. 12. ควำมร่วมมือกับ สวก. สมำคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมำคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชำกำรเกษตรเซนต์เซอร์กับกำรเกษตร ประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นอันดับ 1 ของโลก มีปัญหำเรื่องเพลี้ยไฟ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออก หำทำงแก้ปัญหำระยะยำวที่ต้นทำง โดยเฉพำะ เรือนโรงปิดที่ชวยลดปริมำณศัตรูพืช ่ เป็นพืชที่มีมลค่ำสูง เกษตรกรมีรำยได้และพร้อม ู เปลี่ยนแปลง
 13. 13. ควำมร่วมมือกับ สวก. สมำคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมำคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชำกำรเกษตรเซนต์เซอร์กับกำรเกษตร ประเทศไทยส่งออกผักตระกูลกระเพรำสูตลำด ่ ยุโรป เป็นอันดับต้นๆของโลก มีปัญหำเรื่องเพลี้ยไฟ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรส่งออก หำทำงแก้ปัญหำระยะยำวที่ต้นทำง โดยเฉพำะ เรือนโรงปิดที่ชวยลดปริมำณศัตรูพืช ่ เป็นพืชที่มีมลค่ำสูง เกษตรกรมีรำยได้และพร้อม ู เปลี่ยนแปลง
 14. 14. ควำมร่วมมือกับ สวก. สมำคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย สมำคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ไทย กลุ่มเกษตรกร กรมวิชำกำรเกษตรเซนต์เซอร์กับกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำต้นแบบโรงเรือนปิดสำำหรับพืช มูลค่ำสูง (กล้วยไม้ และผักในตระกูลกระเพรำ) กรอบกำรให้ทุนวิจัยเซนต์เซอร์กับกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำกำรเลี้ยงปลำบูระบบปิด(ศูนย์วิจัย ่ ประมงนำ้ำจืดปทุมธำนี) โครงกำรพัฒนำระบบเซนต์เซอร์กับกำรเลี้ยงโคนม (สหกรณ์โคนมสระแก้ว)
 15. 15. Agriculture monitoring system SIG เกษตร GI for prediction Data Standardization/ Crop insurance Legal complianceActivities that on-pro-cess DOAE, BAAC, Rice Dept., Seri culture SRI Services SI platform Blue print platform TMEC (domain specific) AAERU IDSRU TU ICCRU SPTU
 16. 16. โครงกำรนำำร่องด้ำนนวัตกรรมบริกำรกำรเกษตร กำรบริกำรปุย(สั่งตัด) ที่เหมำะต่อพืชและพื้นที่ ๋ ต้นทุนการผลิต 30% คือปุ๋ย เกษตรกรไม่เคยวิเคราะห์ดิน ถึงมีผลวิเคราะห์กไม่สามารถหาแม่ปุ๋ยได้ ็ ระบบขายตรงทำาให้สถานะการณ์แย่ลง ดินเสื่อมสภาพ ส่งผลถึงผลผลิตที่ตกตำ่า
 17. 17. เป้ า ประสงค์ดต้นทุนในการปรับปรุงดิน โดยได้ปุ๋ยทีตรงกับความต้องการสภาพทางเ ่กผืนดินทีมการให้ปุ๋ยตรงตามศักยภาพของดิน ทำาให้มรายได้ต่อพืนที่ม ่ ี ี ้ยแบบใหม่ ในลักษณะของการให้บริการวิเคราะห์และปรับปรุงดิน ตามส
 18. 18. Agriculture Service Innovation จำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Services Value NetworkService model 1: ระบบกำรตรวจสอบควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน สำำหรับหมอดิน (ปฏิบติงำนในพื้นที่เร่ง ัด่วน 10 ล้ำนไร่)Sensors ตรวจวัดธำตุอำหำรHandheld บันทึกข้อมูลระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจสอบควำมอุดมสมบูรณ์ดินหลักสูตรอบรมหมอดินเชือมโยงกับโครงกำรปุ๋ยสั่งตัด เพื่อ service ปุ๋ยให้กับพื้นที่ ่
 19. 19. Agriculture Service Innovation จำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Services Value NetworkService model 2: ปุยเฉพำะพืชและพื้นที่ ๋Sensors ตรวจวัดธำตุอำหำรHandheld บันทึกข้อมูลระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจสอบควำมอุดมสมบูรณ์ดินสูตรปุ๋ยผสมสำำหรับแต่ละพื้นที่Business model สำำหรับภำคเอกชน (บริษทปุ๋ย) สหกรณ์ ัDelivery & Problems Free ServicesFertilizer Services Club
 20. 20. การบริการวิเคราะห์ดิน ดูศักยภาพ ความต้องการ Mobile units Weather sensors On-farm ser- vices โปรแกรม ปุ๋ยสั่งตัด N-P-K sensors Company Cooperatives On-farm ser-mprove livelihood vicesmprove farm management เครื่องผสมปุ๋ย อัตโนมัติ Better yields Better income Tailor made fertilizer on demand Better environ- Fertilizer input at right time Logistics services on time ment
 21. 21. รอดำำเนินกำรกรมวิชำกำรเกษตร เครื่องวัดควำมชื้นเมล็ดกำแฟ(coffee bean) กำรวัดค่ำ water balance ของกำแฟ, องุ่น และมะกอกโอ ลีฟ ที่ปลูกบนที่สูง(ดอยวำวี)สวก. ระบบสนับสนุนกำรเลี้ยงปลำในระบบปิด(ปลำบู่) ระบบเซนต์เซอร์กับกำรเลี้ยงโคนม
 22. 22. รอดำำเนินกำรมทร.ล้ำนนำ, JICA ที่ปรึกษำกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์กับระบบสูบนำ้ำใน ชุมชนทุ่งฮ้ำง จ.ลำำปำง
 23. 23. รอดำำเนินกำรกรมพัฒนำที่ดินMobile Application (on-site record/social network/linkage)

×