Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web Quest

333 views

Published on

Les TIC i l'educació

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Web Quest

  1. 1. WebQuest
  2. 2. Què és ? <ul><li>WebQuest significa indagació, investigació a través de la web. </li></ul><ul><li>Es tracta d’un model d’aprenentage molt simple i útil per a propiciar l’ús educatiu d’internet. </li></ul><ul><li>La idea inicial, formulada pels nordamericans Bernie Dodge i Tom March, es desenvolupar en l’alumnat la capacitat de navegar per Internet tenint en un objectiu clar, aprendre a seleccionar i recuperar dades de múltiples fonts i desenvolupar les habilitats pròpies del pensament crític. </li></ul>
  3. 3. Concretem <ul><li>Una WebQuest consisteix en presentar a l’alumnat un problema amb un conjunt de recursos preestablerts per l’autor (que en el cas de l’ensenyament és el profesor), de forma que s’evite la navegació sense sentit per la xarxa. </li></ul><ul><li>És una exploració dirigida que acaba amb la producció d’una pàgina web, on es publica el resultat del treball. </li></ul>
  4. 4. Com es dissenya ? <ul><li>El professor dona una estructura i guia la recerca d'informació a Internet: selecciona uns bons llocs web i marca tasques clares i factibles. </li></ul><ul><li>No és només una nova manera perque els professors ensenyen, sinó també una nova manera de que els alumnes aprenguen. </li></ul>
  5. 5. Passos <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Tasca </li></ul><ul><li>Procés </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Conclussió </li></ul><ul><li>Crèdits </li></ul><ul><li>Consells </li></ul>
  6. 6. Tipologia <ul><li>Segons la seua durada: </li></ul><ul><li>WebQuest que duren una o varies setmanes </li></ul><ul><li>miniQuest que poden durar una o dos classes. En este cas, l’estructura és molt més simple i només està formada per 3 apartats: Escenari, tasca i producte. </li></ul>
  7. 7. Avantatges <ul><li>Per al professorat </li></ul><ul><li>És un model d’aprenentatge que l’ajuda a plantejar i estructurar l’ensenyament d’una manera creativa on estiguen clares les tasques. </li></ul><ul><li>Es pot dissenyar per a una única matèria o pot ser interdisciplinar. </li></ul><ul><li>Són activitats creades, fonamentalment, per al treball en grup, encara que també es poden dissenyar per al treball individual. </li></ul><ul><li>Per a l’alumnat </li></ul><ul><li>Potencia el pensament analític, la creativitat i la presa de decisions. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de moltes capacitats: </li></ul><ul><li>comparar, </li></ul><ul><li>identificar, </li></ul><ul><li>classificar, </li></ul><ul><li>establir diferències i similituds </li></ul><ul><li>agrupar; </li></ul><ul><li>deduir/induir; </li></ul><ul><li>Abstracció </li></ul>
  8. 8. Exemples <ul><li>Necessitats educatives especials </li></ul><ul><li>Aprenenatge de llengües </li></ul><ul><li>Vols una Coca-cola ? </li></ul><ul><li>Repressió franquista </li></ul><ul><li>Més sobre Història </li></ul><ul><li>Geografia: L’oratge </li></ul><ul><li>Miniquest </li></ul><ul><li>WebQuest.org </li></ul><ul><li>Directori d’ací </li></ul>

×