Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resume Pises Tantimala

7,010 views

Published on

ข้อมูลการสมัครงานในตำแหน่ง online marketing ของ พิเศศ ตันติมาลา

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resume Pises Tantimala

  1. 1. พิ เ ศศ ตั น ติ ม าลาaj.pises@gmail.com 0809073238 48/18 LPN โชคชัย 4สะพานสอง วังทองหลาง ลาดพร้าว กทม 10310 “ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานของผมมากกว่า 16 ปี มีลักษณะงาน 5 ส่วนหลักอันได้แก่ การบริหารโครงการ การให้ความรู้ การออกแบบ การตลาด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถของผมมีทั้งด้านการคิด และ ด้านการปฏิบัติ ทำให้ผมสามารถทำตามเป้าหมาย ของงานได้อย่างลุล่วง สามารถแก้ปัญหา และมองเห็นปัญหาในอนาคตได้ ผมจึงมีความมั่นใจ ในการทำงานในส่วนหน้าที่ Online Marketing ในหน่วยงานของท่าน โดยท่านสามารถดูประวัติ การทำงาน และผลงานที่เกี่ยวข้องได้จากเอกสารนี้ ” การศึ ก ษา 3.88 2547 ป.โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยานิพนธ์ เรื่อง Webbase Instruction Principle of web design 3.19 2545 ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญานิพนธ์ Computer Assisted Instruction on Airflow And Ventilation ประสบการณ์ ก ารทำงาน 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านเนื้อหา และ ผู้เขียน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาเนื้อหาชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้เขียน ผู้บรรยายทางโทรทัศน์ ผู้ฝึกอบรม เรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อใหม่ ซึ่งหนังสือและสื่อจะเผยแพรใ่ นภาคการศึกษา 1/2555 และเป็นผู้เขียนชุดวิชาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในหน่วย การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ ป.ตรี และ โท , ที่ปรึกษาสโมสร , ประธานฝ่ายสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ ปีการศึกษา 2554 ดูแลเรื่องโครงการสารสนเทศต่าง ๆ ของคณะ ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา การบริหารสื่อดิจิตอล , วารสารออนไลน์ , ศิลปะดิจิทัลเพื่องานโฆษณา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์,คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานโฆษณา การออกแบบเพื่องานวารสารศาสตร์ , การนำเสนอสื่อประสม , การออกแบบเอนิเมชั่น 2553 - ปัจจุบัน พัฒนาธุรกิจ และ ที่ปรึกษาด้านการตลาด : ศาลาแดงซอย 1 คลินิก ( SDC1dentist ) เป็นผู้วางแผนการตลาดโดยใช้ข่องทาง internet สนับสนุนด้านการตลาดของคลีนิคตั้งแต่เริ่มเปิด จนมีชื่อเสียง และติดอันดับการค้าหา มีผู้คนใน Internet รู้จักกันในวงกว้าง โดยใช้งบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่น้อยมาก จนปัจจุบันช่วงเวลาของคนไข้มี 80%-100% ของช่วงเวลาทำการ 2547 - ปัจจุบัน วิทยากร , Webmaster : Thaiventure Co.,Ltd เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้าน การตลาด การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท จดหมายข่าว เอกสารประกอบการสอน ผลิตสื่อนำเสนอ 2547 Project Coordinator : SUMsystem Co.,Ltd เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจระบบ e-learning อยู่ในแผนกการตลาด ทำหน้าที่วิเคราะห์ TOR เขียน เอกสารโครงการ เพื่อเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนองานแก่ลูกค้า 2546 - 2547 Graphic Design , Webmaster : Promtcomputing Co.,Ltd รับผิดชอบการออกแบบกราฟิกทุกอย่างภายในบริษัท เช่น ออกแบบกราฟิกเกม ใบปลิว แผ่นพับ เอกสารของบริษัท และรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของบริษัท 2545 - 2546 Creative Artist , Project Coordinator : Stanford Global link ( Thailand ) Co.,Ltd บริษัทประเภท Business Integration รับหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ระบบ นำเสนองานกับลูกค้า ประสานงาน โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เขียนแผนการดำเนินงาน ดูแลเรื่องงบประมาณของโครงการ 2543 - 2545 กองบรรณาธิการ , Webmaster : สำนักพิมพ์ Gamestar สำนักพิมพ์นี้ดำเนินธุรกิจนิตยสารเกี่ยวกับเกม โดยทำหน้าที่เป็นนักเขียน บทความ บททดสอบสินค้า และวาดการ์ตูน พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักพิพม์ เป็นวิทยากรออกรายการวิทยุเดือนละ 1 ครั้ง ในสถานี FM 100.5
  2. 2. ประสบการณ์ ด ้ า นการให้ ค วามรู ้ 2547 - 2550 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุริจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสร้างเว็บ, โปรแกรมสำหรับการสร้างเว็บ และ คอมพิวเตอร์กราฟิก 2550 - 2550 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุริจ ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น , โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ คอมพิวเตอร์กราฟิก 2547 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 2551 อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ วิทยากร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง์ บริหารสื่ออิเล็คทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ระดับปริญญาโท วิทยากร : วิทยาลัยช่างศิลป์ การผลิตสื่อด้วย Powerpoint วิทยากร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การใช้ Social Media เพื่องานประชาสัมพันธ์ วิทยากร : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การผลิตสื่อด้วย Powerpoint และ การผลิตสื่อด้วย Adobe Flash วิทยากร : มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา การทำการตลาดผ่าน Social Media และ 3D Animation2545 - ปัจจุบัน ผู้ฝึกอบรม : สถาบัน Dr.IT เป็นผู้ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Autocad ซึ่งเป็นสถาบันที่ทาง Autodesk ออกใบรับรอง ผู้ฝึกอบรม : สถาบันคอมพิวเตอร์และภาษา BBC เป็นผู้ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Autocad ในกับองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคลทั่วไป ผู้ฝึกอบรม : ธนาคารออมสิน การออกแบบ Animation บนเครื่อง ATM ด้วย Flash ผู้จัดงานสัมมนา : การใช้คอมพิวเตอรใ์ นงานสถาปัตยกรรม งานสัมมนาในหลักสูตรสถาปัตยกรรม โดยชี้ถึงประเด็นความสำคัญของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานสถาปัตย์ ผู้จัดงานสัมมนา : ปัญหาในการเรียนการสอน งานสัมมนาวิภาคปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ออกไปฝึกสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ผู้จัดงานสัมมนา : สื่อใหม่กับการเมืองไทย งานสัมมนาของสาขาการบริหารการสื่อสาร โดยเป็นวิทยากรและร่วมกับนักวิชาการอิสระในการพูดถึงการนำสื่อใหม่ มาใช้ในการหาเสียงของนักการเมือง ผู้จัดงานสัมมนา : Facebook Day ประสานงานและคิดประเด็นในการจัดสัมมนา ดำเนินรายการสัมมนา ฝึ ก งาน อาจารย์ฝึกสอน : วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เทคนิคสถาปัตยกรรม สอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม กับนักศึกษาระดับ ปวส. Graphic Design : Pesik International Co.,Ltd 2539 - 2545 รับผิดชอบงานออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบสื่อต่าง ๆ ของทางบริษัท Drafting : Pesik International Co.,Ltd เขียนแบบการต่อเติมอาคาร บ้าน และโรงพยาบาล ผลงานนิ ท รรศการ Architecture for the poor : Gaysorn Palza & ฺBTS Siam ร่วมนำผลงาน “ JAWA WEED ” แสดงในนิทรรศการ เทศกาลละครกรุงเทพปี 2551 : สวนสันติชัยปราการ ออกแบบเวที และภูมิทัศน์ของงาน ละครเวที สามเศร้า , 4รัก , คนดี และ อ้ายกาเหว่า : สถาบันปรีดี พนมยงค์ ออกแบบนิทรรศการบริเวณลานกิจกรรม และออกแบบฉากในละครเวทีเรื่อง สามเศร้า
  3. 3. ผลงานอื ่ น ๆผู้พัฒนาเว็บไซต์ :Thaimagboard , Sdc1dentist , Stanford global link , Pjgem , BangkokInterPlace HotelGamestarthai , Siamexpert , Sfdthailand , Moncheep Studio , Sam and SoundFacillty Management, Thaiventure , Phumanmok Resort , Bookwithus , Leathero,etc.งานด้านบนเรียนอิเลกทรอนิกส์ :บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเรือพระราชพิธี , บนเรียนบนระบบ e-learning เรื่องสภาวะแวดล้อมให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม , เป็นผู้วางระบบเนื้อหาการเรียนของวิชาทางด้านเศรษฐ์ศาสตร์ของ ABACผลิตสื่อบนเรียนบนระบบ e-learning เรื่องสื่อเพื่อการศึกษา ของ KMITLงานด้านสื่อนำเสนอ :สื่อนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ของ Beltacomputer , Siamexpert , แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มศวสื่อนำเสนอรายงานประจำปีของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปี 2550 -2555สื่อนำเสนอบริษัท Gamed , สื่อนำเสนองานวิจัยต่าง ๆงานด้านสถาปัตยกรรม :ออกแบบสถาปัตยกรรม ร้านค้า อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ จัดสวน งานนิทรรศการพิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ:พิธีกรดำเนินรายการ กีฬาสายสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์พิธีกรกิจกรรม งานประจำปีของสาขาการบริหารการสื่อสารพิธีกรงานสัมมนา Facebook Dayฝึ ก อบรม เข้ า ร่ ว มสั ม มนา ศึ ก ษาดู ง านศึกษาดูงาน Communicasia 2009 &2011 และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์,ทหาร ณ ประเทศสิงคโปร์ศึกษาดูงาน Business of Design Week 2010 ณ เขคปกครองพิเศษฮ่องกงศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์อวกาศ พิพิธภัณฑ์ศิลป เขตปกครองพิเศษฮ่องกงศึกษาดูงาน การพิมพ์ สำนักพิมพ์รักลูก ,อมรินทร์, Siamsportอบรม Behind the scenes of Visual Effect โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมอบรม Pre professional โดย SIPAอบรม 3D Modeling & animation โดย Allstepอบรม ค่ายTop singer Camp โดย สถาบันมีฟ้าอบรม AutoCAD โดย Britches Americanอบรม Cad commander in AutoCAD โดย Onngsa computerอบรม Fundament Technology Education at KMITLสัมมนา การออกแบบแบบสอบถามเพื่องานวิจัยสัมมนา การคินหาข้อมูลเพื่ออ้างอิงในงานวิจัยสัมมนา อุตสาหกรรมเกม โดย Nectecสัมมนา งานสถาปัตยกรรมกับดิจิตัล โดย มหาวิทยาลัยรังสิตสัมมนา IT Security about Securing e-Society.สัมมนา ComTech Thailand about Secure your futureผลงานด้ า นสื ่ อ มวลชนวิทยุ : FM100.5 วิทยากรเรื่องเกม , การค้าบน ebayโทรทัศน์ุ : Elite ebiz วิทยากรเรื่องหลักการนำเสนอ , Uchanel ถามตอบปัญหาเรื่อง NewMediaรายการเยาวชนคนเก่ง : เด็กอายุ 14 เขียนแบบคอมพิวเตอร์ได้การเข้ า ร่ ว มการประกวดบูเมอร์แรง : ประกวดภาพถ่ายแรงบรรดาลใจ ได้รับรางวัล 1 ใน 10 รูปยอดเยี่ยมเจ้ า ของเว็ บ ไซต์www.papemodel.in.th : เว็บไซต์์โมเดลกระดาษ เปิดมาแล้วกว่า 4 ปี เป็นที่รู้จักกันในวงการศิลปกระดาษwww.nithed.com : เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยแพร่ข่าวสารของคณะwww.Metroguy.in.th : เว็บไซต์กลุ่มเมโทร เสนอข้อมูลแฟชั่น เสื้อผ้า ทรงผม เทคนิคการซื้อสินค้าwww.Presentation.in.th : เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องการนำเสนอ และรับงานผลิตสื่อนำเสนอwww.Houseofsat.com : เว็บไซต์ธุรกิจของครอบครัว กิจการติดตั้งจำหน่ายจานดาวเทียมบุ ค คลอ้ า งอิ งผศ. ดร. ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโทร 0899222302คุณ ชีพธรรม คำวิเศษ นักจัดรายการโทรทัศน์และวิทยุ ผู้อำนวยการหลักสูตร Social4PRโทร 0844390038
  4. 4. ทั ก ษะด้ า นซอฟต์ แ วร์Authoring ToolAuthorware : ผลิตสื่อการสอนประเภท CAI ใช้ในช่วงปี 2545 -2547 ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้วDreamweaver : สามารถใช้โปรแกรมใน การสร้างเว็บ มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML และ CSSปรับแต่ง code php จากที่โปรแกรมเมอร์สร้างได้บางส่วนFlash : สามารถใช้ Flash ในการผลิตสื่อการสอน ภาพเคลื่อนไหว Banner วาดภาพ ผลิตเป็นสื่อInteractiveWordpress : สามารถติดตั้งและปรับแต่ง Wordpress ให้เข้ากับโจทย์งาน ปรับแต่งให้ง่ายต่อการค้าหา โดยใช้สร้างเว็บไซต์มามากกว่า 10 เว็บไซต์Computer GraphicPhotoshop : สามารถ ตกแต่งภาพถ่าย ใช้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ ตัดต่อภาพให้เหนือจริงCorel Suit : สามารถใช้ทำ interface ของซอฟต์แวร์ ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมFirework : สามารถใช้สร้างภาพงาน vector ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมIllustrator : สามารถใช้สร้างภาพงาน vector เช่น Poster แผนพับ หน้าปก กราฟิกสำหรับประกอบIndesign : สามารถใช้สร้างรายงานประจำปี จัดหน้าหนังสือพิมพ์ จัดหน้าหนังสือImage ready : สามารถใช้สร้าง Banner โฆษณาแบบภาพเคลื่อนไหวAutocad : สามารถเขียนแบบบ้าน อาคาร โดยผลงานเคยผ่านการสร้างจริงMSpublisher : สามารถใช้สร้าง รายงานประจำปี จัดหน้าหนังสือพิมพ์ จัดหน้าหนังสือVisio : สามารถใช้สร้างผังสำนักงาน ผังระดับขั้น ผังการทำงานPicasa : สามารถบริหารจัดการภาพถ่าย ปรับแต่งภาพเพื่อใช้ในงานต่าง ๆOffice ToolMS Powerpoint : สามารถสร้างสื่อนำเสนอได้แบบมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักการออกแบบสรา้งภาพเคลื่อนไหวระดับสูงได้Keynote : สามารถสร้างสื่อนำเสนอได้แบบมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักการออกแบบสรา้งภาพเคลื่อนไหวระดับสูงได้MS Word : สามารถสร้างเอกสาร จัดการเอกสาร ปรับแต่งให้เอกสารมีความสวยงามเช่นเดียวกับทำงานซอฟต์แวร์ออกแบบสิ่งพิมพ์MS Excel : สามารถผูกสูตรคำนวนค่าคณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจและสถิติเบื้องต้นเคยผ่านการสอนการใช้ excel ในงานบริหารธุรกิจขั้นสูงMS Outlook : สามารถใช้จัดการระบบ email และเชื่อมต่อกับระบบ email server ภายในองค์กรได้MS Project : สามารถวางแผนบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นได้Multimedia ToolUlead Studio : สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหวในระดับต้นได้Adobe Premiere : สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหวในระดับกลางได้Adobe audition : สามารถปรับแต่งเสียง ตัดต่อในระดับต้นได้Aftereffect : สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหว สร้างเทคนิคพิเศษ ในระดับต้นได้3D AnimationSketchUP : สามารถสร้างโมเดล ฉาก อาคาร นิทรรศการ โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมากในปัจจุบัน3DstudioMAX : สร้างมารถสร้างโมเดล 3 มิติ จัดแสงและทำภาพเคลื่อนไหวได้ แต่เนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานจึงมีความชำนาญไม่เท่ากับในอดีต แต่สามารถฟื้นฟูความรู้ได้เมื่อมีการใช้งานLightwave : สามารถสร้างโมเดล Cartoon ได้ ปัจจุบันผลงานยังติด 1 ใน 10 ผลงานของเว็บ thai3dที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด แต่เนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานจึงมีความชำนาญไม่เท่ากับในอดีต แต่สามารถฟื้นฟูความรู้ได้เมื่อมีการใช้งานNew MediaFacebook : สามารถใช้ Facebook ในการทำธุรกิจ ลงโฆษณา สรา้งกลุ่ม บริหารจัดการ และติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการใช้งานขั้นสูงTwitter : สามารถใช้งาน ส่งข่าวสาร กลยุทธ์การแพร่กระจายข่าว โดยเคยอบรมให้กับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนในการใช้งานประชาสัมพันธ์SEO : เข้า้ใจและสามารถปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ Search Engine ค้นหาได้ง่ายAdwords : สามารถลงโฆษณากับ google ทั้งรูปแบบภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนบริหารจัดการโฆษณาAdsense : สามารถหารายได้จากการลงโฆษณาบนเว็บไซต์Website Analytic : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชม ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้กระกอบกับข้อมุลทางด้านธุรกิจTweetdeck : สามารถใช้บริหารจัดการบัญชีTwitterหลาย ๆ บัญชีพร้อมกันHootsuit : สามารถใช้บริหารจัดการ Socialnetwork ที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน

×