Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
โตเกียว นาโงย่า นารา เกียวโต โอซาก้า
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โคยะซาน
สักการะบูรพาจารย์ เสริมบารมี มั่งมี ศรีสุข
โดยซินแสภาสพล
ก...
2
วันอังคาร
กรุงเทพฯ – นาริตะ
วันที่ 5 เม.ย. 59
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอ...
3
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อ...
4
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคยะซัง คุมะโนะซังซัง (3 ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งคุมะโนะ) และเส้นทางแสวงบุญที่
เชื่อมต่อศาลเจ้า...
5
กลัวว่าจะก่อกบฏล้มล้างตนเอง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาด คือ สวนหินบัวริวเตอิ สวนหินเซนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่...
6
วัดขนาดใหญ่ คํ้ายันด้วยเสารองรับนํ้าหนักที่ มีความสูงจากพื้นดินร่วม 13 เมตรที่สร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัว
เดียว จากนั้นน...
7
จากนั้นพาท่านชม หอคอยทสึเทงคาคุ ซึ่งเคยถูกไฟไหม้ เมื่อปี 1943 หนําซํ้ายังเคยถูกรื้อเอาเหล็กโครงสร้าง
ออกมาจําหน่ายในช่วง...
8
อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป)
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 99,000 บาท
ราคาเด็กมีเตียงเสริม ท่านละ 94,000 บาท (พ...
9
5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดก ฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ
เอกสา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทริปแสวงบุญโตเกียว โอซาก้า 5 เมือง 5-12 เม.ย.59

200 views

Published on

5-11 เมษายน 59 นี้ ขอเชิญ ร่วมทริปแสวงบุญดินแดนอาทิตย์อุทัย ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โคยะซาน อายุ1,200 กว่าปี⭐⭐ ที่ไม่มีทัวร์ไหนเคยจัดมาก่อน⭐⭐ สักการะบูรพาจารย์ เสริมบารมี มั่งมี ศรีสุข พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความงาน ท่องเที่ยว ในโตเกียว นารา เกียวโต และโอซาก้า ช๊อปปิ้งอย่าจุใจ พร้อมอิ่มบุญ นำชมให้ข้อมูล สักการะ อย่างถูกต้อง รู้ลึกรู้จริงโดย ซินแส ภาสพล
ท่านใดสนใจรีบแจ้งด่วนเลยนะครับ ที่มีจำนวนจำกัด ❗❗❗ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ซินแส ภาสพล 081-373-9456

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ทริปแสวงบุญโตเกียว โอซาก้า 5 เมือง 5-12 เม.ย.59

 1. 1. 1 โตเกียว นาโงย่า นารา เกียวโต โอซาก้า ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โคยะซาน สักการะบูรพาจารย์ เสริมบารมี มั่งมี ศรีสุข โดยซินแสภาสพล กาหนดการเดินทาง วันที่ 5 – 12 เมษายน 2559 เดินทางโดยสายการบินไทย (THAI INTERNATIONAL AIRWAYS)
 2. 2. 2 วันอังคาร กรุงเทพฯ – นาริตะ วันที่ 5 เม.ย. 59 05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) แถว D ประตู 3 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน 07.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ TG676(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก ที่พัก  โรงแรม NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า วันพุธ วัดอาซากุสะ – วัดโทะกุได-จิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ ต์ขาปู วันที่ 6 เม.ย. 59 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE) กราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคํา ที่ เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่ เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามิ นาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีค วาม สูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ นําท่านเข้าชม วัดโทะกุได-จิ (Tokudai-ji) เป็นที่ตั้งของมะริชิเท็น (Marishiten) เทพธิดาผู้พิทักษ์ของพุทธศาสนา เป็นเทแม้กระทั่งในระหว่างการระเบิดโตเกียวในสงครามโลกครั้งที่ II (1945) เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางไป โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์ เนมที่แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายเช่น MK MICHEL KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONETESSILEฯลฯเลือกซื้อกระเป๋ าไฮโซ BALLY,PRADA, GUCCI,DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAGHEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINESฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสํา หรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พักพร้อมขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!
 3. 3. 3 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็ บและ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ที่พัก  โรงแรม FUJI JIRAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า วันพฤหัส ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโงย่า – ช้อปปิ้งย่าน SAKEA วันที่ 7 เม.ย. 59 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูง เหนือจาก ระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลง ตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยัง เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น ตลอดทุกฤดูกาล นําท่าน ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้และ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ นาโงย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อิสระ ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหล อบซีอิ้ว ที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝาก จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่าน SAKEA SHOPPING เป็นที่ตั้งศูนย์การค้าหลากหลายทั้งของแบรนด์เนม และ ร้านค้านับพันที่สถานีรถไฟใต้ดิน เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่พัก  โรงแรม NAGOYA CASTLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า วันศุกร์ วาคายามะ – โคยะซัง – วัดดันโจการัง วันที่ 8 เม.ย. 59 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ วาคายามะ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรคิอิ คาบสมุทรใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และอยู่ในภูมิภาคคัน ไซ จังหวัดวาคายาม่า มีพื้นที่ติดกับจังหวัดโอซาก้าทางทิศเหนือ ติดกับจังหวัด นารา
 4. 4. 4 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคยะซัง คุมะโนะซังซัง (3 ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งคุมะโนะ) และเส้นทางแสวงบุญที่ เชื่อมต่อศาลเจ้าแต่ละแห่งเข้าด้ว ยกันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกในวันที่ 7 กรกฏาคม 2004 ถือเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของวาคายามะ เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดดันโจการัง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สําคัญหลายอย่าง เปรียบเสมือนศุนย์กลาง ของโคยะซังซึ่งพระคุไค หรอืพะโคโบไดชิ เป็นผู้ บุกเบิกเพื่อใช้สําหรับจัดพิธีการสําคัญทางศาสนา ที่ สะดุดตาที่สุดจะเป็นสถูปขนาดใหญ่สีส้ม 2 ชั้น สัญลักษณ์แห่งโคยะซัง สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ มี ความสําคัญเหมือนกับวัดทอง ที่เรียกว่า คอนปอน- ได โต (Konpon Daito) สูง 49 เมตร สร้างขึ้นปี พ.ศ. 248 ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระ พุทธรูปสาคัญ 5 พระองค์ เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่พัก  โรงแรม WAKAYAMA GRANVIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า วันเสาร์ วัดคอนโกบูจิ – นารา – วัดโทฟุกุจิ – วัดโทไดจิ – เกียวโต – กิออนวันที่ 9 เม.ย. 59 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดคอนโกบุจิ (Kongobuji Temple) วัดที่เก่าแก่ซึ่งเป็นสํานักงานดูแลพุทธศสานา นิกายชินงอนในประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะเป็นหนึ่งในมรดกโลกแล้ว ยังเป็นวัดที่มีภารกิจดูแลงานต่างๆ ของ เมือง รว มถึงศูนย์การท่องเที่ยว ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1593 โดยท่านโตโยโทมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองในยุคสมัยนั้น เพื่อ อุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับ เมื่อเข้ามายังตัวอาคาร ห้องแรก คือ ห้องโอฮิโรมะ ซึ่งถูกใช้ในการประกอบพิธีสําคัญทาง ศาสนา ประตูภายในเป็นบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นและมีการ งาดภาพวาดสีทองลงบนประตู หรือที่เรียกว่า ฟุสุมะ ภาพ ทั้งหมดถูกวาดโดยท่านคาโนะ ทันยุศิลปินที่มีชื่อเสียงใน ศตวรรษที่ 16 ถัดจากห้องนี้ก็จะเป็นห้อง “Plum and Willow Rooms” ซึ่งภายในห้องนี้หลานชายของฮิเดโยชิ โทโยโตมิ เจ้าเมือง ผู้ก่องตั้งวัด ได้ทําการ “ฮาราคีรี” หรือ คว้านทองเพื่อปลิดชีพตัวเองตามคําสั่งของโทโยโตมิ เนื่องจากผู้เป็นอาเห็นมีความเก่งกล้าสามารถและ
 5. 5. 5 กลัวว่าจะก่อกบฏล้มล้างตนเอง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาด คือ สวนหินบัวริวเตอิ สวนหินเซนที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทําจากหินแกรนิตที่นํามาจากเมืองชิโกกุบ้านเ กิดของพระโคโบ จากนั้นนําท่านเดิน ทางเข้าสู่ เมืองนารา ซึ่งเมืองนารา เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อนในปี ค .ศ. 710-784 (ก่อนเมืองหลวง จะถูกเปลี่ยนเป็นเกียวโตในภายหลัง) ด้วยความที่ว่าเมืองนาราเป็นเมืองหลวงมาก่อน จึงมีวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ อยู่หลายที่ เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) สร้างขึ้นในปี 1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ(Fujiwara clan) เป็นวัด เซ็นขนาดใหญ่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดู ใบไม้ร่วง จากนั้นนําท่านชม วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองน ารา หรือ ไดบุตสุ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมาก ที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของ วัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากใน ยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําท่านเที่ยว ย่านกิออน (Gion) เป็นย่านโบราณที่ให้บรรยากาศความเป็น เกียวโตมากที่สุด ในบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ประดับประดาไปด้วยร้านค้า ที่ยังคงรูปแบบเดิมในอดีตไว้ถนนก็ ยังคงไว้ด้วยหินขนาดใหญ่ที่ปูเป็นทางเดิน บางครั้งก็จะเห็นผู้คนแต่งชุดประจําชาติญี่ปุ่นออกมาเดินเล่นกัน บางครั้งก็จะเจอไมโกะแต่งตัวออกมาเดินเล่นเช่นกัน ที่สําคัญมีอาหารพื้นเมืองเกียวโตให้รับประทานที่ Gion มากมายอีกด้วย เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่พัก  โรงแรม NAKAHAMA ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า วันอาทิตย์ วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดเท็นเรียวจิ – โอซาก้า วันที่ 10 เม.ย. 59 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือวัดนํ้าใส อีกวัดหนึ่งที่เป็นมรดกโลกของเมือง เกียวโต เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณของสายนํ้าศักดิ์ และสายนํ้านี้ ถูกนํามาตั้งเป็นชื่อวัดคิโยมิซึเดระ มีความเชื่อว่า การดื่มนํ้า ใสนี้จะเป็นสิริมงคลกับคนดื่ม จุดเด่นของวัดนี้ก็คือ ระเบียง
 6. 6. 6 วัดขนาดใหญ่ คํ้ายันด้วยเสารองรับนํ้าหนักที่ มีความสูงจากพื้นดินร่วม 13 เมตรที่สร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัว เดียว จากนั้นนําท่านสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่เราเรียกกันว่า วัดทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลก เป็นวัดที่มีอายุยืนยาวนานในประวัติศาสตร์เกียวโต จุดเด่นที่จะเห็นได้ในวัดนี้คือ พลับพลาทองคํา บนยอด พลับพลาประดับด้วยไก่ฟ้าทองคําสยายปีกอยู่ตั้ง ตระหง่านอยู่กลางสระกระจก พลับพลาทองคํานี้เคยเป็นที่ พํานักของโชกุนโยชิมิสึ อะชิคางะ ที่ชื่นชอบการตอบปัญหาปุจฉา วิสัชนา กับเณรน้อยอิ๊กคิวซัง (เรื่องอิ๊กคิวซัง เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น) เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi-Inari Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เอาไว้บูชาเทพอินาริ เทพแห่ง ความอุดมสมบูรณ์ และเทพแห่งจิ้งจอกทั้งปวง โทริอิ ที่เรียงรายกันอยู่ได้รับการบริจาคจาก เหล่าพ่อค้า เจ้า เมือง เศรษฐี และบริษัทห้างร้านต่างๆ ในปัจจุบัน จนถึงทุกวันนี้มีประตูโท ริอิ เรียงรายกันจน เป็น ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร มีจุดชมวิว อยู่ระหว่างกลาง ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองเกียวโต และ ภูเขาที่ล้อมรอบเมืองเกียวโตได้อย่างสวยงาม ชม วัดเท็นริวจิ (Tenryu-ji) เป็นวัดใหญ่ที่สําคัญที่สุด ของของลัทธิรินไซในเกียวโต วัดนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกัน และเป็นจุดหนึ่งที่เหมาะแก่ การชมใบไม้แดงที่เมืองเกียวโต ภายในมีการจัดสวนด้วยฝีมือปรมาจารย์ชื่อดัง มุโซ โซเซกิ และวัดนี้ยังเคยเป็น ที่ประทับขององค์จักรพรรดิ์ รุ่นก่อนๆ ของญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยขององค์จักรพรรดิ์อีกด้วย วัดเท็นริวจิเป็นวัดที่ถูกห้อมล้อมด้วยขุนเขา และตรง กลางวัดมีสระนํ้าที่ใสสะอาดสวยงาม รอบนอกใกล้ ทางออก ยังมีทิวไผ่สูงสูงเสียดฟ้าให้เราชมกัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่พัก  โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า วันจันทร์ ปราสาทโอซาก้า – หอคอยทสึเทงคาคุ (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – กรุงเทพฯ วันที่ 11 เม.ย. 59 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ปราสาทที่ถูกสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัว ปราสาทตั้งอยู่ บนเนินเขา ล้อมรอบด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และ คูนํ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 7. 7. 7 จากนั้นพาท่านชม หอคอยทสึเทงคาคุ ซึ่งเคยถูกไฟไหม้ เมื่อปี 1943 หนําซํ้ายังเคยถูกรื้อเอาเหล็กโครงสร้าง ออกมาจําหน่ายในช่วงที่เมืองกําลังประสบปัญหาทางเ ศรษฐกิจ ผ่านมาจนกระทั่งถึงปี 1956 หอคอยที่ เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของชาวเมืองโอซาก้าจึงได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงขึ้นให้ไฉไลกว่าเดิม โดยหอคอยทสึเทนคาคุรุ่น ที่ 2 นี้ มีการอัพเกรดความสูงเป็น 103 เมตร ด้านนอกหอคอยมีการประดับประดา ด้วยหลอดไฟ LED สีต่างๆ ส่วนไฟตรงยอดจะมีการเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศในวันถัดไปอีกด้วย แล้วนําท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปน ไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่ าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุก ร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้ เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอ ย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของ ตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกู ลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั้นเอง เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 00.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่TG673 04.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ****************************************** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 8. 8. 8 อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป) ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 99,000 บาท ราคาเด็กมีเตียงเสริม ท่านละ 94,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ 12,500 บาท อัตราค่าบริการนี้รวม  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์  โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชํานาญเส้นทาง  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  หัวหน้าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ รวมทิป ไกด์ คนขับรถ หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิ กการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการ บิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคัญ
 9. 9. 9 5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดก ฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา แล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรว จคนเข้า เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พําพักอยู่ในประเทศไทย 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 7. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด เงื่อนไขการสารองที่นั่ง  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ กรณี ยกเลิกการเดินทาง  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท  แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท  แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้อง ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น ต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) (4) กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน 2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

×