Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdanto HyvöNen 2009

928 views

Published on

Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johdanto HyvöNen 2009

 1. 1. Pirkko Hyvönen Oletko käyttänyt blogia? Oletko käyttänyt wikiä?
 2. 2. Pirkko Hyvönen Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden ja Opettajankoulutuksen yksikkö Sanna Järvelä & Pirkko Hyvönen etunimi.sukunimi(at)oulu.fi KOTIBLOGI: oppiohja.wordpress.com/ 3 op Johdanto 2.4.2009
 3. 3. Pirkko Hyvönen <ul><li>TAVOITTEET </li></ul><ul><li>KÄYTÄNNÖN SUUNNITELMA: “OPISKELUJAKSO TULEVAISUUDEN KOULUSSA” </li></ul><ul><li>BLOGI JA WIKI </li></ul><ul><li>OPETTAJAN PEDAGOGISESTA AJATTELUSTA </li></ul><ul><li>OPETTAJA RUTIINIASIANTUNTIJANA </li></ul><ul><li>Sekä </li></ul><ul><li>ADAPTIIVISENA ASIANTUNTIJANA </li></ul>
 4. 4. Pirkko Hyvönen Kurssi tarjoaa mahdollisuuden perehtyä uusimpaan pedagogiseen tutkimustietoon ja soveltaa sitä opetuksen suunnittelutehtävän muodossa käytännön opetuskontekstiin luovuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Kurssin aikana pohditaan opettamisen, opiskelun ja oppimisen prosesseja eri näkökulmista: tuleva opettaja oppijana yliopistossa , opettaja oppijana työssään ja lapset oppijoina koulussa. Tulevaisuuden työssäsi koulussa voit toteuttaa suunnitelmaa ja kehittää sitä edelleen. <ul><li>Opintojakso on tiivis ja se vaatii yhteisöllisiä taitoja sekä itseohjautuvuutta, </li></ul><ul><li>mutta uskoaksemme se myös antaa arvokasta tietoa ja taitoa opetuksen suunnitteluun. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opiskeluintoa toivottavat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pirkko ja Sanna </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. Pirkko Hyvönen TAVOITTEET
 6. 6. Pirkko Hyvönen TAVOITTEENA ON TARJOTA VIRIKKEITÄ TULEVILLE OPETTAJILLE NIIN OPETUKSEN SUUNNITTELUUN KUIN MYÖS ITSENSÄ KEHITTÄMISEEN.  Pohjalla vahva teoria Opiskelijat perehtyvät opettamisen ja oppimisen teorioihin ja käytänteisiin, jotta he voivat suunnitella ja arvioida opetusta, oppimisympäristöjä ja pohtia opettajuutta, erityisesti opettajan pedagogista ajattelua ja asiantuntijuuden muotoja. Taustalla omat kokemukset Kukin opiskelija kantaa mukanaan erilaisia kouluaikojen kokemuksia, joita on hyödyllistä tarkastella uusimpien oppimisen teorioiden valossa. Mikä olikaan oppimisen tarkoitus? Millä tavoin ymmärtämistä edistettiin? Minkälainen oli oppilaan rooli? Mihin arviointi kohdistui?  Mitä kaikkea liittyi onnistuneisiin oppimisen kokemuksiin? Teoriasta käytäntöön  Konkretisoiminen tapahtuu teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä siten että opiskelijat - virikeluentojen, kirjallisuuden, opetussuunnitelman ja oman luovuutensa pohjalta - suunnittelevat opetusjakson perusopetukseen. Rakentava vertaisarviointi lisää ymmärrystä, joten tällä kurssilla kukin ryhmä arvioi toisen ryhmän suunnitelmaa.
 7. 7. Pirkko Hyvönen Ajattelun työvälineet Sosiaalinen media tarjoaa erilaisia ajattelun työvälineitä. Esimerkiksi blogit, wikit, käsite- ja miellekartat helpottavat tiedon rakentamista ja tekevät ajattelua näkyväksi. Tällä kurssilla opiskelijat hyödyntävät ja arvioivat blogin ja wikin merkitystä omassa oppimisprosessissaan.    Tulevaisuuden koulu   Minkälaisia oppimisen taitoja tulevaisuuden koulun oppilaat ja opettajat tarvitsevat? Opiskelijat pohtivat myös tulevaisuuden koulua ja opetuksen suunnittelua tulevaisuuden kouluun. Tämä tapahtuu lähinnä  koulutusteknologian alan tutkimusten pohjalta. Lopuksi paluu teoriaan Opettajat edellyttävät oppilailtaan oppimisen arviointia. Tällä kurssilla tulevat opiskelijat reflektoivat omaa oppimistaan. He selittävät oppimisteorian avulla toimintaansa ja oppimistaan sekä sosiaalisen median merkitystä oppimiselle ja vuorovaikutukselle.
 8. 8. Pirkko Hyvönen <ul><li>Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää: </li></ul><ul><li>Luennoille osallistumista </li></ul><ul><li>Kirjallisuuteen perehtymistä ja sen soveltamista suunnitelmassa ja oman oppimisen arvioinnissa </li></ul><ul><li>Aktiivista ryhmässä työskentelyä  </li></ul><ul><ul><li>Opetuksen suunnittelutehtävän tuottamisen wikiin/blogiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Vähintään yhden muun ryhmän työn arviointia ko. ryhmän blogin/wikin kommentointikenttään (viikolla 16 tai17) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oman OPPIMISEN arviointi omassa blogissa/wikissä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurssin arviointi kotiblogissa </li></ul></ul><ul><li>Hyväksytty / täydennettävä </li></ul><ul><li>Suunnitelmat valmiina 15.5. mennessä! </li></ul><ul><li>Merkinnät opintorekisteriin toukokuun aikana! </li></ul>
 9. 9. Pirkko Hyvönen <ul><li>Kirjallisuus </li></ul><ul><li>Brandsford, J. D., Brown, A. L., Cocking, R. (2000). How people learn. Washington DC: National Academy Press. </li></ul><ul><ul><li>Englanninkielinen paperiteos </li></ul></ul><ul><ul><li>Englanninkielinen verkkoteos </li></ul></ul><ul><ul><li>Suomenkielinen paperiteos </li></ul></ul><ul><li>Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. WSOY. </li></ul>
 10. 10. Pirkko Hyvönen KÄYTÄNNÖN SUUNNITELMA: “OPISKELUJAKSO TULEVAISUUDEN KOULUSSA” - Ohjeita ja perusteluja
 11. 11. Pirkko Hyvönen <ul><li>Käytännön suunnitelma “Opiskelujakso tulevaisuuden koulussa” </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Työskentely tapahtuu luentojen välillä vapaasti valittavina aikoina; jokaisen luentokerran välissä tulisi työn edistyä 15-20 %, jotta se valmistuu määräaikaan mennessä. </li></ul><ul><li>Suunnittelutehtävän toteuttaminen edellyttää luennoille osallistumista, kirjallisuuteen perehtymistä ja teoreettisen tiedon hyödyntämistä käytännön opetuskokonaisuuden suunnittelussa. </li></ul><ul><li>Suunnitelma sisältää neljä arvioitavaa osiota: </li></ul><ul><li>1. Käytännön suunnitelma (40-45 %) </li></ul><ul><li>2. Teoreettiset perusteet (40-45 %) </li></ul><ul><li>3. Oppimisprosessin reflektointi (10-20 %) </li></ul><ul><li>4. Vertaispalaute (10-20 %) </li></ul>
 12. 12. Pirkko Hyvönen <ul><li>Käytännön suunnitelma “Opiskelujakso tulevaisuuden koulussa” </li></ul><ul><li>Sen tulee sijoittua formaaliin opetukseen, mutta ideoinnissa voidaan hyödyntää informaaleja oppimisympäristöjä. </li></ul><ul><li>Suunnitelman idea sijoittuu mieluummin huomiseen kuin eiliseen. </li></ul><ul><li>Suunnitelman tulee osoittaa vahvaa opetusteoreettisen tiedon soveltamista (kirjat ja luennot) </li></ul><ul><li>Suunnittelu edellyttää innovatiivista luovaa ajattelua ja samalla myös irrottautumista omista aiemmista oppimisen kokemuksista. </li></ul><ul><li>Suunnitelma sisältää tekstin lisäksi visuaalista ja/tai auditiivista informaatiota, kuten erityyppisiä kuvia, kuvioita, video- tai äänileikkeitä. </li></ul><ul><li>Suunnitelma on valmis, kun se on mielestänne täysin toteuttamiskelpoinen ja kun se on teoreettisesti “läpivalaistu”. </li></ul><ul><li>Kuvatkaa alussa konteksti </li></ul>
 13. 13. Pirkko Hyvönen <ul><li>Teoreettisia perusteita </li></ul><ul><li>Herkistäviä kysymyksiä: </li></ul><ul><li>Minkälaisia tavoitteita suunniteltavalle jaksolle asetetaan? </li></ul><ul><li>Miten niihin uskotaan päästävän? </li></ul><ul><li>Miten ja missä toiminta tapahtuu? </li></ul><ul><li>Minkälaista toiminta on? </li></ul><ul><li>Mitä oppimisympäristöiltä edellytetään? </li></ul><ul><li>Mikä/mitkä tekijät johtavat oppimiseen / mitkä estävät? </li></ul><ul><li>Mitä oppiminen suunnitelman kontekstissa käsittää? </li></ul><ul><li>Miten opettaja /t voivat oppia ja kehittää työtään? </li></ul><ul><li>Minkälaisessa roolissa opettaja ja oppilaat ovat? Onko muita osallisia? </li></ul><ul><li>Arvioidaan oletettavia ongelmia ja saavutuksia? </li></ul>
 14. 14. Pirkko Hyvönen <ul><li>  </li></ul><ul><li>Miksi pienryhmätyöskentelyä? </li></ul><ul><li>Se tukee yhteisöllistä eli kollaboratiivista oppimista, jossa tavoitteena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen – ei kurssista suoriutuminen tai tentin läpäisy </li></ul><ul><li>Se tukee asiantuntijaksi kehittymistä (Sternberg, R. J. (2003). What is an ”expert student?” Educational Researcher 32(8), 5-9. </li></ul><ul><ul><li>Luova ajattelu – ideointia, kykyä ajatella toisin: luo, keksi, kuvittele, oleta, ennusta, oivalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyyttinen ajattelu – ideoiden arviointia: vertaa, aseta vastakkain, kritisoi </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktinen ajattelu – ideoiden toteuttamista: toteuta, käytä, toimita, tee </li></ul></ul><ul><li>Se tarjoaa kompleksisia ympäristöjä ja tilanteita, jotka mahdollistavat uuden oppimista, tarvitaan erilaisia ongelmia: juoni, suunnittelu, päätöksenteko, menetelmä, virheet ja pulmat (ks. Jonassen, D. H. 2007) </li></ul><ul><li>Se tukee sosiaalisten ja motivationaalisten taitojen oppimista </li></ul>
 15. 15. Pirkko Hyvönen <ul><li>ARVIOINNIT </li></ul><ul><li>Toisen ryhmän suunnitelman arviointi </li></ul><ul><li>- Vertaisarviointi, ohjaavaa palautetta </li></ul><ul><li>Tarkastele prosessia: opetusta, opiskelua ja oppimista </li></ul><ul><li>Viikolla 16 tai 17 </li></ul><ul><li>Valitse työ, </li></ul><ul><ul><li>jota ei ole vielä arvioitu </li></ul></ul><ul><ul><li>joka on riittävän pitkällä arvioitavaksi </li></ul></ul><ul><li>Arvioinnin pituus on noin yksi A4 (300-500 sanaa) </li></ul><ul><li>Oppimisprosessin reflektointi </li></ul><ul><li>Reflektointiosuudessa tarkastellaan ja arvioidaan ryhmän omaa toimintaa ja oppimisen edistymistä heijastaen niitä kurssin teoreettisiin tulkintoihin. </li></ul><ul><li>Arvioinnin pituus on noin yksi A4 (300-500 sanaa) </li></ul><ul><li>Kurssin arviointi </li></ul><ul><li>Kurssin arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa siitä, mikä kurssissa on arvokasta ja hyvää ja mikä kaipaa kehittämistä </li></ul><ul><li>Aikataulu </li></ul>
 16. 16. Pirkko Hyvönen BLOGI JA WIKI
 17. 17. Pirkko Hyvönen <ul><li>Blogi: www.wordpress.com </li></ul><ul><li>Wiki: www.wikispaces.com </li></ul><ul><li>Tarkoitus on, että opintojaksojen sisältöjen ohella perehdytään omakohtaisen kokemuksen kautta myös siihen, miten TVT-sovelluksia voidaan hyödyntää opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa. </li></ul><ul><li>Opintojakson sivustona (kotiblogi) www.oppiohja.wordpress.com </li></ul><ul><li>Pienryhmien yhteisenä työskentelyalueena blogi tai wiki. </li></ul><ul><li>Ryhmien blogit/wikit linkitetään kotiblogiin  lähetä osoite Pirkolle 4.4. mennessä. </li></ul><ul><li>Jokainen ryhmä (1-4 opiskelijaa) perustaa itselleen blogin tai wikin nimeää sen ja linkittää kotiblogiin. </li></ul><ul><li>Nimen tulee kuvata sisältöä ja olla lyhyt </li></ul><ul><li>Ryhmä ideoi bloginsa rakenteen ja ulkonäön. Ideoinnissa on hyvä ottaa huomioon se, että suunnitelman, teoreettisen tuotoksen sekä reflektion tulee jäsentyä selkeästi lukijalle. </li></ul><ul><li>Esitelkää lyhyesti myös ryhmänne jäsenet. </li></ul>
 18. 18. Pirkko Hyvönen <ul><li>Blogista/wikistä ja ryhmistä </li></ul><ul><li>Yksi ryhmästä perustaa ryhmälle blogin (administraattori). </li></ul><ul><li>Muut ryhmän jäsenet kirjautuvat wordpressin käyttäjäksi, mutta eivät perusta uutta blogia. </li></ul><ul><li>Kirjautuneet jäsenet ilmoittavat administraattorille sen sähköpostiosoitteen, jolla kirjautuivat wordpressin käyttäjäksi. </li></ul><ul><li>Administraattori kutsuu heidät blogiin. </li></ul><ul><li>Huom! </li></ul><ul><li>Blogien ja wikien käyttö ei vaadi erillistä koulutusta, vaan tärkeää on seurata ohjeita. Ongelmat ratkaistaan ryhmissä. </li></ul><ul><li>Ongelmien yhdessä ratkaiseminen voi kehittää opettajan adaptiivista asiantuntijuutta, josta seuraavaksi. </li></ul>
 19. 19. Pirkko Hyvönen OPETTAJAN PEDAGOGISESTA AJATTELUSTA
 20. 20. Pirkko Hyvönen <ul><li>Millainen on hyvä opettaja ja millaista on hyvä opetus? </li></ul><ul><li>Opettajan persoonalliset piirteet? </li></ul><ul><li>Innovatiivisuus, rohkeus, välittäminen....? </li></ul><ul><li>Hyvät oppimistulokset (PISA)? Mistä oppimistulokset kertovat? </li></ul><ul><li>Mitä on oppiminen, millaista oppimista tarkoitetaan? </li></ul><ul><li>kognitiivinen, fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen, kulttuurinen, moraalinen </li></ul><ul><li>Monenlaiset opettajat voivat olla hyviä </li></ul><ul><li>Sama opettaja ei ehkä hyvä kaikille </li></ul><ul><li>Opettaja opettaa – oppiiko oppilas? </li></ul><ul><li>Oppilas oppii – opettiko opettaja? </li></ul><ul><li>Opettaja on samanaikaisesti sekä opettaja ja tutkiva opettaja: </li></ul><ul><li>olet osallisena opetustapahtumassa ja sinun edellytetään pohtivan sitä. Kansanen, 2004 </li></ul>
 21. 21. Pirkko Hyvönen <ul><li>Pedagoginen ajattelu </li></ul><ul><li>Ajattelu – puhe – toiminta </li></ul><ul><li>Siihen sisältyy </li></ul><ul><li>Sisällön hallinta </li></ul><ul><li>Oppilaiden tunteminen </li></ul><ul><li>Opettajan deskriptiivinen ja normatiivinen ajattelu ovat kietoutuneet yhteen (1) </li></ul><ul><li>3) Kuvaus /ajattelu siitä miten opetustapahtuma tulisi järjestää (esim. konstruktivistisesti) </li></ul><ul><li>4) Käytännön valinnat ratkaisut ja toiminnat </li></ul><ul><li>Jokaisen opettajan on kehiteltävä käsitystä hyvän opetuksen deskriptiivisestä ja normatiivisesta puolesta </li></ul><ul><li> Opettajan henkilökohtainen teoria, käyttöteoria, praktinen teoria </li></ul>1. Kansanen, 1993, 1999, 2004
 22. 22. Pirkko Hyvönen <ul><li>Pedagoginen ajattelu: </li></ul><ul><li>Opetuksen kontekstissa </li></ul><ul><li>(kohdistuu opetustapahtuman aihepiiriin, sillä on pedagoginen tarkoitus) </li></ul><ul><li>Opetussuunnitelma </li></ul><ul><li>Miten ajattelu siirtyy deskriptiivisestä normatiiviseen? </li></ul><ul><li>Jokainen opettajan tekemä ratkaisu tai valinta on kannanotto </li></ul><ul><li>Perusteet ovat tiedostetettuja tai tiedostamattomia ja perustuvat arvoihin </li></ul><ul><li>Opsiin liitetyt arvot / muut arvot (esim. sukupuoli) </li></ul><ul><li>Opettajan arvomaailman ja ja ops:an arvojen kohtaaminen: </li></ul><ul><li>tulkinta oman viitekehyksen kautta </li></ul><ul><li>Käsitykset lapsesta, oppimisesta, sopivista menetelmistä, ympäristöistä </li></ul><ul><li>Miten opettaja ymmärtää teoreettisen kokonaisuuden käytännön toiminnassa? </li></ul><ul><li>Esim. Konstruktivistinen tiedonrakentaminen heikosti ymmärretty </li></ul><ul><li>Kansanen, 2004 </li></ul>
 23. 23. Pirkko Hyvönen OPETTAJA RUTIINIASIANTUNTIJANA sekä ADAPTIIVISENA ASIANTUNTIJANA
 24. 24. Pirkko Hyvönen <ul><li>Opettajan oppiminen on asiantuntijaksi oppimisen prosessi, jossa rutiinien ohella tarvitaan kykyä oppia uutta. </li></ul><ul><ul><li>Adaptiivinen asiantuntija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kykenee toimimaan ongelmatilanteissa, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppii näistä tilanteista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Havaitsee tehokkaasti tilanteita, jotka edellyttävät toiminnan muutosta ja esim. oppilaiden ohjaustarpeita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>On rohkea ja joustava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tarkastelee omaa toimintaansa kriittisesti ja reflektiivisesti </li></ul></ul></ul><ul><li>Adaptiivisena asiantuntijana opettaja kykenee joustavasti </li></ul><ul><ul><li>Sisällyttämään oppimisteoreettiset käsitykset OPS:aan ja opetuksen suunnitteluun </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnittelemaan opetusta, joka tukee oppilaan oppimisen taitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyödyntämään verkostoja ja tvt:aa opetuksen suunnittelussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehittämään uusia pedagogisia menetelmiä opetukseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvioimaan oppilaiden tietoja ja taitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>(Hatano & Inagagi, 1986; Bransford et al, 2000) </li></ul></ul>
 25. 25. Pirkko Hyvönen <ul><li>Rutiiniasiantuntijana opettaja </li></ul><ul><ul><li>Kehittyy nopeudessa, tarkkuudessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Turvautuu rutiineihin ja olemassa oleviin käytänteisiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Rutiiniasiantuntijuus voi johtaa adaptiiviseen asiantuntijuuteen, jos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työssä tarjoutuu tilanteita, joissa rutiini ei johda tyydyttäviin ratkaisuihin ja tilanne edellyttää toiminnan pohtimista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opettajalla on mahdollisuus keskustella verkoston kanssa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kouluyhteisö arvostaa ja tukee opettajan ideoita ja ymmärryksen kehittymistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opettajalla on halua ja valmiuksia oman työnsä kehittämiseen </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Pirkko Hyvönen Millaisissa tilanteissa sinussa ilmenee rutiiniasiantuntijuutta Ja millaisissa adaptiivista asiantuntijuutta? Lue mm. Bransford ss. 13-50 KIITOS! Nyt Ryhmäytymään, Aihetta miettimään ja prosessin rakennetta hahmottamaan Ks. viimevuotisia suunnitelmia Blogia/wikiä rakentamaan

×