Dbr johdanto 2012

1,971 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
316
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Goals and approaches are similar
 • Goals and approaches are similar
 • oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä ja auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viitekehystä,
 • oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä ja auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viitekehystä,
 • oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä ja auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viitekehystä,
 • oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä ja auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viitekehystä,
 • Disseminaatio-ongelma Vähän vaikutusta todellisiin oppimis- ja opetuskäytäntöihin Tiede on kumuloituvaa ja itseään korjaavaa, tieteellistä keskustelua käydään usein artikkeleiden välityksellä THEORY TESTING PROBLEM Todellisen elämän käytännöt ja ilmiöt ovat monimutkaisia  Hypoteesien testaaminen kontrolloiduissa olosuhteissa, keinotekoisissa ympäristöissä, laboratorio-olosuhteissa ei riittävästi lisää ymmärrystä tai teoreettista selitysvoimaa oppimisesta, opettamisesta tai oppimisympäristöistä todellisessa elämässä. (LS: naturalistic contexts) Yksilön kognitiivisia prosesseja ei voida analysoida kontekstista irrallaan (ekologinen psykologia) ( Barab, 2006) Aidoissa ja kompleksisissa olosuhteissa on vaikea testata tiettyjen variaabeleiden kausaalisia vaikutuksia.
 • How to make things better, what works Teoriasidonnaisuus vaikuttaa siihen millainen prosessin eteneminen suunnitellaan. Voi olla esimerkiksi opetuskokeilu, joka DiSessa, 2006 Extended iteratiivisuus Interventionist – innovaatiotavoitteisuus Theory-oriented – kehittää ja testaa teoriaa
 • Dbr johdanto 2012

  1. 1. DESIGN-TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA (Design-based research) 2012 Learning and Educational Technology Research Unit ( LET) let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi
  2. 2. <ul><li>Design experiment </li></ul><ul><li>Brown, 1992; Collins, 1992 </li></ul><ul><li>Design research </li></ul><ul><li>Cobb, 2001; Edelson, 2002 </li></ul><ul><li>Development research </li></ul><ul><li>van den Akker, 1999 </li></ul><ul><li>Developmental research </li></ul><ul><li>Richley, Klein & Nelson, 2003; Richey & Nelson, 1996 </li></ul><ul><li>Formative research </li></ul><ul><li>Newman, 1999; Reigeluft & Frick, 1999; Walker, 1998 </li></ul><ul><li>Design studies </li></ul><ul><li>Confrey, 2006 (CHLS) </li></ul><ul><li>Design-based research </li></ul><ul><li>Design-Based Research Collective, 2003 (DBRC) </li></ul><ul><li>Wang & Hannafin, 2005 </li></ul>let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi
  3. 3. let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi Ymmärtävän oppimisen (the learning sciences) metodologiseksi lähtökohdaksi 1990-luvun alussa (Brown, 1992; Collins, 1992) DBR nähdään metodologiana, lähestymistapana, strategiana, metodologisena työvälinepakkina ja paradigmana.
  4. 4. DBR on METODOLOGIA let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi <ul><li>METODOLOGIA </li></ul><ul><li>on oppi siitä, miten METODEJA (menetelmiä) käytetään tutkimustulosten saavuttamiseksi </li></ul><ul><li>on tutkimuksen tekemistä koskeva kokonaisvaltainen strategia tiedon saavuttamiseksi tutkittavasta kohteesta </li></ul><ul><li>Metodologia on tutkimuksenteon ydinaluetta, välttämätöntä opiskella. </li></ul>
  5. 5. DBR on METODOLOGIA let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi --- ”a systematic but flexible methodology aimed to improve educational practices through iterative analysis, design development, and implementation, based on collaboration among researchers and practitioners in real world settings and leading to contextually-sensitive design priciples and theories. (Wang & Hannafin, 2005, 5) <ul><li>Systemaattisuus ja joustavuus </li></ul><ul><li>Iteratiivisuus </li></ul><ul><li>Tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kollaboraatio </li></ul><ul><li>Aidot ympäristöt ja tilanteet </li></ul><ul><li>Siirrettävyys </li></ul>
  6. 6. let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi DBR on vaihtoehtoinen LÄHESTYMISTAPA (Approach) --- ”does not replace other methodologies, but rather provides an alternative approach that emphasizes direct, scalable, and concurrent improvement in research, theory and practice” (Wang & Hannafin, 2005, 6-7)  Suora, skaalattava, ja samanaikainen tutkimuksen, teorian ja käytännön edistäminen
  7. 7. ” --- is less a method than it is a collection of approaches that involve a commitment a resarching activity in naturalistic settings, many of which are designed and systematically changed by the researcher, with the goal of advancing theory and the same time directly impacting practice. ” (Barab, 2006, 155) let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi DBR on STRATEGIA (Edelson, 2002) DBR on METODOLOGINEN TYÖVÄLINEPAKKI (methodological toolkit) DBR ” DBR on strategia (toimintatapa), jolla kehitetään teoreettista ymmärrystä käytännöstä: opettaminen, oppiminen ja koulutusjärjestelmä.
  8. 8. ” --- emerging paradigm for the study of learning in context through the systematic study of instructional strategies and tools” (DBRC, 2003, 5) let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi PARADIGMA on tieteessä jotain tutkimuksen aluetta hallitseva perusnäkemys, malli, esikuva tai viitekehys , jota sen puitteisiin sopeutuva tutkimus ei aseta kyseenalaiseksi. Uudet paradigmat voidaan käsittää vastauksina edellisen paradigman ongelmiin. DBR on PARADIGMA (design, research and practice) (Wang & Hannafin, 2005):
  9. 9. let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi <ul><li>MIKSI DBR </li></ul><ul><li>Disseminaatio-ongelma: toisentyyppisillä tutkimuksilla on heikosti vaikutusta oppimis- ja opetuskäytäntöihin </li></ul><ul><li>Teoriatestausongelma: Teorian tai hypoteesien testaaminen ei tuo sellaista ymmärrystä kuin tutkimus, jossa toisiinsa liittyen kehitetään teoriaa ja käytänteitä. </li></ul><ul><ul><li>On menetelmä, joka auttaa ymmärtämään miten, milloin ja miksi oppimiseen/oppimisympäristöihin liittyvät innovaatiot toimivat käytännössä. </li></ul></ul><ul><ul><li>On hyödyllinen, kun lähtökohtana on käytännössä havaittu ongelma (ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia! Kuuntele DiSessa, 2006). </li></ul></ul>
  10. 10. let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi <ul><li>MIKSI DBR </li></ul><ul><li>Oppiminen on kontekstiin sidottua, joten sitä on tutkittava niissä monimutkaisissa konteksteissa, joissa se oikeastikin tapahtuu. </li></ul><ul><li>Tutkimusprosessiin osallistuville tarjoutuu ainutlaatuisia oppimismahdollisuuksia. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Luo alustaa muullekin vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>On tehokas tapa kehittää omaa työtä. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vahvistaa ammatillista osaamista (asiantuntijuus). </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>DBR on yksi tapa lisätä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. </li></ul>
  11. 11. let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi <ul><li>HUOMAA, ETTÄ </li></ul><ul><li>Pelkkä design ilman huolellisesti harkittuja tutkimuskysymyksiä ja niiden mukaan valittua aineistonkeruuta ja analyysimenetelmää ei ole hyvää design-tutkimusta. </li></ul><ul><li>D-tutkimuksessa voidaan yhdistää erilaisia menetelmiä (esim. laadullinen ja määrällinen) </li></ul><ul><li>Tutkimusprosessi on joustava: </li></ul><ul><ul><li>teoriaa ei ole pakko orjallisesti noudattaa </li></ul></ul><ul><ul><li>syntyy helposti uusia tutkimushaaroja, joten rajausta on tehtävä myös prosessin aikana </li></ul></ul><ul><li>Prosessi vaatii resursseja. </li></ul>
  12. 12. let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi <ul><li>TYYPILLISTÄ DESIGN-tutkimukselle </li></ul><ul><ul><li>Lähtökohtana ovat monimutkaiset ongelmat todellisissa tilanteissa ja konteksteissa, mutta tutkimus on teoriasidonnaista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimus toteutetaan yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Tavoitteena on muuttaa tai kehittää pedagogisia käytäntöjä/ympäristöjä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimuksessa kehitetään ja testataan samanaikaisesti sekä teoriaa (teoreettinen ymmärrys opettamisesta, oppimisesta ja oppimisympäristöistä) että käytännön toimintoja (toimintamallit, uudet ympäristöt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimus toteutetaan iteratiivisina sykleinä: suunnittelu, toteutus, analysointi ja uudelleen suunnittelu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosessin voi aloittaa empiirisellä kartoituksella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Koskee samat lainalaisuudet kuin muitakin tutkimuksia! </li></ul></ul>
  13. 13. Olemassa olevan tilanteen analysointi ja ymmärtäminen: <ul><li>Tavoite ja tutkimuskysymykset </li></ul><ul><li>Design-kysymykset </li></ul><ul><li>Käytäntökysymykset </li></ul>TAUSTA JA TARVE TEORIA: The learning sciences - miten ihminen oppii? <ul><li>Design? </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, aito konteksti, iteratiivisuus, osallistuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aineistonkeruu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvantitatiivinen ja/tai kvalitatiivinen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyysimenetelmät? </li></ul></ul><ul><ul><li>Osallistujat: tutkijat, opettajat, oppilaat, hallinto, päättäjät, kasvattajat – milloin, missä, mitä, ketä ja miten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulokset ja vaikutukset </li></ul></ul>Tutkimusprosessin alussa
  14. 14. TYÖSKENTELY GRADURYHMÄSSÄ Valitkaa ryhmästänne yksi tutkimussuunnitelma, joka olisi perusteltua toteuttaa design-tutkimuksena. Laatikaa siitä minidesign, joka esitellään kaikille. Opponointi: Ryhmät 1 ja 2, sekä 3 ja 4. Edellisen vuoden DBR-blogi: http://designbased.wordpress.com/
  15. 15. LÄHTEITÄ http://designbased.wordpress.com/materiaalit/ Barab, S. (2006). Desing-based research: A methodological toolkit for the learning scientist . In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 153-169). Cambridge, England: Cambridge University Press. Barab, S., Arici, A. & Jackson, C. (2005). Eat your vegetables and do your homework: A design-based investigation of enjoyment and meaning in learning . Educational Technology Barab, S. & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1–14. http://inkido.indiana.edu/research/onlinemanu/papers/dbr-jls.pdf Bereiter, C. (2002). Design research for sustained innovation. Cognitive Studies, Bulletin of the Japanese Cognitive Science Society, 9(3), 321–327. http://ikit.org/fulltext/2002Design_Research.pdf Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The Journal of the Learning Sciences , 2(2), 141-178. Cobb, P., diSessa, A., Lehrer, R., Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational Researcher, 32(1), 9-13. Collins, A. (1992). Towards a design science of education. In E. Scanlon & T. O’Shea (Eds.), New directions in educational technology (pp. 15-22). Berlin: Springer. Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8. DiSessa, A. (2006). Design-based research. http://www.lkl.ac.uk/video/disessa1106.html Edelson, D. C. (2002). Design research: What we learn when we engage in design. The Journal of the Learning Sciences, 11(1), 105-121. Joseph, D. (2004). The practice of design-based research: Uncovering the interplay between design, research, and the real-world context. Educational Psychologist, 39(4), 235-242). Wang, F. & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. ETR&D , 53(4), 5-23. Interviews with design-based research experts

  ×